A Táboa Periódica 

>

>

Importantes  esforzos  de  observación  e  clasificación  de  propiedades  dos  elementos,  culminan  en  1869  ca  táboa  periódica Varios  elementos  presentan  fortes  semellanzas,  p.  ex.,  Li,  Na  e  K  son  todos  metais  moi  reactivos.  He,  Ne  y  Ar  son  gases  inertes.  A  orde  crecente  do  seu  N.A.,  mostra  regularidades periódicas das súas propiedades.

Número atómico Símbolo gas inerte  metal     gas inerte  metal       gas inerte   metal                     moi reactivo                       moi reactivo                 moi  reactivo

A  distribución  de  elementos  en  orde  crecente  de  Z  con  elementos,  tendo  propiedades semellantes colocados en columnas verticais, conocese como:

Táboa Periódica Moderna

Metal Metaloide No metal

A Táboa Periódica: propiedades 
>

>

Os elementos nunha columna da táboa coñecese como un GRUPO, de  acordo ca IUPAC (Internacional Union of Pure and Applied Chemistry), a  nova  convención  numera  os  grupos  de  1  a  18  sin  designacións  adicionais de A ou B. Os  elementos  dun  mesmo  grupo  teñen  semellanzas  nas  súas  propiedades  físicas  e  químicas.  Algúns  grupos  presentan  un  nome  específico: Grupo Nome Elementos 1A 2A 6A 7A 8A    Metais alcalinos    Metais alcalino­térreos    Calcóxenos    Halóxenos    Gases nobres (ou raros)       Li, Na, K, Rb, Cs, Fr     Be, Mg, Ca, Sr, Ba,Ra          O, S, Se, Te, Po            F, Cl, Br, I, At      He, Ne, Ar, Kr, Xe,Rn

Moléculas e Compostos Moleculares
>

So  os  elementos  de  gases  nobres  atópanse  na  natureza  como  átomos  illados.  A  maioría  da  materia  componse  de  moléculas  ou  ións,  que  a  súa  vez  están  formados  de  átomos. Unha  molécula  é  unha  unión  de  dous  ou  máis  átomos  estreitamente enlazados uns a outros. A  resultas  da  unión,  o  ensamble  de  átomos  comportase    como una única entidade de propiedades diferentes.

>

>

Moléculas e Compostos Moleculares
Moléculas elementais.  Dous ou máis átomos da mesma clase  combínanse entre si. Un caso típico é o osíxeno,  cuias fórmulas son:  O2 : osíxeno “normal”, esencial para a vida, gas incoloro e inodoro; O3 : ozono, tóxico, de olor picante e irritante das mucosas. Os elementos máis comúns que existen como moléculas diatómicas son:

H2

5A  6A 7A N2  O2 F2 Cl2 Br2 I2

Compostos moleculares
>

Compostos moleculares. Conteñen máis  dun tipo de átomos : por ex., a molécula de  auga: H2O  :  combinación de 2 átomos de H y 1     átomo de O, ou ben;

 Auga, H2O     Dióxido de                         carbono, CO2 

Monóxido de H2O2 :  Hidróxeno e Osíxeno en diferente     carbono, CO        proporción relativa.
>

Metano CH4 

>

>

Algunhas moléculas comúns simples  preséntanse no esquema. É importante  observar que: A composición de cada composto esta  dada pola súa fórmula química; Las substancias aquí mostradas   compóñense de elementos non­metálicos.

Peróxido de Osíxeno, O2 hidróxeno, H2O2

Ozono, O3         Etileno C2H4 

Moléculas e Compostos Moleculares
>

Fórmula  Molecular:  Indica  o  número  e  tipo  real  de  átomos  na  molécula.  As  fórmulas  anteriores  son  moleculares.  Os  subíndices  son  sempre  multiplos  enteiros  dos  subíndices  das fórmulas empíricas correspondentes.  Fórmula  Empírica:  Indica  so  o  número  relativo  de  átomos  de  cada  tipo  na  molécula.  Aquí,  os  subíndices  indican  sempre a relación de números enteiros máis pequena. Fórmula Empírica HO

>

      Fórmula Molecular        H2O2        C2H4

               

          CH2

Moléculas e Compostos Moleculares
>

Fórmula Estructural: Mostra que átomos están xunguidos a cales dentro  da molécula. As liñas entre os símbolos deos elementos representan as  unións químicas entre átomos.

   Auga                      Peróxido de hidróxeno             Metano
>

Unha fórmula estructural non amosa a xeometría real da molécula, isto  é,  os  ángulos  verdadeiros  ós  cales  están  xunguidos  os  átomos.  Sen  embargo, pódese representar como un dibuxo en perspectiva para dar  un senso tridimensional.

estructural

perspectiva

Representacións Moleculares

modelo

esferas

Ións e Compostos Iónicos
O núcleo dun átomo permanece inalterado nos procesos químicos, pero o  átomo pode gañar ou perder electróns con facilidade orixinando partículas  cargadas denominadas IÓNS. Si a carga é positiva chámase CATION,  si a  carga é negativa chámase ANION.  Sexa, por exemplo, o átomo de sodio: perde un electrón átomo de Na Agora, o átomo de cloro: gaña un electrón átomo de Cl ión de Cl­ ión de Na+

Ións e Compostos Iónicos
>

En xeral, os átomos de metais perden electróns con facilidade e os  átomos dos non metais tenden a gañar electróns.

Do símbolo químico completo de: a) un ión con 26 p⊕, 30 n± y 24 e –;        b) o ión fósforo con 16 n± y 18 e –. a)  O elemento con 26 p⊕ (nº atómico = 26) é: Fe, cuio nº de masa = 26   p ⊕ + 30 n± = 56. Hai 2 cargas (+) en exceso, polo tanto, a carga neta do  ión é 2+ . O símbolo completo será: 56 2+  

26 Fe

b)  O P ten un nº atómico de 15, logo entón ten 15 p⊕, e un nº de masa de  (15 p⊕ + 16 n±) 31. Ten ademáis unha carga neta de 18 e – ­ 15 p⊕ = 3  e –,ou sexa 3­ , así que o símbolo será: 

31 3− 15 P

Ións e Compostos Iónicos
>

Ións  Poliatómicos.­  Consisten  en  átomos  unidos  como  nunha  molécula,  pero  cunha  carga  neta  positiva  ou  negativa, p. ex.:

(NO3 )
>

-

ou

(SO 4 )

2−

¿Cómo se predicen as cargas iónicas? Se parte da idea de que a ganancia ou perda de electróns  conduce a un átomo a conquerir unha configuración de gas  nobre, como no caso do Na e do Cl.

Ións e Compostos Iónicos
A  táboa  periódica  é  unha  ferramenta  útil  para  lembrar  as  cargas dos ións, en especial os dos extremos da mesma.
g a s e s  n o b le s

Metais de transición

Metais alcalinos (+2) Metais alcalinos (+1)

Calcóxenos (­2) Halóxenos (­1)

Ións e Compostos Iónicos
Compostos iónicos.­ Aqueles que conteñen ións cargados positivamen­          te e ións cargados negativamente.
perde un electrón

Atomo de Na neutro gaña un electron Atomo de Cl neutro

Da  composición  podemos  saber,  frecuentemente,  si  é  composto  iónico  (constituido por ións) ou molecular (constituido por moléculas).

Ións e Compostos Iónicos
En xeral, os metais forman catións e os non­metais anións. Polo tanto,  os  compostos  iónicos  son  xeral  combinacións  de  metais  e  non­metais (p.ex.  NaCl),  en  tanto  que  os  moleculares  compoñense  en  xeral  unicamente de non­metales (H2O).
>

¿Qué especies serán iónicas?: N2O, Na2O, CaCl2 y SF4.

>

¿Qué especies  serán moleculares?: Cl2, FeS, PbF2 y P4O6.