ÑOÀNG BAÛO HIEÅM VAØ

TAÙI BAÛO HIEÅM

I ÑOÀNG BAÛO HIEÅM
1) ÑÒNH NGHÓA
Ñoàng Baûo hieåm laø
moät nghieäp vuï, qua ñoù
nhieàu coâng ty Baûo hieåm
cuøng baûo ñaûm cho moät
ruûi ro. Moãi coâng ty chòu

2) THUÛ TUÏC
Veà maët lyù thuyeát: Coù bao nhieâu
Nhaø ñoàng Baûo hieåm thì seõ coù baáy
nhieâu hôïp ñoàng Baûo hieåm. Tuy nhieân,
ñieàu naøy ñöa ñeán baát lôïi cho Ngöôøi
ñöôïc Baûo hieåm .
Treân thöïc teá: Chæ coù moät hôïp
ñoàng ñöôïc thieát laäp mang teân cuûa
taát caû caùc Nhaø ñoàng Baûo hieåm vaø
caùc phaàn ruûi ro maø hoï ñaõ nhaän.
 Phaùp lyù

Ví duï:
Giaû söû coù moät ruûi ro phaûi ñaûm baûo coù giaù trò
2.000.000 ; coù 3 Coâng ty tham gia Baûo hieåm.
Coâng ty A: Chuû trì coù möùc nhaän toái ña:
1.000.000
Coâng ty B: Coù möùc nhaän toái ña:
800.000
Coâng ty C: Coù möùc nhaän toái ña:
200.000
Phí Baûo hieåm goäp laø:
8.000
Giaû söû trong naêm xaûy ra moät trong hai tröôøng
hôïp toån thaát sau:
- Toån thaát boä phaän: 500.000
- Toån thaát toaøn boä

Baûng phaân chia giöõa 3
Coâng ty
Teân
coân
g ty

Möùc
nhaän
toái ña

A
B
C

1.000.00
0
800.000
200.000

Tyû
Phaân
Phaân
Phaân
leä
chia chia toån chia toån
traùc
PBH
thaát
thaát
h
boä
toaøn
nhieä
phaän
boä
m
50%
40%
10%

4.000
3.200
800

250.000 1.000.00
0
200.000
50.000 800.000
200.000

II TAÙI BAÛO HIEÅM 1) KHAÙI NIEÄM Taùi Baûo hieåm laø phöông phaùp phaân taùn ruûi ro maø Ngöôøi Baûo hieåm söû duïng ñeå nhöôïng moät phaàn traùch nhieäm tröôùc ñoái töôïng ñöôïc Baûo hieåm cho Ngöôøi Baûo hieåm khaùc baèng hôïp ñoàng taùi Baûo hieåm. .

Sô ñoà Taùi Baûo hieåm Ñoái töôïng Baûo hieåm : Ruûi ro Baûo hieåm Ngöôøi ñöôïc Baûo hieåm : Ngöôøi tham gia Ngöôøi nhöôïng TBH hieåm goác Nhaø Baûo hieåm Ngöôøi nhaän TBH laàn 1 Nhaø Baûo hieåm Ngöôøi nhaän TBH laàn 2 Nhaø Baûo hieåm HÑ Baûo HÑ TBH HÑ TBH .

thieät haïi xaûy ra cho ñoái töôïng ñöôïc Baûo hieåm. Ngöôøi ñöôïc Baûo hieåm khoâng coù quyeàn khieáu naïi Ngöôøi nhaän TBH. . Ngöôøi Baûo hieåm goác seõ ñöôïc Ngöôøi nhaän TBH boài thöôøng laïi theo hôïp ñoàng TBH.Veà maët phaùp lyù Neáu coù ruûi ro. Sau ñoù. Tröôøng hôïp Coâng ty Baûo hieåm goác bò phaù saûn. Ngöôøi Baûo hieåm goác chòu traùch nhieäm boài thöôøng ñaày ñuû cho Ngöôøi ñöôïc Baûo hieåm theo ñuùng cam keát cuûa hôïp ñoàng Baûo hieåm goác.

2) SÖÏ CAÀN THIEÁT CUÛA TAÙI BAÛO HIEÅM  Coù nhöõng loaïi ñoái töôïng Baûo hieåm coù giaù trò Baûo hieåm lôùn  Coù nhöõng loaïi ruûi ro coù tính chaát ñaëc bieät nguy hieåm  Khaû naêng taøi chính  Lyù do chuû quan .

söï cheânh leäch cuûa coäng ñoàng caùc ruûi ro ñöôïc Baûo hieåm. . söï cheânh leäch giöõa caùc ruûi ro vaø khaû naêng taøi chính khoù khaên cuûa Ngöôøi Baûo hieåm  Taêng thu cho Ngöôøi Baûo hieåm  Giuùp cho nhöõng coâng ty Baûo hieåm nhoû môùi ra ñôøi ñöôïc oån ñònh vaø phaùt trieån.3)TAÙC DUÏNG CUÛA TAÙI BAÛO HIEÅM  Taêng khaû naêng nhaän baûo hieåm  OÅn ñònh tình hinh kinh doanh. khaû naêng taøi chính cuûa Ngöôøi Baûo hieåm  Söõa chöõa ñöôïc tính khoâng ñoàng ñeàu.

Tyû leä naøy ñöôïc xaùc ñònh khi kyù keát hôïp ñoàng TBH.4) PHÖÔNG THÖÙC TAÙI BAÛO HIEÅM 1) Taùi baûo hieåm theo phöông thöùc tyû leä a) Hôïp ñoàng TBH soá thaønh (ñònh phaàn) (quote.part) Q/S . .Khaùi quaùt: Trong hôïp ñoàng TBH Q/S : Ngöôøi nhaän taùi nhaän moät phaàn traùch nhieäm vôùi moät tyû leä gioáng nhau ñoái vôùi moïi ñôn vò ruûi ro ñöôïc baûo hieåm thuoäc nghieäp vuï taùi cuûa Ngöôøi nhöôïng taùi.

Nhaän xeùt öu.. nhöôïc ñieåm cuûa phöông thöùc soá thaønh Möùc giöõ laïi cuûa Ngöôøi nhöôïng seõ khoâng gioáng nhau ôû caùc ñôn vò ruûi ro coù STBH khaùc nhau Ngöôøi nhaän taùi khoâng gaëp phaûi söï löïa choïn cuûa Ngöôøi nhöôïng ñôn giaûn khoái löôïng phí baûo hieåm bò nhöôïng ñi lôùn hôn nhöõng phöông thöùc khaùc .

Nhöng tyû leä naøy seõ khaùc nhau ñoái vôùi nhöng hôïp ñoàng BH coù STBH khaùc nhau vaø khoâng ñöôïc quy ñònh cuï theå khi kyù hôïp ñoàng TBH. . Tyû leä naøy chæ ñöôïc hình thaønh sau khi ñaõ phaân chia veà STBH. PBH. STBT cuõng theo tyû leä.Khaùi quaùt : Trong hôïp ñoàng naøy vieäc phaân chia STBH.b) Hôïp ñoàng TBH möùc doâi ( Surplus) S .

000 USD . Coâng ty TBH thöù nhaát: 3 lines.000 USD . - Coù moät hôïp ñoàng baûo hieåm goác. baûo hoøa Coâng ty nhaän TBH 2 : 200.000 USD (line). STBH : 1.Ví duï: Coâng ty Baûo hieåm X kyù hôïp ñoàng TBH möùc doâi vôùi 2 coâng ty TBH. Möùc giöõ laïi: STBH /1 ñôn vò ruûi ro. Coâng ty nhaän TBH 1 : 600. .000 USD. Coâng ty TBH thöù hai : 10 lines.000. - Tyû leä phaân chia : Coâng ty nhöôïng TBH : 2/10 Coâng ty nhaän TBH 1 : 6/10 Coâng ty nhaän TBH 2 : 2/10. Ñaây cuõng chính laø tyû leä phaân chia PBH vaø STBT. Coâng ty nhöôïng TBH giöõ laïi: 200.000 USD. Khoaûn tieàn: 200.

Phöùc taïp naëng neà trong coâng taùc quaûn lyù Phöông thöùc TBH tyû leä noùi chung khoâng aùp duïng ñöôïc trong loaïi hình Baûo hieåm khoâng giôùi haïn .Nhaän xeùt öu nhöôïc ñieåm Ngöôøi nhöôïng TBH xaùc ñònh ñöôïc möùc giöõ laïi phuø hôïp vôùi khaû naêng taøi chính cuûa mình Ngöôøi nhaän TBH khoâng can thieäp vaøo taát caû caùc ñôn vò ruûi ro ñöôïc baûo hieåm thuoäc nghieäp vuï aán ñònh trong hôïp ñoàng TBH..

ruûi ro coâng nghieäp .Nhaän xeùt öu nhöôïc ñieåm Khaû naêng thanh toaùn cuûa Ngöôøi nhöôïng TBH vaãn bò ñe doïa bôûi caùc tröôøng hôïp taäp trung. tích tuï ruûi ro Ngöôøi nhöôïng TBH khoâng ñöôïc Ngöôøi nhaän TBH hoaøn toaøn chia xeõ soá phaän Hôïp ñoàng TBH möùc doâi neân söû duïng trong nhöõng nghieäp vuï: Chaùy..

2) TAÙI BAÛO HIEÅM KHOÂNG THEO TYÛ LEÄ Noùi chung ñoái vôùi caùc phöông thöùc TBH khoâng tyû leä coù ñaëc ñieåm chung laø vieäc phaân chia traùch nhieäm. vieäc xaùc ñònh phí baûo hieåm khoâng bò raøng buoäc bôûi moät tyû leä naøo caû vaø vieäc phaân chia STBH khoâng ñöôïc ñaët ra .

.Khaùi quaùt veà hôïp ñoàng TBH X/L: Vieäc phaân chia STBT ñöôïc dieãn ra treân nhöõng cô sôû: Ngöôøi nhöôïng aán ñònh möùc giöõ laïi ñoái vôùi STBT baèng moät khoaûn tieàn nhaát ñònh.Hôïp ñoàng TBH vöôït möùc boài thöôøng (Excees-Loss) X/L . phaàn boài thöôøng vöôït quaù möùc giöõ laïi ñoù seõ thuoäc veà traùch nhieäm cuûa Ngöôøi nhaän taùi baûo hieåm .

Traùch nhieäm caùc Ngöôøi nhaän TBH coù theå coù giôùi haïn hoaëc khoâng coù giôùi haïn. Phaàn vöôït quaù coù theå thuoäc veà traùch nhieäm cuûa Ngöôøi nhaän taùi khaùc hoaëc quay trôû laïi traùch nhieäm cuûa Ngöôøi nhöôïng. Khoâng giôùi haïn: Hôïp ñoàng chæ quy ñònh möùc giöõ laïi cuûa Ngöôøi nhöôïng . . phaàn boài thöôøng vöôït quaù möùc giöõ laïi cuûa Ngöôøi nhöôïng hoaøn toaøn thuoäc veà traùch nhieäm cuûa Ngöôøi nhaän taùi. Coù giôùi haïn : Hôïp ñoàng quy ñònh traùch nhieäm boài thöôøng toái ña cuûa Ngöôøi nhaän.

Söï coá ñöôïc xaùc ñònh bôûi söï giôùi haïn veà maët khoâng gian vaø thôøi gian.Vieäc phaân chia STBT coøn ñöôïc tính theo moät trong hai daïng hôïp ñoàng HÑTBH X/L theo ruûi ro ( Working Cover): Thieät haïi laøm cô sôû ñeå phaân chia laø thieät haïi cuûa moät ñôn vò ruûi ro goác (trong 1 HÑBH goác trong moät söï coá). . HDTBH X/L theo söï coá ( Catatrophe Cover): Thieät haïi laøm caên cöù ñeå phaân chia ñöôïc tính cho moïi thieät haïi cuûa nhieàu hôïp ñoàng goác daãn ñeán cuøng moät söï coá.

A B C 100 200 300 Theo ruûi ro : tính rieâng töøng thieät haïi Theo söï coá : coäng heát laïi ñeå phaân chia .Ví duï: Coù 3 ñôn vò ruûi ro ( HÑBH goác ) Thieät haïi do baûo.

Phaân chia phí TBH trong hôïp ñoàng X/L Phí khoaùn. Phí theo tyû leä coá ñònh Phí theo tyû leä thay ñoåi .

Nhaän xeùt HÑTBH X/L coù taùc duïng ñaëc bieät ñoái vôùi tröôøng hôïp taäp trung. HÑTBH X/L ñöôïc söû duïng Baûo hieåm cho caùc ñoái töôïng Baûo hieåm laø traùch nhieäm daân söï khoâng haïn ñònh khi caùc hôïp ñoàng tyû leä khoâng phuø hôïp HÑTBH X/L cuõng khoâng baûo veä ñöôïc Ngöôøi nhöôïng TBH .. tích tuï ruûi ro.

Trong naêm nghieäp vuï. ñaõ phaùt sinh caùc hôïp ñoàng goác vôùi soá tieàn Baûo hieåm.Baøi 1: Taùi Baûo hieåm soá thaønh Coâng ty baûo hieåm X. trong naêm nghieäp vuï n. Phí baûo hieåm vaø thieät haïi nhö sau: . baûo veä taäp hôïp hôïp ñoàng ruûi ro chaùy cuûa mình baèng moät chöông trình Taùi Baûo hieåm soá thaønh ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: -Ngöôøi nhöôïng giöõ laïi 35% -Ngöôøi nhaän chòu traùch nhieäm 65%.

500 6.350 1.000 12.000 10.550 1.000 7.000 500.700.000.000.000.000 __ __ 2.000 .000.000 __ __ 11.Soá hieäu Soá tieàn Baûo hôïp hieåm ñoàng goác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.000 900.000.000 Phí baûo hieåm 15.000 4.000 2.000 8.625 Yeâu caàu: Giaù trò thieät haïi 8.275 900 600 450 + 50.850.500.000 850.000 1.000 600.000 __ __ 850.000 400.000 300.

PBH HÑB H goác 1 Toån g coän g STBH Ngöôøi Ngöôøi nhöôïng nhaän 10tr x35%= 10tr x65%= PBH Ngöôøi nhöôïng 15000x 35%= Ngöôøi nhaän .Baûng phaân chia STBH.

Baûng phaân chia STBT HÑBH goác 1 Toång coäng STBT Ngöôøi nhöôïng Ngöôøi nhaän 8tr x 35%= .

Baûng phaân chia STBH Hôïp ñoàng Ngöôøi nhöôïng STBH Tyû leä Ngöôøi nhaän STBH Tyû leä .

000 800.00 0 9.000 800.Baûng phaân chia STBH Hôïp ñoàng 1A 2C 3A 4B 5C 6B Ngöôøi nhöôïng STBH Tyû leä 1.000 .000 Ngöôøi nhaän STBH Tyû leä 15.000 3.000 7.000.000.500.0 00 800.000 +10.000 6.000 500.200.200.000.500.000 500.

000 800.000 1/16 8% 100% 5/180 100/180 8/40 5/70 Ngöôøi nhaän STBH Tyû leä 15.200.200.000 500.000.00 0 9.0 00 800.000 15/16 92% 75/180 32/40 65/70 .000 500.000 +10.000 800.000.000 3.500.500.Baûng phaân chia STBH Hôïp ñoàng 1A 2C 3A 4B 5C 6B Ngöôøi nhöôïng STBH Tyû leä 1.000 7.000 6.000.

000 x 15/16 = 15.000 x100/180 = 50.000 x 8% = 2.500 12.000 x 5/180 = 2.000 x 75/180 = 37.000 30.000 x 1/16 = 1.400 800 x 100% = 800 90.000 x 92% = 27.000 x 32/40 = 9.500 + 90.000 30.500 5C 6B Ngöôøi nhaän 16.400 35.000 x 5/70 =2.000 12.000 x 8/40 = 2.Baûng phaân chia PBH Hôïp ñoàng Ngöôøi nhöôïng 1A 2C 3A 4B 16.600 .600 90.

222 2.000 ñ Hôïp ñoàng 2C 3A 4B 6B Ngöôøi nhöôïng 8.360 13.000 x 92% = 7.000 x 65/70 = 1.000 x 8% = 640 600 x 100% = 600 13.Baûng phaân chia STBT Ñôn vò tính: 1.000 x 5/70 =143 Ngöôøi nhaän 8.857 .000 x 5/180 = 361 + 13.000 x 75/180 = 5.000 x100/180 = 7.417 2.

Baøi 4 Khoâng haïn Thieät haïi 1125 3 giôùi Ngöôøi nhaän 1000 875 2 Ngöôøi nhaän 750 625 Ngöôøi nhaän 1 250 125 Ngöôøi nhöôïng .

Baûng phaân chia STBT Ruûi ro Cty BH Ngöôøi nhöôïng Ngöôøi nhaän 1 Ngöôøi nhaän 2 Ngöôøi nhaän 3 A B C D ∑ 125 250 250 250 875 375 500 500 1375 125 250 375 125 125 .

Baøi 4 Thieät haïi Khoâng giôùi haïn 2750 Ngöôøi nhaän 3 1000 Ngöôøi nhaän 2 750 nhaän 1 250 Ngöôøi nhöôïng Ngöôøi .

D Toång thieät haïi do söï coá laø: 2.B.C. Ngöôøi nhöôïng 250 Ngöôøi nhaän 1 500 Ngöôøi nhaän 2 250 Ngöôøi nhaän 3 1750 .750.Phaân chia STBT Giaû söû coù moät söï coá daãn ñeán 4 thieät haïi A.

Baøi 5 Hôïp ñoàng Q/S Ngöôøi nhöôïng : 40% Ngöôøi nhaän : 60% (khoâng vöôït quaù 300) phaûi phaân chia STBH .

Phaân chia STBH Cty BH Loaïi HÑ a b c d e Ngöôøi nhöôïng 40 80 160 200 300 40% 50% Ngöôøi nhaän 60 120 240 300 300 60% 50% .

Phaân chia STBT a b c d e Ngöôøi nhöôïng Ngöôøi nhaän Q/S 50 x 20 x 40% = 50 x 20 x 60% = 400 600 20 x 30 x 40% = 20 x 30 x 60% = 240 360 10 x 200 x 40% = 10 x 200 x 60% = 800 1200 5 x 300 x 40% = 5 x 300 x 60% = 600 900 2 x 600 x 50% = 2 x 600 x 50% = 600 600 .

HÑ X/L ruûi ro 100 xs 30 Giaù trò moät toån thaát coâng ty X phaûi gaùnh chòu sau khi ñaõ phaân chia cho ngöôøi nhaän taùi Q/S Tröôø ng hôïp a b c d e giaù trò 1 toån thaát 20 x 40% = 8 30 x 40% = 12 200 x 40% = 80 300 x 40% = 120 .

Baøi 5 Thieät haïi 300 130 120 80 Ngöôøi nhaän 30 Ngöôøi nhöôïng 8 12 .

Phaân chia STBT a b c d e Ngöôøi nhöôïng Ngöôøi nhaän X/L 8 x 50 = -400 -12 x 20 = 50 x 10 240 = 500 30 x 10 = 90 x 5 300 = 450 30 x 5 = 100 x 2 150 = 200 30 x 2 = 60 .

Related Interests