OPERASI PERBANKAN KUMPULAN 8

WAN NUR IYLIANA BT WAN MUSTAFA NUR HAFIZZAH BT AHAMAD NOR SUHANAH BT OTHMAN ANIS SYAFFIQAH BT ANUAR NUR IZZATI BT ISHAK

AL-KAFALAH
 menurut bahasa ialah jaminan.  Menurut istilah ialah suatu kontrak yang mewajibkan pihak yang dinamakan sebagai penjamin bertanggungjawab terhadap hak yg ditanggung oleh org lain.  Kontrak ini dibenarkan oleh syarak.

Pembentukan kontrak kafalah
 Berlaku dengan adanya tawaran daripada penjamin(kafi)dan penerimaan daripada yang dijamin(makfullah).  Berbentuk dengan persetujuan dua pihak yg menjamin boleh dituntut dengan persetujuan jaminan yg diberikan oleh org yg dijaminnya & ia perlu mendapat keredaan daripada pihak yg menerima faedah jaminan itu.

Penamatan kontrak kafalah
 Berlakunya pembayaran hutang kpd pemiutang sama ade pembayaran itu dibuat oleh penghutang atau penjamin.  Apabila pemiutang menghibahkan hutangnya kpd penghutang nya atau penjamin.  Pemiutang melepaskan hak nya yang ditanggung oleh penghutang.

1

Pembeli
3 3 2

Penjual

Bank

APLIKASI KAFALAH DALAM PERBANKAN
• Pembeli berhutang kepada penjual sebanyak Rm10,000.00 dengan dijamin oleh Bank. • Penjual akan tetapkan tempoh bayaran balik. • Apabila sampai tempoh masa yg ditetapkan,penjual boleh menuntut hutangnya kepada pembeli atau Bank. • Wang penjual yang diberikan kepada pembeli sebagai hutang tidak akan hilang kerana ianya dijamin oleh Bank.

BAI’AL SALAM
Menurut bahasa salam atau salaf ialah mendahulukan. Menurut istilah syarak ialah jual beli sesuatu yg dinyatakan sifat-sifatnya sahaja dengan lafaz mendahulukan nya. Jual beli salam adalah salah satu jenis kontrak jual beli yg dibenarkan.

Syarat-syarat jual salam
• SYARAT2 PADA BARANG  Mestilah tunai  Barang yg dijual beli hendaklah barang yang ada di pasaran  Barang yg dijual itu mesti diserahkan pada masa akan datang  Barang itu mestilah diterangkan secara tepat.  Barang itu mestilah diserahkan pada satu tempat yg dipersetujui.

1 2

APLIKASI BAI SALAM DALAM PERBANKAN
• Pelanggan Bank Islam menyatakan yang dia hendak membeli sebuah kereta dan pihak Bank Islam sanggup membekalkannya dalam tempoh 2 bulan. • Bank Islam dan pelanggan menjalankan akad jual beli secara Al-salam. • Dimana pembeli(pelanggan),bayar wang kereta itu sebanyak RM50,000.00 kepada penjual(Bank)semasa akad. • Bank menyerahkan kereta tersebut kepada pelanggan pada tarikh yang ditetapkan.

AL- WAKALAH
Konsep al-wakalah merujuk kepada situasi dimana pihak menamakan pihak lain untuk bertindak sebagai wakil bagi dirinya. Al-wakalah merupakan akad yang memberi kuasa orang yang mewakil kepada penerima wakil untuk menjalankan sesuatu tugas atau kerja bagi pihak orang yang mewakil itu.

• SYARAT2 YANG ADA PADA HARGA Bayaran itu mesti dijelaskn samaada ia dibayar dgn matawang atau dalam bentuk brgn. Harga mesti diketahui kadarnya. Mestilah dibayar dan diterima dalam majlis akad.

JENIS AL-WAKALAH
WAKALAH MUTLAQAH

• Iaitu al-wakalah yang tidak terikat dengan syarat-syarat yang diharuskan oleh syarak,tidak terikat dengan keadaan tertentu dan tidak dihadkan dengan masa.

WAKALAH MUQAIYADAH

Iaitu al-wakalah yang terikat dengan syarat- syarat tertentu yang diharuskan oleh syarak,terikat dengan keadaan tertentu atau terhad kepada masa tertentu.

RUKUN oPenerimaan wakil atau wakil oOrang yang mewakil oPerkara yang diwakil oSighah:ijab dan qabul

• Pembatalan. • Salah satu pihak hilang kelayakan . • Perkara yang diwakilkan tidak menjadi milik pewakil atau bukan dibawah jagaan lagi. • Perkara yang diwakilkan selesai dilaksanakan.

Penamatan kontrak wakalah

Aplikasi wakalah dalam perbankan islam
• Takaful Ikhlas Sdn. Bhd. (Takaful IKHLAS) umpamanya, menggunakan model yang diberi nama al-Wakalah sebagai asas induk kepada sistem operasinya. Prinsip al-Wakalah yang dilaksanakan oleh Takaful IKHLAS bagi menjalankan operasinya ialah di mana Takaful IKHLAS sebagai wakil kepada para peserta bertanggungjawab untuk menguruskan segala dana yang telah diwujudkan dengan penuh amanah, telus dan professional. Bagi tujuan tersebut, Takaful IKHLAS mengenakan caj pengurusan dan prestasi berasaskan kepada prinsip perwakilan yang dibayar upah atas kerja yang dilakukan

Merupakan pinjaman kebajikan di mana peminjam hanya perlu membayar semula jumlah wang yang dipinjamkan sahaja tanpa apa-apa bayaran tambahan. Tujuan selain daripada motif keuntungan. Tujuan sebenar adalah untuk menolong orang yang dalam kesempitan. Ulama’ tidak menegah sekiranya bank ingin mengenakan bayaran perkhidmatan untuk menampung kos-kos.

Kemudahan diberikan kepada: 1. Pemegang akaun pelaburan di bank. 2. Pelajar-pelajar miskin 3. Golongan yang berpendapatan rendah. 4. Pengeluar atau pengusaha kecil-kecilan yang tidak berkelayakan memperolehi kemudahan pembiayaan lain. Rukunnya: 1. Sighah kontrak hutang 2. Pihak yang terbabit dengan kontrak iaitu pemiutang dan penghutang. 3. Subjek hutang iaitu harta yang diberikan sebagai hutang.

Hukum memberi hutang: 1. Haram. Jika pemiutang tahu hutang tersebut akan digunakan untuk tujuaan yang diharamkan 2. Makruh. Jika pemiutang mengetahui hutang tersebut akan digunakan untuk perkara yang tidak bermanfaat atau untuk menunjuk-nunjuk. 3. Wajib. Jika pemiutang mengetahui orang yang berhutangamat memerlukan hutang tersebut untuk menampung hidupnya dan keluarganya dan tiada cara lain untuk dia memperolehinya kecuali dengan cara berhutang.

Syarat-syarat hutang 1. Kadar hutang diketahui ketika hutang dibuat, sama ada bentuk sukatan, timbangan, bilangan atau ukuran, supaya barangan ini boleh dipulangkan seumpama dengannya. 2. Syarat yang boleh membatalkan kontrak 3. Syarat tidak diterima pakai dan tidak membatalkan kontrak hutang 4. Syarat yang perlu dilaksanakan.

APLIKASI QARD HASAN DALAM PERBANKAN
• Pelanggan membuat pinjaman kepada bank. • bank memberi pinjam sejumlah dana kepada pelanggan. • Pelanggan membayar semula kepada bank dengan ditambah kos-kos perkhidmatan secara beransur-ansur.

Tempahan ialah akad jual beli di mana pembeli menempah atau memesan kepada kepada penjual untuk membuat sesuatu barang yang dikehendakinya supaya disiapkan dalam masa yang tertentu dengan harga dan cara bayarannya yang ditetapkan. Jual beli secara tempahan memberi kemudahan kepada orang ramai supaya mereka dapat membeli barang-barang mengikut citarasa.

Rukunnya: Pembeli di panggil penempah Penjual dipanggil penerima tempahan Barang yang ditempah Harga Sighah: ijab dan qabul. Harga barang yang ditempah itu boleh dibayar: Kesemuanya semasa akad Kesemuanya semasa penyerahan barang Separuhnya semasa akad dan separuh yang baki itu semasa penyerahan barang Kesemuanya secara ansuran mengikut persetujuan antara kedua-dua belah pihak penempah dan penerima tempahan.

Tempahan berbeza dengan jual beli mutlak dari aspek-aspek berikut: 1. Terdapat peruntukan opsyen melihat (khiyar alru’yah) sedangkan dalam jualbeli peruntukan ini tiada, kecuali disyaratkan. 2. Tempahan mensyaratkan kerja sedangkan jualbeli tiada syarat tersebut. 3. Tempahan tidak mewajibkan pembayaran harga yang segera dalam majlis akad.

APLIKASI ISTISNA’ DALAM PERBANKAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. Pelanggan meminta bank untuk mendahulukan modal bagi membina rumah yang ditempah. bank meminta penjual untuk membina rumah yang tempah oleh pelanggan. penjual membina rumah yang ditempah pelanggan dan bank membayar modal kepada penjual sebagai persetujuan syarat. Penjual memberitahu kepada bank bahawa rumah yang ditempah telah siap. bank memberikan rumah ditempah kepada pelanggan pelanggan membayar secara penuh atau bayar secara ansur-ansur atas tempoh masa yang dipersetujui.

Al-Hiwalah
Konsep Al-Hiwalah merujuk kepada pengiriman atau pemindahan dana atau hutang daripada akaun pendeposit atau peminjam kepada akaun penerima atau pemberi hutang dimana komisen atau upah (al-ujr)dikenakan untuk perkhidmatan tersebut.

Rukun Al-Hiwalah
• Muhil ( orang yang berhutang dan berpiutang). • Muhal ( orang yang berpiutang). • Muhal alaih ( orang yang berhutang). • Hutang muhil kepada muhal • Hutang Muhal alaih kepada Muhil • Sighah (lafaz aqad).

Jenis Al-Hiwalah
• Hiwalah Mutlak. Misalnya, B memindahkan hutang kepada C dengan tidak mengaitkan hutang C darpada B, dan C menerima pindahan tersebut. Dalam kes ini ulama Hanafi tidak menyatakan apa-apa pandangan sama ada harus atau tidak. Mazhab yang tiga selain Mazhab Hanafi mengatakan pindah hutang dalam bentuk mutlak di mana penerima pindah hutang itu tidak mempunyai hutang daripada pemindah hutang dianggap sebagai satu jaminan semata-mata.Itupun dengan syarat ketiga-tiga pihak rela (iaitu pemuitang asal, pemindah hutang dan penerima pindah hutang).

• Hiwalah Bersyarat. Iaitu pemindah hutang memindahkan hutangnya kepada penerima pindah hutang disyaratkan penerima itu mempunyai hutang daripada pemindah. Pemindahan semacam ini diharuskan oleh semua para ulama.

• Hiwalah Haq • Hiwalah ini adalah pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk wang bukan dalam bentuk barang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai Muhil adalah pemberi hutang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti, yang berganti adalah piutang. Ini terjadi jika piutang A mempunyai hutang kepada piutang B.

Hiwalah Dayn Hiwalah ini adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Ini berbeza dari hiwalah Haq. Pada hakikatnya hiwalah dayn sama pengertiannya dengan hiwalah yang telah diterangkan terdahulu.

Al-Ujr
Konsep al-ujr merujuk kepada komisen atau upah yang dikenakan untuk sesuatu perkhidmatan

APLIKASI BANK ISLAM
Sistem perbankan islam berlandaskan prinsip-prinsip syariah selaras dengan kehendak agama islam seperti instrumentinstrument lain. Membiayai keperluan kewangan institusi pembangunan dan pelaburan. Membiayai urusan perdagangan antara negara-negara islam.

Perbezaan bank islam dan bank konvensional
Bank islam • Pendeposit menerima faedah yang dipanggil hibah. • Terdapat perjanjian diantara pendeposit dan pihak bank mengenai keuntungan yang dikongsi bersama • Kerugian ditanggung bersama bersama almudharabah Bank konvensional • Pendeposit menerima faedah yang dipanggil kadar bunga • Tiada perjanjian diantara pendeposit dan pihak bank mengenai pembahagian keuntungan dan kerugian • Pendeposit tidak menanggung rugi pada bila-bila masa

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful