You are on page 1of 6

KEMAHIRAN NUKILAN

MEMETIK

KEMAHIRAN NUKILAN
Kemahiran yang tinggi dalam memetik seterusnya
menggarap idea menjadikan sebuah tulisan sejarah lebih
mantap.
Idea yang digarap seharusnya berdasarkan sumber yang
berwibawa manakala pencernaan idea muncul hasil
daripada penakulan. Kewibawaan sebuah tulisan sejarah
memerlukan kekuatan intrinsik hasil daripada eksperimen
dalam menjuruskan idea ke arah yang lebih mapan.
( Goh dan Wan Mohd Nazif, 2006: 47)

DEFINISI MEMETIK
Menurut Noresah (2005), memetik ialah :
Kutipan, petikan, pungutan dan penelitian
terhadap berbagai-bagai sumber seperti
sejarah terbitan-terbitan yang berkaitan,
nukilan sesuatu yang dipetik.a

KEMAHIRAN
MEMETIK
Kemahiran seseorang dalam
memetik idea daripada
Bahasa sumber seperti
dokumen arkib menjadikan
arkib menjadikan karya
sejarah tidak dipertikaikan.

Kemahiran memetik diari,


minit mesyuarat, buku
catatan rasmi, lapiran, atau
sebagainya meningkatkan
lagi darjat sesebuah karya
atau hasil penulisan sejarah

Penulis perlu memaklumkan


kepada pembaca daripada
mana maklumat itu diambil.

Kegiatan memetik sumber


merupakan sebahagian
daripada aktiviti penulisan.

Penulis mematuhi piawaian


sebagai seorang penulis yang
bertanggungjawab.

Memastikan kandungan rencana boleh dipercayai dan


boleh disahkan oleh semua pembaca dan penyelia.

Untuk mempertingkatkan kebolehpercayaan umum


TUJUAN

Mengurangkan kemungkinannya timbul pertikaian


sidang pengarang, atau menyelesaikan mana-mana
pertikaian yang timbul.
Untuk memberi penghargaan kepada sumber bagi
memberikan maklumat berguna dan mengelakkan
dakwaan plagiarisme

Senarai Rujukan
Goh Ying Soon dan Wan Mohd Nazif. 2006.
Kemahiran Menulis. Kuala Lumpur: Utusan
Publication Dan Distributors Sdn Bhd
Noresah Ibrahim. (2005). Kamus Dewan Bahasa
Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka