Perfitimet e pensioneve

1.Llojet e pensioneve te pleqerise, 2.Kushtet dhe masa e perfitimit e pensioneve te pleqerise
Pergatiti: A. SHTYLLA MES

Cfare eshte pensioni 

Pensioni : 1. eshte nje shume e caktuar te ardhurash, 2. perfitohet kur: a. personat plotesojne nje moshe te percaktuar ne ligj, ose b.personat kane nje gjendje shendetesore e cila nuk i lejon qe te jene te afte per te kryer punen (semuren), ose c.personi ne ngarkim te cilit ishin vdes. 3.terhiqet ne keste mujore perfitimi.

Pergatiti: A. SHTYLLA MES

Llojet e pensioneve 


Pensionet organizohen dhe funksionojne ne degen e sigurimit te pensioneve. Ne degen e sigurimit te pensioneve perfshihen: a.pensioni i plote i pleqerise; b.pensioni i pjesshem i pleqerise; c.pensioni i reduktuar i pleqerise; d.pensioni i plote invaliditetit (i perhershem); e.pensioni i pjesshem i invaliditetit; f. Pensionet familjare

Pergatiti: A. SHTYLLA MES

Pensioni i plote i pleqerise  

Pensionet e pleqerise te perfshira ne degen e sigurimit te pensioneve, perfitohen perkundrejt plotesimit te kushteve te percaktuara ne ligjin nr.7703, date 11.05.1993 ³Per sigurimet shoqerore ne Republiken e Shqiperise´. Ne nenin 31 te ligjit te mesiperm percaktohet se personat e siguruar kanë të drejtën e një pensioni të plotë në moshën 65 vjeç për burrat dhe 60 vjeç për 65 gratë, pasi ata të kenë plotësuar 35 vjet sigurim dhe Për periudhën e tranzicionit ligji ka percaktuar përjashtimet përjashtimet nga rregulli i mesiperm, duke referuar ne rregulli kushtet e nenit 92 ligjit 7703. (shpjegimet ne slide nr.6) nenit ligjit

Pergatiti: A. SHTYLLA MES

Pensioni i plote i pleqerise-1 pleqerise 

Sipas pikes 2 te ketij nenin nënat: nënat: a.që kanë lindur 6 a më shumë fëmijë, a.që b.të cilët janë rritur më shumë se 8 vjeç, b.të kanë të drejtë të dalin në pension kur mbushin moshën 50 vjeç dhe kanë 30 vjet sigurim. Meqenese plotesimi i kushteve: a.moshe dhe b.periudhe sigurimi per pensionin e plote te pleqerise, ishte i pamundur te arrihej menjehere pas hyrjes ne fuqi te ligjit i cili ndryshoi moshen, nga ligjvenesi u percaktua ne nje dispozite te vecante nje rregull per zgjatjen graduale te moshes dhe periudhes se sigurimit

Pergatiti: A. SHTYLLA MES

Zgjatja graduale e moshes dhe periudhes se sigurimit 

Sipas nenit 92 te ligjit, do te kete nje rritje te moshes se pensionit cdo vit me 6 muaj ne vit: a.deri ne vitin 2023 per punet e kategorise se pare te veshtiresise; b.deri ne vitin 2013 per punet e kategorise se dyte te veshtiresise; c.deri ne vitin 2011 per punet e kategorise se trete te veshtiresise. (Shembull: deri ne 1 korrik te vitit 2008 mosha e pensionit per grate qe kane kryer pune te kategorise se dyte ose te trete eshte 57 vjec e 6 muaj, nderkohe prej 1 korrikut 2008 deri me 1 korrik 2009, mosha e pensionit do te jete 58 vjec); b.periudhes se sigurimit

Pergatiti: A. SHTYLLA MES

Ndarja e punes ne kategori per efekt perfitimi pensioni 

Ne ligjin e vjeter te sigurimeve shoqerore (te vitit 1966) ka patur nje diferencim te kushteve per pension, mbeshtetur ne kategorizimin e punes per efekt pensioni. (P.Sh. diferencime ne moshen e daljes ne pension te plote pleqerie, vjetersine e punes qe kerkohej) Kategorizimi i puneve per efekt pensioni, eshte bere ne Vendimin e Keshillit te Ministrave nr.526, date 20.12.1958, ne te cilin ka nje kategorizim te puneve, sipas degeve dhe aktiviteteve te ekonomise, duke patur per baze shkallen e veshtiresise qe ka ai pozicion pune.

Pergatiti: A. SHTYLLA MES

Ndarja e punes ne kategori per efekt perfitimi pensioni-1 pensioni 

Pikerisht ky kategorizim i puneve eshte ende ne fuqi dhe sherben per te percaktuar kushtet qe nje i siguruar duhet te plotesoje per te perfituar nje pension. Per te siguruarin vleresohet se ne cfare kategorie perfshihet puna qe ai ka kryer gjate historikut te punes se tij (ose ne nje pjese te tij), duke patur ne konsiderate percaktimet e VKM se siperpermendur. Sipas nenit 92 te ligjit i siguruari ka te drejte te perfitoje nje pension pleqerie ne kushtet e kategorise se pare dhe/ose dhe/ose te dyte, pasi te kete plotesuar ne pune te kesaj kategorie jo me pak se ¾ e viteve te sigurimit. (shembull)

Pergatiti: A. SHTYLLA MES

Ndarja e punes ne kategori per efekt perfitimi pensioni-2 pensioni 

Per te perfituar pension sipas kushteve te kategorise se pare, i siguruari i cili ka plotesuar vitet e sigurimit te percaktuara ne vitin qe atij i lind e drejta per te perfituar, duhet te kete jo me pak se ½ e ketyre viteve ne pune ne nentoke. Pra ligjvenesi ka percaktuar nje rregull specifik per punonjesit qe kane kryer pune te nje veshtiresie te caktuar nentoke, duke i favorizuar ne drejtim te kushteve te perfitimit (e drejta per pension ne keto raste lind ne nje moshe me te re dhe per nje periudhe sigurimi me te vogel) (Shembull: 1.07.2008: Mosha per burrat 57 vjec, periudha e sigurimit 29 vjet, nga te cilat ½ duhen ne nentoke. Kategori e II, mosha 62 v e 6 muaj, periudha 35 vjet)

Pergatiti: A. SHTYLLA MES

Periudhat e sigurimit 


Cfare konsiderohen periudha sigurimi per efekt perfitimi nga ligji i ri i sigurimeve shoqerore? Sipas nenit 91 te ligjit konsiderohen periudha sigurimi per efekt perfitimi nga ligji i ri i sigurimeve shoqerore: a. të gjitha periudhat e punësimit para hyrjes në fuqi të të këtij ligji, të njohura si vjetërsi pune, të vlefshme për sistemin e sigurimit shoqëror të kaluar; kaluar; b.periudhat, b.periudhat, në të cilat nuk është punuar, por të njohura si vjetërsi pune për sigurimet shoqërore përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji; ligji; c.te gjitha periudhat pas hyrjes në fuqi të këtij ligji kur është derdhur kontribut sipas ligjit te ri; ligjit

Pergatiti: A. SHTYLLA MES

Periudhat e sigurimit-1 sigurimitd.periudhat d.periudhat e kryerjes së studimeve në shkollën e lartë, me shkëputje nga puna për gruan, duke filluar nga data 1 shtator 2000 e në vazhdim, pavarësisht nga vendi se ku janë kryer studimet dhe për jo më shumë se 6 vjet. vjet. 

Periudha e percaktuar ne germen ³d´ njihet periudhë sigurimi vetëm për efekt pensioni pleqërie. Në kuptim të rregullit te percaktuar ne germen ³d´, viti ³d´, shkollor është me 12 muaj. Për këto raste kontributet per gruan qe do ti njihet këto raste periudhe sigurimit vitet e studimit, paguhen nga Buxheti i Shtetit, në kohën kur merret vendim për caktimin e pensionit. pensionit. (Shembull)

Pergatiti: A. SHTYLLA MES

Masa e pensionit 

Pensioni mujor i pleqërisë përbëhet nga një shumë bazë dhe nga një shtesë. 1.Shuma bazë e pensionit që u jepet gjithë personave të 1.Shuma siguruar, siguruar, pavaresisht kategorise se veshtiresise se punes qe ai ka kryer, duhet të sigurojë të paktën një kryer, standard minimal jetese, i indeksuar çdo vit në lidhje me jetese, indeksin e çmimeve të disa mallrave të zgjedhura, të përcaktuara në rregulloren e Institutit të Sigurimeve Shoqërore. 2.Shtesa që u jepet personave të punësuar, eshte 1 për 2.Shtesa qind për vit sigurimi, shumëzuar me bazën mesatare të sigurimi, vlerësueshme që personat e siguruar kanë arritur nëpërmjet kontributeve. Këshilli i Ministrave indekson indekson çdo vit bazën e vlerësimit individual në lidhje me zhvillimin e kontributeve mesatare të paguara në këtë vit.

Pergatiti: A. SHTYLLA MES

Masa e pensionit-1 pensionit- 

Ne perfundim te llogaritjeve te siperpermendura shuma e përgjithshme e pensionit do të jetë jo më shumë se dyfishi i shumës bazë, ose 75 për qind e pagës neto mesatare të 3 vjetëve rresht të 10 vjetëve të fundit të punës të personit të siguruar, siguruar, cila te jete me e vogel. vogel. Paga neto mesatare e 3 viteve të njëpasnjëshme të 10 viteve të fundit të punës së personit të siguruar indeksohet çdo vit, sipas rregullave të indeksimit të bazës së vlerësuar. vlerësuar.

Pergatiti: A. SHTYLLA MES

C¶eshte baza e vleresuar? 

Percaktimi lidhur me bazen e vleresuar jepet ne nenin 59 te ligjit, ku theksohet se baza e baza vlerësueshme për llogaritjen e pensioneve llogaritet si raport i shumës së pagave, për të cilat janë paguar kontributet, me periudhën që njihet si periudhë sigurimi. Për periudhën e sigurimit nga data 1.1.1994 e në vazhdim, për llogaritjen e bazës së vlerësuar, merret ne konsideat shuma e pagave, për të cilat janë paguar kontributet nga data 1.1.1994 deri në fund të periudhës së sigurimit.

Pergatiti: A. SHTYLLA MES

C¶eshte baza e vleresuar?-1 vleresuar? 

Për periudhën e sigurimit para datës 1.1.1994, për llogaritjen e bazës së vlerësuar, merren pagat referuese, të përcaktuara me vendim të Këshillit të Ministrave. Në rastet kur personi i siguruar ka periudhë sigurimi para dhe pas datës 1.1.1994, baza e vlerësuar llogaritet si mesatare aritmetike e ponderuar e bazës së vlerësuar të të dyja periudhave. periudhave. (Shembull per perllogaritjen e pensionit te pleqerise)

Pergatiti: A. SHTYLLA MES

C¶eshte baza e vleresuar?-2 vleresuar?

Sipas ligjit cdo vit, duke filluar nga data 1 janar, cdo baza e vlerësuar vjetore individuale indeksohet me koeficientin, që llogaritet: llogaritet: ³si raport i kontributit mesatar për çdo person të siguruar, të mbledhur në vitin e fundit kalendarik, kundrejt të njëjtit tregues të vitit pararendës´. pararendës´ Ky koeficient caktohet cdo vit me vendim të Këshillit të Ministrave

Pergatiti: A. SHTYLLA MES

Personat qe nuk kane page 

Perllogaritja e pensionit te pleqerise per personat qe nuk kane page ose ose që nuk kanë dokumentin, i cili vërteton pagën, pagën, behet ne baze te pages minimale. (Shembull)

Pergatiti: A. SHTYLLA MES

Shtesa e pensionit  

I siguruari, i cili ka plotësuar kushtet për pension të plotë pleqërie, sipas neneve 31 e 92 të këtij ligji, merr shtesë në masën 0,34 për qind të pensionit të plotë, për çdo muaj që vazhdon të punojë dhe që paguan kontribute. (Shembull) Përfituesi i pensionit të plotë të pleqërisë, që ndërpret pensionin, vazhdon të punojë dhe paguan kontribute, merr shtesë mbi pension në masën 0,34 për qind për çdo muaj ndërprerjeje. Shtesa mbi pension sipas paragrafit te mesiperm htesa llogaritet mbi atë masë pensioni që rezulton pas rritjeve dhe indeksimit që ka pësuar pensioni gjatë kohës së ndërprerjes. (Shembull)

Pergatiti: A. SHTYLLA MES

Pensioni i reduktuar i pleqerise 

Sipas nenit 31/1 te ligjit, personi i siguruar ka te drejte te perfitoje pension pleqerie te reduktuar nese: a.ka plotesuar jo me pak se 35 vjet sigurim, b.ka mbushur moshen 62 vjec (burrat) apo 57 vjec (grate), nese mosha e daljes ne pension te plote pleqerie sipas nenit 92 te ligjit eshte me e madhe se keto mosha, c.nuk kryen veprimtari ekonomike si i punesuar, punedhenes ose i vetepunesuar.

Pergatiti: A. SHTYLLA MES

Pensioni i reduktuar i pleqerise-1 pleqerise 

Pensioni i reduktuar eshte pjese e pensionit te plote te pleqerise qe do te merrte i siguruari, dhe mbetet i reduktuar per gjithe kohen e perfitimit. Pensioni i reduktuar llogaritet duke zbritur nga pensioni i plote i pleqerise shumen qe del nga shumezimi i numrit te muajve te perfitimit te pensionit, para mbushjes se moshes se percaktuar ne nenin 92 me koeficientin mujor te reduktimit. Koeficienti i reduktimit te pensionit te plote te pleqerise, per personat qe plotesojne kushtet per kete lloj pensioni eshte 0.6 per qind ne muaj. (Shembull)

Pergatiti: A. SHTYLLA MES

Pensioni i pjesshem i pleqerise  

Personi i siguruar për një kohë më pak se 35 vjet dhe më shumë se 15 vjet sigurimi, ka të drejtë të përfitojë pension të pjesshëm, kur të arrijë burri moshën 65 vjeç dhe gruaja moshen 65 60 vjec. vjec. Pensioni i pjesshëm caktohet si pjesë e pensionit të plotë. Ky pension llogaritet duke shumëzuar pensionin e plotë me vitet e sigurimit dhe duke bërë pjesëtimin me 35. Pensioni i pjesshem caktohet ne raport me vjetersine e punes qe kerkohet ne vitin perkates kur i siguruari paraqet kerkesen per perfitim.

Pergatiti: A. SHTYLLA MES

Pensioni i pjesshem i pleqerise-1 pleqerise 

Ashtu sic eshte percaktuar edhe per pensionin e plote te pleqerise, per arritjen e moshes dhe periudhes se sigurimit per pensionin e pjesshem ne ligj eshte parashikuar nje periudhe e zgjatjes graduale te moshes dhe periudhes se sigurimit. Edhe per kete lloj pensioni, zgjatja e moshes per pension te pjesshem pleqerie eshte bere me 6 muaj ne vit deri ne 1.07. 2011, periudhe ne te cilen arrihet mosha 60 vjec per grate dhe 55 vjec per burrat. Periudha e sigurimit prej 15 vjetesh eshte arritur prej vitit 2004 si per burrat dhe per grate.

Pergatiti: A. SHTYLLA MES

Pensionet e pleqerise per nenat me shume femije 

Nënat që: që: a.kanë lindur 6 ose më shumë fëmijë, të cilët a.kanë b.janë rritur më shumë se 8 vjeç, b.janë marrin pensionin e pleqërisë kur kanë plotësuar moshën 50 vjeç dhe kanë vjetërsi në punë sipas nje tabele progresive te percaktuar ne nenin 93 te ligjit. Sipas kesaj tabele nje nene me shume femije, prej vitit 2004 mund te perfitoje pension ne kushtet e ketij neni dhe me nje periudhe sigurimi prej 30 vjetesh.

Pergatiti: A. SHTYLLA MES

Pensionet e pleqerise per nenat me shume femijefemije-1 

Ne rastet kur per plotesimin e vjetersise se punes prej 30 vjetesh sot, kerkohet te njihet edhe ajo qe ka kryer si nena si ishishanetare e kooperatives bujqesore, pensioni caktohet ne baze te ligjit nr.4976, date 29.06.1972 ³Per pensionet e ishishanetareve te kooperativave bujqesore´. (Shembull)

Pergatiti: A. SHTYLLA MES

Pensionet e pleqerise per personat qe kane punuar ne ish-kooperativat bujqesore ish 

Personat, që krahas periudhës së sigurimit në ishishkooperativat bujqësore, kanë dhe jo më pak se gjysmën e periudhës së sigurimit, që kërkohet në vitin përkatës, sipas nenit 92 të ligjit, në marrëdhënie pune me shtetin, ligjit përfitojnë pension pleqërie sipas dispozitave të ligjit ligjit nr.7703. nr.7703. Në rastet e tjera, te ndryshme nga percaktimi i mesiperm, pensioni mujor i pleqërisë përbëhet nga një shumë bazë dhe nga një shtesë. Shuma bazë caktohet nga Këshilli i Ministrave, ndërsa shtesa, që u jepet këtyre personave, eshte 1 për qind për çdo vit sigurimi, duke filluar nga data 1.10.1993 e në vazhdim, shumëzuar me bazën mesatare të vlerësuar, që personat e siguruar kanë arritur nëpërmjet kontributeve.

Pergatiti: A. SHTYLLA MES

Pensionet e pleqerise per personat qe kane punuar ne ish-kooperativat bujqesore-1 ishbujqesore 

Të vetëpunësuarëve në bujqësi, që plotësojnë kushtet për pension, pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, mund t'u njihen periudhat e së kaluarës si periudha sigurimi kundrejt pagesës së kontributeve për vitet përkatëse, në atë masë që është caktuar nga Këshilli i Ministrave, por jo për periudhat para datës 1.10. l 993. Kushtet për pension per keto kategori personash janë ato të përcaktuara në nenin 31 dhe 92 te ligjin nr.7703, datë 11.5.1993 "Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë". Periudha e sigurimit, për të cilën është derdhur kontribut pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, njihet vjetërsi pune në marrëdhënie me shtetin, për efekt të zbatimit të këtij neni.

Pergatiti: A. SHTYLLA MES

Dispozita te perbashketa per pensionet e caktuara me ligjin e vjeter
Cilat jane rregullat e percaktuara ne ligj per pensionet caktuara me ligjin e vjeter?  

Sipas nenit 88 te ligjit pensionet e caktuara në bazë të pensionet ligjit nr.4171, datë 13.4.1966 "Për sigurimet shoqërore të RPSH", konsiderohen të mirëqena dhe nuk janë objekt i ja ndonjë ndryshimi, me përjashtim të indeksimit. indeksimit. Pensionet e caktuara në bazë të ligjit nr.4976, datë 29.6.1972 "Për pensionet e anëtarëve të kooperativave bujqësore të RPSH", gjithashtu konsiderohen të mirëqena dhe nuk janë objekt i ndonjë ndryshimi me përjashtim të indeksimit. Këshilli i Ministrave bën cdo vit indeksimin e pensioneve te mesiperme në atë masë dhe sa herë indeksohen pensionet e caktuara në bazë të ligjit nr.7703. nr.7703.

Pergatiti: A. SHTYLLA MES

Dispozita te perbashketa per pensionet e caktuara me ligjin e vjeter-1 vjeter

Personat, të cilët më parë se ligji 7703 të hynte në fuqi, ligji merrnin: merrnin: a.pension pleqërie, a.pension b.pension të parakohshëm, b.pension c.pension familjar, c.pension d.pension për vjetërsi shërbimi, d.pension e.pension për vjetërsi shërbimi në raste të veçanta, e.pension kane te drejte të vazhdojnë të tërheqin pensionin e tyre edhe pas hyrjes ne fuqi te ligjit te mesiperm, pra e drejta e fituar nuk mohohet, por personi vazhdon ta gezoje ate. ate.

Pergatiti: A. SHTYLLA MES

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful