You are on page 1of 34

Model

Model
Model
Model
Model

Itineran
Konsultan
Kelas Biasa
Bilik Resos
Kelas Khas

Pendidikan Khas beredar Guru (SEIT) menyediakan


bantuan kepada kanak-kanak dari guru pendidikan
khas dalam suasana yang semula jadi, seperti
tadika, kem musim panas atau rumah kanak-kanak.

Guru beredar (juga dipanggil "melawat") perjalanan


guru sekolah. Mereka kadang-kadang khusus untuk
bekerja dalam bidang pendidikan khas,
menyediakan kepada pelajar yang bermasalah
dengan penglihatan atau pendengaran.

model beredar perundingan menggambarkan seorang


profesional yang melawat sebuah bilik darjah kanakkanak dan menyediakan perundingan dan sokongan
kepada guru atau penjaga utama kanak-kanak.

Walaupun guru beredar dalam model ini boleh


berinteraksi dengan dan bekerja dengan kanak-kanak,
atau tanggungjawab utama beliau adalah untuk
membantu guru atau penjaga utama kanak-kanak
mencari jalan untuk menyediakan IEP berasaskan arahan
dalam ketiadaan beliau.

Perbezaan Odom et al. 'Antara kedua-model


penyampaian perkhidmatan adalah satu yang berguna
kerana sifat dan hasil daripada kedua-dua jenis
perkhidmatan yang dicadangkan adalah agak berbeza.

Walau bagaimanapun, perbezaan ini tidak semestinya


dibuat di seluruh negeri atau daerah sekolah tempatan.
Seperti istilah lawatan bawaan, perkhidmatan beredar
panjang hanya menandakan lokasi di mana
perkhidmatan yang disediakan bertentangan dengan
sifat perkhidmatan itu sendiri.

Perunding atau konsultan dianggap sebagai


profesional luaran yang dibawa masuk ke
dalam sistem sekolah untuk membantu
anggota kaki tangan untuk merancang
serta menjalankan campur tangan
membantu bagi pelajar yang bermasalah
khusus melalui proses perundingan

Perundingan dengan individu lain membantu


meningkatkan lagi suasana pembelajaran
dalam bilik darjah dan sekolah.
Untuk mengenal pasti keadaan yang
menyulitkan dan membentuk kesanggupan
berunding akan melibatkan sumber
maklumat yang disediakan oleh beberapa
orang yang bekerjasama.
Beberapa keadaan perundingan ialah :-

Kaunselor boleh menggunakan perundingan


untuk membantu guru bilik darjah.untuk
memahami tingkah laku murid tertentu
yang bermasalah, lalu merancang dan
melaksanakan strategi bilik darjah untuk
memperbaiki tingkah laku tersebut dan
melicinkan perkembangan murid.

Kegiatan perundingan yang dijalankan oleh kaunselor


berbentuk diagnosis dan pembentukan program
untuk meningkatkan tahap potensi individu.

Contohnya dalam konteks menyelesaikan masalah


pertuturan minor pelajar, patologis pertuturan
hendaklah menggalakkan pihak sekolah mengambil
inisiatif yang positif diketuai oleh Guru Besar sendiri
dan dilaksanakan oleh ahli patologi pertuturan dan
guru pendidikan khas dengan sokongan dari semua
pihak seperti ibu bapa, keluarga, pakar kesihatan
mental, pakar perubatan, staf sokongan, pekerja
sosial dan masyarakat. Ianya bukan sahaja
melibatkan fizikal, emosi, sosial dan aspek-aspek
berorientasikan kehidupan.

Keadaan yang membolehkan perundingan


dijalankan dengan ibu bapa adalah untuk
merapatkan hubungan ibu bapa dengan anakanak mereka.
Membantu ibu bapa memahami
makna interaksi dan dialog mereka dengan
anak-anak mereka serta membantu
mendapatkan
kemahiran berkomunikasi dengan berkesan
(Dinkmeyer dan Carlson, 1973).
Contohnya mengatur kursus atau seminar
keibubapaan yang ditawarkan di sekolah
mereka.

Pendidikan Inklusif melibatkan pelajarpelajar dengan berkeperluan khas di


dalam kelas-kelas biasa di mana
(bantuan yang sesuai kepada mereka
diberikan) bagi membolehkan mereka
mengikuti pengajaran dan
pembelajaran bersama rakan sebaya
mereka

1. Pendidikan Inklusif Sepenuh Masa

murid mengikuti semua mata pelajaran di kelas


biasa seperti murid biasa.
Senarai nama murid kekal dalam daftar kelas
khas.
Guru kelas biasa boleh rujuk atau minta bantuan
daripada guru pendidikan khas(guru damping)
sekiranya terdapat sebarang masalah sama ada
dari segipembelajaran atau tingkahlaku.
Pelajar pendidikan khas di tahun enam boleh
diberi peluang untuk mengambilpeperiksaan.

2. Pendidikan Separa Inklusif

Murid mengikuti pembelajaran di kelas biasa untuk


mata pelajaran tertentu sahaja.
Waktu selebihnya mengikuti program di kelas biasa.
Senarai nama murid pada daftar program
Pendidikan Khas.
Guru Pendidikan Khas terlibat sebagai pembimbing
atau guru pendamping.
Ujian mata pelajaran terlibat sama dengan murid
biasaProgram Pendidikan Inklusif ini boleh
dilaksanakan di sekolah rendah dan
menengahbergantung kepada laporan prestasi atau
RPI oleh guru untuk menentukan sama adamurid
itu layak atau sebaliknya

1.Model A Penempatan sepenuh masa dalam


kelasbiasa denganpengubahsuaian kurikulum dan
strategi P&P.
2.Model B Penempatan sepenuh masa dalam kelas
biasa dengan mendapatkhidmat nasihat /
bimbingan Guru Pendidikan Khas.
3.Model C Penempatan dalam kelas biasa dan
dalam Kelas Khas/BilikResos/Pusat Sumber
Pendidikan Khas.
4.Model D Penempatan di Sekolah Khas (Base
School) dan kelas Satellite disekolah biasa.
(Octopus Model)
5.Model E Penempatan sepenuh masa di Sekolah
Pendidikan Khas.
6.Model F Penempatan sepenuh masa di rumah
kediaman.

Bilik yang disediakan untuk menjayakan Program Pendidikan


Khas Integrasi.

Digunakan sebagai tempat :

pengajaran

dan pengukuhan pembelajaran murid.


menyimpan peralatan dan bahan pendidikan khas.
tempat guru resos menjalankan tugasan mereka.

Ditempatkan di sekolah harian biasa yang mempunyai


Program Khas Integrasi.

Fungsi dan tanggungjawab guru resos terbahagi kpd 3


bidang utama:

pengajaran & pembelajaran.


II. Pengurusan Kelas bimbingan.
III. aktiviti tambahan.
I.

Mengajar murid masalah pembelajaran secara individu atau


berkumpulan di bilik resos sebelum/serentak/selepas masa p&p
di kelas biasa bagi topik tertentu yang sukar diikuti.

Mendapatkan maklumat dari guru mata pelajaran utk tujuan


pengukuhan dan pengayaan pada murid semasa p&p di bilik
resos.

Mengenal pasti, meyelaraskan dan mengambil tindakan


sewajarnya berkaitan setiap perkembangan semasa dalam aspek
keperluan kurikulum serta pentaksiran.

Definisi
Guru pendamping ialah guru yang bekerjasama dengan
guru perdana atau guru biasa untuk menjadikan proses
pengajaran dan pembelajaran bermanfaat dan sesuai
untuk murid
Guru pendamping khusus merupakan guru yang memiliki
pengetahuan yang khusus dalam masalah yang dihadapi
oleh murid
Guru kelas biasa yang memiliki pengetahuan dan
pengalaman untuk membantu kanak-kanak mempelajari
sesuatu

Peranan guru pendamping


Membantu guru kelas dalam menyelesaikan tugasan melalui
perbincngan
Menyusun aktiviti yang dapat dilakukan di dalam dan luar
kelas
Menjalankan program yang berpusatkan murid

Kepentingan guru pendamping


Meningkatkan aktiviti pengayaan dan pemulihan di dalam
kelas KBSR, termasuklah murid-murid yang telah
diinklusifkan.

Memperkembangkan kebolehan murid-murid dalam aspek


akademik, perkembangan sosial, komunikasi, tingkah laku,
psikomotor dan keterampilan diri.

Menurut Cegelka dan Berdine (1995) penyusunan fizikal bilik


darjah boleh mempengaruhi tingkah laku dan pembelajaran
murid. Ia boleh menambah atau mengurangkan masa yang
ditumpukan terhadap pembelajaran secara aktif dan
kekerapan kejadian masalah tingkah laku.

Tingkah laku murid dipengaruhi oleh :

Keperluan dan kehendak untuk bertahan dalam persekitaran yang


kasar dan kurang mesra

Kepercayaan kepada sains atau keperluan untuk menyiasat,


menganalisis dan menjelaskan sesuatu yang tidak diketahui

Perkhidmatan atau keperluan membantu, membimbing, mengawal


dan mensejahterakan kehidupan mereka yang kurang bernasib
baik

Teori utama montessori ialah minda yang menyerap, jangka


masa peka dan proses normalisasi.

Menekankan aspek penggunaan deria seperti melihat,


menyentuh, mendengar, menghidu dan merasai sesuatu

Menghormati kanak-kanak dan hak mereka

Menguasai kemahiran dari mudah ke sukar

Kanak-kanak dididik secara bersepadu dan menyeluruh

Kanak-kanak melakukan aktiviti arahan kendiri

DEFINISI

Merupakan bilik atau ruang lengkap dengan bahan-bahan


bantu mengajar khusus bagi satu mata pelajaran

Diguna pakai sebagai alternatif kepada kaedah sedia ada

Murid-murid dapat mengikuti keseluruhan kurikulum


berdasarkan keupayaan dan kebolehan sedia ada murid

Rasional
Menyediakan pendekatan pnp yang lebih fleksibel, menarik dan
berfokus
Disiplin murid senang dikawal
Matlamat
Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan dalam suasana
pembelajaran yang kondusif, aktif dan menyeronokkan
Objektif
Murid dapat menumpukan perhatian kepada proses pembelajaran
Murid lebih berminat untuk belajar
Murid belajar dalam suasana kondusif

Empat belas buah stesen kemahiran pengajaran dan


pembelajaran disediakan berasaskan empat bidang dalam
Kurikulum Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran iaitu
Bidang Pengurusan Hidup. Bidang Akademik Berfungsi,
Bidang Kerohanian dan Nilai Murni dan Bidang Sosial,Riadah
dan Kerohanian.

Merupakan pendekatan di mana pelbagai bahagian sudut


dalam kelas yang berdasarkan teori multiple intelligent

Kecerdasan manusia merangkumi pelbagai kebolehan,


keupayaan, bakat atau kemahiran yang wujud dalam diri
manusia itu

Diasaskan oleh Howard Gardner

Beliau menyatakan bahawa tahap kecerdasan individu adalah


berbeza dan pembelajran adalah lebih mudah sekiranya
dijelaskan dalam bentuk yang seiring dengan tahap kecerdasan
individu itu

Kecerdasan individu boleh dipertimbangkan menerusi pendidikan,


pengalaman dan persekitaran

Melalui pendekatan kiosk, proses pengajaran dan pembelajran


adalah lebih mudah apabila minda murid tersebut tercabar
bukannya dalam keadaan bosan atau rehat.

Dalam konteks pendidikan khas terutamanya, pendidikan khas


bermasalah pembelajaran, konsep kiosk amatlah sesuai dijalankan

Ini kerana murid pendidikan khas berpeluang merasa kepelbagaian


suasana pembelajaran

Pendekatan kiosk memberi peluang kepada guru untuk


mengapllikasi keperlbagaian kemahiran serta kreativiti mereka

Pendekatan kiosk sebenarnya berdasarkan kecerdasan pelbagai di


mana satu kelas boleh membina 8 kiosk.

Bentuk Horse-shoe mempunyai kelebihan yang sama seperti


menggunakan bentuk bulatan, sama ada disusun satu atau
lebih meja . Ia menyediakan ruang untuk guru bergerak
dengan mudah di kalangan pelajar dan memudahkan guru
menumpukan perhatian murid pada papan putih atau skrin
tanpa perlu menukar tempat duduk.