You are on page 1of 21

Nilalaman

Kahulugan ng Pagsulat
Kalikasan ng pagsulat
Layunin ng pagsulat
Uri ng pagsulat
Pagbuo ng Konseptong
Papel
KAHULUGAN
Isang paraan naman ng pagpapahayag ng
pag-iisip, kaalaman at damdamin ng tao sa
pamamagitan ng mga sagisag ng mga tunog
ng salita sa paraan palimbag
Kapwa mental, pisikal, at emosyunal na
aktiviti
Elemento ng Pagsulat

PAKSA- tungkol saan ang ilalathala o


isusulat
TAGBASA- para kanino
LAYUNIN-para saan o dahilan ng pagsulat
LAYUNIN

Maglibang
para matuto
 makapagbatid
 Magbigay ng nalalaman
Kumita/ maghanapbuhay
KALIKASAN NG PAGSULAT

A. Sosyo-kognitibong pananaw
 Isinasasaad na ang pagkatuto ay may batayang
panlipunan at ito ay isang prosesong interaktibo
(Lanunio, 1990).
 Nakaaapekto sa layunin at istruktura ng mga gawain
ng mga mag-aaral, amg kanilang gulang, katayuan sa
buhay at kapaligirang sosyal at kultural.
URI NG PAGSULAT

A. Akademik
ginagamit sa mga kursong komposisyon o
malikhaing pagsulat na kalimita’y sariling
opinyon, ideya o karanasan ang isinusulat
dito.
Halimbawa: tesis
B. Teknikal
Gumagamit ng mga teknikal na
terminolohiya sa isang partikular na paksa
tulad ng science at technology
Nagsasaad ito ng mga impormasyong
maaaring makatulong sa pagbibigay-
solusyon sa isang komplikadong suliranin.
C. Jornalistik
Isang uri ng pagsulat na karaniwang ginagawa ng
mga mamamahayag o journalist
 Mga Halimbawa
Balita
 anumang pangyayaring naganap na, nagaganap pa lamang, o
magaganap pa sa isang tiyak na hinaharap ngunit hindi pa alam
ng marami, na may kaugnayan sa kapayapaan ng bansa, ng
kabuhayan, edukasyon, pulitika, kultura, isports, kalusugan at/o
relihiyon
Editoryal
 anumang artikulong nagbibigay-pakahulugan sa balita
Lathalain
 nakapaghahatid ng kaalaman sa mga
mambabasa bukod pa sa kasiyahan at
kawilihang hatid nito
 Nabibilang dito ang mga interbyu, palaisipan o
cross-word, puzzle, horoscope

Balitang pang-isports
 Mga laro, paligsahan o anumang pangyayaring
nagaganap sa loob at labas ng gymnasyum
D. Referensyal
Pangangalap ng mga datos mula sa iba’t ibang
sanggunian upang maging balido, masaklaw at
epektibo ang isinusulat maging ito’y tesis o
pamanahong papel
Naglalayong magrekomenda ng iba pang
sanggunian o source hinggil sa isang paksa.
Halimbawa:
 Bibliograpi
E. Profesyonal

Ito ay nakatuon sa isang tiyak na profesyon.


Saklaw nito ang mga sumusunod:

1. police report pulis


2. investigative report imbestigador
3. legal forms, briefs at pleadings abogado
4. patient’s journal doktor at nurse
F. Malikhain

Masining ang paglalahad ng naiisip o nadarama ng


sumusulat
Halimbawa:
tula
nobela
maikling katha,
dula
sanaysay
Mga Hakbang sa Pagsulat

I. Brainstorming
-paglilista sa mga paksang may kaugnayan sa
interes ng manunulat
II. Clustering (idea web)
-pagbuo ng mga sub-topic
-pagtukoy sa mga ideya na maaring maiugnay sa
napiling paksa at mga walang kaugnayan na
ideya
Mga Hakbang sa Pagsulat

III. Balangkas o Outline


-pagsasaayos ng mga ideyang may kaugnayan sa
paksa sa isang lohikal na paraan
-ang tatlong mahahalagang bahagi ng sulatin ay
dapat na napapaloob dito-ang simula, katawan,
at ang pangwakas
IV. Focused Freewriting
-ang manunulat ay susubok gumagawa ng rough
draft o burador
Mga kasanayan sa Akademikong Pagsulat

Pagbuo ng konseptong papel


Konseptong papel
-nagsisilbing proposal para sa isusulat na pananaliksik
-ito rin ang tumutugon sa mga tanong na ano, bakit at
paano.
-inihahanda ito upang magpaliwanag, magbigay-linaw
at bigyang-kahulugan ang isang konsepto, ideya at
problema sa isang malinaw na paraan
-dito ay nababangit o tinatalakay ang kahalagahan at
katangian ng isang ideyang napili
Mga Bahagi ng Konseptong Papel

1. Rasyunal (Rationale)
nilalaman nito ang mga sumusunod:
-kadahilanan ng pagpili sa paksa
-kahalagahan ng naturang paksa

2. Layunin (Objective)
hangarin o pakay ng pag-aaral na nais matamo ng napiling paksa
-pangkalahatan o general (kabuuang layon)
-tiyak o specific (ispesipikong pakay)
Halimbawa:
Paksa: Ang Wikang Filipino Sa Larangan ng Text
Messaging
Pangkalahatang Layunin:
Malaman ang tungkuling ginagampanan ng
Wikang Filipino sa larangan ng Text Messaging
Mga tiyak na Layunin:
1. Natutukoy ang lawak at hangganan ng
paggamit ng Filipino sa larangan ng text messaging
2. Naibibigay ang mga paraan ng pagpapaikli ng
mensahe sa Filipino sa larangan ng text messaging
Mga Bahagi ng Konseptong Papel

3. Metodolohiya (Methodology)
paraan ng pangangalap ng impormasyon
-sarbey
-questionnaire
-obserbasyon
-interbyu
sa pagsusurimaaring magamit ang komparatibo, interpretasyon o
pagpapakahulugan

4. Inaasahang bunga/resulta
ilalahad sa bahaging ito ang resulta ng isinagawang pananaliksik
maari ring banggitin dito ang mga idinagdag na bahagi tulad ng
apendiks
Mga Bahagi ng Konseptong Papel

3. Metodolohiya (Methodology)
paraan ng pangangalap ng impormasyon
-sarbey
-questionnaire
-obserbasyon
-interbyu
sa pagsusurimaaring magamit ang komparatibo, interpretasyon o
pagpapakahulugan

4. Inaasahang bunga/resulta
ilalahad sa bahaging ito ang resulta ng isinagawang pananaliksik
maari ring banggitin dito ang mga idinagdag na bahagi tulad ng
apendiks