IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSI0-BUDAYA

FASIHAH SUHANA NABILA

Bab 3 :

IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO-BUDAYA GURU MURID SEKOLAH KURIKULUM TERSIRAT

• Sosio budaya :
– kepelbagaian bangsa, struktur masyarakat dan kelas sosial, kepercayaan, bahasa, adat resam dan jantina.

PERANAN GURU
• Menjalankan tugas dengan profesional dan berdedikasi. • Perbezaan kelas sosial perlu ditangani sebaik mungkin supaya murid tidak berasa dipinggirkan. • Pengendalian kelas sosial mampu menangani masalah kelompok yang menyebabkan jurang perkauman.

• Menolong murid memahami & membentuk nilai, sikap dan tingkah laku yang sesuai untuk mengembang potensi secara optimum. • Menepati masa dan menggunakan bahan pembelajaran yang sesuai mengikut tahap murid. • Tidak harus menyentuh sensitiviti perkauman dan kepercayaan. • Merancang aktiviti yang boleh disertai oleh semua murid. • Merumuskan hasil pembelajaran dengan kaedah yang menarik.

• Mencatat kemajuan dan kelemahan dalam setiap pengajaran serta mencari peluang untuk pengubahsuaian ke arah yang lebih baik. • Oleh kerana pendidikan merupakan faktor utama untuk mencapai misi nasional, guru memainkan peranan penting dalam kejayaan misi ini. • Guru adalah sumber utama pengetahuan serta sebagai pemudahcara dalam pnp. Dalam masa yang sama, guru adalah agen perubahan dan sumber inspirasi murid.

PERANAN MURID
• Murid adalah pelanggan bagi setiap guru dalam bilik darjah. • Hati mereka perlu dibersihkan melalui pendidikan terbaik. • Kerap kali terdapat perbezaan antara individu murid dengan kumpulan murid lain.

• Guru berperanan menggunakan kemahiran optimum dalam pengurusan bilik darjah. • Guru memahami tingkah laku dan budaya murid supaya tindakan dapat dilakukan mengikut kaedah yang tepat dan betul.

Panduan mengurus tingkah laku murid:
• Menyenaraikan maklumat yang perlu diketahui oleh murid sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran.
– Peraturan, sebab dan objektif. – Bersosial dalam kelompok berlainan bangsa.

• Menyemai sikap percaya.
– Aktiviti yang boleh menyemai semangat saling mempercayai dalam diri murid. – Mengembangkan proses sosialisasi antara kaum. – Perpaduan dapat dijalin dalam masyarakat.

• Penggunaan bahasa yang standard.
– Elakkan dialek. – Guru menggunakan bahasa yang betul. – Aktiviti yang bercorak ke arah peningkatan bahasa.

• Interaksi
– Aktiviti yang melibatkan rakan berlainan jantina. – Kesedaran batasan dalam perhubungan

• Pendekatan penyayang.
– Bahasa lembut. – Menegur dengan berhemah. – Mempercepatkan proses kesetiaan murid terhadap guru. – Kualiti memindahkan maklumat guru kepada murid.

• Kemahiran berkomunikasi
– Dijelmakan melalui cara bertutur, bahasa badan, penulisan, penggunaan alat seperti komputer. – Pembentukan akhlak mudah dilakukan. – Murid mudah terima motivasi secara berhemah. • Penghargaan dan pengiktirafan. • Senyuman.

• Sikap professional guru.
– Murid mudah terpengaruh kepada tindakan guru yang bersikap profesional. – Program untuk pembangunan murid. – Elak gunakan pendekatan yang salah.

• Budaya belajar ceria.
– Seronok, kreatif, inovatif, penyertaan aktif. – Pentingkan aspek nilai murni dan hubungan mesra – Murid kembangkan potensi diri.

• Membuat jangkaan perlakuan murid.
– Pendekatan pengurusan bilik darjah yang berkesan. – Bilangan murid dalam kelas merupakan cabaran bagi seorang guru. – Kecekapan guru akan menghasilkan transformasi kepada bilik darjah.

• Kemahiran mengawal kelas
– Menambahkan penumpuan guru terhadap penyampaian pengajaran. – Kenalpasti murid yang bermasalah. • Kenalpasti punca • Bantu selesaikan masalah • Banyakkan interaksi dengan murid tersebut. • Pamer pengiktirafan di luar sesi pengajaran dan pembelajaran.

• Tegas terhadap disiplin murid.
– Pendekatan yang berhemah-tegas bukan tujuan mendera tetapi pengajaran. – Beri pengiktirafan apabila ada peningkatan.

• Membiasakan murid datang kelas tepat pada waktunya.
– Gunakan pelbagai kaedah pengajaran – Aktiviti yang mengelak rasa kebosanan.

PERANAN SEKOLAH
• Pendekatan sekoah penting bagi memastikan kepelbagaian pendidikan untuk memenuhi kebolehan murid di pelbagai jenis sekolah. • Terdapat pelbagai pilihan sekolah dalam sistem pendidikan negara.

• Sekolah rendah
– SK (Bahasa Kebangsaan) – SJKC (Bahasa Cina) – SJKT (Bahasa Tamil)

• Sekolah menengah
– SBT – SMT – SMKA Sekolah Model Khas – SMK Harian

• Sekolah yang dikendalikan agensi lain:
– MRSM – Sekolah swasta – Sekolah antarabangsa

– Sekolah Berasrama Penuh (SBP) • Beri peluang kepada murid cemerlang, luar bandar khususnya mendapat pendidikan terbaik dalam bidang akademik, kokurikulum dan sahsiah.

• Setiap SBP ada keistimewaan masing-masing dalam bidang kokurikulum seperti ragbi di Kolej Melayu Kuala Kangsar, pancaragam di Sekolah Tun Fartimah dan pidato di Kolej Islam Sultan Alam Shah, (KISAS).

• Sekolah Menengah Teknik
– Peluang belajar kepada murid yang cenderung dalam bidang teknikal dan vokasional. – Menyediakan tenaga kerja mahir dan separuh mahir yang mencukupi. – Bidang vokasional spt ERT dan pertanian. – Bidang teknikal spt kejuruteraan elektrik dan mekanikal.

• Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA)
– Menyediakan pendidikan islam kepada murid. – Memupuk potensi murid dari segi minat, kreativiti, sahsiah dan kepimpinan dan beri peluang melanjutkan pelajaran dalam pelbagai bidang ilmu di dalam dan luar negara. – Menunjukkan komitmen KPM untuk menerapkan nilai kerohanian dan kepercayaan beragama kepada murid-murid.

• Sekolah Primier
– Sekolah yang mempu nyai unsur sejarah dan tradisi yang kukuh dan beri sumbangan kepada negara sejak penubuhannya. – Menjadi lambang kebanggan negara sejak penubuhannya. – Melahirkan tokoh negara dan korporat. – Contoh. Sekolah Zainab(Kelantan), Victoria Institution (KL), Maktab Sultan Ismail (Kelantan).

• Sekolah 100 tahun
– Dibina sebelum tahun 1905. – Mempunyai ciri tinggalan sejarah. – Sebahagiannya adalah sekolah primier. – Banyak memberi sumbangan kepada negara. – Cth: Penang Free School, Sekolah Tinggi Melaka, Kolej Melayu Kuala Kangsar.

• Sekolah Bestari:
– Kebanyakannya di Putrajaya dan Cyberjaya – Mempunyai reka bentuk yang menarik, infrastruktur lengkap, terletak di kawasan strategik, berhampiran dengan Kompleks Kerajaan Persekutuan.

• Sekolah Model Khas
– Gabungkan murid tahap II sekolah rendah dan murid sekolah menengah dalam satu bumbung. – Konsep baru menyediakan kemudahan fizikal yang kondusif. – SMK Clifford, Kuala Lipis dan SMK Bukit Jenun Pendang, Pahang

• Sekolah Pendidikan Khas
– Pendidikan Khas kepada murid bermasalah penglihatan, pendengaran dan pembelajaran, autisme, syndrom down, ADHD dan disleksia. – Supaya mereka menjadi insan yang berdikari, dan dapat menyumbang kepada pembangunan negara. – SMPK Inderaputra (bisu, pekak, buta

• Sekolah Wawasan:
– Mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid. – Dahulu terasing antara satu sama lain dan telah disatukan dalam satu sistem pendidikan yang seragam – Penekanan semangat perpaduan sejak kecil memudahkan memupuk semangat perpaduan.

• Kepelbagaian sosio-budaya telah mewujudkan sekolah yg terdiri dari pelbagai bangsa. • KPM berusaha atasi masalah masalah kepelbagaian sosio-budaya melalui aktiviti yang dijalankan di sekolah. • Contoh:
– RIMUP (Program Integrasi Untuk Perpaduan) – Untuk memupuk perpaduan tanpa mengira kaum.

• Pembinaan sekolah mengambil kira tahap kelas sosial masyarakat. • Peluang yang sama untuk terima pendidikan. • Murid dari kaum berlainan mula menerima budaya dari kaum lain. • Sekolah aliran agama menunujukkan komitmen KPM untuk terapkan nilai kerohanian dan kepercayaan beragama.

• Sekolah merupakan tempat pendidik menerapkan kepercayaan dan nilai dalam masyarakat. • Nilai diterapkan tanpa mengira latar sosial mereka. • Pihak sekolah:
– Menggunakan bahasa rasmi – Menggalakkan murid melibatkan diri dalam akticiti yang dianjurkan oleh sekolah. – Beri sokongan moral dan material kepada murid.

– KPM juga menubuhkan sekolah yang terdiri daripada interaksi murid yang berlainan jantina. – Murid lelaki dan perempuan bebas berinteraksi dalam aktiviti pembelajaran. – Mewujudkan pola interaksi berkesan dalam membenuk perpaduan dan integrasi masyarakat. – Pihak sekolah mengelola aktiviti melibatkan murid pelbagai jantina. – Namun masih mengamalkan nilai dan budaya masyarakat.

KURIKULUM TERSIRAT

DEFINISI KURIKULUM
• Perancangan bertulis yang sistematik merangkumi objektif, kandungan, strategi penyampaian dan penilaian untuk dilaksanakan dalam masa yang tertentu (Saedah Siraj,2001; Wiles
Bondi,1998;Prat,1994; Schubert,1986).

• Segala jenis pengalaman & pembelajaran yang dipelajari oleh pelajar (dirancang / tidak )(positif / negatif) • Segala jenis pembelajaran yang telah dirancang & ditentukan oleh sekolah yang perluu dipelajari oleh pelajar didalam suasana & lokasi yang formal

KURIKULUM TERSIRAT
• terdapat 2 bentuk kurikulum yang dilaksanakan di sekolah iaitu overt (terbuka) yang memberi fokus kepada kursus pengajian yang eksplisit, dan covert (tersirat) yang memberi fokus kepada pembelajaran yang tacit (diaplikasikan tetapi tidak didokumentasikan - tidak tercatat). • Kurikulum tersirat didefinisikan sebagai normanorma, nilai dan kepercayaan yang tidak dinyatakan dalam kurikulum tetapi diajar secara tidak langsung dalam kelas. Chafel (1997)

• Nilai-nilai, kepercayaan, iklim sekolah dan
pengalaman pembelajaran(Margolis,2001;
Chafel,1997 ;Eisner,1994; Longstreet & Shane,1993; Synder,1973)

• Adams (2002), mengenalpasti budaya akademik

sebagai kurikulum tersirat.
• Diperingkat pengajian tinggi, kurikulum tersirat

lebih memberi tekanan kepada persekitaran yang
wujud dalam kalangan warga kampus.

• Melalui kurikulum tersirat, kementerian berusaha membentuk bangsa yang bersatu dan saling menerima perbezaan budaya antara kaum. • Pihak sekolah berusaha mengaplikasikan penerapan nilai budaya masyarakat melalui:
– Aktiviti persatuan – Kegiatan panitia – Aktiviti unit kokurikulum – Perlaksanaan aktiviti bahasa

Kewujudannya adalah berbeza-beza bergantung kepada lokasi, persekitaran dan latar belakang pelaksana kurikulum (pelajarguru/pengajar). Walaupun kadangkala kurikulum tersirat terdapat sarna ada pada matlamat atau objektif satu-satu kurikulum itu tetapi ianya tidak tertulis dalam kandungan

Merangkumi semua pengalaman pembelajaran yang diperolehi oleh pelajar di mana mereka belajar.

Dipelajari oleh pelajar tetapi secara tidak langsung misalnya daya intelek

guru/pengajar; tingkahlaku dan akhlak guru/pengajar.

Ciri-ciri kurikulum tersirat

kurikulum berkenaan mahu pun dalam penilaian. Boleh menjadi objektif pembelajaran tetapi hasilan pembelajarannya adalah bersifat relatif dan agak sukar diukur secara kuantitatif.

Merangkumi nilainilai yang dibentuk bersama oleh pelaksana kurikulum itu sendiri (pelajar guru/pengajar).

Jenis atau pengkategoriannya adalah berbeza-beza mengikut jenis institusi, tahap pembelajaran dan juga matlamat kurikulum itu sendiri.

KURIKULUM TERSIRAT BAGI PENGAJIAN TINGGI KEGURUAN
• Pengkategorian kurikulum tersirat oleh Bergenhenegouwen (1987) terbahagi kepada tiga iaitu:
– Budaya belajar untuk belajar – Budaya belajar untuk menjadi pengajar – Budaya untuk pembudayaan/ pembinaan tingkah laku terpuji

• Sebagai guru pelatih, kita mestilah:
– Menguasai cara belajar yang berkesan untuk mencapai pencapaian akademik yang terbaik – Mengamalkan pembelajaran kendiri – Bentuk budaya akademik

• Corak, strategi dan cara pengajaran pensyarah wujudkan budaya akademik • Nilai, norma, peraturan, daya intelek dan apa jua dari pensyarah beri kesan tidak langsung

• Namun, apa yang wujud dalam pendidikan formal hanyalah penyampaian kandungan. • Kurikulum tersirat harus menjadi agenda utama untuk mempertingkatkan kualiti kurikulum negara. • Kejayaan tidak dilihat kepada pemcapaian akademik semata-mata namun mengambil kira aspek kurikulum tersirat. • Nilai murni harus diterap supaya murid seimbang dari segi intelek dan rohani.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful