You are on page 1of 45

URSUS PENGURUSAN SUMBER (KPES

Kod Kursus : PPPMU145O03
Tempat :
Institut Aminudin Baki Utara
03 OGOS 2014 – 07 OGOS 2014

Tajuk Pembentangan :
KEWANGAN SEKOLAH

Ahli Kumpulan :
. Hj. Hasan Aghare bin Hj. Mohd N
En. Mohd. Jamil bin Ngah
Pn. Fadzilah binti Abd. Aziz
Pn. Parimalar a/p Thannimalai

Pengenalan :
Kewangan merupakan nadi bagi setiap
individu
dan
organisasi
untuk
meneruskan kelangsungan dan fungsi
kehidupannya. Begitulah halnya dengan
peranan
kewangan
di
institusi
pendidikan di peringkat sekolah. Oleh
yang demikian, pengurusan kewangan
perlu ditadbir dengan cekap dan
berhemat,
agar
kewangan
boleh
diperolehi secukupnya, dibelanja dan
diurus mengikut tatacara yang betul

Sambungan….
Berdasarkan sistem yang ada sekarang,
Guru Besar selaku pentadbir sekolah
adalah bertanggungjawab penuh untuk
merancang, mengurus, mengawal serta
menentukan pengurusan kewangan di
sekolahnya dengan cekap dan berkesan.
Peraturan Akaun dan Audit dalam Akta
Pelajaran 1961, menetapkan supaya
pengetua
menyimpan
rekod-rekod
kewangan sekolah secara teratur dan
semua akaun sekolah bagi tahun semasa
mesti dihantar untuk diaudit sebelum

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG BERKUATKUASA • AKTA PROSEDUR KEWANGAN 1957 ( disemak 1972) • ARAHAN PERBENDAHARAAN • AKTA PENDIDIKAN 1996 (PERATURAN AKAUN DAN AUDIT 2002) • TATACARA PENGURUSAN PERAKAUNAN KUMPULAN WANG SEKOLAH EDISI KE 2012 (TPPKWS) (TERBITAN BAHAGIAN AKAUN KPM) • PEKELILING – PEKELILING KEWANGAN YANG BERKUATKUASA .

.

3(b) Penyata kewangan hendaklah dikemukakan ke Bahagian Audit Sekolah sebelum 31 Mac ii. TPPKWS 2. TPPKWS 2.Kawalan Pengurusan i. iii.1.1 & SPK6/2009 Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun dilantik dan bermesyuarat sekurangkurangnya 3 bulan sekali selepas tamat tempoh setiap suku tahun .6. TPPKWS 1.5 Juruaudit Dalaman dilantik dan Laporan Hasil Pemeriksaan disediakan.

.

9. TPPKWS 2.7 & AP309 Pemeriksaan Mengejut dijalankan secara berkala dan tidak kurang dari sekali dalam tempoh 6 bulan ke atas peti besi/peti wang tunai/setem/barang berharga serta direkodkan dalam buku pemeriksaan mengejut v. AP306 & SPP BIL14/1980 Laporan/pertanyaan Audit telah dijawab dalam tempoh 1 bulan dari tarikh surat audit . TPPKWS 2.Sambungan… iv.

.

Bil 1/2003 & Bil 9/2004 Rekod dan dokumen kewangan diselenggarakan mengikut format ix. Carta Organisasi disediakan dan dikemaskini . Kew.2 & Surat Perwakilan Kuasa Pegawai Pengawal KPM dibawah AP11 Surat kebenaran menjalankan tugas dibuat secara bertulis dan teratur vii. SP Bah. TPPKWS 2.2.Sambungan… vi.

Sambungan… viii. Semakan rekod hendaklah dilakukan secara berkala .5 Rekod Subsidiari (DKS 007) diselenggara dengan lengkap dan kemaskini ix. TPPKWS 6. PKPA Bil. 8/1991 Fail Meja dan Manual Prosedur Kerja disedia dan dikemaskini x.

10 Buku resit yang diterima dan dikeluarkan direkodkan di dalam Daftar Stok Buku Resit iii. AP 68 Buku resit disimpan ditempat yang selamat dan berkunci . TPPKWS 4.9 Buku resit diperiksa dan disahkan kandungannya sebaik sahaja diterima dari PNB ii.Kawalan Terimaan  PENYELENGGARAAN REKOD DAN DOKUMEN TERIMAAN i.2.3.3. TPPKWS 4.3.11 Buku resit dikeluarkan mengikut susunan nombor siri v.3 & 4. TPPKWS 4.

3.3.1 Semua pungutan/terimaan dikeluarkan resit rasmi RM01/RP01) iv.2 Kebenaran secara bertulis diberikan kepada penerima wang/pemungut iii. TPPKWS 4.5 Pengeluaran resit rasmi pejabat dikendalikan oleh 2 pegawai yang diberi kebenaran v.2. TPPKWS 4. TPPKWS 4.3.7 Tiada pindaan dibuat pada resit . Pastikan surat kelulusan bagi semua jenis pungutan mendapat kelulusan Pendaftar Sekolah dan surat edaran kepada ibubapa selaras dengan kelulusan ii. TPPKWS 4.• Sambungan… Pengurusan Pungutan i.

2.5 Pungutan yang dibuat oleh Guru Kelas/Penyelia Asrama direkodkan dalam borang kutipan dan serahan guru ke pejabat dan diserahkan kepada pengurus sekolah pada hari yang sama. TPPKWS 4.3.13 Baki helaian resit murid yang tidak digunakan sehingga akhir tahun dibatalkan vii. ix. TPPKWS 4.9 Pungutan melebihi RM500.15 Pungutan yang tidak dapat dibankkan pada hari pungutan dibuat hendaklah disimpan dalam peti besi/tempat yang berkunci . TPPKWS 4.3. x.Sambungan… vi.00 dibankkan pada hari pungutan atau pada hari esoknya. . TPPKWS 4.2.

8 Tahun 2012 Tuntutan Bantuan per Kapita adalah mematuhi peraturan sedia ada (berdasarkan bilangan murid) • Lebihan Peruntukan bagi Bantuan berikut hendaklah dipulangkan semula kepada Bahagian Kewangan. SPK Bil.2.12 Salinan slip bayar masuk bank yang telah diakui terima oleh bank hendaklah disemak dengan buku tunai oleh pengurus sekolah dan ditandatangan ringkas berserta tarikh sebelum difailkan mengikut jenis kumpulan wang xii. KPM :– SPK Bil 8/2012 – sebelum 30 Jun . xiii. Sambungan… TPPKWS 4. AP 61 Notis pemberitahuan kepada orang awam untuk meminta resit penerimaan hendaklah dipamerkan di tempat yang mudah dilihat xiv.1 Semua terimaan/pungutan direkodkan dengan betul di Buku Tunai mengikut jenis kumpulan wang.xi. TPPKWS 4.

3 Pendapatan yang diterima sehingga akhir tahun kewangan direkodkan dalam daftar ABT ii.5 ABT yang belum diterima selepas 6 tahun dilaporkan kepada Bahagian Kewangan. TPPKWS 10.Sambungan… • Akaun Belum Terima i. TPPKWS 10.6.1 Pelarasan ABT dibuat dalam tahun kelulusan diperolehi . TPPKWS 10.KPM melalui KPTJ iii.

5.TPPKWS 11. .TPPKWS 5.TPPKWS 5.3 Daftar Bil.3.3 Daftar Stok Buku Cek .TPPPKWS 5. Daftar-daftar berikut diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini :.11 Daftar Cek Batal.13.1 (d) Daftar Stok Pesanan Sekolah .2/5. .3.Kawalan Perbelanjaan • PENYELENGGARAAN REKOD DAN DOKUMEN BAYARAN i.

TPPKWS 6. TPPKWS 6. TPPKWS 5.4 Buku Cek yang belum/tidak digunakan disimpan dalam peti besi/tempat yang berkunci iv.3 (f) Penyata Penyesuaian Bank disediakan secara berasingan dan difailkan dengan sempurna serta ditandatangan dan ditarikhkan oleh penyedia dan pengesah vi.13. TPPKWS 5.7.13.13.Sambungan… ii.7.2 Buku Cek diperiksa dan disahkan kandungannya sebaik terima dari pihak bank iii.7-6.3.3.2 (c) Penyata Penyesuaian Bank disediakan dalam tempoh 7 hari daripada tarikh penyata bank diterima . TPPKWS 6.9 Buku Tunai diimbangkan pada akhir setiap bulan dan ditandatangani berserta tarikh oleh penyedia dan pengesah v.1 & 5.

3 (a) Perolehan melebihi RM20. TPPKWS 11.000 – RM50.1 (a) Permohonan pembelian termasuk program menggunakan kertas kerja hendaklah menggunakan nota minta dan mendapat kelulusan Pengurus Sekolah ii.3.Sambungan… • Pengurusan Perbelanjaan i. TPPKWS 11.5.1 (b)(c) Semua pembelian menggunakan Borang Pesanan Sekolah kecuali perolehan secara kontrak/perjanjian *(tidak termasuk kontrak makanan bermasak dan RMT) iii. TPPKWS 11.5.000 setahun bagi setiap jenis item perlu mendapat kelulusan daripada . TPPKWS 11.1 (f)-(g) & (i)-(k) Borang Pesanan Sekolah diisi dengan lengkap iv.5.

SPP Bil.000 dibuat melalui sebutharga.000. SPP Bil 5/2009 Perolehan melebihi RM500.00 dibuat melalui tender ix. 7 Tahun 2006 Semua bil dijelaskan dalam tempoh 14 hari dari tarikh bil diterima xi.vi. viii.000– RM500. TPPKWS 5.8 & SPK 8/2012 Perolehan Harta Modal yang melebihi had kebenaran hendaklah mendapat kelulusan daripada KPTJ vii. TPPKWS 5.1 (c) Pembayaran dibuat dengan menggunakan baucar bayaran .3. SPP Bil 5/2009 Perolehan melebihi RM200. Sambungan… TPPKWS 11.1 Semua bil/invois yang diterima telah dicop tarikh penerimaannya x.2.

Kumpulan Wang Terkumpul tidak defisit .9.1 & 5.7.5. 5. TPPKWS 5. TPPKWS 5.3. Semua perbelanjaan mendapat kelulusan dan menepati maksud xxi.2 xvi.dibatalkan dan direkodkan dalam Daftar Cek Batal xx.11 Baucar bayaran dan semua dokumen sokongan dicop "SUDAH/TELAH BAYAR” xv.2.3 & 5.xii.6 Cek yang dikeluarkan berpalang “Akaun Penerima Sahaja dan dihadkan tempoh laku 3 bulan”kecuali bagi tujuan PWR.4 Baucar bayaran diperakukan oleh Pengurus Sekolah/pegawai yang diberi kuasa xiv. penerima yang tiada akaun bank dan pembayaran seperti diperenggan 5. Sambungan… TPPKWS 5. TPPKWS 5.5.5.4.7.5.9.11 Cek-cek yang telah tamat tempoh/rosak.

dibayar dalam tahun semasa mendapat kelulusan KPTJ iv.3 Daftar ABB diselenggara dengan lengkap dan kemaskini iii.6 & 9. TPPKWS 9. TPPKWS 9. TPPKWS 9.4 Bil-bil yang tidak diisytihar sebagai ABB.Sambungan… • Akaun Belum Bayar i.8.3 Perbelanjaan dalam tahun kewangan yang belum dibayar diambil kira sebagai ABB dan direkod dalam Daftar ABB ii.7 Pelarasan ABB yang melebihi tiga (3) tahun mendapat kelulusan Bahagian Kewangan. KPM .1 & 9. TPPKWS 9.3 & 9.

2.Panjar Wang Runcit i.4. . TPPKWS 7.3 (c) Pembayaran daripada PWR disokong dengan baucar kecil dan dokumen sokongan yang asal iii. TPPKWS 7. iv. TPPKWS 7.5.3(c) Perbelanjaan melalui PWR mendapat kelulusan daripada Pengurus Sekolah atau pegawai yang diberi kuasa.4.3 Dana pusingan PWR mengikut had yang diluluskan ii. TPPKWS 7.1 Buku tunai PWR diimbang dan ditutup pada akhir tahun serta rekupmen dibuat sebelum 31 DISEMBER tahun kewangan semasa.

Gagal membuat apa-apa bayaran atau bertanggungjawab bagi apa-apa kelewatan dalam pembayaran wang awam . Telah menyebabkan berlakunya kekurangan atau kehilangan wang awam atau harta benda kerajaan iv. Gagal menyimpan akaun dan rekod kewangan dengan sempurna dan teratur v. Telah bertanggungjawab tentang apa-apa bayaran awam yang tidak disahkan dengan sempurna iii. Gagal pungut apa-apa wang yang telah dipertanggungjawabkan ke atasnya ii.SURCAJ DAN PENALTI • Surcaj boleh dikenakan kepada pengurus sekolah jika : i.

Seseorang yang melanggar peraturanperatuan pendidikan (Akaun & Audit)2002 yang terkandung di dalam Akta Pendidikan 1996 adalah dianggap telah melakukan sesuatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 bulan atau kedua-duanya.Sambungan… • Penalti i. .

Perkara-perkara yang boleh menyebabkan Sijil Audit Berteguran Pengurusan Kewangan LEWAT menyerahkan Penyata Kewangan seperti tarikh yang telah ditetapkan Terdapat Laporan Khas terhadap pengurusan wang sekolah TIDAK menyelenggarakan Rekod Kewangan dengan lengkap. betul dan kemaskini .

Kawalan Terimaan • • • • • • • • • • Pungutan TIDAK diserahkan ke Pejabat Pungutan LEWAT diserahkan ke Pejabat Pungutan TIDAK dibankkan sehingga akhir tahun semasa Pungutan LEWAT dibankkan Pungutan telah dibuat TANPA kelulusan Pendaftar Sekolah Pungutan TIDAK diperakaunkan Resit Rasmi TIDAK dikeluarkan bagi pungutan yang dilakukan Penggunaan Resit Sementara Lebihan Peruntukan Tahun Semasa TIDAK dipulangkan pada tarikh yang telah ditetapkan ( 31 Julai tahun semasa) Akaun Belum Terima – Pungutan TIDAK diserahkan ke pejabat – Sewa Kantin / Sewa Kedai Buku TIDAK dipungut dalam tahun semasa .

Kawalan Perbelanjaan • Perolehan TIDAK menggunakan Borang Pesanan Sekolah • Pembayaran dibuat TANPA menggunakan Baucar Bayaran • Perolehan bagi perkhidmatan dan bekalan melebihi RM500.000 setahun bagi setiap jenis item telah dibuat TANPA kelulusan dari KPTJ .000 telah dibuat TANPA sebut harga • Pembayaran TANPA dokumen sokongan • Bil TIDAK dijelaskan dalam masa yang telah ditetapkan • Cek Buka Palang kecuali PWR • Perolehan bagi barangan /perkhidmatan yang melebihi RM10.000 hingga RM50.

Sambungan… • Penggunaan Wang SUWA selain dari tujuan ianya dikutip TIDAK mendapat kelulusan KPTJ • Perolehan barangan/peralatan TIDAK direkodkan dalam Daftar Stok • Pembayaran bil tahun lalu (yang tidak diisytiharkan sebagai ABB) dalam tahun semasa TANPA kelulusan KPTJ • ABB masih belum diselesaikan • Wang di Bank berbaki Defisit • Perbelanjaan TIDAK mengikut maksud yang ditetapkan • Defisit Kumpulan Wang Terkumpul .

SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI MOHD SHARIFF Laporan Audit TAHUN 2011 PENCAPAI AN MEMUASKA N H SK M l a k Ke S .

CHE BAKAR PEMBANTU TADBIR al k e K S M H SK ra AHMAD ZUBER BIN TAJUDDIN GURU BESAR .SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI MOHD SHARIFF Amalan-amalan terbaik yang dilaksanaka PN. NORHAYATI BT.

JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN PENGERUSI AHMAD ZUBER BIN TAJUDDIN Guru Besar NAIB PENGERUSI FARIDAH BINTI SALLEH Penolong Kanan Pentadbiran SETIUSAHA NORHAYATI BINTI CHE BAKAR AJK SEMUA KETUA PANITIA SEMUA PENYELARAS Mesyuarat 4 kali setahun sekurangkurangnya sekali dalam tempoh 3 bulan .

Dokumen Terimaan Resit Pejabat (RP01) RP01 (SUWA) Resit Pejabat (RP01) RP01 (KERAJAAN) Slip bayar masuk bank .

Tuntutan Bantuan Perkapita • Berdasarkan enrolmen murid Oktober (Data EMIS) .

Makluman Peruntukan Awal Dikreditkan .

PCG 2014 .

Daftar dan Rekod • Buku Tunai • Daftar Stok Buku Resit • Daftar Kedatangan Murid .

Kawalan • Mesti diturunkan kuasa • Resit daripada Percetakan Nasional • Disimpan selamat • Perlu dibuat pemeriksaan mengejut tidak kurang 6 bulan sekali (AP 309) .

Pindah Peruntukan • Wujud mata pelajaran baharu pada tahun 2014 • Peruntukan Pendidikan Sivik dan .

Tatacara Pembelian Terus Isi Nota Minta Pesanan Sekolah Terima bil/invois Proses bayaran Terima barang daripada pembekal Rekod dalam Daftar bil .

Proses Bayaran Terima Bil/Invois/Tuntutan Sedia Baucar Bayaran (2 salinan) Rekod No Baucar serta tarikh dalam Daftar Bil Cop sudah bayar Pastikan dokumen lengkap dan disahkan Cop tarikh terima dan rekod dalam Daftar Bil Rekod dalam Buku Tunai dalam bahagian Bayaran mengikut Kumpulan Wang(Peruntukan) Sediakan cek serta rekod dalam Buku Tunai dan dalam Daftar Bil .

Penambahbaikan : 1. Pastikan ‘jumlah terimaan sehingga tarikh’ dalam Akaun Subsidiari ditulis pada setiap baris (biasanya amaunnya adalah sama sekiranya tiada terimaan baharu. baki di tangan. . Buku pemeriksaan mengejut hanya disimpan oleh Guru Besar 2. Ketika pemeriksaan. Guru Besar harus pastikan jumlah wang PWR adalah selari . baki yang belum direkup dan jumlah panjar yang diluluskan. 3.

Penutup : Nyatalah bahawa pengurusan kewangan secara sistematik adalah terletak sepenuhnya kepada Guru Besar. Guru Besar memainkan peranan yang penting dalam melaksanakan tugas-tugas kewangan. Perancangan kewangan yang berkesan. Sebagai orang yang menjadi pengurus di sekolah. kawalan yang rapi ke atas penerimaan dan perbelanjaan .

SEKIAN. PERSEMB A HAN KAM I TERIMA KASIH .