You are on page 1of 16

Web Services

The Next Generation of Web


ธุรกิจผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ยุคที่ 3

ชิษณุ ประทิพย์เนตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Department of Information System ,
Computer Center, Srinakharinwirot University

Web Services: The Next Generation of Web Part II


July 2, 2002
ก่อนจะมาเป็น Web Services
 แรงผล ักด ันจากเทคโนโลยี Distributed
แรงผล ักด ันจากความนิยมของ Internet/WWW
 แรงผล ักด ันจากการยอมร ับในมาตรฐาน XML
 Interoperability คือขีดความสามารถ
ในการทางานระหว่างระบบ
 ความแตกต่างของโปรโตคอลทีใ่ ชใ้ นการสอ ื่ สาร
 ความแตกต่างของแพลตฟอร์ม
Operating Systems
 ความแตกต่างของภาษาโปรแกรมทีใ่ ช ้
ในการพ ัฒนาระบบ
 การประสานงานไม่สามารถเกิดขึน ้ ได้แบบอ ัตโนม ัติ
Web Services: The Next Generation of Web Part II 2
วิว ัฒนาการของ Web

ยุคที่ 3
Web Services: A2A
ยุคที่ 2 publish, request & response
services (sw components)
Dynamic Web: HTML + Database
ยุคที่ 1
Static Web: HTML
publish, request & response HTML files

Web Services: The Next Generation of Web Part II 3


Gartner Magic Quadrant:
Major Vendor Web Services Platform Influence
Gartner Web Services Magic Quadrant

IBM

Sun
HP
Oracle

Completeness of Vision
*Source: Gartner Research, 9/13/2001

* Source: Gartner Research 9/13/2001


Web Services: The Next Generation of Web Part II 4
Web Services คือ อะไร
 วิว ัฒนาการก้าวถ ัดไปของ “เว็ปแอพพลิเคชน ่ั ”
 มาตรฐานเปิ ดทีท่ าให้เราสามารถ “ประกาศ” (Publish) ว่า
มี “บริการ” (Services หรือ ก้อนโปรแกรมทีท ่ างานบริการ
บางอย่าง - Software Components) และ
“เว็ปแอพพลิเคชน ่ ั ” อืน ื ค้น และ เรียกใช ้
่ สามารถเข้าไปสบ
บริการจากก้อนโปรแกรมนนได้ ั้

Interoperability คือ อะไร


 ขีดความสามารถในการทางานข้ามระบบได้ โดยใช ้
มาตรฐานกลางทางเทคนิคทีท ่ าให้เกิดการแลกเปลีย่ น
ข้อมูล และ เรียกใชง้ าน โปรแกรม ข้ามระบบทีม ่ ค
ี วาม
แตกต่างก ันทงั้ ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์

Web Services: The Next Generation of Web Part II 5


Service-Oriented Architecture (SOA)

Web Services: The Next Generation of Web Part II 6


XML – eXtensible Markup Language
 Markup Language ทีผ ้ ามารถกาหนด
่ ใู ้ ชส
tags ทีใ่ ชส ่ อ
ื่ ความหมายของเนือ ้ หา และ
กาหนดโครงสร้างของเอกสาร
 ข้อมูลทีม ่ โี ครงสร้างนีจ้ ะถูกนาไปประมวลผล
ต่ออย่างอ ัตโนม ัติได้งา่ ย

Web Services: The Next Generation of Web Part II 7


กาเนิดมาตรฐาน SOAP
 Simple Object Access Protocol
 เป็นมาตรฐานของเทคโนโลยี Distributed
Objects แบบหนึง่
 สง่ ข้อมูลผ่าน Internet/Web ในรูปแบบ
ของ XML
 ง่ายในการใชง้ านด้วย Request/Response
HTTP Protocol

Web Services: The Next Generation of Web Part II 8


SOAP Services
SOAP – an XML-based protocol ทีท
่ าให้
เรียกโปรแกรมผ่านทาง HTTP/Web
Server ได้
Remote Procedure Call ผ่านทาง Web
ทาให้เกิดเรียกใชโ้ ปรแกรม (Software
Components) ข้ามระบบได้
Web Consortium (W3C) Support

Web Services: The Next Generation of Web Part II 9


SOAP Architecture

Web Services: The Next Generation of Web Part II 10


UDDI คือ อะไร
 UDDI ย่อมาจาก Universal Description,
Discovery and Integration
 นาเสนอโดยหลายบริษ ัทเชน ่ Ariba,
Microsoft, IBM, etc.
 บอกให้ทราบว่าบริษ ัทมีผลิตภ ัณฑ์และ
บริการอะไรบ้าง
 สามารถติดต่อขอดาเนินธุรกิจการค้าก ับ
บริษ ัทได้โดยอ ัตโนม ัติโดยผ่านทาง Web
Services
Web Services: The Next Generation of Web Part II 11
WSDL คือ อะไร
 WSDL ย่อมาจาก Web Services
Description Language
 WSDL คือคูม ่ อ
ื ให้ก ับระบบ เพือ
่ เรียนรูว้ ธ
ิ ก
ี าร
เรียกใชง้ าน Web Services ทีต ่ อ
้ งการ
 WSDL เขียนขึน ้ ตามแบบมาตรฐาน XML

Web Services: The Next Generation of Web Part II 12


ความปลอดภ ัยในการใชง้ าน Web Services
 เนือ
่ งจากทางานอยูบ่ น Internet ซงึ่ ปัจจุบ ันมี
เทคโนโลยีในการร ักษาความปลอดภ ัยมากมาย
รองร ับอยูแ่ ล้ว
 Web Services สามารถวิง่ ผ่าน Firewall ได้
เนือ่ งจาก SOAP ถูกสง่ โดยผ่านโปรโตคอล HTTP
 ระบบร ักษาความปลอดภ ัยตามมาตรฐานของ PKI
(Public Key Infrastructure) เชน ่ MD5
(Message Digest), SSL (Secure Socket
Layer) และ PGP (Pretty Good Privacy)

Web Services: The Next Generation of Web Part II 13


่ งมือทีใ่ ชใ้ นการพ ัฒนา Web Services
เครือ
 Web Services เป็นมาตรฐานทีง่ า ่ ยต่อการพ ัฒนา
เนือ
่ งจากอยูใ่ นรูปแบบของข้อมูลต ัวอ ักษร
 มีชุดเครือ ่ งมือทีส ่ น ับสนุนโดย Microsoft ตาม
แพลตฟอร์มของ Microsoft .NET Framework
 มีชุดเครือ ่ งมือทีส ่ น ับสนุนโดย Sun Microsystem
ตามแพลตฟอร์มของ Sun ONE (Sun Open Net
Environment)
 มีชุดเครือ ่ งมือทีส ่ น ับสนุนโดย IBM เชน ่ Web
Services Toolkit
 เครือ่ งมืออืน ่ ๆทีส
่ น ับสนุน SOAP, XML ทงที ั้ เ่ ป็น
Commercial Product และ Open Source

Web Services: The Next Generation of Web Part II 14


Web Services ในปัจจุบ ันและอนาคต
 เป็นทีย่ อมร ับในระด ับโลก จากหลายๆหน่วยงานและองค์กร
 มีการใชง้ านก ันอย่างกว้างขวางและถูกใชเ้ ป็นโครงสร้าง
้ ฐานสาหร ับการประสานงานข้ามระบบ
พืน
 มีบริการหลากหลายให้เลือกใช ้ (สนใจดูต ัวอย่างได้จาก
xmethods.net และ salcentral.com)
 เป็นเครือ่ งมือสาหร ับการดาเนินธุรกิจออนไลน์ อีกหลาย
อย่างเชน ่
E-Commerce, E-Business, E-Learning,
E-Government, etc.
 แนวทางการใชง้ านในประเทศไทยเชน ่ โครงการโครงสร้าง
พืน้ ฐานสารสนเทศภาคร ัฐ (Government Data
Infrastructure)

Web Services: The Next Generation of Web Part II 15


Resources
Web Services
 IBM’s Web Services:
http://www.alphaworkers.ibm.com/webservices
 Microsoft’s Web Services: http://msdn.microsoft.com/webservices
 IBM’s Web Services tool kit:
http://www.alphaworks.ibm.com/tech/webservicestoolkit
SOAP
 SOAP specification: http://www.w3.org/TR/SOAP
 Apache’s SOAP toolkit: http://xml.apache.org/soap/index.html
 Microsoft;s SOAP resources, http://msdn.mircosoft.com//soap
UDDI
 UDDI Specification: http://www.uddi.org
 Microsoft’s UDDI resources: http://msdn.microsoft.com/uddi
 IBM’s UDDI resource:
http://www.alphaworks.ibm.com/tech/UDDIreg
WSDL
 WSDL Specification: http://www.w3.org/TR/wsdl

Web Services: The Next Generation of Web Part II 16