Pemilihan Tajuk

Penyelidikan dan
Pembangunan
(R & D)

Kelas Tingkatan 6 –
2010
SMK Kota Samarahan

PENDAHULUAN
La ta rb e la ka n g
Pe n u lisa n ilm ia h m e ru p a ka n sa tu
b e n tu k p e n u lisa n ya n g se rin g
d ig u n a ka n u n tu k
m e m p e rse m b a h ka n la p o ra n /
ke rta s ke rja / p ro je k ka jia n / te sis/
d ise rta sisa m a a d a u n tu k
d ib e n ta n g ka n d ise m in a r/
ko lo kiu m / sim p o siu m /
p e rsid a n g a n / p e n u lisa n u n tu k
d ite rb itka n d id a la m ju rn a l/ b u ku /

DEFINISI
Karangan ilmiah adalah salah satu jenis karangan yang
berisi serangkaian hasil pemikiran yang diperoleh
sesuai dengan sifat keilmuannya melibatkan hasil
penelitian, pengamatan, ataupun peninjauan yang
memenuhi syarat berikut:
1. penulisannya berdasarkan hasil penelitian;
2. pembahasan masalahnya sesuai dengan fakta;
3. perbincangannya melibatkan masalah yang cuba
diselesaikan;
4. menggunakan kaedah tertentu dalam mempersembahkan
penulisan dan menyelesaikan masalah yang
dibincangkan;
5. Menggunakan bahasa yang lengkap, terperinci, teratur,
jelas, ringkas, dan tepat sehingga tidak terbuka
kepada
kemungkinan untuk disalah tafsir oleh pembaca
(Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, Jakarta 1995)

Format Laporan Kajian
Halaman
i
ii
iii
1

Halaman Judul
Isi kandungan
Abstrak
1.0 Pengenalan
1.1 Matlamat Kajian
1.2
Objektif Kajian
1.3 Persoalan Kajian
1.4
Kepentingan Kajian
1.5 Batasan Kajian
2.0 Sorotan Kajian
4
3.0 Metodologi Kajian
3.1 Rekabentuk Kajian
3.2 Persampelan
3.3 Instrumentasi
3.4 Prosedur Kajian
3.5 Kaedah Analisis Data
4.0 Perbincangan Dapatan Kajian
4.1 Demografi
4.2
.................
5.0 Rumusan, Cadangan dan Kesimpulan
Rujukan
Lampiran

6

11
20

Format Kertas Cadangan

Tajuk
1.0 Pengenalan
1.1 Matlamat Kajian
1.2
Objektif Kajian
1.3 Persoalan Kajian
1.4
Kepentingan Kajian
1.5 Batasan Kajian
2.0 Sorotan Kajian
3.0 Metodologi Kajian
3.1 Rekabentuk Kajian
3.2 Persampelan
3.3 Instrumentasi
3.4 Prosedur Kajian
3.5 Kaedah Analisis Data
4.0 Jadual Kerja
5.0 Anggaran Kos Perbelanjaan
Rujukan
Lampiran

Penggunaan Bahasa
Pe n u lisa n
ka rya
ilm ia h
p e rlu
m e n g g u n a ka n b a h a sa ya n g fo rm a l d a n
te p a t se rta se su a i u n tu k m e m b ica ra ka n
se su a tu fa kta se ca ra o b je ktif d a n
ko m u n ika tif.
S e b u a h p e n u lisa n d ise b u t ko m u n ika tif
a p a b ila d ip e rse m b a h ka n
se ca ra lo g ik
d a n siste m a tik b a g i m e m p e rlih a tka n
se su a tu se b a b d a n a kib a t, ke se ja ja ra n
a ta u ke m u n g kin a n .

Perenggan
Untuk menandai pembukaan topik baru, atau pengembangan lebih
lajut tentang topik sebelumnya berdasarkan tujuan dan
kedudukannya dalam penulisan :
1. Perenggan Pengenalan/ Pendahuluan/ Pembuka
• Pengantar
• Menarik minat dan perhatian pembaca
• Penyiapan fikiran pembaca kepada masalah yang akan dihuraikan
• Tidak terlalu panjang supaya tidak membosankan
2. Perenggan penghubung
• Mengandungi persoalan yang akan dikemukakan.
• Analisa masalah
• Antara perenggan dengan perenggan harus berhubungan secara
logik
3. Perengganpenutup
• Rumusan
• Berisi kesimpulan, penegasan dari paragraf penghubung
• Ringkas, padat dan pendek

Pemilihan Topik

Sebelum memulakan penulisan suatu karya ilmiah, topik
(pokok pembicaraan) perlu ditentukan terlebih dahulu.
Dalam memilih topik perlu dipertimbangkan beberapa hal
berikut :
R & D
1. Topik tersebut ada manfaatnya dan layak dibahas;
2. Topik tersebut cukup menarik terutama bagi penulis;
3. Topik tersebut dikenal baik oleh penulis;
4. Bahan pendukung penulisan dapat diperoleh dan cukup
memadai;

Pemilihan Tajuk
Pembatasan Topik Dengan Menggunakan Rajah Jam
Untuk membuat rajah jam, topik diletakkan dalam bulatan
tengah. Dari topik itu diturunkan beberapa topik kecil.

LAUT CINA SELATAN
ILMU KELAUTAN

LAUT DI MALAYSIA

PENCEMARAN LAUT

KANDUNGAN KIMIA AIR LAUT

LAUT

KEKAYAAN DI LAUT

LAUT

SEBAGAI SUMBER TENAGA

PERANAN LAUT DALAM HUBUNGAN ANTARABANGSA

PEMILIHAN TAJUK
Cara lain untuk menemukan topik yang terbatas ialah
dengan jalan membuat rajah pohon.
LAUT

LAUT
SEBAGAI
SUMBER TENAGA

KEKAYAAN
DI LAUT

FAUNA

IKAN

FLORA

UDANG

BAHAN GALIAN

TIRAM

ILMU KELAUTAN

PEMBATASAN TOPIK
pembatasan topik juga
digambarkan dengan piramida terbalik
LAUT
LAUT DI MALAYSIA
KEKAYAAN DI LAUT
FAUNA
NELAYAN
LAUT
DALAM

Tajuk
S e te la h d ip e ro le h to p ik ya n g se su a i
m a ka d a la m p e la ksa n a n n ya to p ik
ya n g te la h d ip ilih itu h a ru s
d in ya ta ka n d a la m su a tu tajuk

Topikialah pembicaraan dalam
keseluruhan penulisan yang akan
dihuraikan sementara tajuk ialah
nama bagi sebuah penulisan

TAJUK
PERINGATAN:
1. Tajuk merupakan satu-satunya bahagian
tulisan seseorang yang dibaca oleh
orang lain
2. Tajuk perlu menggambarkan maksud
keseluruhan topik perbicaraan
3. Tajuk biasanya tidak melebihi 12 patah
perkataan
4. Gunakan perkataan dan istilah yang tepat
dan padat
5. Tajuk hendaknya tidak mengandung
singkatan atau akronim;

Contoh Tajuk
• Kebersihan Tandas Mempengaruhi
Emosi Pembelajaran Pelajar: Satu
Kajian di SMK Kota Samarahan
(Tema: Kebersihan).
• Kesan Sistem Penjualan Di Kantin
Terhadap Tumpuan Pembelajaran
Pelajar Tingkatan Enam SMK Kota
Samarahan (Kemudahan di
sekolah).
• Laluan Keluar/Masuk SMK Kota
Samarahan: Sumbangannya

SOROTAN KAJIAN
Setiap kegiatan ilmiah, khususnya penulisan
ilmiah selalu dimulai dengan melihat kajiankajian yang lepas.
Literatur yang dicari dan dipelajari tentunya
mengenai subjek yang telah ditentukan sebagai
topik penulisan.
International Federation of Library Association
and Institution mendefinisikan perpustakaan
sebagai suatu tempat yang mempunyai koleksi
(buku dan terbitan cetak atau noncetak, serta
sumber informasi dalam komputer) yang disusun
secara sistematik untuk keperluan penggunanya.

Format Rujukan
Rujukan yang dinukil dalam teks
hendaklah direkodkan dan selari dengan
senarai rujukan mengikut sistem
penulisan rujukan seperti:
1 Sistem Pengarang dan Tahun (Sistem
Harvard)
(ii) Sistem Pengarang, Tahun dan Halaman
(Sistem APA)

Rujukan Dalam Teks
Sistem Pengarang dan Tahun
(a) Meletakkan tahun penerbitan dalam
kurungan selepas nama pengarang yang
dirujuk.
contoh:
“Menurut Paredis (1993), kaedah
penjadualan dalam pelbagai bidang
merupakan kekangan utama untuk
mengoptimumkan produktiviti”

Rujukan Dalam Teks
Sistem Pengarang dan Tahun
(b) Jika
dalam
perlu
akhir

nama pengarang tidak perlu ditulis
ayat, nama pengarang dan tahun
dituliskan dalam kurungan pada
ayat

contoh:
“Oleh itu, kaedah penjadualan perlu
digantikan dengan satu keadah yang lebih
berkesan untuk mengoptimumkan
produktiviti (Paredis, 1993).”

Rujukan Dalam Teks
Sistem Pengarang dan Tahun
(c) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk
dihasilkan oleh dua pengarang, nama keduadua pengarang tersebut perlu ditulis.
contoh:
“Senggaraan secara berjadual dalam
penghasilan kuasa telah lama dikaji oleh
Kralj dan Petrovic (1995).”

Rujukan Dalam Teks
Sistem Pengarang dan Tahun
(d) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk
dihasilkan oleh tiga pengarang atau
lebih, hanya nama pengarang pertama dan
perkataan et. al perlu ditulis.
contoh:
“Shafie Deris, et. al. (1999) telah
menggunakan pendekatan terkini tersebut
dalam menyediakan jadual waktu untuk
universiti.”

Rujukan Dalam Teks
Sistem Pengarang dan Tahun
(e) Sekiranya beberapa bahan sumber yang
dirujuk dihasilkan oleh pengarang yang
sama dan diterbitkan pada tahun yang
sama, huruf a, b, c dan seterusnya perlu
digunakan untuk membezakan sumber-sumber
tersebut.
contoh:
Lenong (Probonegoro, 2000a), ropeng
(Probonegoro, 2000b; Muhadjir dan Halim,
1999), dan hikayat (Probonegoro, 2000c),
merupakan hasil seni rakyat tradisional
Jawa.

Bibliografi/ Rujukan
Salah satu ciri yang mendukung karya tulis
ilmiah adalah kejujuran ilmiah dalam
bentuk
pernyataan
tentang
hasil
penelitian orang lain yang disajikan
dalam bentuk bahan
Pustaka.
Bahan
pustaka
itu
kemudian
dirangkum dalam bentuk daftar pustaka/
bibliografi.
Bibliografi/
Rujukan
pada
dasarnya
berfungsi
sebagai
dokumentasi
bahan
kepustakaan yang berkaitan dengan masalah
yang sedang dibahas dalam sesuatu
penulisan

Bibliografi/ Rujukan
Melalui Bibliografi/ senarai rujukan ini
pembaca dapat mengetahui sumber yang
digunakan tanpa perlu membaca seluruh
tulisan tersebut terlebih dahulu.
Berdasarkan bibliografi tersebut pembaca
yang berpengalaman akan dapat mengira
mutu pembahasan suatu tulisan, karena
tujuan utama dari bibliografi adalah
untuk mengidentifikasikan karya ilmiah
tersebut.

Menulis Bahan
Rujukan

BUKU
Wan Mohd Zahid Mohd Nordin (1993). ”Wawasan
Pendidikan :
Agenda Pengisian.” Kuala Lumpur:
Nurin Enterprise.
Kementerian Pendidikan Malaysia (1990). “Pukal
Latihan Kurikulum Bersepadu Sekolah
Menengah:
Bahan Sumber Tambahan.” Kuala Lumpur: DBP.
ARTIKEL DALAM BUKU
Southworth, G. (2002). “Instructional Leadership in
Schools: Reflections and Empirical Evidence.”
dlm. Mikac, N. “School Leadership and
Management.” Boston: Allyn & Bacon. 73-91.

Menulis Bahan
Rujukan
DALAM JURNAL

ARTIKEL
Hallinger. P dan Murphy, J.F. (1985). “Assessing The
Intructional Management Behavior Of
Principal.” The Elementary School Journal, 86(2).
217-247.
TESIS
Chew Chee Wan (1993). ”Instructional Supervision
For
Curriculum Implementation: A Case Study Of A
School.” Universiti Malaya: Disertasi Sarjana
Pendidikan.
BAHAN SUMBER YANG TIDAK DITERBITKAN
Salim Sulaiman (2000). ”Peranan Pengetua Dan
Pasukan Kerja Untuk Meningkatkan
Kecemerlangan
Pendidikan.” PPD Kulai, Johor: Kertas kerja tidak
diterbitkan.

Rumusan/ Kesimpulan
Sesuatu
penulisan
formal
dan
ilmiah
biasaanya dihasilkan berdasarkan sesuatu
kaedah dan format tertentu. Namun demikian,
terdapat beberapa perbezaan kecil di sana
sini antara satu hasil penulisan ilmiah
dengan yang lain. Oleh itu, perbincangan
tentang penulisan ilmiah di atas hanyalah
panduan asas yang boleh dijadikan pedoman
kerana kaedah dan format yang digunakan
telah diterima pakai oleh banyak pihak.

TUGAS GURU
Selepas kursus ini, guru-guru pembimbing
pelajar akan menggunakan panduan penulisan
ilmiah yang telah didedahkan seperti di atas
bagi membantu pelajar untuk menyediakan dan
seterusnya membentangkan satu hasil penulisan
ilmiah yang baik dan berkualiti dalam
KOLOKIUM PELAJAR TINGKATAN ENAM
SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA
DI SEKOLAH, DAERAH DAN NEGERI
MASING-MASING
.

Pemilihan Topik(Tema)
Bil TOPIK/TEMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful