การบูรณาการสารสนเทศด้วยเซแมนติกเว็บเซอร์วิส

(Informa tion Inte grati on wi th Se mantic Web
Servic es)

วิลาศ วูวงศ์
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
1

หัวข้อ
 การบูรณาการสารสนเทศคืออะไร?

 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้การบูรณาการสารสนเทศ
 ทำาไมต้องบูรณาการสารสนเทศ?

 จะบูรณาการสารสนเทศได้อย่างไร?
 เซแมนติกเว็บเซอร์วิส
 สรุป

2

การบูรณาการสารสนเทศคืออะไร? (1)


คือการรวบรวมสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ ที่มีเนื้อหาและรูปแบบหลากหลาย
แหล่งข้อมูลในที่นี้ส่วนใหญ่จะได้จากการผ่านเว็บไซต์
เนื้อหาสารสนเทศอาจจะเป็น
 ข้อมูลดิบ
 ความรู้เฉพาะด้าน
 รายละเอียดของสินค้าและการให้บริการ
 กฎระเบียบต่างๆ
 ประกาศของหน่วยราชการ
 รายละเอียดของโครงการ
3

การบูรณาการสารสนเทศคืออะไร? (2)

รูปแบบสารสนเทศเป็นได้ทั้ง

Text

ตารางตัวเลข
กราฟ
รูปภาพ
เสียง
ภาพยนตร์

การบูรณาการทำาให้เกิดเป็นสารสนเทศใหม่ที่มีเนื้อหาและรูปแบบสอดคคล้อง
เป็นเนื้อหนึ่งเดียวกัน
4

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (1)
ต้องการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปภาคเหนือทางอากาศ พักที่เชียงราย,
เชียงใหม่ และ แพร่ที่ละ 2 คืน เพื่อขับรถเที่ยวดูภมู ิทัศน์

บูรณากา

สายการบิน

โรงแรม

รถเช่า
5

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (2)
การขจัดความยากจนให้หมดไป ต้องคำานึงถึง รายได้ครอบครัว ผูม้ ีอิทธิพลท้องถิน่
ระดับการศึกษา และข้อมูลด้านสาธารณะสุข

บูรณากา

ครอบครัว

สถิติอาชญากร

การศึกษา

สาธารณะสุข
6

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (3)
การอนุญาติให้ใช้นำาบาดาลสำาหรับบางอุตสาหกรรมนัำนคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรื
อไม่?

บูรณากา

กรมทรัพยากรนำ้า

ธรณีวิทยา

กรมสรรพากร

กรมสรรพสามิต
7

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (4)
การจัดเตรียมทำางบประมาณของกระทรวงโดยการบูรณาการงบประมาณของกร
มต่างๆในกระทรวงนั้น

บูรณากา

กรม 1

กรม 2

กรม 3
8

ทำาไมต้องบูรณาการสารสนเทศ ?
การบริหารจัดการที่ดีต้องสามารถมองภาพรวมขององค์กรได้
 การตัดสินใจที่ดีต้องมองหลายมิติไปพร้อมกัน
 ในเศรษฐกิจแบบอิงความรู้ (knowledge-based economy)
หัวใจสำาคัญคือ ความรู้

ความรู้ได้จากการกรอง, กลั่น, สรุป และบูรณาการ สารสนเทศ

ความหลากล้นของสารสนเทศในยุคสังคมสารสนเทศ
9

จะบูรณาสารสนเทศได้อย่างไร?

เราสามารถบูรณาการสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ
ได้โดยอัตโนมัติถ้าหากมีข้อตกลงร่วมกันหรือมาตรฐานในเรื่อง คำำศัพท์ที่ใช้ และ
ไวยกรณ์ (โครงสร้าง) ของสารสนเทศ
ปัญหาของการไม่มีข้อตกลงร่วมในเรื่องคำาศัพท์

Synonym
 ผู้เขียน, ผู้ประพันธ์, ผูแ
้ ต่ง, ผู้วาด, ผู้สร้าง
Homonym
 ชือ

ชื่อสินค้า หรือ ชือ่ บริษัท

ผู้สร้าง

ปัญหาของการไม่มีไวยกรณ์ร่วมคนกินข้าว.....................ภาษาไทย
คนข้าวกิน....................ภาษาญี่ปนุ่
บันทึกข้อความ, เรื่อง, เรียน...............แบบไทย
Memorandum, To:, From:, Subject:………แบบอังกฤษ

10

Semantic Web Services
Semantic Web Services = Semantic Web + Web Services
 They enable (semi-) automatic discovery, retrieval,
composition and execution of Web Services
 Semantic Web คือ Web ที่ทั้งคนและเครื่อง (คอมพิวเตอร์)
สามารถนำาเอาเนื้อสารสนเทศของ Web
นั้นไปใช้เป็นประโยชน์หรือใช้งานต่อได้
 Non Semantic Web หรือ Web ปัจจุบัน มีไว้ให้คนใช้เท่านั้น

11

The Semantic Web

The Web is “machine-readable” but not “machineunderstandable”

“The Semantic Web is an extension of the current
web in which information is given well-defined
meaning, better enabling computers and people to
work in cooperation.”*

*Tim Berners-Lee, James Hendler and Ora Lassila, The Semantic Web, Scientific American, May 2001

12

สิ่งที่จะเกิดขึ้น (1)
ผู้ใช้ 500 ล้านคน
มากกว่า 1 พันล้าน หน้าเว็บ

Static

WWW
URI, HTML, HTTP

13

สถานะปัจจุบนั

Web Services

ทำาให้คอมพิวเตอร์กลับมาเป็นเครื่องสำาหรับ
การคำานวณ

Dynamic UDDI, WSDL, SOAP

Static

WWW

URI, HTML, HTTP

14

สิ่งที่จะเกิดขึ้น (2)
เพือ่ ที่จะแก้ปญ
ั หา
• การสืบค้น
• การดึงเนื้อความ
• การแสดง
• การตีความ และ
• การบำารุงรักษาสารสนเทศ

Static

WWW

URI, HTML, HTTP

Semantic Web
XML, ONTOLOGY

15

สิ่งที่จะเกิดขึ้น (3)
ทำาให้เว็บถูกใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Web Services

Dynamic UDDI, WSDL, SOAP

Static

WWW
URI, HTML, HTTP

Semantic Web
Services

Semantic Web
XML, ONTOLOGY

16

HTML vs XML
<h1> Bibliography </h1>
<p> <i> Introduction to XML</i>
Somchai, Somying, Sompong
HTML describes how to display
<br> AIT Press, 2003
<bibliography>
<book> <title> Introduction to XML</title>
<author> Somchai </author>
<author> Somying </author>
<author> Sompong </author>
<publisher> AIT Press </publisher>
<year> 2003 </year>
</book>
</bibliography>
XML describes the content
17

Project Monitoring

Integration of Project information

XML:

XSLT:

Description of document presentation.

XML Schema:

Storage and exchange of data.

Description of document structure.

XML Form:

Information gathering tool.

L
XM

X

T
SL

ma
e
h
Sc

L
M
X m
r
Fo
18

Existing Approaches

Each party has its own arbitrary methods to organize the data/information.

Project
Information

„¦³ š ¦ª Š B

„¦³ š ¦ª Š A
„¦¤ A1

„¦¤ B1

„¦¤ A2

Project
Information

„¦¤ B2

„¦³ š ¦ª Š C

„¦³ š ¦ª Š ….
„¦¤ ...

„¦¤ B1

„¦¤ C1

„¦¤ C2

19

Example1: Project
Information
Example: A

document storing
operation plan
information
MS Word format

Project
Information

20

An XML-based Approach

„¦³ š ¦ª Š B

„¦³ š ¦ª Š A
„¦¤ A1

„¦¤ A2

L
M
X m
r
Fo

„¦¤ B1

„¦¤ B1
„¦¤ B2

L
M
X ta
da
„¦³ š ¦ª Š C

„¦³ š ¦ª Š ….
„¦¤ C1

„¦¤ ...

„¦¤ C2
21

PMOC

XML-based Project
Information

22

Multiple Form Views

A view provides a
customized display.
Different users require
different amount of
information.

L
XM

LT
XS

L
XM m
r
Fo

LT
S
X

L
XM m
r
Fo
23

Data Binding

Provide accurate & up-to-date information
œÃ¥ µ¥ ² ®n¦´
Š“
Ÿœ² Œ ´š¸9É
œÃ¥ µ¥ ¦´“µ¨

®œnª¥Šµœ°ºœ
ÉÇ

L
M
X L
XM

Data binding
Ážjµ®¤ µ¥ ¦³ —´„ ¦³ š¦ª Š
,
¥ »š › «µ­ ˜ ¦r„ ¦³ š¦ª Š

Data binding
„¦³ š ¦ª Š A

L
M
X ML
X
24

Integration of Government
Information (1)

Performance monitoring

Query: “Find all projects and total budgets allocated to those
that support the ‘Ministry Strategy #2’. ”
PMOC

œÃ¥ µ¥ ¦´“µ¨1

œÃ¥ µ¥ ¦´“µ¨2

¦´“µ¨

¥ »š › «µ­ ˜ ¦r„ ¦³ š¦ª Š 1 ¥ »š › «µ­ ˜ ¦r„ ¦³ š¦ª Š 2
„¦³ š¦ª Š

ǦŠ„ µ¦1
„¦¤

ǦŠ„ µ¦2

ǦŠ„ µ¦3

ǦŠ„ µ¦4
25

Integration of Government
Information (2)

Result:

L
XM L
XM L
XM L
XM

L
XM

LT
XS

26

Ontology คือ อะไร

an ontology is a formal, explicit specification of a
shared conceptualization - Gruber

อาจปรากฏในหลายรูปแบบแล้วแต่คนสร้าง
 แต่ทก
ุ Ontology จะประกอบด้วย

OntologyVocabulary of terms
Specification of their meaning
Relationships among the terms

จุดมุ่งหมายของ Ontology
คือการสร้างพจนานุกรมร่วมของคำาเพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
27

Water Ontology and Its
Properties
NaturallyOccurringWaterSource

BodyOfWater

Stream

Brook

River

Properties:
connectsTo: NaturallyOccurringWaterSource
(Symmetric)

Tributary

Lake

Ocean

Properties:
emptiesInto: BodyOfWater
(Functional)

Rivulet

Properties:
feedsFrom: River
(Inverse Functional)

Sea
Properties:
containedIn: BodyOfWater
(Transitive)

(Inverse)

28

Ontologies-based approaches
Shared and non-shared ontologies

Ontology ช่วยให้สามารถบูรณาการสารสนเทศแบบ
Interoperability ได้

โดยมี 2 แนวทางด้วยกัน

ใช้ shared ontology
 ใช้ non-shared ontology

โดยทั่วไปจะใช้แนวทาง map
คำาศัพท์ท้องถิ่นให้เป็นคำาศัพท์ใน shared ontology
*Kashyap and Sheth 1994; Uschold and Gruninger 1996
29

Ontologies-based approaches
Shared Ontologies

Autonomous systems are required to commit to a shared ontology,
and compromises are difficult to maintain when new concepts are
added*.

Even though a shared ontology ensures total integration, constructing
such an ontology is costly, if not impractical.

Data Exchange

Shared Ontologies
*Rodríguez and Egenhofer 2002
30

Ontologies-based approaches
Non-Shared Ontologies

Since the Web is a distributed infrastructure with autonomous
systems, it is not reasonable to expect that all the systems will commit
to shared ontologies.

Instead, autonomous systems will use non-shared ontologies.

This will require the integration and mapping of ontologies.
Data Exchange

Integration/Mapping

Local Ontologies

Local Ontologies
31

Integration of Different Domain
Ontologies
Music

Costume
Art

Movie Ontology
Scenario

Movie Ontology
Lighting

32

สรุป

การบริหารจัดการแบบองค์รวมจำาเป็นต้องใช้สารสนเทศที่รวบรวมจ
ากแหล่งและมิติตา่ งๆ

Semantic Web Services

เป็นเทคโนโลยีหนึ่งทีช่ ่วยในการบูรณาการสารสนเทศ
 นอกจากนั้นแล้ว Semantic Web Services ยังสามารถ
ใช้ในงาน


Knowledge Management (KM)
Learning Organizations
Enterprise Application Integration (EAI)

33

Knowledge Society
Wisdom
insight knowledge

Knowledge
semantic information

Information
interpretative data

Data
facts, observations

34

How to Proceed?


Start by training potential developers and
users
Build a network of experts and developers
Try a pilot project
Review and assess
Commence constructing a small real project
Review and assess
If all is OK, proceed to real projects!
35

วิวฒ
ั นาการของมนุษย์

•แนวคิด ค่านิยม วิธปี ฏิบัติ และ องค์กร ก็ต้องวิวัฒนาการด้Standard
XML
วย
•XML and Web Services future-proof
evolution
of
Non-Standard
XML
data, information, knowledge and organizations

36

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful