You are on page 1of 25

CHÆÅNG 9

CÄNG TÀÕC TÅ
KHÅÍI ÂÄÜNG
TÆÌ

KHAÏI NIÃÛM

Cäng tàõc tå laì khê cuû âiãûn duìng
âãø âoïng, càõt thæåìng xuyãn caïc
maûch âiãûn âäüng læûc, tæì xa,
bàòng tay hay tæû âäüng.
Viãûc âoïng càõt cäng tàõc tå coï tiãúp
âiãøm coï thãø âæåüc thæûc hiãûn
bàòng nam chám âiãûn, thuíy læûc hay
khê neïn. Thäng thæåìng ta gàûp loaûi
âoïng càõt bàòng nam chám âiãûn.

âæåüc chãú taûo coï säú láön âoïng càõt låïn. táön säú âoïng càõt coï thãø tåïi 1500 láön trong mäüt giåì. .KHAÏI NIÃÛM   Caïc cäng tàõc tå khäng tiãúp âiãøm. triac) Cäng tàõc tå coï hai vë trê : âoïng càõt. viãûc âoïng càõt cäng tàõc tå loaûi naìy âæåüc thæûc hiãûn bàòng caïch cho caïc xung âiãûn âãø khoïa hoàûc måí caïc van baïn dáùn ( thyristor.

 Cäng tàõc tå khäng tiãúp âiãøm  . bàòng thuíy læûc.PHÁN LOAÛI CÄNG TÀÕC TÅ Phán loaûi theo nguyãn lyï truyãön âäüng :  Cäng tàõc tå âoïng càõt tiãúp âiãøm bàòng âiãûn tæì. bàòng khê neïn .

 Cäng tàõc tå xoay chiãöu duìng âãø âoïng. nam chám âiãûn cuía noï coï thãø laì nam chám âiãûn mäüt chiãöu hay xoay chiãöu.PHÁN LOAÛI CÄNG TÀÕC TÅ Phán loaûi theo daûng doìng âiãûn âoïng càõt :  Cäng tàõc tå âiãûn mäüt chiãöu âãø âoïng. nam chám âiãûn cuía noï laì loaûi nam chám âiãûn mäüt chiãöu. càõt maûch âiãûn mäüt chiãöu.  . càõt maûch âiãûn xoay chiãöu.

CAÏC BÄÜ PHÁÛN CHÊNH  Cäng tàõc tå âiãûn tæì coï caïc bäü pháûn chênh nhæ sau:  Hãû thäúng tiãúp âiãøm chênh  Hãû thäúng dáûp häö quang  Cå cáúu âiãûn tæì  Hãû thäúng tiãúp âiãøm phuû .

CAÏC BÄÜ PHÁÛN CHÊNH .

440V mäüt chiãöu vaì 127V. 220V.CAÏC YÃU CÁÖU KYÎ THUÁÛT  Âiãûn aïp âënh mæïc Uâm :   Laì âiãûn aïp cuía maûch âiãûn tæång æïng maì tiãúp âiãøm chênh phaíi âoïng/càõt. Cuäün huït coï thãø laìm viãûc bçnh thæåìng åí âiãûn aïp trong giåïi haûn tæì 85% âãún 105%Uâm. . 220V. 380V. coï caïc cáúp: 110V. 500V xoay chiãöu.

. 40. 600A).láu daìi. 60. 75. 300.CAÏC YÃU CÁÖU KYÎ THUÁÛT  Doìng âiãûn âënh mæïc Iâm  Laì doìng âiãûn âi qua tiãúp âiãøm chênh trong chãú âäü laìm viãûc giaïn âoaûn . 20.  Cäng tàõc tå haû aïp coï caïc cáúp doìng thäng duûng: 10. khi laìm viãûc daìi haûn thç choün doìng âiãûn âënh mæïc nhoí hån næîa. 100.  Nãúu âàût cäng tàõc tå trong tuí âiãûn thç doìng âiãûn âënh mæïc phaíi láúy tháúp hån 10% vç laìm maït keïm. 25. nghéa laì åí chãú âäü naìy thåìi gian cäng tàõc tå åí traûng thaïi âoïng khäng láu quaï 8 giåì. 150. 250.

 Vê du:û cäng tàõc tå xoay chiãöu duìng âãø âiãöu khiãøn âäüng cå khäng âäöng bäü ba pha läöng soïc cáön coï khaí nàng âoïng yãu cáöu doìng âiãûn bàòng ( 37)Iâm . .  Khaí nàng càõt våïi cäng tàõc tå xoay chiãöu phaíi âaût bäüi säú khoaíng 10 láön doìng âiãûn âënh mæïc khi taíi caím.CAÏC YÃU CÁÖU CUÍA CÄNG TÀÕC TÅ  Khaí nàng càõt vaì khaí nàng âoïng  Laì doìng âiãûn cho pheïp âi qua tiãúp âiãøm chênh khi càõt vaì khi âoïng maûch.

150. .500 láön trãn mäüt giåì. tuìy chãú âäü cäng taïc cuía maïy saín xuáút maì choün cäng tàõc tå coï táön säú thao taïc khaïc nhau. 600. 300. 100.CAÏC YÃU CÁÖU KYÎ THUÁÛT  Táön säú thao taïc  Säú láön âoïng càõt trong thåìi gian mäüt giåì bë haûn chãú båíi sæû phaït noïng cuía tiãúp âiãøm chênh do häö quang.200 âãún 1. 120. 1.  Coï caïc cáúp: 30.

Tênh äøn âënh nhiãût  Cäng tàõc tå coï tênh äøn âënh nhiãût tæïc laì khi coï doìng ngàõn maûch chaûy qua trong khoaíng thåìi gian cho pheïp thç caïc tiãúp âiãøm khäng bë noïng chaíy hoàûc bë haìn dênh.CAÏC YÃU CÁÖU KYÎ THUÁÛT   Tênh äøn âënh læûc âiãûn âäüng  Cho pheïp doìng låïn nháút qua tiãúp âiãøm chênh maì læûc âiãûn âäüng gáy ra khäng laìm taïch råìi tiãúp âiãøm. . Quy âënh doìng thæí læûc âiãûn âäüng gáúp 10 láön doìng âënh mæïc.

CÄNG TÀÕC TÅ KIÃØU ÂIÃÛN TÆÌ fât c Fe flx LX K a b c 1 2 Hçnh III.1 : Nguyãn lyï cáúu taûo cuía cäng tàõc tå .1.

CÄNG TÀÕC TÅ KIÃØU ÂIÃÛN TÆÌ .

CÄNG TÀÕC TÅ KIÃØU ÂIÃÛN TÆÌ .

.

KHÅÍI ÂÄÜNG TÆÌ .

KHAÏI NIÃÛM   Khåíi âäüng laì khê cuû âiãûn duìng âãø âiãöu khiãøn tæì xa viãûc âoïng. Cáúu taûo cuía khåíi âäüng tæì gäöm cäng tàõc tå âiãûn xoay chiãöu vaì råle nhiãût . âaío chiãöu quay vaì baío vãû quaï taíi âäüng cå âiãûn xoay chiãöu ba pha räto läöng soïc. càõt. làõp trong cuìng mäüt häüp. .

Khåíi âäüng tæì coï 2 cäng tàõc tå goüi laì khåíi âäüng tæì keïp. âiãöu khiãøn âaío chiãöu quay âäüng cå âiãûn Muäún khåíi âäüng tæì baío vãû âæåüc ngàõn maûch phaíi màõc thãm cáöu chaíy . thæåìng duìng âãø âiãöu khiãøn âoïng.KHAÏI NIÃÛM    Khåíi âäüng tæì coï mäüt cäng tàõc tå goüi laì khåíi âäüng tæì âån. duìng âãø khåíi âäüng. càõt âäüng cå âiãûn.

 Thao taïc âoïng càõt phaíi dæït khoaït. Khåíi âäüng tæì muäún laìm viãûc tin cáûy cáön thoía maîn caïc yãu cáöu ké thuáût sau :  Tiãúp âiãøm phaíi coï âäü bãön chëu âæåüc âäü maìi moìn cao.CAÏC YÃU CÁÖU KYÎ THUÁÛT Âäüng cå khäng âäöng bäü ba pha laìm viãûc liãn tuûc hay khäng nhåì chuí yãúu vaìo âäü laìm viãûc tin cáûy cuía khåíi âäüng tæì.  Khaí nàng âoïng càõt cuía khåíi âäüng tæì phaíi cao. .

Baío vãû tin cáûy âäüng cå âiãûn khoíi quaï taíi láu daìi.CAÏC YÃU CÁÖU KYÎ THUÁÛT    Tiãu thuû cäng suáút êt nháút. Thoía maîn caïc âiãöu kiãûn khåíi âäüng âäüng cå khäng âäöng bäü rotor läöng soïc coï hãû säú doìng khåíi âäüng tæì bàòng tæì 5 âãún 7 láön doìng âiãûn âënh mæïc. .

KHÅÍI ÂÄÜNG TÆÌ .

KHÅÍI ÂÄÜNG TÆÌ .

2.KHÅÍI ÂÄÜNG TÆÌ ÂÅN A B C CC K1 K2 K3 OF F ON 7 8 10 CD 9 RN K0 RN Hçnh III.1 : Nguyãn lyï laìm viãûc cuía khåíi âäüng tæì âån ÂC .

2.KHÅÍI ÂÄÜNG TÆÌ KEÏP A B C CC K1 K4 K2 K 5 K3 K6 RN OF F NT K01 RN CD 1 MT CD 2 MN NN K02 K7 ÂC RN K8 Hçnh III.2 : Nguyãn lyï laìm viãûc cuía khåíi âäüng tæì keïp .