Hasil daripada penyatuan ejaan rumi bagi

bahasa Melayu dan bahasa Indonesia.
 Dilaksanakan pada tahun 1972
 Terdapat 26 huruf konsonan digunakan bagi
melambangkan 27 fonem atau bunyi
konsonan.
 Dalam sistem ejaan juga terdapat 3 huruf
diftong bagi melambangkan 3 bunyi diftong
dalam bahasa Melayu.

Terdapat 11 pola suku kata dalam bahasa
Melayu yang terdiri daripada 4 pola suku kata
terbuka dan 7 suku kata tertutup

Bersesuaian dengan 2 huruf vokal yang
membentuk dua suku kata pada kata
dasar, iaitu pasangan antara huruf
vokal I suku kata pra akhir dengan
huruf vokal si suku kata tertutup.

 Meminjam

ratusan ribu perkataan
daripada bahasa-bahasa lain
terutamanya bahasa sanskrit, Arab,
Inggeris dan bahasa Eropah.
 Bahjasa Sanskrit begitu terserap
hingga menjadi bahasa daripada kosa
kata bahasa Melayu.

 Diterima

masuk ke dalam bahasa
Melayu melalui huruf roman
 Berlaku beberapa penyesuaian sesuatu
perkataan-perkataan itu diterima
masuk ke dalam bahasa Melayu

 Kata

dasar yang menerima imbuhan,
iaitu awalan,akhiran,apitan, dan
sisipan.

 Diulang

sepenuhnya.
 Contoh (negara-negara,rumahrumah,durian-durian)
 Diulang secara separa
 Contoh (berjalan-jalan,menari-nari)
 Diulang secara berentak
 contoh (sayur-mayur,gunungganang,mandi-manda)

 Contoh-air

hujan,jam tangan,meja tulis

 Contoh-

antarabangsa,beritahu,setiausaha

 PENGEJAAN

BENTUK KLITIK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful