MASALAH TERHADAP SEKITAR

&

KESAN PEMBANDARAN PENDUDUK DAN ALAM

Masalah di kawasan bandar
1. 2. Masalah penggang guran dan kemiskinan bandar

• Ekonomi bandar tidak mampu menyerap lebihan penduduk yang ter lalu ramai akibat mig rasi masuk penduduk ke kws bandar. Peluang per ker jaan terhad utk dipadankan dgn kelulusan, kelayakan dan kemahiran yg ada pada mig ran • • Sektor ekonomi bandar bersifat semi profesional atau profesional – per lukan kelulusan yang ting gi – mig ran tidak mempunyai kelayakan tersebut.

• • Mig ran ber ker ja dlm sektor infor mal sbg bur uh kasar atau terlibat dlm aktiviti pelacuran – masalah pengang guran dlm bandar akan ber laku. • 1 • Kos hidup yg ting gi menyeba bkan kualiti dan taraf hidup

penduduk bandar menjadi rendah dan kemiskinan bandar akan ber laku.

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

Masalah di kawasan bandar
2. 1. Masalah per umahan mewujudkan fenomena persetingganan • Ke giatan ekonomi mig ran dlm sektor infor mal menyebabkan pendapatan yg diperolehi adalah kecil relatif dgn kos hidup yg tinggi di bandar. • • Penda patan yg kecil menyebabkan mig ran tidak mampu memiliki atau menyewa r umah yg selesa kr n kadar sewa yg tinggi di bandar. • • Jalan penyelesaiannya mig ran membina petempatan haram di atas tanah rezab kerajaan atau swasta seper ti bangunan, rezab sungai, rezab jalan raya dsbnya. haran ini dinamakan seba gai rezab

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

• • Petempatan

petempatan

setinggan.
• •

2

Masalah di kawasan bandar
3. 1. Masalah persekitaral fizikal bandar seper ti; • Peningkatan kadar pencemaran udara dan air yg ber punca dr pd per tambahan bilangan kenderaan sejajar dgn per tambahan penduduk bandar. • • Peningkatan dlm kadar pelupusan sampah, pembuangan sisa domestik, dan sisa per umahan ke dlm sungai, tasik dsbnya.

• • Pembuangan sisa domestik ini menyeba bkan sistem per paritan tersumbat yg membawa kpd kejadian banjir kilat ketika hujan lebat. • • Fenomena pulau haba bandar pula dikaitkan dgn kadar pembinaan bangunan yg pesat di kws bandar dan peningkatan bhn cemar di dlm udara, cthnya karbon dioksida, karbon monoksida, sulf fur dioksida, par tikel terampai (PM 10) – habuk, debu, asa p, gas tercemar dsbnya.

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

• • •

3

Masalah di kawasan bandar
4. Masalah persekitaran sosial bandar seper ti; 2. • Peningkatan kadar jenayah merompak, peras ugut, pelacuran, pengedaran dan peyalahgunaan dadah dsbnya demi mener uskan kehidupan di bandar. • • Kemerosotan taraf kesihatan terutamanya di kws-kws

setinggan ber punca dr p masalah pembentungan yg tidak sempur na, sistem pelupusan sampah yg tidak ter ur us, dan persekitarannya yg kotor tlh mempercepatkan merebaknya pelba gai jenis penyakit merbahaya seper ti denggi, taun, malaria dll.

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

4

Masalah di kawasan bandar
5. 1. Masalah ke atas sumber alam di bandar • Meliputi masalah tekanan terhada p sumber tanah, kepupusan dan kemerosotan sumber hutan ser ta pencemaran dan kerosakan sumber. -Proses urbanisasi yg pesat mewujudkan persaingan guna tanah utk petempatan, industri, r uang nia ga, jaringan jalaraya dll. - Kesannya tanah menjadi semakin sempit dan harga tanah semakin mahal. • • Per tambahan penduduk meningkatkan per mintaan terhdp petempatan.- Per umahan bar u akan dibuka melibatkan penyahutanan. – Sumber hutan pupus dan musnah. Sumber tanah akan rosak dgn pelba gai kejadian hakisan dan tanah r untuh.

• • Sumber air dan udara boleh tercemar a pa bila penduduk, indistri dan kenderaan semakin ber tambah sejajar dgn peningkatan kadar urbanisasi di bandar-bandar utama. • •

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

5

Masalah di luar bandar
1. 1. Kekurangan tena ga ker ja dlm sektor per tanian • Sektor per tanian desa – sektor kebun kecil dan sektor sawahkehilangan tena ga ker ja produktif a pabila mig rasi ke luar penduduk menuju ke bandar besar. • • Kesannya produktiviti desa menur un, perda patan per ka pita penduduk desa semakin rendah, desa ter us dibelenggu dgn lingkaran kemiskinan dan jauh ketinggalan berbanding sektor ekonomi moden dibandar. desa dgn

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

• • Perbezaan atau jurang ekonomi yg luas antara 2.Pembaziran sumbernamakan seba gai dualisme ekonomi. bandar di alam

§ Sumber alam di desa tidak dpt dibangunkan dgn cekap dan sepenuhnya ekoran drp kehilangan tenaga manusia. § § Industri kecil dan sederhana seperti industri kraf tangan tidak dapat digerakkan walaupon mempunyai sumber yg byk. Kesannya ekonomi desa terus lembap, pembangunan desa tidak berkembang pesat, dan desa terus mundur dari arus pembangunan.

6

Kesan ke atas pembandar an
Kesan ne gatif 1. 1.

penduduk

di

kws

mengalami

pr oses

Kesesakan lalu lintas • Ber punca dr p per tambahan kenderaan, sistem jln bandar yg tidak dpt menampung aliran trafik, dan saiz jln yg sempit. – Keadaan ini menyebabkan dar jah ketersampaian menjadi rendah walaupon pd jarak yg dekat, pergerakan penduduk bandar menjadi lambat, dan mengambil masa yg lama utk sampai ke destinasi. – Hal ini mengakibatkan ker ugian kos dan masa, risiko kemalangan dll. • • Kesesakan lalu lintas amat ketara di waktu puncak iaitu

ketika pergerakan keluar masuk peker ja pada sebelah pa gi dan petang. Cthya di Bandar KL, George Town Pulau Pinang dan Johor Bhar u. • • Di KL kerajaan ter paksa memper kenalkan sistem pengangkutan awam yg moden dan canggih utk mengatasi masalah ini seper ti penggunaan komuter, monorail, LRT dan 7 ERL. •

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

Kesan ke atas pembandar an
Kesan ne gatif 2. 1.

penduduk

di

kws

mengalami

pr oses

Kualiti penduduk bandar ter jejas • Taraf kesihatan penduduk bandar ter jejas akibat per tambahan pencemaran persekitaran seper ti pencemaran udara, air, bau, dan bunyi. – Penduduk terdedah kpd pelba gai penyakit kulit (akibat hujan asid), penyakit mata dan lelah (akibat pencemaran udara), bau busuk dll. • • Ketidakselesaan hidup juga di rasai khususnya di kws yg mengalami fenomena pulau haba dan banjir kilat. Fenomena pulau haba menyebabkan penduduk sentiasa kepanasan dan kerimasan. Banjir kilat pula menyebabkan kerosakkan har ta benda dan memer lukan kos yg tinggi utk mengatasinya.

• • Pencemaran udara dan jerebu pula mengakibatkan kerosakkan sistem per nafasan. Dianggar kan 50% komponen jerebu yg terdiri dr p par tikulat terampai yg bersaiz 0.01 hing ga 0.1 mikrometer boleh menembusi sistem pena pisan per nafasan 8 dan didepositkan di dlm par u-par u. • • Fenomena ini akan merosakkan organ per nafasan dan menimbulkan risiko tinggi kepada orang yg mengidap

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

Kesan ke atas pembandar an
Kesan ne gatif 3.Kesan sosial

penduduk

di

kws

mengalami

pr oses

• Masalah kekurangan per umahan kerana nilai har tanah tinggi yg menyebabkan wujud masalah persetingganan. • • Persetingganan membawa kepada perebakan pelba gai

penyakit seper ti denggi, taun, malaria dll. Penyebaran penyakit disebabkan kws setinggan tidak mempunyai sistem pembentungan yg sempur na, sistem per paritan dan longkang yg tidak terur us, rawatan sisa kumbahan yg tidak memuaskan, bekalan air yg tidak bersih, dan persekitaran tempat tinggal yg kotor ser ta sesak.

• • Masalah sosial seper ti jenayah, pelacuran, penyalahgunaan dadah dll meningkat kerana masalah pengangguran dan kemiskinan bandar. • • Pengang guran dan kemiskinan bandar ber punca dari kemasukkan mig ran yang pesat dan peluang peker jaan yg 9 tidak sepadan dgn kelulusan mig ran.

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

Kesan ke atas pembandar an
Kesan positif 1.

penduduk

di

kws

mengalami

pr oses

Kemudahan prasarana dan kemudahan bandar • Penyediaan prasarana dan kemudahan yg cukup utk dinikmati oleh penduduk bandar seper ti pusat membeli belah, kemudahan pengangkutan awam yg canggih, kemudahan hospital yg moden, kemudahan pendidikan tinggi, kemudahan riadah dan sukan, kemudahan hiburan dsbnya. • • Dgn adanya kemudahan ini kualiti hidup dan kesejahteraan penduduk bandar akan meningkat.

• • Kewujudan bangunan besar seper ti KLCC dan Mid Valley mencantikkanla gi landskap bandar yg menjadi daya tarikan pelancong. • • 2.

Kewujudan kepelba gaian ke giatan ekonomi bandar • • Pelba gai ke giatan ekonomi bandar yg saling ber kaitan seper ti sektor perindustrian, sektor per khidmatan, dan 10 sektor per nia gaan secara besar-besaran telah membuka r uang kpd penduduk bandar utk meningkatkan taraf hidup mereka. •

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

Pr oses Urbanisasi : kesan terhadap per sekitar an fizikal bandar
1. Masalah pencemaran udara dan jerebu ØAkibat per tambahan bilangan kenderaan seiringan dgn per tambahan penduduk bandar ser ta per tambahan kws-kws peindustrian dan kws pelupusan sampah menyebabkan kualiti udara ter jejas. Ø ØPencemaran udara ber laku dgn kehadiran satu atau lebih bhn pencemar seper ti gas-gas, bhn berbau, habuk, zarah, debu dsbnya di dlm atmosfera yg boleh mengubah kuantiti, kualiti dan sifat atmosfera tersebut. Ø ØJerebu pula ditakrifkan seba gai par tikel-par tikel terampai di atmosfera dlm kepekatan tinggi. Par tikel terampai ini terbentuk dlm keadaan cuaca kering dan udara yg sta bil utk menghasilkan satu la pisan kabus nipis yg menyelimuti r uang atmosfera sesuatu kws.

Ø ØPar tikel-par tikel ini menyerak dan menyerap cahaya m/hari di udara yg menyebabkan keadaan sekelilingnya menjadi ka bur dan kurang jelas. Ø ØProses serakan dan serapan cahaya m/hari oleh par tikulat terampai ini dinamakan penglihatan. serakan mie yg boleh mengurangkan jarak

11

Ø ØPar tikulat terampai ini adalah zarah-zarah pepejal yg amat halus

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

Pr oses Urbanisasi : kesan terhadap per sekitar an fizikal bandar
2. Kenaikan suhu mikro atau pulau haba bandar ØPulau haba adalah keadaan di mana ber laku peningkatan beberapa dar jah celcius suhu di pusat bandar yg melebihi suhu di pinggir bandar kesan aktiviti manusia di bandar. Ø ØBangunan konkrit, jalan ber turap dan medan letak kereta ber turap

mer upakan punca-punca menggalakkan proses pengaliran dan simpanan ha ba pada siang hari sbg haba pendam dan dibebaskan pada waktu malam ba gi mengimbangi kehilangan haba di per mukaan bumi pd waktu tersebut.

Ø ØPembebasan haba dari bumi di halang oleh bhn-bhn pencemar di udara yang ber tindak memantulkan semula haba ke per mukaan bumi. Kesannya haba ter us ber kitar pada r uang atmosfera bandar. Ø ØKws bandar yg mengalami fenomena pulau haba mempunyai ciri cuaca yg tersendiri dan berbeza dgn kws pinggir nya.

12

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

Pr oses Urbanisasi : kesan terhadap per sekitar an fizikal bandar
Antara ciri-ciri tersebut: a) b)Suhu yg lbh ting gi atau cuaca yg lbh panas di bandar berbanding dgn pinggir bandar. c) d)Kelemba pan udara yg rendah e) f)Kekerapan kejadian hujan perolakan yg lbh tinggi di bandar yg ber punca dr p kadar sejatan per mukaan yg tinggi dr haba yg tersimpan di bandar g) h)Wujud tekanan udara yg rendah akibat suhu yg tinggi di pusat bandar i) j)Komposisi udara atau lapisan udara yg tebal diselimuti jerebu dan bhn pencemar khusunya dlm keadaan udara yg lbh kering di bandar k) l) Punca fenomena jerebu

ØKekurangan litupan tumbuhan – hutan semulajadi ber tukar menjadi hutan batu 13 ØTerda pat banyak bahan yng menyerap bahangan – tar, bitumen, aspalt ØPer lepasan banyak gas r umah hijau – karbon dioksida, karbon monoksida

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

Pr oses Urbanisasi : kesan terhadap per sekitar an fizikal bandar
3.Fenomena banjir kilat 4. qBanjir kilat mer ujuk kepada limpahan air yg ber laku dgn pesat dlm jangka masa yg singkat apabila sistem saliran bandar seper ti longkang, parit dan sungai hilang daya tampungnya. q qBanjir kilat ber laku dgn pesat beberapa minit hingga setengah jam selaps hujan dan berakhir dengan cepat dari setengah jam hingga sehari.

q qTena ga haba yg banyak kesan dr p pulau haba menyebabkan kadar sejatan yg tinggi di bandar mendorong terbentuknya awan yg akhir nya menur unkan hujan. q qSuhu yg tinggi juga mewujudkan tekanan udara rendah yg menyebabkan angin lembap dari luar ber tiup bandar yg boleh menur unkan hujan lemba p. masuk ke pusat

q qLebih 50% per mukaan bumi di bandar ditutupi dgn bitumen, konkrit dan aspalt. Keadaan ini menghalang proses susupan air hujan ke dalam tanah. Air hujan lebih cepat mengalir yg kita kenali seba gai air larian per mukaan. 14 q qKehilangan air yg cepat diseba bkan kadar sejatan yg tinggi dan luahan ke dalam sistem saliran khusunya sungai.

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

Pr oses Urbanisasi : kesan terhadap per sekitaran fizikal bandar
4. Hujan asid vAir hujan yg mengandungi tahap keasidan yg tinggi ( pH kurang dari 5) spt air hujan yg mengandungi asid sulfurik dan asid nitrit. Berlaku apabila bhn-bhn pencemar udara spt sulfur dioksida, nitrogen dioksida bertindak sbg nukleus kondensasi mencatumkan wap-wap air menjadi bintik dan titisan air. v vHujan asid akan melunturkan war na baangunan dan kenderaan, kakisan monumen—monumen kesihatan manusia. bersejarah dan memeudaratkan

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

v v 5. Masalah pencemaran air üBererti pencemaran terhdp sumber air iaitu sumber air bersih sama ada dr sungai, tasik, laut, kolam dan takungan s/jadi, air bawah tanah dan air hujan tercemar atau kualitinya semakin rendah. ü üIndeks kemerosotan kualiti air bersih di ukur melalui indikator spt Permintaan Oksigen Biologikal (BOD), kandungan bakteria Echerichia Coli, kandungan ammoniakal nitrogen (NH3-N), kandungan pepejal terampai (SS), nilai keasidan (pH) dan perubahan warna dan bau di dlm sesuatu sumber air.

ü 15 üBandar juga mengalami maslah pencemaran bunyi (kenderaan dan kilang) dan pencemaran bau (pelupusan sampah buangan domestik). ü 6. Masalah hakisan tanah, tanah runtuh dan tanah mendap

Kajian Kes: Masalah dan isu Masalah per setingganan dalam sedang membangun

semasa Pembandar an: bandar utama ne gar a

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

A) Konsep Setinggan ØSatu proses menduduki bangunan atau tanah yg bukan hak milik secara tidak sah di sisi undang-undang. Merupakan petempatan haram di kws tanah yg bukan hak milik penghuninya s/ada di kws tanah kerajaan, swasta atau individu. Ø ØBanyak terbentuk di tanah r ezab seper ti j/r aya, j/ker eta

api, r ezab sungai, r ezab antar a bangunan, ler eng-ler eng tanah tinggi, kws bekas lombong, dll. Ø ØMengikut T.G.Mc Gee 1979 petempatan setinggan mer upakan fenomena univer sal di kebanyakkan bandar r aya ne gar a sedang membangun. 16 Ø Ø

Kajian Kes: Masalah dan isu Masalah per setingganan dalam sedang membangun

semasa Pembandar an: bandar utama ne gar a

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

B)

Ciri-ciri petempatan setinggan

1. Letakan petempatan setinggan 2. § Ter letak sehampir yg boleh dgn zon pusat bandar (CBD). § Mengikut W. Bur gess, 1925 petempatan setinggan ter letak di zon kedua selepas zon pusat bandar. § Zon ini dikenali saba gai zon per alihan yg didiami oleh golongan kelas bawahan. Zon ini dipilih atas alasan menjimatkan kos pengangkutan ulang alik ke tempat ker ja. § Cthnya, di KL petempatan setinggan banyak ter tumpu di Kg. Pandan Dalam, Kg. Datuk 17 Ker amat, Kg. Bar u, Kg. Abdullah Hj Hukum, Brickfield dan Sentul yg ter letak antara 2-5 kilometer dari pusat bandar.

Kajian Kes: Masalah dan isu Masalah per setingganan dalam sedang membangun Ciri-ciri petempatan setinggan

semasa Pembandar an: bandar utama ne gar a

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

2. 1.

Ciri fizikal § Meliputi susun atur ba gunan yg tidak ter susun dan ter ancang. Pembinaan r umah ber gantung kpd r uang kosong yg ada tanpa mengir a soal kedudukan yg selamat atau tidak. Tidk hair anlah jika ber laku kebakaran hampir keselur uhan kws setinggan akan musnah berikutan r umah yg dibina r apat-r apat malah ber sambungan antar a satu sama lain.

§ §

§ §

Str uktur binaan pula biasanya diperbuat dr p bhnbhn yg terbuang seper ti ser pihan kayu, zink, 18 kulit kotak yg ker as. Per sekitar al fizikal petempatan juga sesak, kotor,

§ §

Kajian Kes: Masalah dan isu Masalah per setingganan dalam sedang membangun

semasa Pembandar an: bandar utama ne gar a

Ciri-ciri petempatan setinggan 3. 1. Demog r afi § § § § § § § Biasanya dihuni oleh saiz keluar ga yg besar dgn jumlah tanggungan yg r amai. Komposisi penduduk kebanyakkannya ter diri dr p golongan mig ran yg ber u pindah ke bandar. Di Malaysia kini sebaha gian besar setinggan ter diri dr p pendatang tanpa izin Indinesia.

Manakala di Hong Kong pula sebaha giannya adalah mig r an dari China yg tinggal di r umah 19 r akit.

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

Kajian Kes: Masalah dan isu Masalah per setingganan dalam sedang membangun

semasa Pembandar an: bandar utama ne gar a

Ciri-ciri petempatan setinggan 4. 1. Ekonomi § § § Di huni oleh golongan ber pendapatan r endah dan miskin. Di KL misalnya golongan yg ber pendapatan RM 800 ke bawah secar a majoritinya tinggal di kws setinggan. Hal ini ber laku kerana mereka tidak mampu menyewa atau memiliki r umah sendiri yg tinggi har ganya.

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

§ §

§ §

20 Relatif dgn kos sar a hidup yg tinggi di bandar maka kws setinggan di wakili oleh mer eka yg mempunyai tar af hidup yg rendah, mempunyai

Kajian Kes: Masalah dan isu Masalah per setingganan dalam sedang membangun

semasa Pembandar an: bandar utama ne gar a

Ciri-ciri petempatan setinggan 5. 1. Sosial § Dikaitkan dgn masalah sosial dan penyakit ber jangkit. Masalah penyakit taun, demam denggi, malaria sering dialami di kws ini berikutan kekur angan kemudahan asas seper ti bekalan air ber sih dan sistem pembentungan yg tidak cekap.

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

§ §

Selain itu, masalah penyalahgunaan dadah, ke giatan haram, dll gejala sosial adalah r empah r atus kehidupan masyar akat ini. Cthnya, di Afrika Selatan seringkali dikaitkan dgn r usuhan 21 kaum ter utama zaman pemerintahan dasar A par theid.

§

Kajian Kes: Masalah dan isu Masalah per setingganan dalam sedang membangun

semasa Pembandar an: bandar utama ne gar a

C) Faktor-faktor menggalakkan per tumbuhan petempatan setinggan 1. 1. Kadar urbanisasi yg pesat dan tidak ter kawal § § § Mer upakan pemangkin petempatan setinggan. utama kewujudan

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

Pembangunan yg pesat menyebabkan kemasukan mig ran yg be gitu hebat. Mig r an yg kur ang kelayakkan ter libat dlm ekonomi infor mal yg tidak menjamin pendapatan yg tetap dan lumayan.

§ §

Pendapatan yg kecil mendor ong mer eka memilih 22 tinggal di petempatan setinggan untuk menjimatkan kos sar a hidup di bandar.

2.

Kajian Kes: Masalah dan isu Masalah per setingganan dalam sedang membangun

semasa Pembandar an: bandar utama ne gar a

C) Faktor-faktor menggalakkan per tumbuhan petempatan setinggan 2. 1. Krisis per umahan § Bilangan r umah kos r endah berbanding dgn per mintaan ber pendapatan r endah. ter lalu sedikit dr p penduduk

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

§ § § §

Keadaan ini ber laku disebabkan per saingan guna tanah untuk kediaman yg lebih menguntungkan.

§ §

Mengikut lapor an Bank Dunia (1980) hampir 20% penduduk KL tidak mampu membeli r umah yg mur ah. 23 Dianggar kan lebih kur amg 50 ribu penduduk setinggan di KL ber pendapatan kur ang dr p RM

Kajian Kes: Masalah dan isu Masalah per setingganan dalam sedang membangun

semasa Pembandar an: bandar utama ne gar a

C) Faktor-faktor menggalakkan per tumbuhan petempatan setinggan 3. 1. § Keadaan kelonggar an, kelalaian dan ketidakcekapan dlm mentadbir tanah r ezab di kaitkan dgn per tumbuhan petempatan setinggan. Masalah Pentadbir an tanah dan ketidakcekapan per ancangan guna tanah bandar

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

§ §

Kur angnya kawalan terhadap pentadbir an dan perancangan guna tanah di kws r ezab memberi peluang dan kesempatan kpd par a setinggan mendirikan r umah kilat atau petempatan 24 spontan. Di KL, ter dapat 1011 hektar kws bekas lombong

§ §

Kajian Kes: Masalah dan isu Masalah per setingganan dalam sedang membangun

semasa Pembandar an: bandar utama ne gar a

C) Faktor-faktor menggalakkan per tumbuhan petempatan setinggan 4.Per tumbuhan penduduk badar yang pesat dan ber ter usan § Per tambahan penduduk bandar semakin ber tambah akibat mig r asi masuk dan per tumbuhan semula jadi. Per tambahan penduduk tidak diimbangi oleh peluang peker jaan dan kemudahan asas yg mencukupi.

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

§ §

§ §

Mig r asi luar bandar ke bandar juga menimbulkan satu fenomena iaitu kemiskinan bandar yg 25 mendor ong wujudnya petempatan setinggan.

Kajian Kes: Masalah dan isu Masalah per setingganan dalam sedang membangun

semasa Pembandar an: bandar utama ne gar a

C) Faktor-faktor menggalakkan per tumbuhan petempatan setinggan 5.Kadar kelahiran ber kahwin § tinggi dalam kalangan mig r an yang

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

Mig r an yg ber pendidikan r endah tidak mengamalkan per ancangan keluar ga ba gi mengawal kelahir an. Dgn kadar fer teliti yg tinggi dalam kalangan mig ran juga menyebabkan kadar kelahir an di kws setinggan tinggi.

§ §

Keadaan ini menambah bebanan keluar ga yg akhir nya memaksa pasangan memilih hidup di 26 kws setinggan utk mengur angan kos hidup. Faktor mig r asi luar bandar ke bandar mer upakan

§ §

Kajian Kes: Masalah dan isu Masalah per setingganan dalam sedang membangun

semasa Pembandar an: bandar utama ne gar a

D) Langkah Membendung masalah per setingganan 1.Dasar Pembandaran seimbang § Pr oses pembandar an antar a bandar yg lain dir ancang, dgn teliti supaya masalah pembangunan bandar dapat Usaha pembandar an tidak sesebuah bandar sahaja. satu bandar dengan disusun dan dikaji ketidakseimbangan dielakkan. hanya ter tumpu di

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

§ § § §

Di Malaysia pembandaran tidak hanya ter tumpu di KL sahaja. Pembandaran mula ter sebar ke Ipoh, Johor Bhar u. Geor ge Town ser ta bandar-bandar 27 lain. Bandar ter sebut tur ut di majukan a gar tidak

§ §

Kajian Kes: Masalah dan isu Masalah per setingganan dalam sedang membangun

semasa Pembandar an: bandar utama ne gar a

D) Langkah Membendung masalah per setingganan 2.Per umahan kos r endah disediakan dan ditambah § Ker ajaan telah mengesa pihak swasta memperbanyakkan bilangan r umah kos r endah dan menyediakan per umahan yg lengkap kpd peker janya seba gai satu tanggungjawab sosial. Ker ajaan juga telah menubuhkan dana untuk memberi kemudahan kr edit dan pinjaman kpd golongan ber pendapatan r endah untuk memiliki r umah.

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

§ §

28

Kajian Kes: Masalah dan isu Masalah per setingganan dalam sedang membangun

semasa Pembandar an: bandar utama ne gar a

D) Langkah Membendung masalah per setingganan 3.Mengekang alir an mig r asi luar bandar ke bandar § Ker ajaan telah melaksanakan pr og r am pembanguan wilayah dengan menerapkan per tanian moden untuk menarik golongan muda menceburi sektor per tanian sekaligus mengur angkan mig rasi ke bandar. Penyeler akan industri juga menambah peker jaan di kawasan luar bandar. peluang

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

§ § § §

Pembangunan kws kampung tradisional juga tur ut di lakukan melalui str ate gi pembangunan in-situ 29 untuk menarik golongan muda a gar tidak berhijr ah ke bandar.

Kajian Kes: Masalah dan isu Masalah per setingganan dalam sedang membangun

semasa Pembandar an: bandar utama ne gar a

D) Langkah Membendung masalah per setingganan 4. Melaksanakan pr og r am perancangan bandar yang lebih sistematik § Penggunaan r uang tanah dan pengezonan bandar mestilah dir ancang dgn teliti a gar tidak wujud kws r ezab yg boleh digunakan oleh mig r an dan pendatang untuk membina r umah-r umah har am mer eka. Kws r ezab boleh digantikan dgn kws boleh mengidahkan la gi kws bandar. hijau yg

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

§ § § §

Rumah-r umah setinggan sedia ada per lulah 30 dir obohkan tanpa apa-apa tekanan politik dan ker enah bir okr asi.

Kajian Kes: Masalah dan isu Masalah per setingganan dalam sedang membangun

semasa Pembandar an: bandar utama ne gar a

D) Langkah Membendung masalah per setingganan 5.Mengawal kemasukan peker ja asing § Ker ajaan per lu lebih te gas membendung kemasukan war ga asing yg cender ung membina petempatan setinggan utk mengur angkan kos hidup di ne gara ini. Kawalan sempadan ne gar a per lu diper ketatkan. Tindakan te gas terhadap tekong-tekong yang menjadi per antar a kemasukan war ga asing ke ne gar a ini.

Modul P&P: Kesan pembandaran - NSNJ 2010

§ § § §

§ § § §

31

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful