You are on page 1of 67

FEM 4205 : 3 (3+0

)
Pengurusan Sumber Dalam
Persekitaran Berubah
Resource Management in Changing
Environment
HUSNIYAH BT. ABD. RAHIM
BILIK A2-14
Email: husniyah@putra.upm.edu.my
Jabatan Pengurusan Sumber & Pengajian
Pengguna
Fakulti Ekologi Manusia
Universiti Putra Malaysia

Kuliah
Tajuk

Jam

7. Pengurusan Alam Sekitar
4
Pembangunan lestari
Pengurusan sumber semulajadi

3

8. Cabaran-cabaran

Jumlah jam

42

Tajuk 7
Pengurusan Alam
Sekitar

budaya dan ekonomi dengan persekitaran biofizikal berkenaan . iaitu meliputi hidupan dan bukan-hidupan Hidupan dan bukan-hidupan mempunyai hubungkait dan jalinan di antara mereka Terdapat juga hubungkait dan jalinan di antara persekitaran manusia seperti sosial.Pengurusan Alam Sekitar    Pengurusan alam sekitar melibatkan pengurusan semua komponen bagi persekitaran biofizikal.

Pengurusan Alam Sekitar     Dalam pengurusan. perlunya suatu sistem dan standard tertentu Sistem atau standard bertujuan untuk mengurangkan kesan ke atas persekitaran. Ini dapat ditentukan dari pencapaian objektif tertentu Contohnya: Standard ISO 14001 digunakan bagi pengurusan risiko persekitaran Ia hampir dengan sistem di Eropah iaitu ‘EcoManagement and Audit Scheme (EMAS)’ .

Pengurusan Alam Sekitar   Kebanyakan sistem pengurusan persekitaran (EMS) berdasarkan kepada standard ISO 14001 ‘Green Dragon Environmental Management Standard’ adalah sistem EMS lima tahap bagi organisasi kecil dan besar BS 8555 adalah standard berfasa bagi organisasi kecil. Mereka kemudiannya boleh menggunakan standard ISO 14001 dalam 6 langkah .

Pengurusan Alam Sekitar

Untuk merangsang pembangunan yang selamat
untuk persekitaran dan lestari, Malaysia telah
menyediakan suatu kerangka untuk perlindungan
persekitaran.
Industri perlu mengambilkira faktor persekitaran
di peringkat awal perancangan projek.
Aspek kawalan pencemaran termasuklah
 pengubahsuaian yang mungkin dalam turutan
proses untuk meminimakan bahan buangan,
 melibatkan pengelakan pencemaran sebagai
sebahagian dari proses pengeluaran, dan
 memfokus pada pilihan kitar-semula

Pengurusan Alam SekitarPolisi Alam Sekitar Negara dirangka dalam
Rancangan Malaysia Ketiga
Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (AKAS 1974)
Agenda Tempatan 21 (Local Agenda - LA 21)
Tiga aspek utama dalam pembangunan lestari
iaitu ekonomi, penduduk (sosial) dan alam
sekitar yang saling memperlihatkan
kepentingan yang jelas.
Ketiga-tiga komponen dapat mewujudkan
rangka bagi pembentukan pengurusan alam
sekitar lestari masa kini dan masa hadapan

Pengurusan Alam Sekitar

Polisi Alam Sekitar Negara bertujuan untuk kemajuan
berterusan dari segi ekonomi, sosial dan budaya
Malaysia dan peningkatan dalam kualiti hidup
penduduknya, melalui pembangunan yang sihat untuk
persekitaran dan lestari
Matlamatnya adalah untuk mencapai
 Persekitaran yang bersih, selamat, sihat dan produktif
untuk generasi masa kini dan masa hadapan
 Pengekalan budaya unik dan pelbagai dan warisan
semulajadi Negara dengan penglibatan efektif oleh
semua sektor dalam masyarakat
 Gaya hidup dan corak penggunaan dan pengeluaran
yang lestari

Pengurusan Alam Sekitar Prinsip bagi polisi ini (8):  Pengawasan alam sekitar  Pemuliharaan ketahanan dan kepelbagaian alam  Peningkatan berterusan kualiti alam sekitar  Penggunaan mapan sumber-sumber asli  Membuat keputusan bersepadu  Peranan sektor swasta  Komitmen dan bertanggungjawaban  Penyertaan aktif dalam masyarakat antarabangsa .

Pengurusan Alam Sekitar 1. Pengawasan alam sekitar:  Menghormati dan prihatin terhadap alam sekitar mengikut standard moral dan etika tertinggi 2. Pemuliharaan ketahanan dan kepelbagaian alam:  Memulihara ekosistem semulajadi bagi mempastikan keutuhan kepelbagaian biologi dan sistem sokongan hidup .

Peningkatan berterusan kualiti alam sekitar:  Mempastikan peningkatan berterusan produktiviti dan kualiti alam sekitar dalam mencapai objektif pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 4.Pengurusan Alam Sekitar 3. Penggunaan mapan sumber-sumber asli:  Menguruskan penggunaan seumber asli bagi mengekalkan sumber dan penjagaan alam sekitar .

Membuat keputusan bersepadu:  Mengintegrasi dimensi alam sekitar ke dalam perancangan dan pelaksaan dasar. objektif dan mandat pelbagai sektor 6.Pengurusan Alam Sekitar 5. Peranan sektor swasta:  Memperkukuh peranan sektor swasta dalam hal perlindungan pengurusan alam sekitar .

merancang & melaksana aktiviti masing-masing. Penyertaan aktif dalam masyarakat antarabangsa:  Menyertai secara aktif dan berkesan dalam usaha serantau ke arah pemuliharaan dan pembaikan alam sekitar . pertubuhan bukan kerajaan & orang awam berkomitmen tinggi terhadap perlindungan dan bertanggungjawaban ke atas alam sekitar semasa membentuk. pengguna. 8. Komitmen dan bertanggungjawaban:  Mempastikan semua pembuat keputusan sektor awam & swasta.Pengurusan Alam Sekitar 7.

haiwan dan alam sekitar . haiwan dan alam sekitar  Hasilan produk menggunakan organisma diubahsuai (living modified organisma –LMO) dijamin selamat kepada kesihatan manusia.Pengurusan Alam Sekitar Akta Biokeselamatan  Akta ini diwujudkan pada 2007  Tujuan untuk mengimbangi pembangunan bioteknologi moden bagi kegunaan berfaedah di samping mempastikan tiada kesan mudarat berlaku  Akta ini melengkapkan Dasar Bioteknologi Negara demi mengelak pengabaian aspek keselamatan dan kesihatan manusia.

Teknologi dan Alam Sekitar Malaysia  Timbul hasil dari pencemaran air yang serius akibat dari pelepasan kilang seperti hasil buangan daripada kelapa sawit dan getah  Melibatkan kerjasama pihak industri. Kementerian Sains. agensi penyelidikan.Pengurusan Alam Sekitar Akta Kualiti Alam Sekeliling (AKAS 1974)  Untuk mencegah dan mengawal pencemaran serta memulihara alam sekitar  Dibawah bidang kuasa Jabatan Alam Sekitar. penguatkuasa .

Pengurusan Alam Sekitar     Perkembangan Pusat Pertumbuhan Bandar juga menimbulkan masalah alam sekitar bagi kawasan bandar Perkembangan ini memberi kesan kepada kualiti sistem udara. air dan tanah di kawasan bandar dan persekitarannya proses perindustrian dinamik juga penyumbang kepada pencemaran alam sekitar Berlakunya peningkatan perdagangan yang melibatkan perairan Selat Melaka – pencemaran minyak di perairan .

diwajibkan Kajian Penilaian Kesan Alam Sekitar (EIA – Environment Impact Assessment) bagi projek besar Penguatkuasaan ke atas kajian EIA penting bagi menangani masalah alam sekitar dalam jangka panjang Di samping itu terdapat piawaian-piawaian tertentu bagi pelepasan bahan buangan industri ke sungai atau alam sekitar Pihak industri perlu mengolah bahan buangan (mengasingkan bahan pencemar) sebelum dilepaskan ke saliran .Pengurusan Alam Sekitar     Sehubungan dengan itu.

Pengurusan Alam Sekitar Penerapan Cara Hidup Mesra Alam:  Konsep mesra alam dapat mengurangkan kadar penggunaan sumber alam secara terancang dan efektif 1.Memupuk pemikiran dan minda lestari – kempen dan promosi 2. Kemudahan dan amalan – pilihan kenderaan yang memberi impak minimum kepada alam sekitar . Penghayatan amalan dan cara hidup mesra alam – pemilihan makanan dan proses untuk bahan buangan 3.

Pembangunan Lestari Definisi pembangunan  Transformasi dari satu tahap ke tahap lain yang dapat memperkayakan kehidupan manusia supaya ia lebih baik dan mempunyai kepelbagaian dalam bahan dan aspek budaya. rasional dan yang lainnya Definisi kelestarian  Kelestarian sebagai satu usaha untuk menjelaskan mengenai keseimbangan yang diperlukan di antara pertumbuhan ekonomi dan keabadian persekitaran semulajadi .

dan pembangunan ekologi  Ia juga merupakan pembangunan yang memenuhi keperluan masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi masa hadapan untuk memenuhi keperluan mereka .Pembangunan Lestari Pembangunan Lestari  Adalah proses menghasilkan keseimbangan di antara pembangunan ekonomi. pembangunan komuniti.

Pembangunan Lestari Terdapat 3 perkara penting bagi pembangunan lestari  Pengekalan sumber-sumber yang tidak boleh diperbaharui  Pengekalan biosfera  Penciptaan masyarakat yang lebih baik .

Pembangunan Lestari Pengekalan sumber-sumber yang tidak boleh diperbaharui  Merujuk kepada pengurangan sumber-sumber yang tidak boleh diperbaharui.  Ekonomi yang berasaskan kepada eksploitasi sumber-sumber terhad adalah tidak lestari dalam jangka panjang  Perlu berubah kepada ekonomi berasaskan sumbersumber yang boleh diperbaharui seperti elektrik dari kuasa-angin dan kuasa-hidro (air). khususnya minyak/bahan api yang terhasil dari pereputan fosil. dan penggunaan semula bahan/barangan .

Ini meningkatkan utiliti ekonomi (kepuasan dari aspek ekonomi) .Pembangunan Lestari Pengekalan biosfera  Kerisauan wujud tentang pencemaran alam sekitar disebabkan bahan kimia yang mungkin menyebabkan kerosakan berkekalan kepada eko-sistem dunia.  Perlu berubah kepada ekonomi yang mengekalkan biosfera.

organisasi besar dan rasional ekonomi.  Perlu berubah ke masyarakat yang lebih baik khususnya memperoleh semula masyarakat lama yang baik di mana sedikit adalah lebih baik.  Perlu dititikberatkan mengenai agihan semula kekayaan .Pembangunan Lestari Penciptaan masyarakat yang lebih baik  Timbul kerisauan mengenai masyarakat moden khususnya berkaitan dengan kapitalisma.

Pembangunan Lestari  Terdapat 2 pandangan mengenai pembangunan lestari yang melibatkan ekonomi. sosial . dan persekitaran semulajadi  Pandangan Sektor Tiga-Gelang Yang Umum Bagi Pembangunan Lestari  Pandangan Bertindih Bagi Pembangunan Lestari .

& O’Brien Sustainable Cities Research Institute . Hopwood.Pembangunan Lestari Pandangan Sektor Tiga-Gelang Yang Umum Bagi Pembangunan Lestari EKONOM I PEMBANGUN AN LESTARI MASYARAKA T PERSEKITARA N Sumber: Giddings.

masyarakat.Pembangunan Lestari   Pandangan sektor tiga-gelang ini (ekonomi. dan dapat mengatasi konflik dalam kalangan sektor berkenaan . persekitaran) selalu ditunjukkan dengan 3 gelang sama besar sedangkan satu sektor boleh menjadi lebih utama berbanding yang lain Pandangan ini bertujuan untuk membawa ketiga-tiga sektor dalam suatu cara yang seimbang.

 Ia mengabaikan hubungkait di antara ketigatiga sektor  Ia membawa kepada anggapan bahawa boleh berlaku pertukaran di antara ketiga-tiga sektor . masyarakat dan persekitaran  Hasil dari ini. isu pembangunan lestari selalunya menggunakan pendekatan secara berasingan bagi setiap sektor.Pembangunan Lestari Kelemahan dan limitasi pandangan ini:  Menganggap ada pemisahan di antara tiga sektor dan wujud autonomi masing-masing bagi ekonomi.

Pembangunan Lestari PERSEKITARAN MASYARAKA T EKONOM I PANDANGAN BERTINDIH BAGI PEMBANGUNAN LESTARI .

Pembangunan Lestari Pandangan Bertindih Bagi Pembangunan Lestari:  Ekonomi bergantung kepada masyarakat  Kedua-dua ekonomi dan masyarakat bergantung kepada persekitaran .

matlamat adalah untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi  Tidak ada pendekatan yang mengintegrasikan ketiga-tiga sektor  Anggapan dibuat bahawa dengan wujudnya ketidakseimbangan dalam masyarakat dalam aspek kekayaan.Pembangunan Lestari Mengutamakan Ekonomi:  Ekonomi mendominasi persekitaran dan masyarakat  Dalam pembangunan lestari sesebuah kerajaan. kuasa dan pendidikan. ini akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi .

Pembangunan Lestari     Walaupun ekonomi diberi keutamaan. dalam keadaan sebenarnya ekonomi bergantung kepada masyarakat dan persekitaran Masyarakat terdiri dari aktiviti manusia dan interaksi yang membentuk kehidupan manusia Aktiviti manusia wujud dalam suatu persekitaran dan dengan itu mempunyai kesan kepada persekitaran Manusia juga bergantung kepada persekitaran untuk hidup (perlukan sumber bagi memenuhi keperluan dan kehendak) .

Pembangunan Lestari    Ekonomi merupakan subset (sebahagian) kepada masyarakat Keperluan manusia dipenuhi melalui pengeluaran komoditi dan juga dipenuhi melalui aktiviti di luar ekonomi Sebahagian pertukaran barangan dan pengeluaran barangan tidak melibatkan aktiviti kewangan. .

LA 21)  Adalah agenda 21 di tahap tempatan  Ia adalah pelan tindakan ke arah pembangunan lestari global dalam millenium akan datang.Pembangunan Lestari Agenda Tempatan 21 (Local Agenda . dan dimeterai oleh lebih dari 178 ketua negara dan menteri di UNCED (United Nations Conference on Environment and Development) .

)  Adalah program untuk menyemarakkan kerjasama di antara pihak berkuasa tempatan dan komuniti. mereka berkhidmat untuk bekerja bersama-sama bagi merancang dan mengambilberat persekitaran ke arah pembangunan lestari  Komuniti tempatan dan pihak berkuasa tempatan mengenalpasti dan menganalisa isu nlestari tempatan. menghasilkan formula dan melaksanakan pelan tindakan untuk mengatasi isu itu  Menggunakan pendekatan dari ‘bawah ke atas’ .Pembangunan Lestari Agenda Tempatan 21 (Local Agenda .LA 21) (samb.

Pembangunan Lestari Prinsip LA 21  Perspektif menyeluruh dalam pemikiran dan tindakan dalam kalangan sektor  Penglibatan aktif dari rakan kongsi untuk membina semangat kerjasama dan kemesraan  Pemikiran dan tindakan komuniti dalam jangka hayat mereka  Perspektif dunia dalam isu tempatan – ‘berfikir secara global dan tempatan’  Perpektif jangka panjang untuk isu tempatan .

forum. sosial dan ekologi adalah saling bergantungan/bersama  Ia termasuk kesepakatan ke atas visi untuk masa hadapan yang lestari  Ia termasuk proses penglibatan dengan penduduk tempatan  Ia membina suatu kumpulan taruh (stakeholder).Pembangunan Lestari Ciri-ciri LA 21  Ia menyebut mengenai keperluan ekonomi. atau kumpulan komuniti multi-sektor untuk melihat proses yang berlaku .

)  Mengandungi Pelan Tindakan dengan sasaran jangka-panjang yang kukuh  Mempunyai kerangka pengawalan dan laporan  Mempunyai petunjuk untuk mengawal kemajuan  Mempunyai aktiviti yang boleh diukur dan program untuk melaksanakan Pelan Tindakannya .Pembangunan Lestari Ciri-ciri LA 21 (samb.

Pembangunan Lestari Proses LA 21  Menyusun/menyedia pihak berkuasa tempatan  Rakan kongsi dan penglibatan  Membina visi  Mengenalpasti masalah dan isu  Membina objektif/ menetapkan keutamaan  Pelan tindakan  Perlaksanaan  Pengawalan dan menilai .

Sosial  Pelakon watak (manusia). masyarakat 3. Persekitaran  Sumber semulajadi.Pembangunan Lestari Dimensi Pembangunan Lestari di Malaysia 3 dimensi/komponen utama yang berinteraksi antara satu sama lain 1. memberi kesan yang terbesar . Ekonomi  Asas dan aspek yang mendalam 2. manusia.

Ekonomi  Menggunakan sumber minimum untuk aktiviti ekonomi atau industri untuk mendapatkan hasil maksimum dalam membina suatu pembangunan ekonomi yang lestari 2.Pembangunan Lestari Dimensi Pembangunan Lestari di Malaysia 1. Sosial  Setiap orang terlibat dan bekerjasama dalam menjadikan kehidupan yang sihat bagi mencapai kualiti hidup yang tinggi .

) 3. perlu juga mengekalkan persekitaran semulajadi yang menjadi bekalan bagi sumber-sumber yang digunakan oleh industri dan ekonomi serta manusia bagi kehidupan yang baik .Pembangunan Lestari Dimensi Pembangunan Lestari di Malaysia (samb. Persekitaran  Walaupun untuk mencapai pembangunan yang pantas dalam aspek ekonomi dan sosial.

Ke atas individu  Pihak berkuasa tempatan lebih sensitif dan efektif dalam memenuhi keperluan anda  Persekitaran yang lebih kondusif dan kualiti hidup lebih baik 2. Ke atas organisasi  Peluang untuk terlibat dalam perancangan dan pembangunan persekitaran dengan pihak berkuasa  Peluang untuk input bernilai kepada polisi dan amalan yang akan memberi kesan kepada persekitaran dan kualiti hidup komuniti .Pembangunan Lestari Faedah Pembangunan Lestari 1.

Pembangunan Lestari Faedah Pembangunan Lestari (samb. lebih cekap. lebih berkesan. ketelusan. Ke atas perwakilan kerajaan  Meningkatkan pemahaman dan kerjasama di antara kerajaan dan komuniti  Menambahbaik imej sebagai seorang yang mengamalkan amalan baik melalui penglibatan dengan pihak awam. pembinaan kesepakatan. lebih diharap .) 3.

menyebabkan penyusutan persekitaran dan mengurangkan sumber semulajadi  Isu Taman Pertanian Malaysia.Pembangunan Lestari Isu Utama Pembangunan Lestari di Malaysia Persekitaran  Disebabkan aktiviti industri dilakukan oleh masyarakat atau industri tidak beretika seperti penyahhutan dan bahan buangan toksik serta pembangunan tidak dirancang. Bukit Cahaya Sri Alam .

Pembangunan Lestari Isu Utama Pembangunan Lestari di Malaysia (samb.)  Kesan ke atas persekitaran hasil dari pembangunan sektor tertentu yang boleh dikategorikan kepada:  Pembangunan tanah dan hutan  Pertumbuhan industri  Penggunaan CFC  Sumber dari pantai dan laut .

pihak berkuasa tempatan dan masyarakat sewajarnya bekerjasama dan memainkan peranan mereka untuk mencapi pembangunan lestari  Galakkan penglibatan dari pelbagai lapisan masyarakat dalam program pembangunan lestari seperti kitar semula.Pembangunan Lestari Cadangan Untuk Memperbaiki Pembangunan Lestari  Sektor swasta.  Penstrukturan semula dan menguatkuasakan polisi dan akta industri yang lebih seimbang dan sesuai yang boleh diintegrasikan ke dalam dimensi persekitaran untuk mengurangkan kos persekitaran . pendidikan pengguna dsb.

Pembangunan Lestari Cadangan Untuk Memperbaiki Pembangunan Lestari (samb.)  Industri hendaklah mengambilkira untuk mengawal dan mengurangkan penggunaan CFC  Mengekalkan dan mengawal harga patut bagi bekalan  Strategi bagi melindungi dan menilai impak dari sesuatu projek pembangunan .

ada 6 petunjuk utama yang digunakan untuk mengawalselia kemajuan kelestarian persekitaran  Kadar kawasan tanah yang dipenuhi hutan  Nisbah kawasan yang dilindungi untuk mengekalkan kepelbagaian biologi kepada kawasan permukaan  Penggunaan tenaga .Pengurusan Sumber Semulajadi Pengawalseliaan Kelestarian Persekitaran Di Malaysia.

.Pengurusan Sumber Semulajadi Pengawalseliaan Kelestarian Persekitaran (samb.)  Pelepasan gas karbon dioksida (per kapita) dan penggunaan CFC yang mengurangkan ozon (ODP tan)  Nisbah populasi dengan akses kelestarian kepada sumber air yang mengalami penambahbaikan di bandar dan luar bandar  Kadar populasi bandar dan luar bandar dengan akses kepada kebersihan yang mengalami penambahbaikan.

Pengurusan Persekitaran Sistem Pengurusan Persekitaran (EMS) Sistem Pengurusan Persekitaran (EMS)  Merupakan aspek struktur pengurusan organisasi secara keseluruhan yang mengenalpasti impak jangka sederhana dan panjang bagi produk. dan proses ke atas persekitaran   Memberi arahan dan konsistensi bagi organisasi untuk menangani masalah persekitaran melalui agihan sumber. agihan tanggungjawab dan penilaian berterusan ke atas amalan. prosedur dan proses   Memfokus pada penambahbaikan berterusan sistem berkenaan . perkhidmatan.

perkhidmatan dan agensi kerajaan .Pengurusan Persekitaran Model EMS     Model EMS mengikuti aliran Tindakan Rancang-Laksana-Semak (Plan-Do-CheckAct Cycle. or PDCA).  Boleh digunakan oleh pelbagai jenis organisasi termasuk pengeluaran.

.Pengurusan Persekitaran Model EMS (samb.)    Bermula dengan membina polisi persekitaran.  Suatu model yang melibatkan penambahbaikan berterusan di mana organisasi sentiasa menyemak dan membuat penambaikan sistem. dan melaksanakannya.  Termasuk juga menyemak semula sistem dan bertindak ke atasnya. merancang EMS.

Pengurusan Persekitaran Unsur-unsur dalam EMS  Kenyataan Polisi– suatu kenyataan mengenai komitmen organisasi terhadap persekitaran  Mengenalpasti Impak Signifikan Terhadap Persekitaran – oleh produk. aktiviti dan perkhidmatan ke atas persekitaran  Pembinaan objektif dan sasaran – matlamat persekitaran oleh organisasi  .

)  Pelaksanaan – perancangan untuk mencapai objektif dan sasaran  Latihan – mempastikan kakitangan sedar dan berupaya menjalankan tanggungjawab mereka terhadap persekitaran  Semakan Pengurusan .Pengurusan Persekitaran Unsur-unsur dalam EMS (samb.

Pengurusan Persekitaran Sistem Pengurusan Persekitaran (EMS) Siri ISO 14000  Satu siri piawaian sistem pengurusan persekitaran. pengauditan alam sekitar. penilaian prestasi persekitaran dan analisis kitaran hayat  Merupakan keluarga bagi standard untuk menjaga persekitaran  Bertujuan diguna di seluruh dunia bagi menjadikan alam sekitar baik dan meningkatkan perniagaan dan perdagangan antarabangsa  Menyeragamkan usaha memperbaiki alam sekitar . pelabelan.

Pengurusan Persekitaran ISO 14000 merupakan siri standard dan dokumen rujukan termasuk:  Sistem Pengurusan Persekitaran  Pelabelan Eko  Pengauditan Persekitaran  Penilaian Prestasi Presekitaran  Aspek Persekitaran dalam Standard Produk  Penilaian Kitar-Hayat .

.Pengurusan Persekitaran Standard ISO 14001:2004  Standard bagi Sistem Pengurusan Persekitaran edisi pertama dikeluarkan pada 1996 oleh International Organization of Standardization (badan NGO)  merupakan suatu standard bebas yang menerangkan mengenai keperluan tertentu untuk EMS  organisasi akan menerima sijil ISO 4001 bagi yang menggunapakai standard berkenaan  adalah asas kepada siri ISO 4000 Edisi kedua dikeluarkan dalam 2004. mengemaskini standard sebelumnya.

perkhidmatan dan aktiviti yang memberi kesan kepada persekitaran  Keperluan Perundangan dan Lain – kenalpasti dan pastikan memperoleh akses kepada perundangan dan peraturan yang relevan .Pengurusan Persekitaran Keperluan Standard ISO 14001:2004  Polisi Persekitaran – membina kenyataan berkaitan komitmen organisasi terhadap persekitaran  Aspek dan Impak Ke Atas Persekitaran – kenalpasti perkara-perkara berkaitan dengan produk.

Pengurusan Persekitaran Keperluan Standard ISO 14001:2004 (samb.)  Objektif dan Sasaran dan Program Pengurusan Persekitaran – tetapkan matlamat persekitaran bagi organisasi dan rancangan tindakan bagi mencapai objektif dan sasaran  Struktur dan Tanggungjawab – mengenalpasti peranan dan tanggungjawab dalam organisasi   Latihan. Kesedaran dan Kompetens – mempastikan kakitangan sedar dan berupaya menjaalankan tanggungjawab .

Pengurusan Persekitaran Keperluan Standard ISO 14001:2004 (samb. objektif. rancang dan uruskan operasi dan aktiviti organisasi mengikut polisi. sasaran dan aspek signifikan .)  Komunikasi – membina proses bagi komunikasi dalaman dan luaran dalam isu pengurusan persekitaran   Dokumentasi EMS – menyimpan maklumat mengenai EMS dan dokumen yang berkaitan  Kawalan Dokumen – mempastikan pengurusan efektif terhadap prosedur dan dokumen lain    Kawalan Operasi – kenalpasti.

Pengurusan Persekitaran Keperluan Standard ISO 14001:2004 (samb.)  Kesediaan dan Respons Kecemasan – membina prosedur bagi mengelak dan bertindakbalas terhadap kecemasan    Pemantauan dan Pengukuran – memantau aktiviti utama dan menjejak prestasi termasuk menilai kepatuhan secara berkala   Penilaian terhadap Kepatuhan – membina prosedur bagi menilai kepatuhan secara berkala dengan melibatkan keperluan perundangan dan yang lainnya .

)  Ketidakpatuhan dan Tindakan Pembetulan dan Pencegahan – kenalpasti dan perbetulkan masalah dan mencegah kes berulang lagi  Rekod – menyimpan rekod yang mencukupi bagi prestasi EMS  Audit EMS – secara berkala sahkan bahawa EMS adalah efektif dan mencapai objektif dan sasaran   Semakan Pengurusan – menyemak EMS .Pengurusan Persekitaran Keperluan Standard ISO 14001:2004 (samb.

Pengurusan Persekitaran Halangan bagi perlaksanaan sistem pengurusan persekitaran (ISO 14000)  tidak berupaya menunjukkan ukuran sebenar pencapaian penjagaan persekitaran di sesebuah organisasi.  perlaksanaannya lebih bergantung kepada tekanan pesaing dan insentif pengurusan. dengan itu kurang berkesan menangani masalah persekitaran .

)  melibatkan impak negatif kepada organisasi.Halangan bagi perlaksanaan sistem pengurusan persekitaran (ISO 14000) (samb. Antaranya:  Kurang galakan syarikat kecil dan sederhana (IKS) disebabkan kos-kos pembangunan. dokumentasi dan pengesahan pensijilan sistem pengurusan persekitaran dalam mendapatkan pensijilan ISO 14000  kekurangan tenaga pakar. masa dan infrastruktur menjadi beban kepada organisasi  industri kecil dan sederhana (IKS) akan terjejas jika ia memerlukan perlabelan alam sekitar dalam setiap barangan yang dikeluarkan kerana kurang kemampuan dari aspek ini – IKS antara penyumbang kepada pencemaran .

Pengurusan Persekitaran Ada 4 aspek utama dari Agenda 21 yang berkait dengan EMS Siri ISO 14000  Kesedaran tentang impak terhadap alam sekitar  Tanggungjawab terhadap impak berkenaan  Jangkaan terhadap pengurangan impak tersebut  Agihan tanggungjawab daripada impak alam sekitar terhadap kemajuan masyarakat .