MODAL INSAN & KERJAYA GURU

DISEDIAKAN OLEH: NURUL HIDAYAH BINTI MOHAMAD NURULAINI BINTI KUSMANIIRAT PENSYARAH PEMBIMBING: PN. SARIMAH BINTI SAAD OPSYEN: IP1F – PENDIDIKAN KHAS

KONSEP
• Pembangunan modal insan diberi penekanan yang serius sejajar dengan perancangan negara menjadi negara maju dalam bidang sains dan teknologi. • • Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyediakan satu blueprint, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PPIP) yang menggariskan dasar serta matlamat dan fokus pembangunan modal insan sepanjang tempoh Rancangan Malaysia ke9.

CIRI – CIRI
Merujuk kepada PIPP (2006) negara kita berhasrat untuk menghasilkan modal insan yang mempunyai ciri-ciri seperti berikut: • Mempunyai jati diri • Berketerampilan • Berkeperibadian mulia • Berpengetahuan dan berkemahiran tinggi • Mampu fikir secara kritis dan kreatif • Berkemahiran menyelesaikan masalah • Berupaya mencipta peluang baru • Mempunyai ketahanan dan kebolehan berhadapan dengan persekitaran dunia global.

KONSEP GURU

Akta Pendidikan 1996 mendefinisikan “Guru” sebagai seseorang yang;
 

• Mengajar murid di suatu institusi pendidikan. • Menyediakan/mengeluarkan bahan pengajaran atau memeriksa jawapan yang dikembalikan, dibagi atau melalui pusat pendidikan jarak jauh dan termasuklah guru besar atau pengetua.

KONSEP KERJAYA GURU
Ø Guru adalah satu pekerjaan yang mulia. Ø Guru berpeluang membentuk murid-murid mereka dari segi fizikal, emosi, rohani dan intelek selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Ø Kerjaya keguruan memberi guru peluang yang istemewa untuk meninggalkan kesan dan pengaruh yang positif dalam diri murid-murid yang mereka ajar. Ø Proses pengajaran bukan sahaja terhad kepada penyampaian fakta sahaja; ia merangkumi sifat dedikasi dan komitmen guru dari segi masa dan usaha. Ø

Para guru abad ke-21 dikehendaki: § Berkolaborasi dengan rakan sekerja, pihak pengurusan dan ibu bapa dalam usaha menambahbaikkan mod penyampaian pengajaran serta menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid. § Melibatkan diri dalam program perkembangan profesional. § Membantu murid-murid mengembangkan kemahiran generik termasuk kemahiran komunikasi dan kemahiran berfikir. § Membimbing semua murid tanpa mengambil kira jantina, etnik/kelas sosial untuk mencapai perkembangan yang menyeluruh dalam pelbagai aspek termasuk fizikal, emosi, rohani dan intelek.

KONSEP IBADAH
      

Dilihat dari 2 perspektif:

Maka ibadah boleh dikatakan mempunyai 2 unsur: • Tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah. • Cinta sepenuhnya kepada Allah sesuai dengan tujuan dijadikan manusia itu sendiri.

PERSPEKTIF AGAMA

Agama Islam v Guru yang mengajar di sekolah pondok & madrasah arif dalam pengajian kitab-kitab suci dan digelar tok guru. v Tok guru dianggap sebagai rol model dan teladan untuk dicontohi oleh semua. v Sering dirujuk bagi menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. v Interaksi antara tok guru dengan murid, dan murid dengan murid, sesi soal jawab atau perbincangan jarang diadakan. v Teknik hafalan digunakan untuk membantu murid mengingati ayat-ayat yang tekandung dalam setiap kitab.

Agama Buddha v Sebelum agama Buddha diajar di rumah rahib, pendidikan Brahmanic dijalankan di rumah seorang guru. v Kriteria adalah berasaskan kepada sistem kasta dan dikhaskan untuk dijivas (Brahmanas & Kshatriyas) sahaja. v Kaedah penyampaian yang digunakan secara lisan sahaja, iaitu daripada seorang kepada orang lain dan tidak berpandukan buku. v Murid-murid dikehendaki menghafal segala yang terkandung dalam Dhamma (kebenaran) dan Vinaya (disiplin/peraturan). v Teknik penyampaian digunakan oleh guru Buddha termasuk penggunaan jadual, ilustrasi & eksperimen. v Guru-guru dianggap sebagai rol model.

Agama Hindu v Guru dianggap wakil Tuhan di dunia ini. v Guru diberi penghormatan yang amat tinggi dan berada di kedudukan kedua selepas ibu bapa. v Beliau benar-benar pakar dari segi kitab-kitab suci dan berupaya menunjukkan jalan yang benar dan betul berdasarkan pengalaman, amalan & celik akal yang tinggi. v Dianggap sebagai rol model di mana gaya hidupnya harus dicontohi. v Menggunakan cara hafalan & banyak menghabiskan masa untuk memahami setiap ayat dalam kitab. v Terdapat 2 jenis guru, iaitu acharyas & upadhayas.

Agama Sikh v Guru (teacher/master) diumpamakan sebagai jambatan yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. v Guru Nanak adalah pengasas agama Sikh & dikenali sebagai guru yang pertama dalam rantaian 10 orang guru. v Guru adalah pelita jalan yang akan menunjukkan jalan yang benar kepada murid-muridnya. v Melalui budi pekerti yang baik & ramah tamah, muridmurid akan menjadi sempurna, berupaya mengatasi sebarang masalah yang dihadapi, menjadi senang hati & bercantum menjadi satu dengan kebenaran. v Mempunyai ilmu yang lengkap dan komprehensif mengenai kitab-kitab suci.

Agama Kristian v Yesus Kristus adalah Mahaguru yang menyampaikan segala ajaran Kristian 2 ribu tahun yang lalu, kemudian rasul-rasul (apostles), & waliwali (saints). v Peranan serta ciri-ciri personaliti guru-guru: - membimbing & membantu murid-murid untuk melengkapi diri dengan ilmu seperti dalam kitabkitab suci.  - melindungi murid-murid daripada pengaruh negatif/ajaran sesat.  - menunjukkan arah yang tepat berpandukan kitab-kitab suci.  - memberi dorongan yang wajar untuk tingkatkan pencapaian.

PERSPEKTIF AHLI FALSAFAH

SOCRATES (469-399 TM)
• Tujuan pendidikan ialah melatih pelajar menjadi rakyat berakhlak mulia, lebih penting daripada pemerolehan ilmu. • Ilmu ialah kebaikan yang boleh diperoleh melalui pemikiran logikal tetapi tidak boleh diperoleh daripada persepsi. • Kebenaran adalah diperoleh daripada pemikiran dalam jiwa. • Menggunakan kaedah penyoalan untuk membimbing orang memperoleh jawapan yang sebenar. • Prinsip, generalisasi dan hukum hanya dapat dibentuk melalui pemikiran induktif.

PLATO (428 – 348 TM)
• Pendidikan ialah suatu proses untuk membentuk individu yang berakhlak mulia. • Tujuan pendidikan ialah memberi latihan moral kewarganegaraan yang baik. • Proses pendidikan dapat membentuk warganegara yang baik, setia dan mematuhi undang-undang negara. • Seseorang hanya mendapat ilmu apabila berusaha bersungguhsungguh dengan menggunakan

• Fungsi pendidikan adalah melatih pelajar mengikut potensi masingmasing. • Pendidikan merupakan interaksi di antara individu dengan masyarakat. • Dalam buku Republik

“ Jika pendidikan individu dapat memenuhi keperluan masyarakat dan negara, dan potensi individu dapat diperkembang mengikut perbezaan individu, maka pendidikan ini akan dikatakan mencapai tujuan fungsinya”.

ARISTOTLE (384 – 322 SM)
• Pemerhatian dan pengamatan memainkan peranan penting dalam proses pembelajaran untuk memperoleh ilmu pengetahuan. • Memperkenalkan logik yang berkait rapat dengan pemikiran deduktif iaitu mengaplikasikan generalisasi umum untuk menghuraikan kes khusus atau membentuk generalisasi baru.

• Logik Aristotle menggunakan silogisme yang merangkumi dua premis yang benar dan satu kesimpulan yang sah. • Tujuan pendidikan ialah memupuk kebaikan pelajar. • Justeru itu, semua rakyat yang bertanah harus dididik apa yang berguna untuk mereka, agar mereka berbudaya, mempunyai kebaikan dan masa untuk memainkan peranan yang bertanggungjawab dalam

• Sumbangan falsafah pendidikan Aristotle:– Pendidikan adalah berhubung rapat dengan politik, dan perlunya berkuatkuasa sebelum pelaksanaan. – Pendidikan sekolah harus dihadkan sahaja untuk warganegara sahaja. Kanak-kanak hamba tidak layak dididik. – Pendidikan harus mengutamakan perkembangan rasionaliti individu. – Oleh kerana pembentukan konsep, teori dan prinsip berdasarkan pengalaman konkrit, pendekatan pembelajaran yang betul ialah daripada konkrit

IMAM AL-GHAZALI (1058 – 1111 TM)
• Proses pendidikan hendaklah merangkumi aspek intelek latihan jasmani serta pembinaan akhlak yang mulia, berani dan hormatmenghormati. • Pendidikan ialah sifat murni dan harus kongruen dengan versi Koran yang suci. • Pendidikan bertujuan mengisi fikiran kanak-kanak dengan ilmu pengetahuan dan memupuk akhlak

• Proses pendidikan hanya dapat diamalkan melalui sikap rendah diri, penumpuan perhatian, mendengar dengan teliti dan kolaborasi di antara individu. • Pendidikan ialah sesuatu proses logikal bermula dari aspek hidup yang mudah kepada kompleks. • Guru harus memainkan peranan sebagai role model dan meyokong pelajar untuk mengisikan keperluan dan perkembangan potensi mereka secara menyeluruh.

IBN RUSHD @ AVERROES (1126 - 1198)
• Menurut beliau umat Islam sudah mengetahui bahawa kesimpulan falsafah tidak bertentangan dengan ajaran Koran. • Pemikiran dan kepercayaan adalah sepadan di antara satu sama lain. • Mengikut beliau, kebenaran boleh ditemui melalui logik Aristotle dan juga boleh didedahkan melalui kiasan yang terkandung dalam ayat suci.

IBN KHALDUN (1332 - 1406)
• Manusia memperoleh pengetahuan dan idea, akhlak serta sifat-sifat terpuji melalui pembelajaran dan pendidikan. • Selain itu, melalui peniruan dan melakukan hubungan secara langsung dengan para guru.

• Menegaskan pendidikan adalah suatu proses perkembangan diri pelajar yang dilakukan secara berperingkat sesuai dengan kemampuan pelajar.

PENGERTIAN PENDIDIKAN

TUJUAN PENDIDIKAN
• Seimbangkan ukhrawi dan duniawi iaitu menyiapkan diri bagi kehidupan akhirat dan mampu menguasai ilmu dan keterampilan. • Menyedia dan membangunkan manusia ke arah kehidupan yang baik dan bahagia. • Memantapkan peribadi melalui pendidikan agama, akhlak keilmuan dan jasmani. • Pendidikan yang merujuk kepada al-

KRITERIA DAN KEWAJIPAN PENDIDIK
• Memerhatikan perkembangan akal para pelajar dan persiapan mereka untuk menerima pelbagai ilmu yang bakal diajar. • Memiliki sifat-sifat terpuji serta mempunyai ilmu dan wawasan yang luas. • Menguasai kaedah pengajaran, mengetahui hal ehwal pelajar, pertumbuhan akal dan persiapan pelajar. • Mampu mengungkapkan diri dengan jelas dalam berdialog dan diskusi

MAHATMA GANDHI (1896 1948)
• Beliau berpendapat pendidikan adalah satu proses melatih dan memajukan ilmu pengetahuan, kemahiran, minda dan watak seseorang itu. • Mengamalkan falsafah hidup asetikisme iaitu menolak nikmat fizikal dan kebendaan mewah. • Menggalakkan koperasi dan kehidupan komunal iaitu sebagai satu keluarga dan menentang sistem kasta.

RABINDRANATH TAGORE (1861 - 1941)
• Mentafsirkan pendidikan sebagai proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna. • Selain itu, berupaya mencapai aspek fizikal, intelek, moral dan kerohanian dengan penuh bermakna. • Pendidikan harus menjadi suatu proses yang berhidup, dinamik

• Menurut beliau, seorang yang berpendidikan mestilah berfikir cergas, saintifik, bersih, berani dan bebas. • Mendukung sikap nasionalisme yang ideal, mempunyai kecekapan untuk berkhidmat kepada masyarakat dan negara serta berpandangan jauh dengan sikap internasionalisme yang positif. • Falsafah pendidikan beliau banyak dipengaruhi oleh falsafah pragmatisme dan progresivisme.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful