Koordinasyon Bileşiklerinin Adlandırılması

Formül Yazım kuralları

Ligantlar (önce iyonik, sonra nötral) Yük (üst indis)

[M(L1)m(L2)n]p+[X]pKöşeli parantez Önce Metal Atomu Karşıt iyon

İsimlendirme 3. Önce katyonlar, sonra anyonlar 2. Önce ligantlar, alfabetik sırada, sonra metal atomu

(difenilfosfin)dikloro(tiyoüre)platin(II)

Önce ligantlar, alfabetik sıra izlenir yükler ve önekler dikkate alınmaz Sonra metal atomu Yükseltgenme sayısı parantez içinde

3. Ligant sayıları iki şekilde verilir. a) di, tri, tetra, penta, hekza, hepta…… b) bis, tris, tetrakis, pentakis…… (belirsiz durumlarda ve karmaşık ligandlarda) Örnek: dikloro, diammin, bis(trifenilfosfin), tris(trimetilamin)

Dibromobis(trimetilfosfin)platin(II)

Tetrakis(trifenilfosfin)platin(0)

4. Komplekslerin Sonlandırılması a) Nötral ve/veya katyonik komplekslerde metal adı doğrudan kullanılır. b) Anyonik komplekslerde metale “-at” takısı ilave edilir. Örnek [PtCl4]2- tetrakloroplatinat(II) [Fe(CO)4]2- tetrakarbonilferrat(-II) c) Bazı metallerin anyonik adları farklıdır

Metal
Civa Çinko Bakır Kurşun Gümüş Altın Alüminyum Kalay

Anyonik kompleksdeki adı
Merkürat Zinkat Kuprat Plumbat Arjantat Aurat Alüminat Stannat

5. Yükseltgenme sayısı veya yük sayısı • Stock sistemi : metal iyonunun yükseltgenme sayısı Roma rakamı ile verilir K4[Fe(CN)6] [Co(OH2)2(NH3)4]Cl3 [PtCl6]2Potasyum hekzasiyanoferrat(II)

Diakuadiamminkobalt(III) klorür Hekzakloroplatinat(IV)

2. Ewens-Basset sistemi : iyonların yükü Arap rakamları ile verilir. K3[Fe(CN)6] [PtCl4]2Potasyum hekzasiyanoferrat(3-) Tetrakloroplatinat(2-)

[Ru(HSO3)2(NH3)4] [CuCl2(NH3)2] [Cu(NH3)4]SO4 K3[Fe(CN)6] [Ti(H2O)6][CoCl6] [PtCl2(C2H4)2] [Cr(en)3]3+ K2[Ni(CN)4] [Zn(NCS)4]2[Co(SCN)2(NH3)4]2SO4 [Au(CN)4]-

tetraamminbis(bisülfito)rutenyum(II) diammindiklorobakır(II) tetraamminbakır(II) sülfat potasyum hekzasiyanoferrat(III) hekzaakuatitanyum(III) hekzaklorokobaltat(III) η2-etilendikloroplatin(II) tris(etilendiamin)krom(III) potasyum tetrasiyanonikelat(II) tetraizotiyosiyanatozinkat(II) tetraamminditiyosiyanatokobalt(III) sülfat tetrasiyanoaurat(III)

triakuatriamminkrom(III) klorür diakuabromofloroiyodoklorokromat(III) hekzaamminkrom(III) hekzakloroiridat(III) potasyum ammindioksoperoksodisiyanokromat(VI) tetraamminsülfatokobalt(III) nitrat lityum tetrahidroalüminat(III) potasyum nitrosilpentasiyanoferrat(II) sodyum pentakloronitridoosmat(VI) sodyum bis(tiyosülfato)arjentat(I) diklorobis(metilamin)bakır(II)

[Cr(NH3)3(H2O)3]Cl3 [CrBrFICl(H2O)2][Cr(NH3)6][IrCl6] K2[ Cr(CN)2O2(O2)NH3] [CoSO4(NH3)4]NO3 Li[AlH4] K3[Fe(CN)5NO] Na[OsCl5N] Na3[Ag(S2O3)2] [CuCl2(CH3NH2)2]

di-µ-hidroksobis[tetraamminkobalt(III)]

µ-okso-bis[pentaamminkrom(III)]

[(CO)3Fe(CO)3Fe(CO)3]

tri-µ-karbonilbis[trikarbonildemir(0)]

[Br2Pt(SMe2)2PtBr2]

bis(µ-dimetilsülfit)bis[dibromoplatin(II)]

hekzakarbonilmolibden(0)

bis(η5-siklopentadienil)demir(0) veya bispentahaptosiklopentadienildemir(0)

(η6-benzen)trikarbonil krom(0)

dikarbonil(η1-siklopentadienil)(η5-siklopentadienil)demir(0)
veya

dikarbonilmonohaptosiklopentadienilpentahaptosiklopentadienildemir(0)

diklorobis(η5-siklopentadienil) titanyum(II)
veya

diklorobis(pentahaptosiklopentadienil)titanyum(II)

trikarbonil(η6-sikloheptatrien)molibden(0)
veya

trikarbonilhekzahaptosikloheptatrienmolibden(0)

(Metal-metal bağı içeren kompleksler)

Klastırlar