ФИНАНСИЈСКИ

МЕНАЏМЕНТ VI

др Ана Јовановић, доцент
1

Методе оцене и рангирања
инвестиционих пројеката
Статичке методе занемарују фактор време и своју процену
заснивају на неком стању, без обзира на дужину трајања уложених
средстава; често се идентификују са показатељима успешности
пословања предузећа (производност, економичност, рентабилност).
– Метода поврата уложених средстава – процена времена у којем би
будући приход од одговарајућих улагања требало да достигне обим
уложених средства (већи временски период поврата – мања
рентабилност

Динамичке методе – узимају у обзир време као веома битан
фактор при израчунавању економске ефикасности; заједничко је то
да се путем камате све будуће вечичине своде на садашњу
вредност, да се различита раздобља ефектуирања своде на
улагања са истим временским роком трајања

2

Методе оцене и рангирања
инвестиционих пројеката
1. Метод нето садашње вредности – полази од будућег (очекиваног)
прихода, који се путем одређене дисконтне стопе своди на
садашњу вредност, како би се утврдило да ли ће очекивана
средства бити довољна за подмирење износа укупно уложених
средстава и остваривање планиране добити. Фактори су:
временски период трајања ефеката улагања, годишњи износ
прихода и расхода и дисконтна стопа (зависи од доносиоца одлуке,
што је и слабост ове методе).
2. Метод интерне стопе рентабилитета – постоји уколико је сума
годишњег прихода већа од суме годишњих расхода – елиминише
субјективизам
3. “MAPI” метода – Џорџ Терборг; циљ – утврдити могућности
(оправданости) замене старог са новим основним средством,
односно технологијом (књиговодствени подаци о вредности о
отпису основних средстава нису довољни)

3

Карактеристике инвестиционог
портфолија - диверзификација
Портфолио – комбинација две или више хартија од вредности или неких
других делова активе, који су у власништву компанија, предузећа, појединаца
или институционалних инвеститора
Анализа портфолија анализа серија података о очекиваним приносима на
хартије од вредности, као и стандардне девијације тих приноса
Циљ сваког портфолија – минимизирање ризика путем диверзификације (више
пласмана са мањим износима) пласмана. Задатак менаџмента – управљање
портфолијом
1952 Хенри Маркович – “Portfolio Selection” – Портфолио ставља нагласак на
избор оптималног портфолија од стране рационалних инвеститора, уз
максимирање очекиваних приноса и прихватање минималних ризика
(алоакација ресурса у алтернативне пласмане)
Принос по основу портфолија хартија од вредности остварује се на два
начина:дивиденда
– Приход по основу промене вредности ХоВ
– Приход по основу свих новчаних примања (дивиденда)

4

Карактеристике инвестиционог
портфолија - диверзификација
Ризици: системски и несистемски
Системски ризици – подједнако утичу на све врсте активе и везани су за
функционисање тржишта капитала (економско и политичко окружење
инвеститора)
Несистемски ризици – везани су за појединачне ХоВ и појединачне компаније
које их емитују
Укупни или тотални ризик
Диверзификацијом портфолија инвеститор избегава да преузме исувише
велики тотални ризик поједине ХоВ, већ подједнако сноси ризик свих ХоВ на
тржишту – комбинација ХоВ чији се приносзи крећу у различитим смеровима
Максимирати принос уз минимизовање ризика
Ефекат диверзификације зависи од корелације ХоВ које су укључене у
портфолио

5

Модели вредновања хартија од
вредности
Портфолио теорија је развила моделе вредновања ХоВ.
Правилно управљање портфолијом ХоВ подразумева пројектовање
(предвиђање) цена ХоВ.
“CAPM” модел (одређивање цене уложеног капитала у ХоВ) – мери се
однос између системског ризика и стопе приноса на ХоВ; основни
принцип: актива ХоВ са истим системским ризиком треба да имају исту
очекивану стопу приноса – “закон јединствене цене”
Мултипликатор “CAPM” – инвеститор је изложен ризику будуће цене
ХоВ, као и: ризику будућих прихода од рада, ризику инфлације, ризику
могућег инвестирања у будућности. Претпоставка је да се премијом
ризика (вишком приноса) компензира, поред општег тржишног ризика и
сваки појединачни “екстра” тражишни ризик
“APT” модел (теорија арбитражног одређивања цене) - на очекивани
принос ХоВ утиче више фактора ; Арбитража у моделу значи
изналажење две ХоВ које су суштински исте, затим куповина по нижој
цени и краткорочна продаја по вишој цени

6

Аукцијска продаја предузећа – појам,
карактеристике и фазе

Појам јавне аукције – метод приватизације предузећа јавним надметањем купаца
предузећа, у складу са унапред утврђеним правилима продаје; мала и средња
предузећа
Јавност и регуларност поступка продаје предузећа
Аукцијска продаја – један критеријум – цена која се нуди при куповини капитала
Тендерска продаја – критеријуми: висина цене, износ инвестиција, услови
социјалног програма.
Јавни позив за учешће на аукцији: услови учешћа, почетна продајна цена
Дефинисан предмет продаје: државни капитал у висини од 70% његове вредности
Субјекти надлежни за спровођење поступка приватизације:
Агенција за приватизацију, Акцијски фонд, Централни регистар ХоВ
Контролишу исправност програма приватизације
Врше припреме за спровођење јавне аукције
Упућују јавни позив
Именују комисију
Организују обилазак предузећа

7

Аукцијска продаја предузећа – појам,
карактеристике и фазе
Задатак комисије – записник
Директни учесници: аукционар, представник предузећа које се
приватизује, заступник купца који учествује, комисија за
спровођење аукције.
Фазе аукције
– Прва фаза – покретање поступка приватизације
– Друга фаза – припрема јавне аукције
– Трећа фаза – спровођења јавне аукције

8

Специјална јавна аукција и средства
јавне аукције
Аукционар полази од нове почетне цене која представља гоњу границу распона
процењене вредности предузећа
Исплата продајне цене може се извршити: новчаним средствима и страним
конвертибилним валутама, доспелим и недоспелим обвезницама по основу старе
девизне штедње
Уговор о продаји
Јавна аукција је успела – уколико је присутно јавно надметање потенцијалних
купаца и уколико се постигне највиша могућа продајна цена
Јавна аукција није успела: уколико се на аукцији не појави ни један купац, уколико
на аукцији присуствује само један купац и не прихвати почетну цену; уколико на
специјалној аукцији ни један потенцијални купац не понуди бар продајну цену у
висини положеног депозита
Средства добијена на јавној аукцији се уплаћују на рачун буџета РС.10% Републички фонд за пензионо и социјално осигурање запослених
50% финансирање реструктуирања и развоја привреде на територији РС
5% за исплаћивање накнаде лицима чија је имовина национализована
5% развој инфраструктуре локалне самоуправе према седишту субјекта приватизације
9

Завршна процедура аукције и
постаукцијски поступак
Записник о аукцији – подаци
Специфичност аукцијског купопродајног уговора: нацрт не састављају
уговорне стране, већ Агенција за приватизацију
Обавезе уговорних страна
Купопродајна цена
Депозитна средства
Објављивање резултата аукцијске продаје
– Централни регистар ХоВ
– Најшира јавност
– Запослени и менаџмент предузећа

Агенција за приватизацију

10

Појам и подела самофинансирања
Самофинансирање – финансирање из сопстевних средстава
предузећа
Услов самофинансирања – рентабилно пословање
Позитиван финансијски резултат – добит
Средства за самофинансирање се деле на бруто и нето средства
Бруто средства за самофинансирање:
1.
Наплаћена главница дугорочних пласмана
2.
Амортизација
3.
Дугорочна резервисања на терет укупног прихода
4.
Акумулирани нето дибитак (акумулација)
5.
Конверзија дивиденде и дивидендне акције
6.
Ефекти ревалоризације надокнађени из укупног прихода
Услов: да биланс успеха не показује губитак и да се у билансу стања у
активи не налазе одложени негативни ефекти ревалоризације
11

Појам и подела самофинансирања
Нето средства за самофинансирање се добијају ако се од бруто средства за
самофинансирање одузме збир отплаћене главнице дугорочних обавеза и
номиналне вредности откупљених сопствених акција
Трајно самофинансирање – акумулација и амортизација
Привремено самофинансирање – финансирање пословног процеса из средстава
резерви
Сопствени извори самофинанирања
Трајни извори самофинансирања (акумулација, резервни капитал, акционарски
капитал, капитални (емисиони) добитак, трајни улози трећих лица, инокосни
капитал, државни капитал, ревалоризационе резерве
Извори самофинансирања који не проузрокују трошкове (бесплатни) –
акумулација, резервни капитал, државни капитал, капитални (емисиони) добитак,
ревалоризационе резерве, дугорочна резервисања, премија остварена продајом
дугорочних обвезница изнад номиналне вередности

12

Нето добитак (акумулација) као извор
самофинансирања
Интерне изворе самофинансирања предузеће само ствара: амортизација,
наплата главнице дугорочних пласмана, акумулирани нето добитак, ефекти
ревалоризације наплаћени из укупног приходаж
Камате и дивиденде (приноси по основу дугорочних пласмана) не
представљају извор самофинансирања већ су саставни део укупног прихода
предузећа
Акумулирани нето добитак – нето финансијски резултат остварен у току
пословне године, односно део нето добити који предузеће акумулира ради
финансирања сопственог развоја или обезбеђења резервног капитала
Дугорочна резервисања – расположива на дужи временски период
Ефекти ревалоризације пасиве повећавају вредност пасиве и предстваљају
негативни ефекат ревалоризације
Ефекти ревалоризације активе повећавају вредност активе и представљају
позитиван ефекат ревалоризације
Део укупног прихода који служи за покриће негативних ефеката
ревалотиризације представља интерни извор самофинансирња предузећа

13

Нето добитак (акумулација) као извор
самофинансирања
Екстерни извори самофинансирања су продукт:Емисије акција
Нових трајних улога трећих лица
Улагања капитала инокосног власника (у инокосно предузеће)
Продаја дугорочних обвезница изнад номиналне вредности

14

Амортизација као извор
самофинанирања
Трошење основних средства – потреба очувања набавне вредности
основног средства
Потреба континуелног усклађивања основице амортизације са насталим
кретањима цена
Првобитна набавна вредност
Утврђивање реалне амортизације важно – прецењеном амортизацијом
се смањује конкуретнска способност предузећа
Прецењена амортизација – потцењена амортизација
Утврђивање вредности основног средства:
– Набавна вредност
– Дневна цена
– Коначна репродукциона цена

Амортизација је специфичан облик самофинансирања јер не долази
до повећања обима средстава, већ трансформације средстава из
материјалног у новчани облик
15

Амортизација као извор
самофинанирања
Амортизација је процес претварања основних средстава у обртна средства или у коначном
облику у новчана средства
Амортизација: залихе недовршене производње, залихе готових производа и потраживања од купаца
Процесом амортизације врши се индиректна мобилизација уложеног капитала у основна средства –
врши се трансформација основних средстава у робни облик обртних средства
Услов да амортизација постане извор самофинансирања је да амортизација буде покривена
приходом предузећа који потиче из наплаћене амортизације, што значи да је стално садржана у
продајној цени производа
Методи обрачуна амортизације:
– Метод временске амортизације
– Метод функционалне амортизације
– Комбиновани метод обрачуна амортизације

16

Амортизација као извор
самофинанирања
Динамика репродуковања основних средства:Прогресивна метода
Дегресивна метода
Пропорционлна метода
Комбинована метода
Амортизација основних средства се прво трансформише у робни
облик обртних средства (залихе недовршене производње и готових
производа), након тога у потраживања од купаца, и коначно, у
готовини (новчаним средствима) при наплати потраживања од
купаца
Ревалоризација основних средства : усклађивање књиговодствене
вредости основних средства са текућим тржишним вредностима

17

Појам, улога и врсте кредита

1.
2.
3.
4.

лат. сreditum, credo, credere – кредит, зајам, веровати, имати поверење
Кредит се најчешће изражава у новцу
Кредит –имовинско-правни однос између повериоца и дужника у којем поверилац своја
новчана средства уступа дужнику на одређени временски период и под одређеним
условима
Зајам – имовинско правни однос између повериоца и дужника у коме поверилац уступа
дужнику опдређени износ новчаних средстава или покретних ствари
Појам финансирања – појам кредитирања
Финансирање – активност обезбеђења новчаних средстава из различитих извора за
финансирање токова репродукције
Кредитни однос, као економска категорија, обавља следеће важне функције:
Функцију прикупљања (мобилизације) средства
Функцију ликвидности и стабилности производног процеса
Функцију развоја међународних привредних односа
Функцију контроле привредних токова

18

Појам, улога и врсте кредита
Критеријуми поделе кредита:
Према облику: натурални, робни, новчани
Према економској намени: производни, потрошачки, извозни, увозни, откупни и санациони
Према употреби: за обртна средства, за основна средства
Према року трајања: краткорочни, средњерочни, дугорочни
Према повериоцима: банкарски, јавни, домаћи, инострани, задружни
Према дужнику: индустријски, трговински, државни, комунални, занатски, аграрни
Према врсти обезбеђења: лични (персонални) и покривени
Према начину враћања: једнократни, оброчни (у ратама), амортизациони (ануитетни)
Према плаћању камате: каматни и бескаматни
Према употреби кредита: општи и наменски
Према статистици: одобредни и искоришћени
Остале врсте: поштански и манипулативни

19

Каматна стопа као цена кредита
Камата – накнада у новцу за привремено уступање или коришћење новчаних
средства
Израз цене кредита (капитала)
Каматна стопа – однос величине годишње камате и висине банкарског
кредита
Каматну стопу одређују две детерминанте:

Камата – као израз нивоа цене за одређену вредност капитала

Висина банкарског кредита
Потребни капитал у у индустрији – расположиви (банкарски) зајмовни капитал

Тржишне варијације новчаног капитала су неуједначене и под утицајем су
понуде и тражње на финансијском тржишту капитала
Појавни облици каматних стопа:
Номинална (уговорена) каматна стопа
Стварна каматна стопа – виша од номинална каматне стопе
Реално позитивна каматне стопа – виша од стопе инфлације
Реално негативна каматна стопа – нижа од стопе инфлације
Релативна (пропорционална) каматна стопа – пропорционални део годишње камате за
одређени временски период
Комфорна каматна стопа – дисконтована годишња каматна стопа на обрачунски период
20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful