You are on page 1of 29

EMCV 2014-2015

Joke Maex en Karla Nuyts

Speeddating
Bespreek een stelling met een klasgenote die

je niet zo goed kent


Trek een nieuwe stelling en praat erover met
een andere klasgenote

Naar een definitie


Probeer in een groepje van 5 studenten tot

een definitie te komen van de volgende


begrippen
KUNST
CULTUUR
DUURZAME ONTWIKKELING

Schrijf je definitie op een flap

cultuur

De ruimste betekenis is: alles wat


door menselijk handelen is gemaakt,
ofwel alles behalve de `ongerepte`
natuur. Een andere omschrijving is de
leefstijl van een samenleving; de
vorm, inhoud en geestelijke
gerichtheid van menselijk handelen.
Deze leefstijl is niet eenduidig, maar
veeleer een dynamisch samenspel
van subculturen.
Gevonden op
http://www.cultuurnetwerk.nl/indexde
f.htm#cultuur

cultuur
Al die dingen die mensen denken,
doen en hebben: gewoonten en
gebruiken, godsdienst, normen en
waarden, bestaanswijze, muziek en
voorwerpen, eetgewoonten en wijze
van kleden, bouwwerken.
Gevonden op
http://www.digischool.nl/ak/onderbou
w-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

cultuur
Een geheel van aangeleerde
gedragskenmerken, waaraan alle
leden van een gemeenschap zich
openlijk houden.
Gevonden op
http://www.digischool.nl/ak/onderbou
w-vmbo/materiaal/begrip/b_su.htm

Cultuur
Een verzamelterm die betrekking
heeft op de attitudes, visies,
percepties, normen en waarden van
(groepen) mensen.
Gevonden op
http://www.encyclo.nl/lokaal/10273

cultuurDe totaliteit van leefwijzen


die door een groep mensen is
opgebouwd en van de ene generatie
op het andere wordt doorgegeven.
Gevonden op
http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

kunst
Onder kunst wordt in het algemeen
verstaan: het product van creatieve
menselijke uitingen onder meer:
schilderen, tekenen, fotografie,
grafiek, beeldhouwen, moderne
media, theater, muziek en zang,
dans, film, bouwkunde of
architectuur, literatuur en pozie.

kunst
Het is niet mogelijk een
determinerende definitie te geven,
omdat kunst een sociologisch,
psychologisch n historisch gebonden
begrip is. En dus continu in beweging.
Kunst is in die zin een verzamelbegrip
voor het totaal aan kunstuitingen,
zoals dat gegroeid is vanuit
historische en culturele tradities.
Gevonden op
http://www.cultuurnetwerk.nl/indexde
f.htm#kunst

kunst
Een subjectieve expressie van een
mens die ofwel de verbeelding of
gevoelens van de kunstenaar in een
scheppende activiteit uit of een
schepping is die bij de waarnemer
een gevoel of verbeelding oproept,
met als doel het voortbrengen van
een origineel, zintuiglijk
waarneembare (of anderszins
voorstelbare) uiting of product met
een bepaald gevoel
Gevonden op
http://nl.wiktionary.org/wiki/kunst

Duurzame ontwikkeling
"Duurzame ontwikkeling is de
ontwikkeling die voorziet in de
behoeften van de huidige generatie
zonder de mogelijkheden van
toekomstige generaties in gevaar te
brengen om in hun behoeften te
voorzien ".
(Brundtland-rapport, 1987)
Gevonden op
http://www.lne.be/themas/natuur-enmilieueducatie/algemeen/edo/wat-isd-o

Duurzame ontwikkeling
Genoeg, voor altijd en voor iedereen
Definitie uit een kindermond, gevonden op
http://www.lne.be/themas/natuur-en-milieueducatie/algemeen/edo/wat-is-d-

Duurzame ontwikkeling

Gevonden op http://www.brussel.be/artdet.cfm?id=4438

Duurzame ontwikkeling
Onderwijs is een van de beste wapens in de
strijd tegen armoede en ongelijkheid. []
Onderwijs voor duurzame ontwikkeling is
de voedingsbodem voor
houdingen en gedragingen met het oog op
een nieuwe, duurzame cultuur. Via het
onderwijs moeten nieuwe kennis en
vaardigheden worden ontwikkeld en
overgedragen.
Gevonden op
http://do.vlaanderen.be/sites/default/files/u
nesco_groene_samenleving.pdf

Waarom EMCV?
In het onderwijs gaat het om de vorming van de
toekomstige generaties. Daarom hebben keuze van
leraren onvermijdelijk te maken met het ethische
(waarden en normen) [en het esthetische (schoonheid)].
[G. Kelchtermans, 2001 & Nuyts-Maex]

Wat in EMCV?
Twee grote invalshoeken: schoonheid vanuit

esthetisch punt en schoonheid vanuit


maatschappelijk perspectief
Twee opdrachten binnen contacttijd:
Deelname aan international days (5 maart)
Uitstap het paleis (23 en 24 april)

En gentegreerde opdracht buiten de

contacttijd
ik zie, ik zie ik doe iets schoons

Ik zie, ik zie ik doe iets


schoons
Taak bestaande uit 4 onderdelen:
Ik zie, ik zie iets schoons
Ik zie, men doet iets schoons
Ik zie, ik zie ik doe iets schoons
Eindreflectie

Opdracht ik zie, ik zie iets


schoons
3 professionele culturele activiteiten bekijken

(dans, theater, tentoonstelling)


Impressie bij andere toeschouwers na de
voorstelling
Educatief materiaal opvragen indien
voorhanden
Schriftelijke neerslag van 1 blz per
voorstelling (richtinggevende vragen in
studiewijzer)
Tegen volgende les (NuK) brochures
meebrengen van voorstellingen die je zou
willen gaan zien.

Ik zie, ik zie iets schoons


Wat willen we NIET:
Geen studio 100 producties
Geen amateurtheater
Geen tentoonstelling van de plaatselijke

tekenacademie
Geen dansvoorstellingen van de plaatselijke
dansacademie

Wat willen we WEL:


Professionele voorstellingen/tentoonstellingen
Voorstellingen uit culturele centra

Ik zie, ik zie iets schoons

Ik zie, men doet iets schoons


2 schoon initiatieven uit je eigen buurt
1 initiatief vanuit cultuur
Iemand uit je buurt die professioneel bezig is met

kunst
Gesprek met kunstenaar rond schoonheid
Illustreren
1 initiatief vanuit maatschappij
Inspirerend schoon initiatief
Gesprek met initiatiefnemer rond schoonheid
Doortrekken naar je rol als kleuterleidster
Bewijsmateriaal

Opgelet: inleveren voor 20 april!!!

Deeleconomie, de nieuwe
economie?

Weggooien, neen bedankt


Ppt met allemaal gerecycleerde dingen

(upcycling)

Dagen zonder vlees


Doe mee met Thomas More Vorselaar als je

wil!!

Schoon festival
28 en 29 april op de campus
Opzet: de campus laten delen in de

schoonheid die je zelf ervaren hebt


Betreft zowel culturele als maatschappelijke

schoonheid
Wordt klassikaal voorbereid week 17
n initiatief per 3 of 4 studenten
Bezoek aan schoon festival van de andere
klasgroep

Schoon festival

Eindreflectie
Proces: je legt voor jezelf een scrapbook aan

waarin je alle impressies vanuit EMCV samen


houdt (zie studiewijzer)
Inhoud: wat is schoonheid?
Reflectie vanuit de inhouden/ervaringen EMCV
Doordenken naar je rol als kleuterleidster

(cultuurparticipant)
Min 2, max 3 blzn

Veel succes !!!!!