You are on page 1of 57

PENGENALAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH

KONSEP SUMBER
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN

PENGENALAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH

PENGENALAN KONSEP
BAHAN SUMBER
Menggunakan bahan sumber merupakan
sebahagian
daripada
alat
untuk
menyampaikan ilmu pengetahuan yang
dilakukan oleh kaum guru sejak dahulu
hingga sekarang ini.

PENGENALAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH

Keberkesanan dan kecekapan yang


dilakukan oleh guru dalam
menyampaikan pengajaran mereka
kepada murid dapat diukur dan dinilai
dengan penggunaan bahan sumber bagi
setiap pelajaran yang dipersembahkan
oleh guru.

PENGENALAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH

Definisi Bahan Pengajaran


ialah bahan-bahan yang digunakan
oleh
guru
bagi
melaksana
pengajaran bagi sesuatu tajuk atau
topik tertentu

Definifi Bahan Pembelajaran

ialah bahan-bahan yang digunakan


oleh murid dalam setiap aktiviti
atau proses pembelajaran mereka
bersama guru di dalam kelas

PENGENALAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH

KONSEP SUMBER PdP


SEJARAH
Sumber ialah sebarang alat atau
bahan yang boleh digunakan dalam
pengajaran dan pembelajaran serta
membantu dalam proses pengajaran dan
pembelajaran tersebut.
Ia adalah suatu komponen pengajaran
guru kerana mempengaruhi kecekapan
dan keberkesanan pengajaran seseorang
guru dan kaedah yang digunakan

PENGENALAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH

KONSEP SUMBER PdP


SEJARAH
Penggunaan istilah atau perkataan bagi
sumber pengajaran , media pengajaran, bahan
bantu mengajar atau pun alat bantu mengajar
sering
digunakan
dalam
menerangkan
kepentingannya
membantu
guru
menyampaikan
pengajaran
dan
pembelajaran.

PENGENALAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH

KONSEP SUMBER PdP


SEJARAH

Ada yang berpendapat, wujud perbezaan


yang nyata dalam menerangkan maksud
istilah atau perkataan tersebut. Namun ramai
juga yang berpendapat maksud perkataan di
atas adalah sama dan tidak menunjukkan
perbezaan yang ketara.
Cuba kita lihat pengertian perkataan atau
istilah tersebut dari
pandangan beberapa
orang tokoh pendidikan.

PENGENALAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH

KONSEP SUMBER PdP


SEJARAH
Cuba kita lihat pengertian perkataan atau
istilah tersebut dari
pandangan beberapa
orang tokoh pendidikan.

PENGENALAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH

KONSEP SUMBER PdP


SEJARAH
Atan Long (1982) berpendapat, bahan
pengajaran dan alat bantu mengajar ada
pelbagai. Bahan-bahan itu mungkin dalam
bentuk buku, carta atau slaid yang
dipancarkan pada layar. Alat-alat yang
menyokong penyampaian pembelajaran diberi
nama alat bantu mengajar.

PENGENALAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH

KONSEP SUMBER PdP


SEJARAH
Manakala pengertian sumber, dijelaskan oleh
Sharifah Alawiyah Alsagof (1979), menurut
beliau,
sumber adalah apa-apa sahaja
perkakasan yang biasa digunakan untuk
menyampaikan informasi dalam kehidupan
manusia .

PENGENALAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH

KONSEP SUMBER PdP


SEJARAH
Ia
juga merupakan alat yang
dapat
membantu
guru
meningkatkan
proses
pengajaran
dan
pembelajaran
dengan
menawarkan pengalaman sebenar yang tidak
dapat diperolehi melalui cara lain.

PENGENALAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH

KONSEP SUMBER PdP


SEJARAH
Perkataan media pula dijelaskan oleh Yusuf
Hashim (1997), sebagai peralatan dan bahan
perisian yang dibina dan dirancang untuk
tujuan
menyampaikan
maklumat
atau
pengetahuan.

PENGENALAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH

KONSEP SUMBER PdP


SEJARAH
Sementara itu, menurut Naim (2000) media
pengajaran ialah apa-apa sahaja bentuk
benda, bahan dan peralatan sama ada konkrit
atau abstrak yang dapat digunakan dan
eksploitasikan oleh seseorang untuk mencapai
objektif pembelajaran.

PENGENALAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH

KONSEP SUMBER PdP


SEJARAH
Berdasarkan kepada pengertian di atas , jelaslah kepada kita
bahawa :

sumber pengajaran atau apa sahaja istilah


yang digunakan, adalah merujuk kepada
penggunaan alat dan bahan bagi membantu
guru melaksanakan pengajaran dan
pembelajaran dengan lebih menarik dan
berkesan .

PENGENALAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH

KONSEP SUMBER PdP


SEJARAH
Dewasa ini sumber atau alat pengajaran
menggunakan pelbagai alat yang canggih
mengikut perkembangan sains dan teknologi.

PENGENALAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH

KONSEP SUMBER PdP


SEJARAH

Bahan sumber adalah aspek penting


dalam
proses
pengajaran
dan
pembelajaran sejarah. Ia bertujuan
menambah
kelancaran
perhubungan
antara guru dengan murid, murid
sesama
murid
dan
membantu
meningkatkan
pemahaman
murid
tentang topik yang diajar.

PENGENALAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH

KONSEP SUMBER PdP


SEJARAH

Guru sejarah harus memilih sumber


daripada pelbagai sumber, kemudian
mengintegrasikannya dengan keperluan
murid.

KONSEP PENGGUNAAN
SUMBER PdP

PENGENALAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH

Henry dan Ulimer (1978) menyatakan


guru perlu memiliki ciri-ciri berikut
dalam konteks penggunaan bahan
sumber :
Berkebolehan dan mahir menentukan
jenis
sumber yang sesuai dan berkesan
2)

Berkebolehan

dan

mahir

KONSEP PENGGUNAAN
SUMBER PdP

PENGENALAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH

3) Dapat menentukan sumber yang


sesuai dan
berkesan untuk digunakan dalam
pengajaran
dan pembelajaran
3) Guru harus mempunyai kebolehan dan
kemahiran mencipta bahan sumber
Berkemahiran dalam menilai sesuatu

PENGENALAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH

JENIS@ PEMBAHAGIAN SUMBER PdP


SEJARAH
Pada dasarnya, terdapat beberapa pendapat
dalam membahagikan sumber pengajaran
dan pembelajaran. Atan Long (1981) telah
membahagikan sumber pengajaran dan
pembelajaran kepada tiga kumpulan iaitu alatalat pendengaran, alat-alat pandang dan alat
pandang-dengar

PENGENALAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH

JENIS@ PEMBAHAGIAN SUMBER PdP


SEJARAH
Hanapiah Sudin dan Khairiah Ahmad (1980)
telah membahagikan alat pengajaran kepada
dua bahagian iaitu perkakasan (hardware) dan
perisisan (software). Begitu juga pembahagian
Noraziah Abdul Hamid(1981) iaitu Media
Elektronik dan Media Bukan Elektronik.

PENGENALAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH

JENIS@ PEMBAHAGIAN SUMBER PdP


SEJARAH

Secara umumnya sumber pengajaran dan


pembelajaran boleh dibahagikan kepada tiga
kelompok besar iaitu Bahan Bercetak , bahan
teknologi maklumat dan bahan maujud.
Kesemua jenis sumber ini mempunyai ciri-ciri
yang berbeza tetapi mencapai hasil yang
sama
iaitu
untuk
memastikan
murid
memahami isi pelajaran dan mencapai hasil
pembelajaran.

PENGENALAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH

JENIS BAHAN SUMBER


PENDIDIKAN

Bahan sumber pendidikan dikategorikan


dalam bentuk :
1) media bercetak

eletronik dan

media sosial kini

(Sumber : Buku Pembestarian Sekolah, BTM, LPM, Edisi


Pertama, 2010)

BAHAN SUMBER MENURUT BTP

Media Bercetak

Bahan
Berasaskan
Contoh :
Buku,
Majalah,
Laporan,
Carta dll

Media Elektronik
Bahan Audio
Dan Visual
Contoh :
Video, Animasi,
Gambar pegun,
Rancangan TV,
CD, DVD,
Perisian kursus,
Aplikasi
Pendidikan dll

Social Media
Bahan
Pengantara
Secara Talian :
Contoh :
Internet,
Facebook,
Twitter,
Google,
Blog dll

Your company slogan

PENGENALAN SUMBER PdP MATA PELAJARAN SEJARAH

(1)
BAHAN
BERCETAK

JENIS-JENIS
SUMBER
(2)
BAHAN
ELEKTRONIK

(4)
BAHAN
MAUJUD/
REALIA

LAIN-LAIN BAHAN BERCETAK

LAIN-LAIN BAHAN BERCETAK

LAIN-LAIN BAHAN BERCETAK

JENIS-JENIS BAHAN BERCETAK


(1)
BUKU TEKS
(6)
BUKU
SKRAP

(2)
NOTA
RUJUKAN

(5)
BROSUR

(3)
CARTA
(4)
KAD
AKTIVITI

LAIN-LAIN BAHAN BERCETAK

LAIN-LAIN BAHAN BERCETAK

LAIN-LAIN BAHAN BERCETAK

BUKU TEKS DAN BUKU RUJUKAN

(1)
BUKU TEKS

text3

Subtitle

text2

text4

LAIN-LAIN BAHAN BERCETAK

LAIN-LAIN BAHAN BERCETAK

JENIS CARTA

LAIN-LAIN BAHAN BERCETAK

KELEBIHAN BAHAN BERCETAK

KELEMAHAN BAHAN BERCETAK

LAIN-LAIN BAHAN BERCETAK

LAIN-LAIN BAHAN BERCETAK

LAIN-LAIN BAHAN BERCETAK

LAIN-LAIN BAHAN BERCETAK

LAIN-LAIN BAHAN BERCETAK

LAIN-LAIN BAHAN BERCETAK

LAIN-LAIN BAHAN BERCETAK

LAIN-LAIN BAHAN BERCETAK

LAIN-LAIN BAHAN BERCETAK

LAIN-LAIN BAHAN BERCETAK

LAIN-LAIN BAHAN BERCETAK

LAIN-LAIN BAHAN BERCETAK

LAIN-LAIN BAHAN BERCETAK

LAIN-LAIN BAHAN BERCETAK

Biasanya specimen di dapati dalam


bentuk awet
Misal bahan hidup seperti daun
digunakan sebagai specimen

LAIN-LAIN BAHAN BERCETAK

SOALAN PERBINCANGAN
Secara berkumpulan bincangkan
konsep sumber pengajaran dan
pembelajaran dari sudut pengkaji
mata pelajaran sejarah

TERIMA KASIH

Make Presentation much more fun


Your company slogan

Your company slogan

Persediaan Menggunakan Bahan


Sumber.

ilmu pengetahuan
persediaan

Your company slogan