MESYUARAT PENYELARASAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS

)
13 MEI 2009 SM SAINS HULU SELANGOR DAERAH HULU SELANGOR

Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)

JAWATANKUASA SPPK
JAWATANKUASA PEMANDU Panel Penasihat Jawatankuasa Petugas Khas

Jawatankuasa Kerja Induk

Perunding

Jawatankuasa Pentadbiran & Kewangan

Jawatankuasa Standard & Instrumen

Jawatankuasa Latihan & Profesional

Jawatankuasa Teknikal

n ra si h k ta ola en ek P S

Pe n

tak Pu sir s a an t

jian trik U e om k Psi

SPPK

Pep eri k Pus saan at

Pentaksiran Aktiviti Jasmani dan Sukan

Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK)
P
Pra PS

1

2
Tahap 1 PS

3

4

5
Tahap 2 PS + PP + PAJK

6

7

8
PS + PP + PAJK

9

10

11

PS + PP + PAJK + PpP PS + PP + PAJK + PpP UP Akademik Vokasional

UP
PS PP PpP UP PAJK = = = = =

UP

UP

UP

Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Pusat Peperiksaan Pusat Ujian Psikometrik Pentaksiran Aktiviti Jasmani & Ko kurikulum

Keseimbangan PBS dan PBP dalam SPPK
Pra
P 1

SR Tahap 1
2 3 4

SR Tahap 2
5 6 7

SMR
8 9 10

SMA
11

PBS PBS PBS PBS PBS PBP PBP PBP

100:0

100:0

70:30

50:50

30:70

STRATEGI PELAKSANAAN
FOKUS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH STRATEGI PELAKSANAAN 1. PERANCANGAN 2. PENATARAN 3. PENGOPERASIAN 4. PEMANTAUAN 5. PENGESANAN PUNCA KUASA / DOKUMEN 1.AKTA 2.SURAT PEKELILING 3.BUKU FORMAT 4. DOKUMEN PENTAKSIRAN 2010 INDIKATOR PENCAPAIAN 2006 JADUAL PELAKSANAAN 1. TARIKH MULA PBS 2. TARIKH TAMAT PBS 3. TARIKH TAMAT KEMASUKAN

PENGENALAN PENGENALAN
1. Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) merupakan satu komponen pentaksiran yang dikendalikan oleh pihak sekolah 2. Pentaksirannya dilaksanakan oleh guru-guru mata pelajaran 3. Secara berterusan menerusi aktiviti P&P

4. PBS dirancang, ditadbir, diskor dan dilaporkan secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh LPM 5. Untuk menjamin kualiti pelaksanaan PBS, mekanisme penyelarasan dan pemantauan akan dilaksanakan untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahan skor pentaksiran di sekolah

MATLAMAT PBS
• PBS ingin mencapai matlamat asas kurikulum bagi setiap bidang/mata pelajaran. Cth : Matlamat kurikulum Sejarah utk memupuk/memperkukuh semangat setia negara dan jati diri warganegara Malaysia

• PBS bermatlamat untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi JERI’S. • PBS mengutamakan penglibatan, penghayatan, pemahaman, pengetahuan, ketrampilan, sikap yakin diri dan kemahiran berbahasa pelajar • Tidak ‘examination oriented’ semata-mata

PENYATAAN DASAR/PUNCA KUASA
Pelaksanaan PBS ditadbir mengikut kuasa kuasa/peraturan yang diberikan
 AKTA PENDIDIKAN (Akta 550) (seksyen 67,68 dan 69) • PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN) 1997 • AKTA RAHSIA RASMI • PERINTAH AM • SURAT PEKELILING • BUKU PENDAFTARAN • SURAT MAKLUMAN • WATIKAH PELANTIKAN • SURAT PELANTIKAN

DASAR….
• Sekolah wajib melaksanakan PBS bagi semua m/p yg mempunyai komponen kerja kursus, amali, projek, modul dan ujian lisan (ikut jadual kerja LPM) • PBS MESTI dilaksanakan semasa proses P&P • PBS dilaksanakan mengikut garis panduan LPM • Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah mesti dilaksanakan mengikut pentaksiran PLBS. • Setiap calon mesti mempunyai markah/pencapaian PBS setelah tamat tempoh pelaksanaan.

DASAR (sambungan)
• J/Kuasa Induk PBS peringkat negeri, daerah, sekolah perlulah ditubuhkan. • Kos dan pelaksanaan PBS di bawah tanggungan pihak sekolah. • Petugas PBS adalah personel yang dilantik • Mengurus dokumen, skor evidens dan sijil adalah tanggungjawab pihak sekolah. • Skor hendaklah dihantar ke LPM mengikut kaedah dan tempoh yang telah ditetapkan. • Semua rekod dan eviden, perlu disimpan dengan selamat selama 6 bulan selepas keputusan peperiksaan diumumkan.

KONSEP PBS KONSEP PBS
Pentaksiran Berasaskan Sekolah dilaksanakan di peringkat sekolah sebagai sebahagian daripada proses pengajaran & pembelajaran (P&P) berdasarkan kerangka yang ditetapkan dan dimoderatkan.

1. DIRANCANG
Di peringkat sekolah merujuk kepada perancangan pentaksiran seperti berikut: • Murid yang akan ditaksir • Bila pentaksiran dilaksanakan • Kekerapan • Siapa yang terlibat • Pemilihan atau pembinaan instrumen pentaksiran • Penskoran/penggredan • Pelaporan pelaksanaan PBS

2. DITADBIR
Di peringkat sekolah merujuk kepada usaha mengumpul maklumat pentaksiran dan dilaksanakan oleh guru pentaksir yang terlibat dalam pembelajaran murid dan pengurusan evidens

3. DISKOR
Di peringkat sekolah merujuk kepada proses pemberian skor kepada perkara ditaksir berdasarkan peraturan penskoran

4. DILAPORKAN
Di peringkat sekolah merujuk kepada perumusan skor oleh guru pentaksir bagi mendapatkan tahap penguasaan pelajar. Perumusan skor akan dibuat berdasarkan prinsip rumusan yang telah ditetapkan oleh peraturan penggredan yang telah dibina

5. DIMODERATKAN
Merujuk kepada usaha memastikan tiap-tiap murid ditaksir berdasarkan perkara yang sama. Mekanisme penyelarasan dan pemantauan dilaksanakan untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahan skor pentaksiran bagi menjamin kualiti.

6. MEMPUNYAI KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN
Merujuk kepada sejauh mana skor pentaksiran itu dapat menggambarkan cukup cakup tentang perkara yang ditaksir dan perkara yang ditaksir itu relevan. Kebolehpercayaan merujuk kepada sejauhmana skor pentaksiran itu tepat dan tekal. Kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran ini dipastikan melalui pelaksanaan mekanisme penyelarasan dan pemantauan

7. PELAPORAN POSITIF
• Merujuk kepada skor yang dilaporkan menunjukkan tahap penguasaan murid dan ini boleh diperbaiki dan dipertingkatkan dari semasa ke semasa

PERANCANGAN PENTAKSIRAN
Untuk memastikan perjalanan dan perlaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah berjalan lancar dan berterusan, satu program PBS yang berkesan dan sistematik dirancang untuk dilaksanakan seperti berikut:

A. PERANCANGAN
Perancangan yang teliti dilaksanakan antara LPM, JPN dan petugas PBS yang dilantik

B. PENATARAN
• Penataran ialah pendedahan tentang Dasar, Konsep, Prinsip, Kerangka dan Pengurusan PBS kepada pihak yang terlibat dengan pelaksanaan PBS seperti pentadbir sekolah, pemantau, penyelaras, pentaksir sekolah, ibu bapa dan murid. • Penataran dilaksanakan di peringkat pusat, negeri, daerah dan sekolah

C. PELAKSANAAN PENTAKSIRAN
Pelaksanaan PBS ialah mentaksir perkara yang hendak ditaksir dalam PBS mengikut prosedur yang telah ditetapkan seperti dalam Dokumen Pentaksiran, Format Pentaksiran, Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus.

D. PENYELARASAN
Penyelarasan ialah satu proses untuk memastikan pentaksiran PBS dilaksanakan dengan cara yang betul dan seragam dari segi kefahaman peraturan penskoran, penggunaan peraturan penskoran dan pemberian skor

PERINGKAT PENYELARASAN

PENYELARASAN PERINGKAT PROSES

PENYELARASAN PERINGKAT PRODUK

PILIH 10 SAMPLE 5:3:2 CALON KOMPETAN CALON BELUM KOMPETAN PEMBERIAN SKOR

PENYELARASAN SKOR

YA KEMASUKAN MARKAH DALAM SISTEM LAPORAN

TIDAK

TIDAK

E. PEMANTAUAN
Pemantauan ialah satu proses mendapatkan maklumat dan memastikan program PBS dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan

F. PENGESANAN
Pengesanan ialah proses menilai program PBS dari segi pencapaian objektif, kekuatan dan kelemahan instrumen serta impaknya untuk tujuan memperbaiki program PBS

G. Penyediaan Laporan
Penyelaras, Pemantau dan Jabatan Pelajaran Negeri akan membuat laporan mengenai pelaksanaan PBS untuk penambahbaikan.

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN
• Secara amnya, pelaksanaan PBS merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh guru untuk mendapatkan eviden. • dan membuat penghakiman terhadap penguasaan dan penghayatan murid terhadap konstruk atau perkara yang dikenalpasti berdasarkan kerangka yang tertera dalam Format Pentaksiran dan standard yang telah ditetapkan

PETUGAS PENTAKSIRAN
• Merupakan personel yang dilantik oleh LPM/JPN untuk mengendalikan pentaksiran
a. Pentaksir Kebangsaan (PK) b. Pentaksir Negeri (KPN) c. Ketua Pentaksir Kawasan (KPKw) d. Pentaksir Kawasan (PKw) e. Ketua Pentaksir Sekolah (KPS) f. Pentaksir Sekolah (PS)

DASAR PENDIDIKAN
• • • • DASAR DASAR DASAR DASAR 60 : 40 PERSEKOLAHAN WAJIB PSMI PENTAKSIRAN (SPPK)

ANDA PENENTU KEMENJADIAN MODAL INSAN YANG CEMERLANG

SEKIAN. TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful