BAB 5 KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

PERJANJIAN AQABAH PERTAMA DAN KEDUA
HIJRAH

Konsep Hijrah
Sebab dan tujuan Hijrah
KepentinganHijrah

Piagam Madinah

Kandungan Piagam Madinah
Kepentingan Piagam Madinah

Penyebaran Islam - Mempertahankan Hak Maruah
Perjanjian Hudabiah
Kota Makkah

Kepentingan Piagam Madinah
Pembukaan semula kota Makkah
Kepentingan Pembukaan Semula

PERJANJIAN AQABAH
Aspek

Perjanjian Aqabah 1

Perjanjian Aqabah 2

Tahun

621m

622m

tempat

Di Aqabah

Di Aqabah

antara

Nabi dan dengan orang Arab Madinah(Aus dan
Khazjraj)

Nabi dengan suku Aus dan
Khazraj)

Isi
1. Mereka hendaklah beriman kepada allah dan 1.Suku Aus dan Khazraj
perjanjian rasul
memeluk Islam dan
mengukuhkan kagi taat setia
2. Mereka berjanji akan membantu
kepada Nabi
perjuangannabi
3.Mereka tidak akan melakukan amalan jahiliah 2.Mereka menjemput Nabi
dan orang di madinah
seperti mencuri, minum arak dan membunuh
berhijrah ke Madinah
bayi perempuan
3.Mereka secara sukarela
Tindakan
Nabi selepas perjanjian ialah Mus`ab bin umair akan menyediakan tempat
(pendakwah Islam) dihantar ke madinah untuk tinggal dan menjanjikan
keselamatan untuk nabi dan
menyebarkn islam.
orang Islam Makkah serta
menyatakan kesediaan
mempertahankan Islam
sambungan

Kepentingan
Perjanjian
1Jaminan keselamatan dan
kesanggupan orang madinah
memperthankan islam telah
menjadi pendorong utama
berlakunya hijrah
2.Sokongan dan bantuan
arab madinah kepada orang
islam makkah merupakan
faktor penting kejayaan hijrah
ke madinah

HIJRAH
Latarbelakang Hijrah:
1.Berlaku pada 1 Ramadan bersamaan 12 September 622M
2.Berlaku secara rahsia dan berperingkat-peringkat.
3.Baginda berhijrah bersama Abu Bakar selepas orang Islam lain berhijrah.
4.Perjalanan baginda memakan masa selama 12 hari.Konsep Hijrah:
1.Hijrah ialah perkataan yang bermakna berpindah.
2.Hijrah bermaksud perpindahan orang Islam dari Kota Makkah ke Kota Madinah dalam
usaha untuk memperkukuhkan kedudukan Islam dan merupakan strategi baru untuk
menyuburkan Islam.
3.Pengertian lebih luas iaitu perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan
keburukan dan kejahatan.
4.Orientalis Barat mentafsir sebagai suatu pelarian.
5.Pendapat Orientalis Barat dapat disangkal kerana orang Islam berhijrah ke Madinah
disebabkan:
i.Jemputan orang Ansar.
Ii.Ketibaannya disambut dengan rela hati dan meriah.
Iii.Diberi tempat tinggal dan keselamatan mereka dijamin.
Iv.Nabi telah dilantik sebagai kesemua penduduk Madinah termasuk bukan Islam.Jemputan masyarakat
arab madinah yang
sedang menghadapai
pelbagai konflik:
a.Suku aus dankahzraj
sering bertelagah
sesama sendiri dan
ekonomi mereka dikuasai
oleh orang Yahudi
b.Untuk mendamaikan
masyrakat madinah yang
sentiasa bermusuhan
P
c. Orang madinah
memerlukan pemimpin
berkaliber seperti nabi
untuk memimpin mereka

Perintah allah menerusi
wahyu (surah al-anfal)
supaya berhijrah kerana
niat dan pakatan Quraisy
untuk membunuh baginda

Sebab dan tujuan

ga n
n
a
t
n
e
n
Pe
ai s y
r
u
Q
n
a
g
M ak k a h

Untuk meneruskan
penyebaran Islam
kerana:
a.Di Makkah terdapat
ancaman Quraisy
b.Mewujudkan
sebuah
masyarakat Islam
yang bersatu
padu dan
sempurna

PROSES HIJRAH
Bermula setelah berjaya melepaskan diri daripada kepungan pemuda
Quraisy terhadap rumah Nabi

Nabi menemui Abu Bakar al Siddiq dan menyatakan tentang
perintah Allah supaya berhijrah

Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur sebelum ke Madinah.

Perjalanan mereka dipandu oleh Abdullah bin Arqat(belum memeluk Islam)

KEPENTINGAN


1.Dakwah dapat dilakukan dengan aman dan
terbuka.
2Dapat mendamaikan suku Aus dan Khazraj
yang sering bersengketa melalui sengat
persaudaraan sesama Islam
3.Dapat mempersaudarakan orang Islam
Makkah dengan orang Islam Madinah
4.Dapat menyatukan golongan ini yang
sebelumnya memepunyai perbezaan
kedudukan dan ekonomi dan sosial
5.Orang Islam Madinah yang memberi
bantuan kepada Muhajirin digelar Ansar
6.Orang Islam Makkah yang berhijrah ke
Madinah digelar Muhajirin
7.Dapat menyatupadukan penduduk Madinah
yang terdiri daripada pelbagai suku, budaya
dan agama dapat menikmati kesejahteraan
dan kemakmuran hidup.
8.Masjid al-Nabawi telh dibina sebagai
tempat beribadat, belajar dan tempat
bertemu untuk membincangkan masalah.
9.Kawasan persekiarannya dijalankan aktiviti
harian seperti berjual beli.
10.Wujud kiraan tahun hijrah dalam taqwim
Islam dan mula digunakan pada zaman
khalifah Umar al-Khattab.
11.Nama Yathrib ditukar kepada MadinahalMunawarah.
12.Islam menjadi cara hidup merangkumi
bidang politik, ekonomi dan sosial.

13.Sikap tolenransi kaum dan tolong menolong
dapat melahirkan masyarakat cemerlang, contoh:
orang Madinah sanggup memberikan tempat tinggal,
menyediakan makanan dan keperluan asas lain,
serta menerima mereka sebagai saudara dan
sebahagian daripada masayrakat Madinah.
14.Hijrah berjaya dengan sokongan dan
pengorbanan sahabat-sahabat Nabi sendiri. Contoh:
A.Abu Bakar sanggup bergadai nyawa dan harta
semata-mata untuk melindungi Nabi semasa
berhijrah.
B.Alli bin Abi Talib sanggup tidur di tempat tidur
Nabi bagi mengelirukan orang Arab Quraisy
yangmengepung rumah Nabi
C.Abdul Rahman bin Auf, saudagar yang kaya
sanggup menyumbangkan hartanya membantu
orang Islam yang tidak berkemampuan
15.Wanita yang dapat memainkan peranan penting
sebagai suri rumah untuk menggerakkan kemajuan
sesebuah negara. Contoh, Asmah, puteri Abu Bakar
sanggup menghantar makanan dan menyampaikan
berita kepada Nabi di Gua Sur walaupun
tindakannya berbahaya serta laluannya berliku dan
berbatu besar
16.Nabi sanggup berkorban dan meninggalkan
kesenangan hidup demi memperjuangkan Islam
17.Kebijaksanaan Nabi mengatur strategi
perjuangan:
A.Nabi bersembunyi di Gua Thur dahuluu.
B.memilih jalan ke Selatan menuju keTihamah
bukan jalanke utara.
18.Menubuhkan negara Islam Madinah dan
merangka sebuah perlembagaan untuk mentadbir
yang dinamakan Piagam Madinah

PIAGAM MADINAH
Sebuah perlembagaan bertulis
Yang dirangka oleh Nabi
Pada 622M berpandukan wahyu
Allah s.w.t.

Perlembagaanbertulis permama
Di dunia dan mengandungi
47 fasal
a.23 fasal menerangkan
Hubungan dan tanggungjawab
Di kalangan orang Islam
b.24 fasal menyentuh tentang
Tanggungjawab orang bukan Islam
Termasuk orang Yahudi
Terhadap negara Islam

Latar Belakang

Menganungi peraturan, tanggungjawab
ketua negara dan rakyatnya berasaskan
Perjuangan orang Islam dan
Orang bukan Islam

KANDUNGAN PIAGAM MADINAH
PERKARA

RUMUSAN

Politik

a.Nabi pemimpin di Madinah

Agama

a.Masyarakat Madinah bebas mengamalkan
agama masing-masing

b.Nabi adalah sebagai hakim yang
menyelesaikan masalah yang timbul antara
orang Islam dengan orang bukan Islam

b.Mereka bebas mengamalkan adat mereka
selagi tidak bertentangan dengan Islam

Sosial

a.Masyarakat Madinah dianggap sebagai satu
ummah dan mempunyai tanggungjawab yang
sama terhadap negara Madinah
b.Masyarakat Madinah tidak boleh bermusuhan
sesama sendiri

Perundangan

Ekonomi

Pertahanan

a.Undang-undang Islam diguna pakai secara
menyeluruh tetapi peraturankekeluargaan dalam
sesuatu kabilah boleh diamalkan selagi tidak
bertentangan dengan Islam
a.Kerjasama di antara masyarakat Maadinah
dituntut demi memajukan ekonomi negara
b.Unsur penipuan dan riba dihapuskan dalam
sistemperniagaan
a.Semua anggota masyarakat dikehendaki
mempertahankan Madinah daripada ancaman luar

Kedudukan Yahudi a.Keselamatan orang bukan Islam khususnya
Yahudi terjamin
Selagi mereka mematuhi perlembagaan Madinah

KEPENTINGAN PIAGAM
MADINAH

1.Kerajaan
1.KerajaanIslam
IslamMadinah
Madinahmerupakan
merupakanmodel
modelkerajaan
kerajaanIslam
Islamyang
yangunggul
unggul
2.Unsur-unsur
Islam
boleh
dipraktikkan
dalam
sessbuah
negara
yang
2.Unsur-unsur Islam boleh dipraktikkan dalam sessbuah negara yangterdiri
terdiri
daripada
pelbagai
bangsa
dan
agama
daripada pelbagai bangsa dan agama
3.Piagam
3.PiagamMadinah
Madinahmengandungi
mengandungiperaturan
peraturanyang
yangberkaitan
berkaitandengan
dengandunia
dunia
dan
akhirat
dan akhirat
4.Ekonomi
4.EkonomiIslam
Islammementingkan
mementingkankeadilan
keadilandan
danketelusan
ketelusandalam
dalamperniagaan
perniagaan
dan
dilaksanakan
dan dilaksanakan
5.Nabi
5.Nabiberjaya
berjayamembentuk
membentukmasyarakat
masyarakatbaru
baruberasaskan
berasaskanummah,
ummah,melalui
melalui
semangat
persaudaraan
Islam,
konsep
keadilan
sosial
dan
persamaan
semangat persaudaraan Islam, konsep keadilan sosial dan persamaanhak
hak
serta
amalan
dan
sifat
positif
dipraktikkan
serta amalan dan sifat positif dipraktikkan
6.Undang-undang
6.Undang-undangIslam
Islamdiperkenalkan
diperkenalkan
7.Sistem
pemerintahan
yang
7.Sistem pemerintahan yangmeletakkan
meletakkan Allah
Allahs.w.t.
s.w.t.sebagai
sebagaikuasa
kuasa
tertinggi
tertinggi
8.Berjaya
8.Berjayamenyusun
menyusunmasyarakat
masyarakatyang
yangsistematik
sistematikkerana
keranasetiap
setiapkaum
kaumterikat
terikat
dengan
undang-undang
yang
telah
digariskan
dan
mereka
dengan undang-undang yang telah digariskan dan mereka
bertanggungjawab
bertanggungjawabmemepertahankan
memepertahankanMadinah
Madinahdaripada
daripadaserangan
seranganluar.
luar.

PENYEBARAN ISLAM
1.Melalui penghantaran
utusan:
a.ke Rom, Rom Timur, Parsi,
Mesir dan Habsyah

Strategi Dakwah
Nabi

b.Kewilayah di sekitar
Semenanjung Tanah Arab.
2.Tidak memaksa mereka
memeluk Islam:
a.Menggunakan diplomasi
b.menunjukkan nilai-nilai
yang baik
c.Menerusi warkah
d.Mewujudkan rasa
persefahaman dengan

PRINSIP PEPERANGAN
DALAM ISLAM
1.Islam membenarkan umatnya berperang apabila diserang musuh.
2.Peperangan bertujuan mencari keamanan supaya tempat beribadat
terpelihara
3.Islam menegah permusnahan harta benda, tanam-tanaman, membunuh
binatang
ternakan dan orang tidak berdosa
1.
4.Islam melarang membunuh orang yang lemah seperti orang tua,
kanak-kanak, wanita, orang yang sakit dan orang yang menyerah
diri.
5.Pertempuran dalam Islam adalah untuk menentang kezaliman,
mempertahnkan maruah diri, agama dan negara.
6.Seandainya musuh ingin berdamai, orang Islam haruslah memilih
perdamaian.
7.Walaupun peperangan antara orang Quraisy Makkah dengan orang
Islam Madinah telah berlaku, namun ia terbukti untuk mempertahankan
maruah agama, bangsa dan negara semata-mata.

PERJANJIAN HUDAIBIAH

elakang

8M rombongan Islam ke Makkah kerana ingin menubainaikan umrah
disekat oleh Arab Quraisy diHudaibiah. Nabi menghantar Uthman bin
Makkah untuk menerangkan tujuan kedatangan mereka.
slam mendengar khabar angin tentang kematian Uthman telah
pah setia yang dikenali dengan baiah al-Ridwan. Orang Arab Quraisy ber
kenali dengan baiah al-Ridwan. Orang Arab Quraisy berasa bimbang lalu
ui Nabi.
rsedia mengadakan perjanjian dan termeterailah Perjanjian Hudaibiah an
ngan Suhail bin Amru pada bulan Zulkaedah 628M – 6 Hijrah.

ISI PERJANJIAN
HUDAIBIAH
1.Kedua-dua pihak bersetuju mengadakan genjatan
senjata selama sepuluh tahun.
2.Kabilah Arab yang lain bebas memihak sama ada
kepada orang Islam Madinah atau orang Quraisy
Makkah.
3.Orang Islam Madinah yangmemihak ke Makkah
tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu
dipulangkan.
4.Orang QuraisyMakkah yang memihak ke Madinah
tanpa kebenaran
penjaganya perlu dipulangkan semula.
5.Umat Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada
tahun berikutnya (7 Hijrah).

Orang Islam boleh
Mengerjakan haji
Dengan aman pada
Tahun 629M

Kepentingan
Perjanjian
Hudaibiah

Kaum Quraisy telah mengiktiraf
Kewujudan negara Islam Madinah
Dan Nabi sebagai pemimpin

Tempoh perdamaian telah
Memberi peluang kepada nabi:
a.Menyebarkan Islam ke seluruh
Tanah Arab
b.Isi perjanjian ke 3 dan ke 4
Membawa keuntungan kepda
Islam
c Ramai pahlawan Quraisy
Memeluk Islam seperti
Khalid bin Al Walid dan Amru
al As

Menjadi perintis ke arah
Pembukaan semula kota
Makkah

PEMBUKAAN SEMULA
KOTA MAKKAH

Perdamian bertahan selama
Dua tahun kerana Arab Quraisy
Melanggar Perjanjian
Apabila mereka membunuh
Beberapa orang Bani
Khuzaah yang berpihak
Kepada Islam

Faktor kota Makkah muddah
dikuasai:
a.Pengislaman al Abbas(bapa
Saudara Nabi) dan Abu Suffian
(ketua kaum Quraisy)
b.Jaminan keselamatan kepda mereka
Yang terkepung semasa pembukaan
Kota Makkah
:

Nabi menyediakan empat pasukan
Tentera terdiri daripada 10,000
Orang diketuai oleh Khalid bin Al Walid
Abu Ubaidah al Jarrah, Saad
Bin Ubadah dan Zubair bin
Al Awwam.

Mereka memsuki kota Makkah melalui
Utara, selatan,barat dan barat daya Makkah
Dengan mudah pada 630M bersaman8 Hijrah

Kaabah terpelihara
Daripada unsurUnsur Jahiliah

Kota Makkah dijadikan
Sebagai kota suci umat
Islam

KEPENTINGAN PEMBU
KAAN SEMULA KOTA
MAKKAH

Wujudnya sebuah pusat
Pemerintahan Islam yang
kuat

Makkah menjalankan
Pemerintahan Islam

Pembuka jalan
Ke arah penyebaran
Islam ke seluruh
Tanah Arab

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful