BUDAYA DAN PEMBELAJARAN

- Budaya dan Kepelbagaian Kelompok di Malaysia -

KONSEP BUDAYA

Budaya (daripada perkataan Sanskrit

buddayah, yang merupakan kata jamak bagi perkataan buddhi) bermaksud budi pekerti atau akal.

Budaya – budaya merupakan keseluruhan

aspek kemanusiaan – sejarah, kesusasteraan, institusi politik, muzik, lukisan, falsafah dan sebagainya.

 

E.B. Tylor – merujuk kepada ilmu

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, kesusilaan, undang-undang dan adat resam.

 

Malinowsky – dalam bukunya “A Scientific

Theory of Culture” –mengkelaskan budaya sebagai suatu tindak balas terhadap keperluan manusia.

 

 Budaya secara umum – cara/gaya hidup

sesebuah masyarakat/bangsa. Ia meliputi semua aktiviti harian manusia. Ia juga berperanan membezakan antara bangsabangsa tertentu.
 Komponen utama budaya;
Simbol Bahasa Nilai Norma Objek material

KEBUDAYAAN
Mengikut takrif Kamus Dewan, ‘kebudayaan’

membawa maksud cara hidup sesebuah masyarakat, tamadun, peradaban dan kemajuan.
Buku Moden Dictionary of Sociology merujuk

kebudayaan sebagai keseluruhan cara hidup manusia meliputi kehidupan kelompok yang bercorak kebendaan dan bukan kebendaan.

Budaya Kebendaan Bangunan, senjata, alat dan kenderaan Budaya Bukan Kebendaan Kepercayaan, adat resam dan undang-

undang

Kebudayaan juga terdiri daripada hasilan yang

dikongsi oleh masyarakat; manakala masyarakat pula terdiri daripada manusia yang berinteraksi antara satu sama lain, dan yang berkongsi satu kebudayaan.
Kebudayaan dan masyarakat adalah saling

berkait.
Sesuatu masyarakat itu tidak dapat hidup

tanpa kebudayaan, kerana masyarakat akan luput.

Sesuatu kebudayaan juga tidak dpt wujud

tanpa masyarakat yang menggunakan dan meneruskannya.
Oleh itu, kebudayaan dapat disimpulkan

sebagai keseluruhan cara hidup manusia termasuk hasil ciptaan dan pemikiran yang sesuai dengan kehendak rohani dan jasmani yang menjadi amalan untuk kesejahteraan hidup sesuatu kelompok masyarakat

Jenis dan Demografi Kelompok
Sesuatu komuniti / kelompok terdiri daripada; Satu kumpulan manusia Di dalam satu kawasan geografi Pembahagian kerja kepada fungsi-fungsi

khusus dan saling berkait Satu kebudayaan dan sistem sosial yang mengaturkan aktiviti-aktiviti mereka Ahli-ahli yang sentiasa sedar tentang perpaduan serta menjadi sebahagian komuniti tersebut.

Ahli-ahlinya yang dapat bertindak dengan

cara bersatu-padu dan teratur. Keadaan fizikal dan sosial kehidupan di bandar dan luar bandar amat berbeza. Oleh itu, terdapat perbezaan personaliti dan tingkahlaku penduduk bandar dan luar bandar.


5 jenis komuniti luar bandar (Edwards, 1995) Komuniti luar bandar Terdiri daripada satu pusat bandar yg

dikelilingi oleh tempat-tempat pertanian. Terbuka tanpa pusat bandar Perkampungan yg berbagai-bagai jenis seperti kampung nelayan, kampung lombong, kampung perkilangan, kampung tanaman gandum atau padi. Komuniti kampung barisan yang terdiri daripada barisan rumah di pinggir jalan atau sungai. Komuniti ladang atau estet.

Komuniti bandar Pembahagian kerja kepada pekerja khusus Organisasi sosial berdasarkan pekerjaan

dan kelas sosial dan bukan berdasarkan kekeluargaan Institusi formal kerajaan yang berdasarkan kawasan dan bukan berdasarkan famili Sistem perdagangan dan perniagaan Sistem komunikasi termasuk pengangkutan dan sistem penyimpan rekod Teknologi yang rasional

Bangsa
Bangsa ialah sekumpulan masyarakat yang

mempunyai ciri-ciri kebudayaan, nilai dan aspirasi yang sama dan yang dapat ditentukan dengan sesuatu kawasan. Ciri-ciri yang dipunyai bersama oleh sesuatu bangsa itu adalah berbeza. Namun begitu, ciri-ciri yang dipegang bersama ini biasanya meliputi bahasa, asal usul ras dan agama.

Malaysia merupakan salah satu negara

berbilang kaum yang dapat hidup dengan harmoni. Antara tiga kaum utama di Malaysia Cina, Melayu dan India telahpun menetap di tanah ini selama 5 abad. Selain itu, Malaysia juga merupakan tanah air kepada sebanyak kira kira 80 kaum etnik, terutamanya di Malaysia Timur. Antaranya termasuklah Baba dan Nyonya, Kadazandusun dan Iban.

Struktur Masyarakat/Kelas Sosial
Struktur sosial menjadi landasan semua

masyarakat Malaysia. Setiap masyarakat mempunyai ciri-cirinya sendiri yang tertentu dan ia adalah hasil daripada sejarah dan persekitaran.

Masyarakat juga mempunyai corak

perhubungan dan struktur sosial yang menentukan agar kehidupan sosial sentiasa teratur dan dapat dijangka.

Sistem kelas sosial ialah satu sistem di dalam

sistem susun lapis sosial terbuka.

Di dalam sistem ini, susun lapis masyarakat

lebih mudah diubah dan dapat bergerak dari satu lapisan ke lapisan yang lain.

Status seseorang individu itu biasanya

bergantung kepada kedudukan ekonomi ketua rumah dan seseorang itu dapat naik atau turun di dalam hierarki ini dengan usaha atau kegagalannya sendiri.

Status seperti ini dikatakan status capaian

dan sedikit sebanyak status ini dapat dikawal oleh individu.

Sebagai contoh dalam masyarakat

perindustrian biasanya terdapat 3 kelas besar iaitu; Kelas atasan elit Kelas pertengahan (para profesional dan pekerja mahir kolar putih) Kelas bawahan (pekerja yang kurang mahir)

RAJA PEMBESAR RAKYAT HAMBA

KELAS ATASAN KELAS MENENGAH KELAS PEKERJA KELAS BAWAHAN

STRUKTUR SOSIAL TRADISIONAL

STRUKTUR SOSIAL MODEN

Biasanya terdapat pelbagai status yang

boleh diwarisi di dalam masyarakat berkelas dan terbuka kerana di dalam sistem terbuka mana sekalipun, masih ada orang yg terperangkap di dalam kelasnya, kerana ciri-ciri warna kulit atau kemiskinan ibu bapa yang tidak dapat dikawal oleh mereka.

Kepercayaan
Penduduk Malaysia bukan sahaja terdiri

daripada pelbagai kaum, malah mereka terdiri daripada pelbagai latar belakang budaya dan agama.

Secara umumnya orang Melayu adalah

penganut Islam, orang Cina penganut Buddha, orang India penganut Hindu, sementara pelbagai etnik peribumi lain menganut berbagai kepercayaan warisan dan animisme.

Kepelbagaian ini membawa maksud

bahawa seluruh rakyat Malaysia perlu dan bertoleransi dalam menjalani kehidupan seharian serta pengamalan adat kepercayaan masing-masing, demi menjaga keharmonian.

Walaupun Islam telah dinobatkan sebagai

agama negara, ini tidaklah bermakna hak-hak penganut agama lain dinafikan atau dikesampingkan.

Perlembagaan telah memperuntukkan

hak mereka untuk mengamalkan kepercayaan mereka dengan aman dan bebas daripada sebarang gangguan selagi mereka sendiri tidak melanggar peruntukan Perlembagaan tersebut.

Sebagai sebuah negara berbilang kaum

dan keturunan yang mengamalkan pelbagai budaya serta kepercayaan, rakyat Malaysia perlu mempunyai semangat tolerasi yang tinggi demi mewujudkan keharmonian hidup

Ini bermakna, setiap rakyat Malaysia perlu

bertimbangrasa dan saling hormatmenghormati antara satu sama lain dalam mengamal serta melaksanakan kepercayaan dan tuntutan agama masingmasing.

Bahasa
Bahasa merupakan alat pertuturan yang

digunakan untk berkomunikasi dalam kehidupan seharian. Di Malaysia terdapat pelbagai bahasa yang dipertuturkan kerana wujudnya kepelbagaian kaum dan bangsa. Antara bahasa utama yang digunakan di Malaysia ialah: Bahasa Melayu - kaum Melayu Bahasa Cina - kaum Cina Bahasa Tamil - kaum India

Selain itu, bahasa juga dipengaruhi oleh

persekitaran khusus. Sebagai contoh, perkembangan bahasa kanak-kanak yang membesar di dalam institusi seperti hospital dan rumah anak-anak yatim sangatlah terbantut.

Nisbet (1961), juga telah menunjukkan

bahawa persekitaran keluarga yang besar iaitu adik-beradik yang ramai akan menjejaskan perkembangan lisan. Ini akan menyebabkan perkembangan mental kanak-kanak itu akan terjejas.


TERIMA KASIH

- Tamat –

SELVAM PERUMAL

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful