You are on page 1of 38

BAB 1

PENGENALAN
PENTADBIRAN AWAM

OBJEKTIF BAB
Setelah mengikuti bab ini, anda seharusnya
boleh:
• Mendefinisikan pentadbiran awam.
• Membezakan antara pengurusan dan
pentadbiran.
• Membezakan antara pengurusan awam
dan pengurusan sektor swasta.
• Menjelaskan skop pengurusan awam.
• Menerangkan elemen-elemen penting
dalam pengurusan awam.

PENGENALAN
• Tumpuan kepada pentadbiran awam
dalam konteks amalan di Malaysia
• Pentadbiran ialah perlaksanaan
sesuatu tugas yang telah ditetapkan
ke arah mencapai matlamat tertentu

• Dimock et al. organisasi. dan individu yang terlibat dalam perlaksanaan undang-undang dan peraturan yang diputuskan atau dikeluarkan oleh badan perundangan.DEFINISI • Gordon dan Milakovich (1995:6) – segala proses. eksekutif dan kehakiman – terlibat dalam proses penggubalan undang-undang dan peraturan yang berkenaan. . (1983:5) – satu operasi pengeluaran barangan dan perkhidmatan untuk memenuhi kehendak rakyat.

– (ii) Satu `seni sains pengurusan' sebagaimana yang dapat dikaitkan dengan hal ehwal sebuah negeri atau negara. • Ahmad Atory (1983:1) memetik dua definisi klasik dari Dwight Waldo yang mengatakan pentadbiran awam sebagai: – (i) Sebuah organisasi yang mengrus manusia dan benda-benda untuk mencapai tujuan-tujuan kerajaan.DEFINISI • Woodrow Wilson (Dimock dan Dimock 1964:3) – perlaksanaan atau menjalankan urusan kerajaan demi mencapai matlamat memberikan perkhidmatan untuk memenuhi kehendak dan cita rasa rakyat. .

DEFINISI • diurus melalui dua bentuk pengurusan: a) Pengurusan Awam b) Pengurusan Swasta .

Pengurusan Projek iii. Pengurusan Kewangan ii.SKOP PENGURUSAN AWAM • Fungsi-fungsi pengurusan awam dijalankan dalam dua bentuk a) pengurusan sumber manusia b) pengurusan sumber bukan manusia i. Pengurusan Aset .

ELEMEN-ELEMEN PENTING DALAM PENGURUSAN AWAM • Kawalan a) Kawalan Perlembagaan (undang-undang tertinggi negara) b) Kawalan Legislatif (badan pembuat undang-undang) c) Kawalan Eksekutif (badan pelaksana) d) Kawalan Judisiari (badan kehakiman) .

ELEMEN-ELEMEN PENTING DALAM PENGURUSAN AWAM • Perlaksanaan a) Perlembagaan (proses dan prosedur bagi pelaksanaan pentadbiran) b) Akta (undang-undang) c) Polisi Awam (tindakan dan garis panduan) d) Arahan Kerajaan (arahan-arahan dalam bentuk dokumen bercetak dan rujukan utama) e) Pekeliling (perintah pihak yang lebih tinggi dalam hierarki kepada pihak bawahan) .

BAB 2 TEORI-TEORI ORGANISASI .

OBJEKTIF BAB Setelah mengikuti bab ini. ahli falsafah dan pengamal organisasi. • Menghuraikan kepentingan dan kegunaan Teori Organisasi. reka bentuk. • Menjelaskan elemen-elemen sebenar yang menjadi perhatian dalam mengkaji organisasi. anda seharusnya boleh: • Mengenal pasti teori-teori organisasi yang diperkenalkan oleh para akademik. . • Menerangkan pemilihan struktur. dan sistem organisasi yang berkesan.

PENGENALAN • Organisasi dan kehidupan manusia tidak boleh dipisahkan • Penubuhan sesebuah organisasi kebiasaannya dibentuk mengikut matlamat dan pendekatanpendekatan tertentu yang difikirkan sesuai bagi menyokong kejayaannya .

DEFINISI TEORI • Hatch (1997:9) – teori adalah penerangan. iaitu satu cubaan untuk menerangkan segmen-segmen pengalaman • 'Oxford Encyclopedic English Dictionary' – tafsiran atau sistem idea yang menerangkan sesuatu perkara .

DEFINISI TEORI • Umumnya teori adalah satu bentuk pemikiran yang cuba menerangkan atau mengandaikan sesuatu keadaan • Teori Organisasi pula diertikan sebagai satu disiplin yang mengkaji struktur dan reka bentuk organisasi .

DEFINISI ORGANISASI • Menurut Litterer (1983:5) – organisasi adalah campur tangan sosial atau peralatan yang dibangunkan oleh manusia untuk mencapai sesuatu yang adakalanya tidak mustahil dicapai • Daniel Robey (1991:7) – peranan-peranan sistem dan aliran aktiviti-aktiviti yang dibentuk untuk menyempurnakan matlamatmatlamat yang dikongsi bersama .

sistem aktiviti yang berstruktur dan dikenal pasti batasnya .DEFINISI ORGANISASI • Jones (1998:4) – satu cara yang digunakan oleh manusia untuk mengkoordinasikan tindakan-tindakan mereka bagi mencapai sesuatu yang mereka inginkan atau bernilai • Draft (1989:9-10) – entiti sosial yang terarah kepada pencapaian matlamat.

TEORI-TEORI ORGANISASI • • • • Max Weber (BMW) Frederick Taylor (ST) Henry Fayol (F14) Douglas McGregor (Mc XY) .

BAB 3 DASAR-DASAR AWAM .

• Menganalisis dasar-dasar awam di Malaysia. • Membincangkan sumber-sumber dan sokongan kepada cadangan dasar awam. • Membandingkan ciri-ciri.OBJEKTIF BAB Setelah mengikuti bab ini. . bentuk-bentuk. • Mengenal pasti model-model dalam pembentukan dasar awam. anda seharusnya boleh: • Mendefinisikan konsep dasar awam. dan sifat-sifat dasar awam. • Mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab dalam • pembentukan dasar awam.

PENGENALAN • Apakah contoh dasar-dasar kerajaan yang anda tahu? .

group or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilise and overcome in an effort to reach a goal or realise an objective or a purpose”. 1978:18). . • Friedrich (1963:79) mendefinisikan dasar sebagai: – “A proposed course of action of a person.DEFINISI • Apa juga tindakan yang diambil atau tidak diambil oleh kerajaan (Dye.

• Mansor (1981:46) – tindakan yang dilakukan oleh kerajaan.DEFINISI • Anderson (1975:3-4) – sebagai haluan tindakan yang mempunyai sesuatu tujuan oleh pelaku (actor) atau se kumpulan pelakupelaku dalam mengendalikan sesuatu masalah atau perkara yang berkaitan. dan kesan-kesan daripada tindakan tersebut . kenapa tindakan tersebut dilakukan.

DEFINISI • Richard Vaison – “kesan” sesuatu dasar. digunakan sebagai kriteria untuk menentukan sama ada sesuatu dasar bersifat “awam” atau “persendirian” .

e) “Pelaksanaan dasar”. sentiasa berterusan dan berubah b) Melibatkan berbagai komponen c) Keputusan d) Panduan umum yang memerlukan arahanarahan yang khusus. f) Matlamat yang ingin dicapai di masa hadapan.CIRI-CIRI UTAMA DASAR AWAM a) Dinamis dan kompleks. g) Pelaku utama atau pihak yang bertanggung jawab memberiinput dalam proses penggubalan. h) “Kepentingan umum” .

• Rancangan pula merupakan satu bentuk dasar yang lebih terperinci dan mengandungi beberapa dasar lain yang berkaitan. .BENTUK-BENTUK DASAR AWAM • Undang-undang merujuk kepada satu bentuk dasar yang digubalmengikut proses perundangan bagi membendung atau mengatasi sesuatu masalah.

BENTUK-BENTUK DASAR AWAM • Program pula dibentuk untuk membantu sesuatu masalah tertentu yang sedang dihadapi • Projek merupakan satu bentuk dasar yang lebih konkrit dan tersusun. .serta berfungsi sebagai sebahagian dari program.

SIFAT-SIFAT DASAR AWAM • Tuntutan dasar (policy demand) • Kenyataan dasar (policy statement) • Keputusan dasar (policy decision) • Keluaran dasar (policy output) • Hasilan dasar (policy outcome) .

Dasar Kawalan (Regulative Policy) 4. Dasar Pengagihan (Distributive Policy) 3.PENJENISAN DASAR AWAM 1. Dasar Penyusunan (Organisational Policy) 5. Dasar Pungutan (Extractive Policy) 2. Dasar-Dasar Simbolik (Symbolic Policies) .

masing-masing diberi kuasa menurut perlembagaan dan undang-undang untuk membuat dasardasar awam tertentu • Badan pembuat dasar yang tertinggi di Malaysia ialah Kabinet yang dibantu oleh tiga badan penyelaras dan pembuatan dasar di peringkat sub-kabinet. iaitu Kerajaan Persekutuan.PEMBUAT DASAR AWAM • Ketiga-tiga peringkat kerajaan di Malaysia. Majlis Kewangan Negara mengenai kewangan. iaitu Majlis Tanah Negara mengenai perkara tanah. dan Majlis Kebangsaan Kerajaan Tempatan mengenai kerajaan tempatan . Kerajaan Negeri dan Kerajaan Tempatan (Penguasa Tempatan).

persatuan peladang dan lain-lain.kesatuan sekerja.SUMBER CADANGAN DASAR AWAM • Eksekutif politik • Birokrat – Kebanyakan anggota birokrat merupakan pelaksana dasar • Perunding (Consultants) • Agensi Penyelidikan • Badan Perundangan (Legislator) • Kumpulan Berkepentingan seperti badan-badan perniagaan. • Kumpulan “Clientele” • Kumpulan Orang Awam (Citizen Groups) • Parti Politik • Pihak Media .

• Pengesahan dari ahli-ahli profesional.SOKONGAN TERHADAP CADANGAN DASAR AWAM • Mendapatkan sokongan majoriti dari ahli-ahli badan perundangan. iaitu peluang untuk mendapatkan kebenaran atau tidak bergantung kepada kedudukan seseorang dalam hierarki. . • Meningkatkan kecekapan • Penglibatan orang awam merupakan asas untuk mendapatkan pengesahan terhadap dasar/program kerajaan dalam sistem demokrasi. • Merujuk kepada autoriti hierarki.

menjelaskan proses pengagihan sumber dalam bentuk mekanisme input dan output yang melibatkan tuntutan-tuntutan di satu pihak dan keputusan-keputusan di satu pihak yang lain. .MODEL PEMBENTUKAN DASAR AWAM • Teori Sistem.

golongan elit yang berperanan untuk membentuk pendapat umum mengenai persoalan-persoalan dasar.MODEL PEMBENTUKAN DASAR AWAM • Teori Elit. dan bukan orang ramai yang membentuk pendapat elit. .

seperti kumpulan pendesak dan kumpulan berkepentingan untuk mempengaruhi proses pembentukan dasar. . – merupakan perimbangan yang dicapai dari persaingan di antara dua kelompok yang berkepentingan untuk mendapatkan tuntutantuntutan yang memihak kepada mereka. – satu kelompok yang mempunyai sikap bersama (shared attitude) yang membuat sesetengah tuntutan tertentu ke atas kelompok yang lain dalam masyarakat.menekankan kepada peranan kumpulan-kumpulan yang berpengaruh dalam masyarakat.MODEL PEMBENTUKAN DASAR AWAM • Teori Kelompok.

ataupun diubahsuai mengikut keperluan-keperluan semasa.MODEL PEMBENTUKAN DASAR AWAM • Teori Bersifat Penambahan (Incrementalism) – pembuat dasar secara umumnya menerima kesahan programprogram yang sudah sedia ada dan secara bijaksana meneruskan dasardasar yang terdahulu. – Apa yang dilakukan hanya meneliti dasardasar dan memutuskan sama ada hendak ditambah atau dikurangkan. .

. Institusi mestilah merupakan institusi yang sah dan mempunyai dasar-dasar yang sah. pembuatan dan pelaksanaan dasar.MODEL PEMBENTUKAN DASAR AWAM • Model Institusionalisme – institusi bermaksud institusi yang terlibat dalam perancangan.

DASAR-DASAR AWAM DI MALAYSIA • Sejak merdeka sehingga kini. dan pucuk pimpinan • Asas dasar-dasar awam dirumuskan untuk memenuhi matlamat-matlamat sosio-ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi. dan matlamat dasar-dasar sentiasa berubah-ubah mengikut keperluan semasa. kestabilan politik. berbagai dasar awam telah diperkenalkan • Sifatnya yang dinamik. pengagihan pendapatan. corak. faktor masyarakat. dan kebajikan masyarakat . persekitaran.

. terima kasih.Sekian.