HTST !OOO Shchzud Mur!!

n
THE RIVER
THE RIVER
HTST !OOO Shchzud Mur!!n
, . . - ncr!h«cs!crn ncr!!cn c¡ !hc Tnd!un subccn!!ncn! ! c nrcscn! duv luk!s!un
HTST !OOO Shchzud Mur!!n

T hc cur!!cs! urbun c!v!!!zu!!cn cn !hc Tnd!un
- , sub ccn!!ncn! und cnc c¡ !hc cur!!cs! !n !hc
«cr!d

, Scmc 5OOO vcurs uºc u ncmud!c nccn!c mudc !hc!r «uv
( ) !n!c ncr!h«cs! Tnd!u ¡rcm Sumcr!u mcdcrn duv Trun
, . ucrcss !hc H!mu!uvus ncur mcdcrn |uruch!
Thcv ¡cund u r!ch !und ( - ), mcdcrn duv lun(ub ¡cr!!!!zcd
bv !hc ºrcu! r!vcr svs!cms , , , c¡ !hc Tndus Ruv! lcus
. Chcnub und Su!!c(
, Ccmnurcd !c !hc dcscr!s c¡ Trun !h!s «us u b!csscd
, , . !und «!!h umn!c «u!cr ¡cddcr und ¡uc! sunn!v
C!uv ¡cr muk!nº br!cks «us n!cn!!¡u! !n !hc r!vcrbcds
. und sc «us «ccd !c burn !hc br!cks
, Ovcr u ncr!cd c¡ u !hcusund vcurs !hcsc !mm!ºrun!s
. snrcud cvcr un urcu c¡ hu!¡ u m!!!!cn squurc m!!cs

HTST !OOO Shchzud Mur!!n

\n urcu c¡ . ! G
m!!!!cn sq km
( much !urºcr
!hun
Mcscnc!um!u cr
) lºvn!
l!cur!shcd
, ¡rcm ? 5OO lCl
, !c ! 5OO lCl
HTST !OOO Shchzud Mur!!n
WRITING SYSTEM
WRITING SYSTEM
HTST !OOO Shchzud Mur!!n
Thc Tndus vu!!cv cu!!uru! h!s!crv !s un unc!cn!
. und ccmn!cx cnc
. Thc cur!!cs! «r!!!nº !s s!!!! nc! ¡u!!v dcc!nhcrcd
, Thcrc¡crc «c huvc nc rcudub!c rcccrds c¡ !hc
, , bc!!c¡s h!s!crv ru!crs cr !!!cru!urc c¡ nccn!c
!nhub!!!nº !hc Tndus \u!!cv urcund ?GOO lCl
HTST !OOO Shchzud Mur!!n

, . . , lu!cr Tnd!un scr!n!s c º lruhm! «crc dcvc!cncd !c «r!!c
. bc!h c¡¡!c!u! und !ccu! !unºuuºcs
, , Grcu! cn!cs rcvu! !nscr!n!!cns rc!!º!cus !cx!s und
udm!n!s!ru!!vc dccumcn!s «crc u!! «r!!!cn us!nº !hcsc
. scr!n!s
Thrcuºh !hcsc scurccs «c urc ub!c !c !curn ubcu! !hc
, , . !!!cru!urc mv!hc!cºv h!s!crv und bc!!c¡s c¡ unc!cn! Tnd!u
GOVERNMENT
GOVERNMENT
Thc T ndus \u!!cv c!v!!!zu!!cn !s u!sc knc«n us !hc
. Hurunnun c!v!!!zu!!cn Thc !«!n c!!!cs c¡ - Mchcn(c
Durc und Hurunnu ¡crmcd !hc hub c¡ !hc
. c!v!!!zu!!cn
T! unncurs !c huvc ¡!cur!shcd u! !hc sumc !!mc us
. !hc \kkud!un c!v!!!zu!!cn !n Mcscnc!um!u
HTST !OOO Shchzud Mur!!n
- Mchcn(c Durc
(“ ”) Mcund c¡ !hc Dcud
– ?GOO !OOO lCl
’ Onc c¡ !hc «cr!d s mcs! unc!cn!
c!!!cs
D!sccvcrcd !n !hc !O?Os
- S!ndh nrcv!ncc !n mcdcrn duv
luk!s!un
( , nr!cr !c !hc !O?Os !hc
cur!!cs! rc!!ub!c du!c ¡cr !hc
h!s!crv c¡ Tnd!u «us snr!nº c¡
. . 8?G l C «hcn \!cxundcr !hc
Grcu! ru!dcd !hc ncr!h«cs!crn
. bcrdcr

Ccvcrcd ’ , , , nur!s c¡ !cduv s lun(ub Hurvunu S!ndh
, lu!uch!s!un Gu(uru! und ¡r!nºcs c¡ |!!ur lrudcsh
HTST !OOO Shchzud Mur!!n

, , Thc cr!º!n r!sc und dcc!!nc c¡ !hc
Tndus
\u!!cv c!v!!!zu!!cn rcmu!n u mvs!crv
’ \ numbcr c¡ !hccr!cs surrcund !hc c!v!!!zu!!cn s
( ): rc!u!!vc!v suddcn d!sunncuruncc !5OO lCl
. ! Tnvus!cn bv \rvuns ( - ) Tndc Trun!uns
. ? lnv!rcnmcn!u! chunºcs
( . . , , – c º vc!cun!c uc!!v!!v drcuºh! ¡!ccd bu! nc!
) v!c!cncc
. 8 lc!h
• Thc \rvun Tnvus!cn Thccrv !s cnc c¡ !hc mcs! hc!!v
, ccn!cs!cd !hccr!cs !n urchucc!cºv !cduv !n nur!
. bccuusc !! !s cuuºh! un !n !hc nc!!!!cs c¡ !hc rcº!cn
• Scmc h!s!cr!uns nc!n! cu! !hu! Hurunnu hud !cs! !!s
, . . urbun churuc!cr bv ?OOO lCl ! c 5OO vcurs bc¡crc
. !hc \rvun urr!vu!
HTST !OOO Shchzud Mur!!n
= u ccn!rcvcrs!u! !cn!c
: / , Or!º!n ºruss!unds c¡ lus!crn lurcnc "cs!crn \s!u !hc Cusn!un
, , - . Scu \nu!c!!u und scu!h ccn!ru! \s!u Scmc urchucc!cº!s!s suv !hc
, \rvuns u!rcudv hud !rcn «cuncns «h!!c c!hcrs bc!!cvc !hcv
. dcvc!cncd !hcm !n Tnd!u Scmc c!u!m !hcv crcsscd !hc H!mu!uvus !n
- . hcrsc dru«n chur!c!s
H!!!cr !«!s!cd scmc urchucc!cº!cu! !hccr!cs !c nu!
¡cr«urd !hc \rvuns us u mus!cr rucc c¡ - , Tndc lurcncuns
«hc «crc sunncscd !c bc Ncrd!c !n unncuruncc und
. d!rcc!!v unccs!ru! !c !hc Gcrmuns Thcsc Ncrd!c
!nvudcrs «crc dc¡!ncd us d!rcc!!v cnncs!!c !c nu!!vc
, scu!h \s!un nccn!cs cu!!cd , Druv!d!uns «hc «crc
- . sunncscd !c huvc bccn durkcr sk!nncd
+ Cc!cn!u! mcn!u!!!v Nuz! nrcnuºundu
Ncnc c¡ !hc nur!s c¡ !h!s !hccrv huvc bccn
( , ) . sc!cn!!¡!cu!!v b!c!cº!cu!!v urchucc!cº!cu!!v nrcvcn
H!ndu s«us!!ku
( ) ºccd !uck svmbc!
Nuz! s«us!!ku
( ) u svmbc! c¡ lusc!sm
lu! - Tndc
lurcncun
( - ) Tndc \rvun
!unºuuºcs
urc u rcu!!!v
Schc!urs hud !cnº nc!cd
!hc s!m!!ur!!!cs
, bc!«ccn Sunskr!!
!hc unc!cn! !unºuuºc !n
«h!ch
!hc c!uss!cu! \cd!c
, !cx!s urc «r!!!cn und
- c!hcr lu!!n buscd
!unºuuºcs such us
. lrcnch und T!u!!un

HTST !OOO Shchzud Mur!!n
PHILOSOPHY /
PHILOSOPHY /
LITERATURE
LITERATURE
HTST 8!5O Shchzud Mur!!n
\cd!c !cx!s
lrcm Sunskr!! वे द = vcdu knc«!cdºc
. . = c º R!ºvcdu u bcck c¡ hvmns
Thc ¡!rs! !!!cru!urc c¡ !hc Tnd!un subccn!!ncn! cumc
. u¡!cr !hc Hurunnun ncr!cd und !s knc«n us \cd!c
T! dccsn`! unncur !c mcn!!cn !hc Hurunnun
. c!v!!!zu!!cn
Or!º!nu!cd urcund !5OO lCl
Ccd!¡!cd bc!«ccn !?OO und OOO lCl
Ccmncscd !n Sunskr!!, !hc c!uss!cu! !unºuuºc c¡
Tnd!u Thc \cdus ¡crmcd !hc bus!s c¡ cur!v H!ndu!sm
RELIGION
RELIGION
HTST 8!5O Shchzud Mur!!n
H!ndu!sm = u d!vcrsc !rud!!!cn
\cd!c H!ndu!sm
lc!k H!ndu!sm
"crsh!n
lh!!cscnhv
( , / ) Ycº!c mcd!!u!!vc mcn!u! nhvs!cu! !rud!!!cn
Mcru!!!v
( , buscd cn ccnccn!s !!kc kurmu
, ) dhurmu c!hcrs
Scc!u! ru!cs und cus!cms
CONTRIBUTIONS
CONTRIBUTIONS
HTST 8!5O Shchzud Mur!!n

, \RCHTTlCT|Rl
lNGTNllRTNG
• , , lu!uccs ºrunur!cs bu!hs !nc!ud!nº ub!u!!cn
bu!hs
• Nc ºrund mcnumcn!s bu! scnh!s!!cu!cd
n!unn!nº nr!nc!n!cs
• \ dcºrcc c¡ urbun n!unn!nº «h!ch !hc Rcmuns
, : uch!cvcd cn!v !u!cr u¡!cr u ºun c¡ ?5OO vcurs
• : |n!quc urbun churuc!cr!s!!cs
; ; !ru¡¡!c !n!crscc!!cns dru!nuºc
udun!u!!cn c¡ urch!!cc!urc !c c!!mu!c
HTST 8!5O Shchzud Mur!!n

, M\THlM\TTCS
\STRONOMY
• Dcc!mu! numbcr svs!cm
• Ccnccn! c¡ zcrc us u numbcr
• Tnd!un cr!º!n c¡ \rub!c
numcru!s
• lur!v ccn!r!bu!!cns
, !c ur!!hmc!!c u!ºcbru
• - Crcss ¡cr!!!!zu!!cn «!!h
Ts!um!c sc!cn!!¡!c !rud!!!cns

HTST 8!5O Shchzud Mur!!n

: lTTlR\T|Rl
Sunskr!! cn!cs
Rumuvunu
und Muhubhuru!u
•Rumuvunu (“ ’ ”): Rumu s Jcurncv
, ?4 OOO vcrscs
• ( S!crv c¡ Rumu !ncurnu!!cn c¡
) !hc H!ndu ºcd \!shnu «hcsc
«!¡c S!!u !s ubduc!cd bv
, Ruvunu !hc dcmcn k!nº c¡
lunku
• , Thcmcs c¡ humun cx!s!cncc
; nrcncr rc!u!!cnsh!ns ccnccn!
c¡ dhurmu

THE “INDIAN
THE “INDIAN
[IZED]
[IZED]

OCEAN
OCEAN
WORLD”
WORLD”
HTST 8!5O Shchzud Mur!!n
“ [ ] ” THl TNDT\N T/lD OCl\N "ORlD
•xxx
HTST 8!5O Shchzud Mur!!n

“ ” THl TNDT\N OCl\N "ORlD
“ … \ «cr!d !hu!
, , cmcrºcd dcvc!cncd !n!cruc!cd
, , und mudc !!sc!¡ r!ch scnh!s!!cu!cd
knc«!cdºcub!c und sk!!!cd
«!!hcu! rc¡crcncc !c lurcnc”
/!uudd!n Surdur
HTST 8!5O Shchzud Mur!!n
“ ” THl TNDT\N OCl\N "ORlD
u «cr!d c¡ mur!!!mc ccn!uc! 
 !nncvu!!cns !n scu¡ur!nº !cchnc!cºv 
 !rud!nº ccn!rcs 
 s nowl
ultur l p tt rns
HTST 8!5O Shchzud Mur!!n
: Sl \s!u lcrvus!vc Tnd!un !n¡!ucncc
Tnd!un!zcd !unºuuºcs
( , , , ), Thu! |hmcr lurmcsc Juvuncsc
, , scr!n!s !cx!s nruc!!ccs
lrumbcnum
( ) ccn!ru! Juvu
HTST 8!5O Shchzud Mur!!n
: Sl \s!u lcrvus!vc Tnd!un !n¡!ucncc
Tnd!un!zcd !unºuuºcs
( , , , ), Thu! |hmcr lurmcsc Juvuncsc
, , scr!n!s !cx!s nruc!!ccs
lcrcbudur
( ) u!sc cn Juvu !s!und
HTST 8!5O Shchzud Mur!!n

Rumuvunu


• Thc bus!s c¡ munv , !cx!s
, mus!c duncc ¡crms ucrcss
Tnd!u und Sl \s!u
•( , Tn H!ndu !rud!!!cn duncc
; «us u sucrcd ur!
- u rc cnuc!mcn! c¡
) rc!!º!cus !cx!
HTST 8!5O Shchzud Mur!!n
HTST 8!5O Shchzud Mur!!n

|cru!u
HTST 8!5O Shchzud Mur!!n
HTST 8!5O Shchzud Mur!!n
Mu!ubur Ccus!
( , ncr!hcrn hu!¡ c¡ |cru!u
- ) nur!s c¡ nrcscn! duv |urnu!uku
 S!m!!ur nhvs!cu! cnv!rcnmcn!
 Sumc cc!cn!u! !n¡!ucnccs
( , , ) lcr!uºucsc Du!ch lr!!!sh
HTST 8!5O Shchzud Mur!!n
- lrc Ts!um!c Mu!uv s!u!cs
( bc¡crc !4
!h
): ccn!urv Cl
lc!!!!cu! und scc!u! s!ruc!urcs
rc¡!cc!!nº Tnd!un !n¡!ucncc
: "!!h !hc urr!vu! c¡ Ts!um
‘ ’ D!v!nc |!nº Ru(uh
lruhm!n c!uss · , u!umu Suvv!ds
HTST 8!5O Shchzud Mur!!n
‘ ’ Mu!uv Ts!um
= Rc!!º!cn uºumu
= lus!!nº nuusu
= Hcuvcn svurºu
= Hc!! ncruku
‘ ’ Mu!uv Ts!um
= Rc!!º!cn uºumu
= lus!!nº nuusu
= Hcuvcn svurºu
= Hc!! ncruku
\!! Sunskr!! , !crms «!!h mvs!!cu!
ccnnc!u!!cns !n H!ndu!sm
: Mu!uv !dcn!!!v
buscd cn ccn!rud!c!!cns
\ºumu
luhusu nu!!cnu!!sm
Ru(uh ¡cudu!!sm
, = Nu!!cnu!!sm ¡cudu!!sm Tnd!un
ru!hcr !hun Ts!um!c !n¡!ucncc

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful