MORFOLOGI

Pengenalan
Morfologi mengkaji struktur , kata . ialah bidang ilmu yang perkataan dari sesi bentuk dan penggolongan

Struktur Kata Bentuk Kata Penggolongan Kata Morfem Perkataan

Awalan Akhiran Sisipan Apitan

Imbuhan

Morfem Kosong Terdapat morfem yang berubah fungsi nahunya tanpa mengalami apa - apa perubahan pada bentuknya . Perubahan daripada bentuk tunggal kepada bentuk jamak dalam perkataan sheep tidak melibatkan perubahan atau pertambahan sebarang bentuk . Perkataan ini yang dinamakan sebagai morfem kosong . Gejala seperti ini tidak wujud dalam bahasa Melayu

Bentuk Fleksi Imbuhan yang ditambahkan pada kata dasar untuk menentukan atau melahirkan sesuatu makna nahu . Contohnya , dalam bahasa Inggeris , penambahan huruf ‘ s ’ di belakang perkataan telah melahirkan makna nahu yang baru . - boy – boys - book – books Bentuk fleksi bahasa Melayu . tidak wujud dalam

Perkataan
Unit ujaran yang bebas Mengandungi makna Meliputi satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa Bersifat abstrak Terdiri daripada beberapa bentuk Ø Kata tunggal Ø Kata terbitan Ø Kata majmuk Ø Kata ganda

Kata Tunggal

Bentuk kata yang hanya mempunyai satu bentuk dasar . Dibahagikan kepada dua jenis iaitu
ØUnit bebas § Dapat berdiri sendiri sebagai satu ayat § Contoh : tidur dan makan ØUnit yang tidak dapat berdiri sendiri § Memerlukan satu unit bebas bagi menjalankan tugas nahu § Contoh : ke kuantan dan untuk

Kata terbitan

Kata dasar yang mengalami proses pengimbuhan . Imbuhan terdiri daripada morfem terikat , kata dasar ialah bentuk morfem bebas . Empat jenis imbuhan awalan ; mendukung , dipukul , peragut sisipan ; gemuruh , telapak , seruling akhiran ; kiasan , tarian , dahului apitan ; pertunjukkan ,

Kata majmuk Proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang Membawa makna tertentu . Dieja terpisah . Tidak boleh disisipkan oleh sebarang unsur .  contoh ; Menteri Besar guru besar  deria rasa temu duga  cakar ayam lipas kudung Terdapat kata majmuk yang telah mantap .

Kata Ganda Proses mengulangi kata dasar sama ada melibatkan keseluruhan atau pada bahagian - bahagian tertentu , dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan . contohya ; kanak - kanak bertubi - tubi lelaki sesiku sayur - sayuran orang orangan

BENTUK KATA Bentuk kata terdiri daripada satu morfem atau susunan beberapa morfem . Proses pembentukan kata menghasilkan kata - kata yang berikut : ( i ) Bentuk kata tunggal . ( ii ) Bentuk kata terbitan . ( iii ) Bentuk kata majmuk . ( iv ) Bentuk kata ganda .

BENTUK KATA TUNGGAL Bentuk Kata tunggal boleh mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata . Sesuatu suku kata pula boleh dibentuk oleh satu vokal ( V ) sahaja atau satu vokal disertai satu konsonon ( K ) atau beberapa konsonan . Bentuk kata tunggal ini terdiri daripada beberapa pola seperti : ( i ) Kv ( ii ) Vk ( iii ) Kvk ( iv ) Kkvk ( v ) Kkvkk

Kata tunggal jenis akronim ialah bentuk yang dihasilkan , Umumnya melalui percantuman bunyi - bunyi pertama dalam sejumlah perkataan atau percantuman bahagian - bahagian daripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baharu . Contoh untuk bahasa Melayu : cer – pen : cerita pendek jen – tolak : jentera tolak ha – kis : habis kikis ABIM : Angkatan Belia Islam Malaysia Proton : Perusahaan Otomobil Nasional

  BENTUK KATA TERBITAN
Bentuk kata terbitan terhasil daripada proses pengimbuhan iaitu proses yang menambahkan atau menggandingkan imbuhan pada kata dasar yang kemudiannya melahirkan kata terbitan . Kebanyakan kata dasar yang menerima imbuhan ialah morfem bebas sementara imbuhan merupakan morfem terikat . Contoh kata terbitan yang mempunyai kata dasar daripada jenis morfem bebas adalah seperti ber - + jalan , lukis + - an , en - + code , dan play + - er . Contoh kata yang terdiri daripada satu akar kata dan satu imbuhan . Perkataan perkataan demikian telah sebati sehingga dianggap sebagai satu perkataan yang tersendiri . i . Ber - + tapa i. i Ke - + mudi

pengimbuhan yang berlaku pada kata dasar daripada jenis kata terbitan dan juga kata majmuk . ( a ) Imbuhan dengan kata dasar terbitan : Pen - + ketua = pengetua MeN - + ketepi + - kan = mengetepikan ( b ) Imbuhan dengan kata dasar majmuk : Ber - + darah panas = bardarah panas Pen - + kuat kuasa + - an = penguatkuasaan

BENTUK KATA MAJMUK

Bentuk kata majmuk melalui proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu . Kata majmuk dibezakan daripada frasa kerana tidak dapat disisipkan sebarang unsur antara unit - unitnya . Contohnya , air hujan dan duta besar .

BENTUK KATA MAJMUK

BENTUK LAZIM vJalan raya vDaya serap vTunjuk ajar vCampur aduk

BENTUK KEKECUALIAN vAntarabangsa vBumiputera vJawatankuasa vKakitangan
 

BENTUK KATA GANDA

Bentuk kata ganda ialah bentuk yang dihasilkan melalui proses mengulangi kata dasar . Proses penggandaan ini terbahagi kepada dua iaitu penggandaan penuh dan penggandaan separa . Contoh penggandaan penuh ialah negara negara , guru - guru manakala penggandaan separa ialah lelaki dan jejari .

BENTUK KATA GANDA ( proses mengulangi kata dasar )

Kata Ganda Berentak Kata Ganda Penuh Kata Ganda Separa §Negara-negara §Guru-guru §Lelaki §Jejari §Batu-batan §Gunung-ganang

Sekian terima kasih…