Ugovor o građenju

•Ugovor o građenju je ugovor o djelu

kojim se izvođač obvezuje prema određenom projektu sagraditi u ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu, odnosno na već postojećem objektu izvršiti kakve druge građevinske radove, a naručitelj se obvezuje da mu za to isplati određenu cijenu (čl. 630. st. 1. Zakona o obveznim odnosima)

Heteronomni izvori ugovora o građenju

• Na odnose iz ugovora o građenju supsidijarno se
primjenjuju odredbe ZOO-a o ugovoru o djelu, ako nije ta materija drugačije regulirana. • drugi propisi

• Za izgradnju objekta koji se smatraju većim i

– Zakon o standardizaciji – Zakon o izgradnji objekta.

složenijim i ako se ne izvode na temelju određenog projekta, neće važiti odredbe ugovora o građenju, nego odredbe ugovora o djelu.

Autonomni izvori ugovora o građenju

• Posebne uzance o građenju
– primjenjuju se ako su ugovorne strane ugovorile njihovu primjenu ili ako iz okolnosti proizlazi da su njihovu primjenu htjele (ZOO između trgovaca ne treba ugovoriti)

Autonomni izvori ugovora o građenju

• Najpoznatiji opći uvjeti za izvođenje građevinskih radova
- opći uvjeti poslovanja koje je izdala Međunarodna federacija savjetodavnih inženjera (FIDIC). • FIDIC je izdao četiri nova izdanja svojih otprije poznatih općih uvjeta za izvođenje radova građenja:

– uvjeti ugovora za izvođenje građevinskih radova visoko i niskogradnje projektiranih od naručitelja (“Nova crvena knjiga”) – uvjeti ugovora za postrojenja i projektiranje (“Nova žuta knjiga”), – uvjeti ugovora EPC/ključ u ruke (“Nova srebrna knjiga”), – kratki oblik ugovora (“Nova zelena knjiga”).

Bitni sastojci ugovora
• predmet i cijena • Predmet ugovora o građenju jest izgradnja određene

građevine na određenom zemljištu ili izvođenje drugih građevinskih radova na takvom zemljištu , odnosno na postojećem objektu. • Građevina: zgrade, brane, mostovi, tuneli, vodovodi, ceste, kanalizacija, željezničke pruge, bunari i ostali građevinski objekti čija izgradnja zahtijeva veće i složenije radove (čl. 631.ZOO) • Predmetom ugovora o građenju ne smatraju se (sudska praksa)

– obični zanatski radovi gdje se nije obavila nikakva izmjena u strukturi stana – obavljanje geološko-istraživačkih bušenja na zemljištu radi pripreme za izradu projektne dokumentacije – izvođenje radova hidroizolacije podruma (?)

CIJENA

• Cijena • određena ili odrediva, u protivnom ugovor ne proizvodi • • • •

pravne učinke Cijena se može mijenjati, ali samo na način i pod uvjetima koji su propisani rok dovršenja radova (premda sastavni dio zakonske definicije ugovora) nije bitan sastojak ugovora Rok može postati bitan voljom ugovornih strana. Bitni sastojci ugovora o građenju su i garancijski rokovi za kvalitetu izvedenih radova i ugovorna kazna za prekoračenje rokova

Oblik (forma) ugovora

• strogo formalni ugovor • ugovor je sklopljen kad ispravu potpišu sve osobe
koje se njime obvezuju • Zahtjev pisanog oblika postoji (sudska praksa)
– stavljena je pisana ponuda za izvođenje građevinskih radova u kojoj su navedeni svi bitni sastojci ugovora o građenju – ponudu druga strana prihvatila plaćanjem predviđene cijene putem pisanog naloga danog banci

• Obilježja: imenovan, dvostranoobvezan, naplatan,
strogo formalan ugovor

Sklapanje ugovora o građenju • Obično putem javnog nadmetanja gdje se naručitelj obraća • • • • •
potencijalnim izvođačima Izvođač se prijavljuje na natječaj i dobiva tzv. tender dokumentaciju (za izradu ponude) Ta dokumentacija je nije još na nivou glavnog projekta U trenutku sklapanja ugovora o građenju, naručitelj mora imati određenu upravnu, građevinsku dozvolu i određenu tehničku dokumentaciju. do dokumentacije dolazi redovno sklapanjem ugovora o projektiranju sa projektantom projekt je toliko bitan uvjet za sklapanje ugovora o građenju, da se bez njega ne može ugovor niti sklopiti

Vrste ugovora o građenju

– “Ključ u ruke” (turn key contracts)izvođač se samostalno obvezuje izvršiti skupno sve radove potrebne za izgradnju i upotrebu određenog cjelovitog objekta, a cijena obuhvaća i sve nepredviđene radove i viškove radova – Ugovorne strane: naručilac (investitor), izvođač radova (građevinar)

Uloga rukovoditelja gradilišta i nadzornog organa

• Rukovoditelj gradilišta (predstavnik izvođača)
– brine o pravilnom izvršavanju poslova na gradilištu – bez posebnog ovlaštenja ne može mijenjati odredbe ugovora o građenju – ovlašten je za sklapati poslove koji su potrebni da bi se nesmetano odvijali radovi: nabavka materijala, alata, unajmljivanje uređaja, i sl.

• Nadzorni organ (ovlašćuje ga investitor)
– nadzire izvode li se radovi u skladu s ugovorom, projektom i tehničkom dokumentacijom – ovlašten da “na licu mjesta daje uputstva i naloge koji su u vezi s izvođenjem radova” – nije ovlašten da u ime naručioca mijenja ugovor

Obveze naručitelja radova
• Pribaviti dokumentaciju (projektnu, tehničku i sl.) • Glavni izvedbeni projekt ima svoje dijelove
– građevinsko- arhitektonski dio – Projekt elektroinstalacija – Projekt strojarskih instalacija (grijanje i klima) – Projekt vodovodnih instalacija) • Svaki od ovih projekata unutar glavnog mora imati – Proračunski i grafički dio (npr. proračun protoka vode ili količine zraka, i nacrt razvoda instalacija po zgradi) – Troškovnik – količine materijala i orijentacijske cijene na tržištu služi izvođaču radova i investitoru kao orijentir • građevinska dozvola pribavlja se od upravnih organa – Preduvjet za to je da postoji glavni projekt – Za izvođenje radova ponekad je potreban izvedbeni projekt – U izvedbenom projektu su razrađeni svi detalji objekta (npr. opis i nacrti ugradbe stolarije)

Obveze naručitelja radova
• Preuzimanje građevine nakon izvođenja radova - dužan je
pregledati građevinu, te o eventualnim nedostacima obavijestiti građevinara u roku od 6 mjeseci. • Platiti cijenu za obavljene građevinske radove prema ugovoru • Način određivanja cijene

– Po jedinici mjere ugovorenih radova-jedinična cijena, određuje se po četvornom metru za površinu, po dužinskom metru za dužinu ili po kubičnom metru izgrađenog prostora – U ukupnom iznosu za cijeli objekt- ukupno ugovorena cijena

Revizija cijene
• Visina ugovorene cijene, iako u načelu nepromjenjiva, ipak se
može u iznimnim slučajevima izmijeniti, bez obzira jesu li stranke iznimku predvidjele. • Ratio: ugovor koji se ispunjava duže vrijeme, pa i nekoliko godina. • 1) Izvođač je obvezu ispunio na vrijeme +

• 2) Izvođač svojom krivnjom nije izveo radove u roku +

– u vrijeme između sklapanja ugovora i njegova ispunjenja povećale cijene elemenata na temelju kojih je određena cijena radova za više od 2% = može tražiti povećanje – u vrijeme između sklapanja ugovora i dana kada su radovi, prema ugovoru, trebali biti završeni došlo je do povećanja elemenata za više od 5% = može tražiti povećanje – Povećanje elemenata je veće od 10% = može tražiti povećanje

• 3) Ugovorena nepromjenjivost cijene u slučaju povećanja
cijene elemenata,

Revizija cijene
• Izvođač može zahtijevati samo razliku cijene koja prelazi 2%,
5%, 10% • na povećanje cijene elemenata ne može se pozvati ako je do njih došlo nakon njegova dolaska u zakašnjenje • Ako bi ugovorena cijena morala biti znatno uvećana, naručilac može raskinuti ugovor. U tom slučaju, dužan je isplatiti izvođaču odgovarajući dio ugovorene cijene za dotle izvršene radove, te pravičnu naknadu za učinjene nužne troškove. • Postoji i pravo naručitelja da traži sniženje ugovorene cijene, ako su se smanjile cijene elemenata na temelju kojih je određena cijena radova, ali će se te odredbe u praksi rijetko koristiti.

Prava naručitelja
• Naručitelj, koji je uredno i pravodobno obavijestio
izvođača da izvedeni radovi imaju određeni nedostatak ima pravo: • Zahtijevati od izvođača da ukloni nedostatak ili • Sam ukloniti nedostatak na račun izvođača ili • Smanjiti cijenu ili • Raskinuti ugovor • Naručitelj ima i pravo na naknadu štete (kumulativno)

Obveze izvođača
• Glavne obveze Izgraditi građevinu prema određenom projektu i u ugovorenom roku Odgovara za opće nedostatke Odgovara za solidnost građevine za nedostatke koji su posljedica greške u projektu odgovara projektant Odgovara za nedostatke materijala i ugrađene opreme za nedostatke prouzročene naručiteljevim uputama odgovara nadzor, ali se izvođač ne može osloboditi odgovornosti Projektant i nadzor odgovaraju i prema trećima, ne samo prema naručitelju Ostale obveze Platiti ugovornu kaznu ako padne u zakašnjenje – ako u ugovorenom ili u produženom roku ne izvrši ugovorene radove Omogućiti stalan nadzor naručitelja nad radovima i kontrolu kakvoće i količine upotrijebljenog materijala Osiguranje gradilišta (glavni izvođač: tabla i ograđivanje prostora, zaštita na radu)

Dokumentacija
• Građevinska knjiga – izvođač nakon izvođenja
radova predaje građevinsku knjigu kao dokaz o izvedenim količina radovima (ovjerava nadzor) • Građevinski dnevnik – vodi izvođač radova da li se radilo ili nije koliko je radnika bilo prisutno na gradilištu (ovjerava nadzor) • Građevinske situacije – mjesečni obračun izvedenih radova, prema kojem se plaća izvođača

Način izvršenja radova
• Izvršava radove lege artis, po pravilima struke • Izvođač mora postupati tako da

- se pridržava investicijske dokumentacije, a odstupati može samo uz pristanak investitora - se pridržava tehničkih propisa - radove izvodi sam, a ako ih povjeri drugome, odgovara za izbor • Za svako odstupanje od projekta građenja - pismena suglasnost naručitelja • nepredviđeni hitni radovi – oni čije je poduzimanje bilo nužno da bi se osigurala stabilnost objekta ili spriječio nastanak štete – može bez prethodne suglasnosti

Odgovornost projektanta i izvođača radova

• Odgovornost za opće nedostatke

– naručitelj je dužan obavijestiti izvođača o skrivenim nedostacima, tzv. malih radova kao što su fasada, drvenarije, grijanje..., najkasnije u roku 1 mjeseca od otkrivanja, a gubi pravo pozvati se na nedostatke nakon 2 godine od primitka obavljenog posla.

Prava naručitelja prema izvođaču zbog nedostataka građevine prelaze i na sve kasnije stjecatelje građevine. Kasnijim stjecateljima ne teče novi rok za obavijesti i tužbu, već im se uračunava rok prethodnika.

• Vidljivi nedostaci: su oni koji su se mogli uočiti • •

običnim pregledom prigodom primopredaje. dužan obavijestiti izvođača bez odgađanja (čl. 614., st.1. ZOO-a). Rok “bez odgađanja” ima prekluzivno značenje: nakon pregleda i primanja obavljenog rada, izvođač više ne odgovara za nedostatke koji su se mogli opaziti običnim pregledom, izuzev ako je znao za njih, a nije ih pokazao naručitelju (čl. 614.,st.3. ZOO-a). Obavijest mora biti upućena izvođaču, a ne nekoj trećoj osobi (npr. proizvođaču).

Odgovornost za solidnost građevine

• Izvođač odgovara za nedostatke u izradi

• •

građevine koji se tiču njezine solidnosti – čvrstoća, stabilnost i sigurnost – ako bi se ti nedostaci pokazali za vrijeme od 10 godina od predaje i primitka radova Naručitelj ili drugi stjecatelj građevine dužan je o nedostacima obavijestiti u roku 6 mjeseci od kada je ustanovio nedostatak, inače gubi pravo da se na njega pozove. odgovornost ne može ugovorom niti isključiti niti ograničiti.

– Nedostacima koji se tiču solidnosti građevine treba npr. smatrati: • prokišnjavanje krova koje uzrokuje vlaženje armiranobetonskih stropnih

konstrukcija i nosive armature, pa time izaziva neprestano smanjenje čvrstoće i sigurnosti nosive strukture objekta, • te nestručno izvedeno krovište u svezi sa stabilnošću objekta • napuknuće osnovne konstrukcije objekta

– Ne treba smatrati nedostacima koji se tiču solidnosti građevine: • kada je fasadna stijena tehnički neispravno učvršćena s nedovoljnim brojem
elemenata za zid i pod objekta, • nedostatak na izvedenim fasadnim radovima, • nedostatak na ugradbi keramičkih pločica.

Izmjena cijene, klizna skala u ugovoru o građenju
– U ugovorima u kojima se jedna stranka obvezuje izraditi i isporučiti određene predmete, dopušteno je ugovoriti kliznu skalu – da će unatoč tome što je prvotno ugovorena fiksna cijena, konačna cijena ovisiti o cijeni materijala, rada i drugih elemenata koji utječu na visinu troškova proizvodnje u određeno vrijeme na određenom tržištu. – To je, zapravo, klauzula revizije cijene koja se zbog nestabilnosti cijena na tržištu unosi u ugovore. Dopuštena je kao faktor stabilizacije u ugovorne ravnoteže

• Oblici • Opisni oblik – određuje se u postotku veličina udjela
cijene materijala i radne snage u ukupnoj cijeni (npr. 80% ugovorene cijene podložno je promjeni, tj. ona kliže, dok se ostalih 20% tretira kao fiksni trošak) • Matematički oblik – sastoji se od određene matematičke formule u koju se uvrštavaju elementi strukture cijene. U međunarodnoj trgovini često se koristi matematička formula koju je izradilo Gospodarsko povjerenstvo UN za Europu.

Odredba “ključ u ruke”

• Ako ugovor o građenju sadrži odredbu “ključ u

ruke” ili neku drugu sličnu odredbu, izvođač se samostalno obvezuje obaviti skupno sve radove potrebne za izgradnju i uporabu određenog cjelovitog objekta (čl. 640.,st.1. ZOO-a). U tom slučaju ugovorena cijena obuhvaća i vrijednost svih nepredviđenih radova i viškova radova, a isključuje utjecaj manjkova radova na ugovorenu cijenu (čl. 640.,st.2. ZOO-a).

Ugovorna kazna u ugovoru o građenju • Prema odredbi čl. 270.,st.1. ZOO-a, vjerovnik i dužnik mogu
ugovoriti da će dužnik platiti vjerovniku određenu novčanu svotu ili pribaviti neku drugu materijalnu korist, ako ne ispuni svoju obvezu ili ako zakasni s njezinim ispunjenjem (ugovorna kazna). U ugovoru o građenju ugovorna kazna se ugovara za slučaj neurednog ispunjenja ugovornih obveza – a osobito za slučaj zakašnjenja Ugovorne strane mogu odrediti visinu ugovorne kazne po svojoj volji,
– – – u ukupnoj svoti, u postotku, za svaki dan zakašnjenja, ili na koji drugi način (čl. 271.,st.1. ZOO-a).

• •

• Da bi izvođač bio dužan platiti ugovornu kaznu, potrebno je da se ispune

• • • •

dvije pretpostavke: - da je zakasnio s ispunjenjem svoje obveze te; - da je za to odgovoran Izvođač se oslobađa obveze plaćanja ugovorne kazne, ako je do zakašnjenja došlo iz uzroka za koji on ne odgovara (čl. 272.,st.2. ZOO-a). I naručitelj se može obvezati da izvođaču plati ugovornu kaznu – ako, npr. ne preda na vrijeme tehničku dokumentaciju. Prema odredbi čl. 272.,st.1. ZOO-a sporazum o ugovornoj kazni dijeli pravnu sudbinu obveze na čije se osiguranje odnosi. Sporazum o ugovornoj kazni je, dakle, akcesorni uglavak ugovora o građenju.

Premija za izvedbu radova prije ugovorenog roka

• Zakon o obveznim odnosima ne sadrži odredbe o premiji za •

izvedbu radova prije ugovorenog roka, ali nema nikakve zapreke da se takva premija ugovori Ova nagrada, koju se naručitelj obvezuje platiti izvođaču ako izvođač izgradi objekt (izvede građevinske radove) prije roka, može se ugovoriti u određenom postotku ili promilu od vrijednosti radova koji će se obaviti prije roka, u paušalnom iznosu i sl. Ugovorom o građenju može se, dakle, predvidjeti i premija za izvedbu radova prije ugovorenog roka.

Izvanugovorna odgovornost naručitelja i izvođača trećoj osobi za štetu
– Prema odredbi čl. 207. ZOO-a, naručitelj i izvođač radova na nekretnini solidarno odgovaraju trećoj osobi za štetu koja nastane u vezi s izvođenjem radova. – Pod “trećom osobom” podrazumijevaju se: prolaznici, susjedi itd. – Naručitelj i izvođač radova odgovaraju po načelu objektivne odgovornosti. Odgovornost izvođača postoji samo do završetka radova. – Ako je izvođač angažirao podizvođača, a on u svezi s izvođenjem radova nanese štetu trećoj osobi, za štetu obojica odgovaraju solidarno.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful