PEMBANGUNAN MODAL INSAN

Nurasyikin Binti Hashim Roslinda Binti Ghafar

• “Modal insan yang berkualiti adalah satu kemestian, bukan lagi satu kemewahan… Pendidikan dan latihan kemahiran berkualiti yang berterusan juga akan memastikan modal insan negara kekal relevan dengan kehendak industri dan pasaran serta mampu berdepan dengan cabaran dan suasana persaingan antarabangsa yang semakin meningkat.”

-YAB Datuk Seri Abdullah Hj Ahmad Badawi(Perutusan Hari Pekerja, 1 Mei 2006) Sumber: PIPP (2006:52)

Maksud Modal.
• Menurut Kamus Dewan, ‘modal’ bermaksud sesuatu yang digunakan untuk mendapatkan /mencapai sesuatu yang lain. • Ia juga bermaksud kelebihan yang dimiliki. • Pengertian lain ialah sesuatu yang digunakan sebagai asas untuk mengembangkan harta.

Maksud Insan.
• Insan atau manusia dijelaskan sebagai makhluk yang dicipta oleh Tuhan. • Pembinaan insan yang tepat dan betul akan membantu sesebuah negara melahirkan masyarakat yang dapat memastikan kejayaan masa depan negara tersebut.

Modal Insan
• Gabungan perkataan modal dan insan ini membentuk perkataan ‘modal insan’. • Ianya merupakan sesuatu yang digunakan sebagai asas untuk pengembangan atau mencapai sesuatu yang dihajati oleh manusia.

Ciri-ciri Modal Insan:
• Bukan sekadar mempunyai ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang, tetapi ia mencakupi aspek peribadi serta akhlak yang tinggi yang perlu ada pada seseorang itu. • Mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, berkeperibadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. • Berkemampuan berfikir secara kreatif dan kritis.

• Berkemahiran menyelesaikan masalah. • Berkeupayaan mencipta peluangpeluang baru. • Mempunyai ketahanan serta kebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran dunia global yang sering berubahubah. • Juga mempunyai kepimpinan yang utuh (towering personality).

• Dalam konteks saranan Tun Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi untuk mendapatkan manusia atau insan yang berkualiti pendidikan dan latihan hendaklah diberikan secara berterusan. • Justeru itu Kementerian Pelajaran Malaysia telah memprogramkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010.

6 TERAS PIPP
• Membina Negara Bangsa – Integrasi – Nasionaliti – Nasionalisme – Patriotisme – Demokrasi • Membangun Modal Insan • Memperkasa Sekolah Kebangsaan • Merapatkan Jurang Pendidikan • Memartabat Profesion Keguruan • Melonjak Kecemerlangan Institusi Pendidikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful