You are on page 1of 32

บทที่ 3

องค์ประกอบของระบบปฏิบัติ
การคอมพิวเตอร์
Operating-System
Components
Operating-System Components 1
หัวข้อบรรยาย
 System Components (ส่วนประกอบของระบบปฏิบัติ
การ)
 Operating System Services (บริการต่าง ๆ ของระบบ
ปฏิบัติการ)
 System Calls (การเรียกใช้งานระบบ)
 System Programs (โปรแกรมระบบ)
 System Structure (โครงสร้างระบบ)
 Virtual Machines (ระบบเสมือน)
 System Design and Implementation (การออกแบบ
ระบบและการนำาไปใช้งาน)

Operating-System Components 2
องค์ประกอบพื้ นฐานของ
ระบบ
 Process Management (การบริหารจัดการโปรเซส)
 Main Memory Management (การบริหารจัดการหน่วย
ความจำาหลัก)
 File Management (การบริหารการจัดการแฟ้ มข้อมูล )
 I/O System Management (การบริหารจัดการอุปกรณ์
รับ -ส่งข้อมูล)
 Secondary Management (การบริหารจัดการหน่วยความ
จำาทุติยะภูม)ิ
 Networking (ระบบเครือข่าย)

Operating-System Components 3
การจัดการโปรเซส
 โปรเซส คือโปรแกรมที่คำาสัง่ ทำาการประมวล
ผลอยู่
 โดยปกติโปรเซสจะต้องการใช้ทรัพยากรใน
ระหว่างการทำางาน เช่น
 ซีพียู
 เมโมรี่ เพื่อให้การประมวลผลสำาเร็จ

Operating-System Components 4
Main-Memory
Management
 Memory - หน่วยความจำาหลัก มีขนาดเป็ น
จำานวนคำา หรือจำานวนไบท์ขนาดใหญ่ซ่งึ มี
ตำาแหน่งอ้างอิงเรียกว่าแอดเดรสเป็ นของ
ตนเอง และเป็ นสถานที่หรืออุปกรณ์สำาหรับ
การบันทึกข้อมูลชัว่ คราวที่ใช้งานร่วมกัน
ระหว่างโปรเซส
 หน่วยความจำาเป็ นที่เก็บข้อมูลชัว่ คราว ซึ่งจะ
สูญเสียข้อมูลทุกอย่างไปถ้าหากไฟฟ้ าดับ

Operating-System Components 5
File Management
 A file - แฟ้ มข้อมูล คือ ที่เก็บรวมรวมข้อมูลกลุ่มหนึ่ ง
ที่มีความสัมพันธ์กน ั ตามที่ผส
ู้ ร้างได้กำาหนดไว้ โดย
ทัว่ ไปอาจหมายถึงโปรแกรมและข้อมูล
 ระบบปฏิบต ั ก
ิ ารจะรับผิดชอบในเรื่อง
 การสร้างและลบแฟ้ มข้อมูล
 การสร้างและการลบสารบัญ
 การสร้างฟั งก์ชัน
่ พื้ นฐานทำางานเกี่ยวกับแฟ้ มข้อมูล

Operating-System Components 6
I/O System Management
 ระบบรับ -ส่งข้อมูลประกอบด้วย
 องค์ประกอบของระบบมี Buffering, cashing
 ส่วนติดต่อระหว่างโปรแกรมกับอุปกรณ์ทัว
่ ไป
 โปรแกรมควบคุมการทำางานของอุปกรณ์เฉพาะอย่าง

Operating-System Components 7
Secondary-Storage
Management
 หน่วยความจำาหลักมีขนาดเล็กและมีคณ ุ สมบัติ
ที่ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลไว้เป็ นถาวรได้
เครื่องคอมพิวเตอร์จึงจำาเป็ นต้องมีหน่วย
บันทึกข้อมูลทุตยิ ะภูมิไว้สำาหรับบันทึก
โปรแกรมผ้ใู ช้และข้อมูลต่างๆ ไว้อย่างถาวร
 คอมพิวเตอร์ในปั จจุบน ั นิ ยมใช้ดิสก์เป็ น
อุปกรณ์หลักในการบันทึกข้อมูลทุตย ิ ะภูมิซ่งึ
สามารถบันทึกข้อมูลได้ท้ ังโปรแกรมและข้อมูล
ทั้งหลาย

Operating-System Components 8
Networking (Distributed
Systems)
 A distributed system- คอมพิวเตอร์แบบกระจาย คือ
ระบบที่ประกอบด้วยโปรเซสเซอร์กล่ม ุ หนึ่ งที่ไม่ได้ใช้
สัญญาณนาฬิกาและหน่วยความจำาร่วมกันโปรเซสเซอร์
แต่ละตัวจะมีหน่วยความจำาที่เป็ นของตนเอง
 โปรเซสเซอร์ท้ ังหมดทีเป็ นส่วนหนึ่ งของระบบแบบ
กระจายระบบเดียวกันเชื่อมต่อถึงกันผ่านระบบเครือ
ข่ายสื่อสาร
 การสื่อสารผ่านเครือข่ายโปรโตคอล

Operating-System Components 9
Protection System
 Protection - การป้ องกันหมายถึง กลไกสำาหรับการ
ควบคุมการติดต่อโดยโปรแกรมหรือผ้ใู ช้ไปยังระบบและ
ทรัพยากรระบบ
 กลไกในการป้ องกันระบบ
 แยกแยะความแตกต่างระหว่างการใช้งานที่ได้รบั
อนุ ญาตกับที่ไม่ได้รบ
ั อนุ ญาต

Operating-System Components 10
Command-Interpreter
System
 ผ้ใู ช้สามารถส่งคำาสัง่ ไปยังระบบปฏิบต ั ก
ิ ารได้โดยใช้คำา
สัง่ ควบคุม ซึ่งจะเป็ นงานที่เกี่ยวกับ
 การสร้างโปรเซสและการจัดการ
 การจัดการรับ -ส่งข้อมูล
 การจัดการหน่วยบันทึกข้อมูลทุตย ิ ะภูมิ

Operating-System Components 11
Command-Interpreter
System (ต่อ)
 โปรแกรมที่ทำาหน้าที่อ่านและแปลความหมายคำาสัง

ควบคุมมีช่ ือเรียกต่าง ๆ กันเช่น

 command-line interpreter - ตัวแปลคำาสัง่
 shell (in UNIX) - ตัวแปลบรรทัดคำาสัง ่
มีหน้าที่ในการรับคำาสัง่ โดยตรงจากผ้ใู ช้และทำาการ
ประมวลผลคำาสัง่ นั้ นๆ

Operating-System Components 12
บริการของ Operating
System
 Program execution –การประมวลผลโปรแกรม คือขีดความ
สามารถของระบบในการนำาโปรแกรมเข้ามาไว้ในหน่วยความจำาและ
ทำาการประมวลผลโปรแกรมนั้ น
 I/O operations –การทำางานเกี่ยวกับการรับ -ส่งข้อมูล เนื่ องจาก
โปรแกรมของผู้ใช้ไม่สามารถทำาการติดต่อกับอุปกรณ์รบ ั -ส่งข้อมูลได้
โดยตรง ระบบปฏิบัติการจึงมีความจำาเป็ นที่จะต้องหาวิธก ี ารต่าง ๆ
เตรียมไว้ให้โปรแกรมผู้ใช้สามารถใช้งานอุปกรณ์รบ ั -ส่งข้อมูลได้
 File-system manipulation –การจัดการระบบแฟ้ มข้อมูล คือความ
สามารถในการอ่าน บันทึก สร้าง และลบแฟ้ มข้อมูล

Operating-System Components 13
หน้าที่ท่ีเพิ่มขึ้นมาของ
Operating System
หน้าที่อย่างอื่นของระบบปฏิบต ั ิการนอกจากจะมีไว้เพื่อ
ช่วยเหลือให้ผใู้ ช้ระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ยังมีไว้เพื่อช่วย
ให้การทำางานของระบบปฏิบต ั กิ ารเองเป็ นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
• Resource allocation –การแบ่งมอบการใช้งาน
ทรัพยากร เป็ นการจัดสรรการใช้ทรัพยากรให้แก่โปร
เซสต่างๆ

Operating-System Components 14
System Calls
 System calls - การเรียกใช้งานระบบเป็ นส่วน
เชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมที่กำาลังทำางานอยู่กบ

ระบบปฏิบต ั ิการ
 โดยทัว ่ ไปอาจเป็ นชุดคำาสัง่ ในภาษาแอส
เซ็มบลี
 ใช้คำาสัง่ ภาษาแอสเซ็มบลีหรือภาษาระดับสู
งอื่นๆ เพื่อให้โปรแกรมของผ้ใู ช้สามารถ
เรียกใช้ได้

Operating-System Components 15
Passing of Parameters As A
Table

Operating-System Components 16
ประเภทของ System Calls
 Process control (การควบคุมกระบวนการ)
 File management (การใช้งานแฟ้ มข้อมูล)
 Device management (การใช้งานอุปกรณ์)
 Information maintenance (การใช้งานข้อมูลของระบบ)
 Communications (การสื่อสาร)

Operating-System Components 17
Communication Models

Msg Passing Shared Memory

Operating-System Components 18
System Programs
 System programs - โปรแกรมระบบ หมายถึง
โปรแกรมที่ช่วยในการอำานวยความสะดวก
สำาหรับการพัฒนาและประมวลผลโปรแกรมที่
ระบบปฏิบต ั ิการได้จัดเตรียมไว้
 โปรแกรมประมวลผลแฟ้ มข้อมูล
 โปรแกรมแสดงสถานะการทำางาน
 โปรแกรมการแก้ไขข้อมูลในแฟ้ มข้อมูล
 โปรแกรมสนั บสนุ นการพัฒนาโปรแกรมผ้ใู ช้

Operating-System Components 19
MS-DOS System Structure
 MS-DOS สนั บสนุ นการทำางานต่าง ๆ ที่โปรแกรมผ้ใู ช้
จำาเป็ นต้องใช้ในระดับพื้ นฐานโดยใช้เนื้ อที่ในหน่วย
ความจำาน้อยที่สุด

Operating-System Components 20
MS-DOS Layer Structure

Operating-System Components 21
UNIX System Structure
 UNIX –ระบบปฏิบต ั ิการยูนิกส์ซ่งึ มีขอ
้ จำากัดอยู่
ที่ความสามารถของฮาร์ดแวร์ทำาให้ระบบยูนิกส์
ในยุคแรกนั้ นมีโครงสร้างที่จำากัดมาก โดยแบ่ง
ออกได้เป็ นสองส่วนคือ
 Systems programs -โปรแกรมระบบ
 The kernel -โปรแกรมเคอร์แนล
 ประกอบด้วยโปรแกรมทั้งหมดที่ทำางาน

ผ่านการเรียกใช้ระบบ แต่อยู่เหนื อระดับ
การทำางานของฮาร์ดแวร์

Operating-System Components 22
UNIX System Structure

Operating-System Components 23
Layered Approach
 โปรแกรมระบบปฏิบต ั ก
ิ ารถูกแบ่งออกเป็ นกล่ม ุ ย่อย ๆ
ตามหน้าที่การทำางาน เรียกว่า ระดับชั้น โดยที่ระดับชั้น
บนจะถูกสร้างอยู่เหนื อระดับชั้นอื่นที่อยู่ตำ่ากว่า ระดับ
ชั้น0คือระดับชั้นตำ่าสุดซึ่งหมายถึงการทำางานที่เกี่ยวกับ
ฮาร์ดแวร์โดยมีระดับชั้นบนสุดเป็ นส่วนติดต่อกับผ้ใู ช้

Operating-System Components 24
An Operating System Layer

Operating-System Components 25
OS/2 Layer Structure

Operating-System Components 26
Virtual Machines
 A virtual machine - คุณลักษณะที่สำาคัญของเครื่อง
คอมพิวเตอร์เสมือนหรือเวอร์ชวลแมทชีน คือระบบ
ปฏิบัตก
ิ ารที่มองหรือปฏิบต ั ิเสมือนหนึ งว่าทั้งฮาร์ดแวร์
และเคอร์แนลเป็ นส่วนเดียวกัน
 A virtual machine - เวอร์ชวลแมทชีนจะนำาเสนอส่วน
ติดต่อที่มีลักษณะที่เหมือนกับฮาร์ดแวร์ของ
คอมพิวเตอร์เครื่องนั้ น ๆ

Operating-System Components 27
System Models

Non-virtual Machine Virtual Machine

Operating-System Components 28
System Design Goals
 User goals – วัตถุประสงค์ของผ้ใู ช้ ได้แก่ ระบบ
ปฏิบัตก
ิ ารควรที่จะใช้งานง่าย เรียนรู้ง่าย เชื่อถือได้
ปลอดภัยและรวดเร็ว
 วัตถุประสงค์ของระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ระบบปฏิบัติ
การควรที่จะออกแบบได้ง่าย สร้างขึ้นง่าย บำารุงรักษาได้
ง่าย พร้อมทั้งมีความอ่อนตัวในการใช้งาน เชื่อถือได้
ปราศจากข้อผิดพลาดและมีประสิทธิภาพ

Operating-System Components 29
Mechanisms และ Policies
 Mechanisms - กลไก หมายถึงการอธิบายว่าวิธีการ
ทำางานแต่ละอย่างนั้ นทำางานอย่างไร นโยบาย หมายถึง
การตัดสินใจว่าควรจะทำาอะไรบ้าง
 การแยกกลไกออกจากนโยบายนั้ นเป็ นพื้ นฐานที่สำาคัญ
มาก ทั้งนี้ เป็ นการเพิ่มความคล่องตัวให้กบ ั โครงสร้าง
ของระบบปฏิบัตก ิ ารในกรณี ท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายในภายหลัง

Operating-System Components 30
System Implementation
 ในอดีตนิ ยมเขียนด้วยภาษาแอสเซ็มบลี
 นิ ยมเขียนด้วยภาษาระดับสูง
 เขียนโปรแกรมได้เร็วขึ้น
 มีขนาดกระทัดรัด
 สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขได้ง่าย

Operating-System Components 31
System Generation
(SYSGEN)
 ระบบปฏิบต ั ก
ิ ารจะสามารถย้ายไปใช้งานบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ชนิ ดอื่นได้ง่ายกว่าเมื่อเขียนขึ้นมาด้วย
ภาษาระดับสูง
 SYSGEN program - ผ้พ ู ฒ
ั นาสามารถออกแบบระบบ
ปฏิบัตกิ ารให้นำาไปใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ งได้
 Booting –การบูธ หมายถึงการเริม ่ ต้นการทำางานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ดว ้ ยการอ่านเคอร์แนลเข้ามาทำางาน

Operating-System Components 32