You are on page 1of 43

Sopot, luty 2010 roku

PBS DGA Spółka z o.o. dla

Raport z części ilościowej badania wizerunku południowej


części województwa podlaskiego

W projekcie „Strategii rozwoju turystyki obszarów położonych w


południowej części województwa podlaskiego - w oparciu o markę
Białowieży – Wszystkie szlaki prowadzą do Białowieży”.
Realizowanym w partnerstwie
Gminy Białowieża, Gminy Boćki i Diecezji Drohiczyńskiej
Charakterystyka badania

Projekt badawczy: Badanie wizerunku południowej części województwa


podlaskiego – część ilościowa

Klient: Landbrand s.c.


Wykonawca: PBS DGA Spółka z o.o.
81-812 Sopot, ul. Junaków 2

Metodologia: badanie ilościowe metodą wywiadu telefonicznego CATI


Termin realizacji prac terenowych: od 18 do 23 lutego 2010 r.
Próba: Osoby, które w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej raz wyjeżdżały
poza miejsce zamieszkania i spędziły tam nocleg
Ilość osób badanych: 500 (125 z woj. Podlaskiego + 375 z pozostałych województw)
Długość wywiadu: około 10 minut

Prace terenowe przeprowadzili ankieterzy PBS DGA Spółka z o.o.


Analizy statystyczne wykonano przy użyciu programu SPSS.

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

2
Spis treści raportu

A. Realizacja badania 4
1. Czas, miejsce i warunki realizacji wywiadów 5
2. Wiek, płeć i wykształcenie respondentów 5

B. Wyniki badania 10

1. Atrakcje turystyczne w Polsce i pd części woj. podlaskiego 11


2. Wizyta w południowej części województwa podlaskiego 19
3. Opinie dotyczące południowej części województwa podlaskiego 29
4. Opinie dotyczące Białowieży 33
5. Wizyta w Białowieży 37

C. Podsumowanie 43

1. Podsumowanie 43

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

3
A. Realizacja badania

Czas, miejsce i warunki realizacji wywiadów


Wiek, płeć i wykształcenie respondentów

www.pbsdga.pl
4
Realizacja badania

Czas, miejsce i warunki realizacji wywiadów


Badanie odbywało się w dniach 18-23 lutego 2010 r. Prowadzone było za pomocą metody CATI (wywiadu
telefonicznego wspomaganego komputerowo). Badana próba liczyła 500 osób, które w ciągu ostatnich trzech lat
przynajmniej raz wyjechało w celu turystycznym poza swoje miejsce zamieszkania i spędziło tam nocleg. Na 500-
osobową próbę składały się dwie zasadnicze grupy: mieszkańcy województwa podlaskiego (125 osób) oraz
mieszkańcy pozostałych województw (375 osób).

Wiek, płeć i wykształcenie respondentów

W badanej próbie występowała lekka przewaga kobiet (51,4% w stosunku do 48,6% mężczyzn).

Najczęściej badani respondenci byli w grupie 40-59 lat (40,6%) oraz 25-39 lat (30%). Najmniej liczną reprezentacje
w próbie miały osoby najmłodsze, do 24 roku życia (12,2%).

W przypadku wykształcenia, dominują osoby z wykształceniem średnim (43,8%) i wyższym (32,6%). Najrzadziej w
próbie występowały osoby z wykształceniem podstawowym (7,2%) .

39,2% respondentów zamieszkuje tereny wiejskie, ponad 60% tereny miejskie.

Graficzne przedstawienie omówionych powyżej danych znajduje się na 4 kolejnych stronach.

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

5
Realizacja badania
Płeć respondentów

N=500

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

6
Realizacja badania
Wiek respondentów

N=500

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

7
Realizacja badania
Wykształcenie respondentów

N=500

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

8
Realizacja badania
Wielkość miejscowości zamieszkania respondentów

N=500

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

9
B. Wyniki badania

Atrakcje turystyczne w Polsce i południowej części woj. podlaskiego


Wizyta w południowej części województwa podlaskiego
Opinie dotyczące południowej części województwa podlaskiego
Opinie dotyczące Białowieży
Wizyta w Białowieży

www.pbsdga.pl
10
Wyniki badania

Atrakcje turystyczne w Polsce i południowej części województwa podlaskiego

Zdecydowanie najchętniej wskazywaną formą spędzania wolnego czasu jest czas spędzany „aktywnie, na łonie
natury”. Taką opcję wskazało 56,2% respondentów. Analizując szczegółowo dane widać istotne zróżnicowanie pod
względem wykształcenia respondentów: im wyższe wykształcenie tym chętniej respondenci spełniają czas aktywnie
(od 27,8% wśród osób z wykształceniem podstawowym do 69,3% wśród osób z wykształceniem wyższym).

Kolejne dwie odpowiedzi miały już wyraźnie niższy poziom wskazań: opcję spędzania wolnego czasu nad ciepłymi
morzami na plaży wybrało 23% respondentów a odwiedziny rodziny bądź znajomych – 22%. Ponad 15% preferuje
zwiedzanie muzeów/galerii, natomiast 12% wybiera opcję biernego wypoczynku.

Dla 26,6% badanych największą atrakcją turystyczną przyrodniczą w Polsce są Mazury. 17,2% wskazało w tym
kontekście na Morze Bałtyckie, 15,8% na Tatry a 12,2% na Bieszczady. Białowieża została wskazana przez 10%
badanych. Białowieżę częściej niż inni respondenci wskazywały osoby z wykształceniem podstawowym (16,7% z tej
grupy), osoby powyżej 60 roku życia (15,1%) oraz – co nie jest specjalnym zaskoczeniem – mieszkańcy
województwa podlaskiego (24,8% w stosunku do 4,9% mieszkańców pozostałych województw).

Skojarzenia z Żubrem w pierwszej kolejności dotyczą dwóch elementów: Puszczy Białowieskiej i Białowieży (59,4%)
oraz Piwa – 36,2%. Następne w kolejności elementy miały już wyraźnie niższy odsetek wskazań: żubrówkę
wskazało 9,8%, województwo podlaskie 7,8% a Bank – 7,6%.

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

11
Wyniki badania

Atrakcje turystyczne w Polsce i południowej części województwa podlaskiego

Niemal co trzeci badany (32%) odwiedził już południową część województwa podlaskiego w celu turystycznym.
Częściej niż w innych subpopulacjach były to osoby w wieku 60 lat i więcej (39,5%), respondenci z wykształceniem
wyższym (41,1%) oraz mieszkańcy miast powyżej 200 tysięcy mieszkańców (39,4%). Znacznie częściej południową
część województwa podlaskiego odwiedzali mieszkańcy tego województwa (52%) niż pozostałych województw
(25,5%).

Spośród osób, które nie odwiedziły jeszcze południowej części województwa podlaskiego jako główny powód
takiego stanu rzeczy najczęściej wskazywano brak okazji (46,9%). 12,2% wskazało w tym kontekście na fakt, że
miejsce to jest zbyt oddalone od miejsca zamieszkania respondenta, a 11,6% uznało, że niewiele wie o atrakcjach
oferowanych przez ten region.

62,8% osób, które nie odwiedziły jeszcze południowej części województwa podlaskiego planuje ją odwiedzić w celu
turystycznym (z czego 15,6% zdecydowanie). Przeciwnego zdania było 31,6% badanych.

Graficzne przedstawienie omówionych powyżej danych znajduje się na sześciu kolejnych stronach.

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

12
Wyniki badania
P1. Jak najchętniej spędza Pani/Pan czas podczas urlopu?

N=500

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

13
Wyniki badania
P2. Co jest Pani/Pana zdaniem największą atrakcją przyrodniczą w
Polsce?

N=500

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

14
Wyniki badania
P3. Z czym kojarzy się Pani/Panu żubr

N=500

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

15
Wyniki badania
P4. Czy odwiedziliście już Państwo południową część woj.
podlaskiego w celu turystycznym (wakacje, weekendowy wyjazd)?

N=500

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

16
Wyniki badania
P4A. Jaki był główny powód, dla których nie zdecydował/a się Pan/i na
odwiedziny południowej części województwa podlaskiego?

N=320

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

17
Wyniki badania
P4B. Czy planuje Pan/i odwiedzić w celach turystycznych południową
część woj. Podlaskiego w przyszłości?

N=320

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

18
Wyniki badania

Wizyta w południowej części województwa podlaskiego

Dla osób, które odwiedziły już południową część województwa podlaskiego najczęściej był to wyjazd krótki, od 1 do
3 dni. Na taką długość wyjazdu wskazało 58,8% badanych. Wyjazd powyżej tygodnia wybrało 17,5% osób
odwiedzających południową cześć województwa podlaskiego.

Jako główną pozytywną cechę tego regionu badani wskazywali bogactwo przyrodnicze (53% badanych). W tym
kontekście wymieniano także różnorodność religijną i kulturową (24,6%), serdeczność mieszkańców (22,2%), walory
architektoniczne (21,2%) oraz folklor (19,8%). Co warte podkreślenia różnorodność kulturowa i religijna znacznie
częściej wskazywana była przez osoby zamieszkujące województwo podlaskie (41,6%) niż przez mieszkańców
pozostałych województw (18,6%).

Najczęściej wskazywaną negatywną cechą tego regionu były słabe drogi – uznało tak 39,6% mieszkańców. 16,6%
wskazało w tym kontekście niski standard życia/biedę (16,6%). Warto wskazać, że aż 40% badanych nie potrafiło
wskazać żadnej negatywnej cechy.

Ponad dwie trzecie badanych (67,4% - suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” poleciłaby swoim
znajomym/rodzinię południową część województwa podlaskiego jako miejsce do spędzenia urlopu. Przeciwnego
zdania było 13,6% ankietowanych. Wśród mieszkańców województwa podlaskiego osoby, które poleciłyby
spędzenie tam urlopu stanowią aż 78,4%, z kolei wśród mieszkańców pozostałych województw wskaźnik ten wynosi
64,1%.
Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

19
Wyniki badania

Wizyta w południowej części województwa podlaskiego

Najczęstszym źródłem, z którego respondenci korzystali przed wyjazdem do południowej części województwa były
informacje pozyskane od znajomych, rodziny - wskazało tak 43,1% badanych. 30% wymieniło w tym kontekście
strony internetowe, a 21,3% przewodniki turystyczne, mapy, atlasy, foldery i ulotki. Warto zwrócić uwagę, że
informacje pozyskane z ośrodków informacji turystycznej, biur podróży, itp. były wskazywane przez minimalną, nie
przekraczającą 2%, ilość respondentów.

Zdaniem badanych bez wątpienia największą atrakcją turystyczną południowej części województwa podlaskiego jest
Białowieża, którą wskazało 61,8% ankietowanych. 20,6% wymieniło w tym kontekście Hajnówkę,19,4% Górę
Grabarkę, a 16% Rzekę Bug.

Graficzne przedstawienie omówionych powyżej danych znajduje się na ośmiu kolejnych stronach,

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

20
Wyniki badania
P5. Ile trwał wyjazd?

N=160

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

21
Wyniki badania
P6. Jakie są główne pozytywne cechy tego regionu?

N=500

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

22
Wyniki badania
P7. A jakie są negatywne cechy tego regionu?

N=500

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

23
Wyniki badania
P8. Czy polecił(a)by Pan(i) znajomym/rodzinie południową część
województwa podlaskiego jako miejsce do spędzenia urlopu?

N=500

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

24
Wyniki badania
P9. Z jakich źródeł czerpał(a) Pan(i) informacje przed wyjazdem do
południowej części województwa?

N=160

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

25
Wyniki badania
P10. Przeczytam Panu/i teraz atrakcje turystyczne południowej części
województwa podlaskiego. Proszę wskazać trzy z nich, które uważa
Pan/i za najbardziej atrakcyjne:

N=500

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

26
Wyniki badania
P10. Przeczytam Panu/i teraz atrakcje turystyczne południowej części
województwa podlaskiego. Proszę wskazać trzy z nich, które uważa
Pan/i za najbardziej atrakcyjne: (mieszkańcy woj. podlaskiego)

N=125

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

27
Wyniki badania
P10. Przeczytam Panu/i teraz atrakcje turystyczne południowej części
województwa podlaskiego. Proszę wskazać trzy z nich, które uważa
Pan/i za najbardziej atrakcyjne: (mieszkańcy pozostałych województw)

N=125

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

28
Wyniki badania

Opinie dotyczące południowej części województwa podlaskiego

W badaniu poprosiliśmy także respondentów o ustosunkowanie się do kilku twierdzeń dotyczących południowej
części województwa podlaskiego. I tak:
- około 87% zgadza się z twierdzeniem, że południowa część województwa podlaskiego to region wielokulturowy i
wieloreligijny. Przeciwnego zdania było jedynie 3% ankietowanych;
- 15% badanych jest zdania, że południowa część województwa podlaskiego to region nijaki, bez wyraźnej
tożsamości. Nie zgodziło się z tą opinią 70% respondentów;
- 92% uznało ten region za dobre miejsce do odwiedzin;
- aż 69% zgodziło się ze stwierdzeniem, że mieszkańcy południowej części województwa podlaskiego są pewnie
najbardziej życzliwi i otwarci w kraju;
- 30% stwierdziło, że regionowi temu brakuje znaczących atrakcji turystycznych; przeciwnego zdania było 51%
badanych;
- 73% zgodziło się z twierdzeniem, że o południowej części województwa podlaskiego niewiele się wie;
- aż 89% uznało, że warto odwiedzić południową część województwa podlaskiego;
- co trzeci badany (32%) zgodził się natomiast ze stwierdzeniem, że jest to jeden z najbardziej zacofanych regionów.

Graficzne przedstawienie omówionych powyżej danych znajduje się na trzech kolejnych stronach. Uwaga – ze
względu na chęć zapewnienia maksymalnej przejrzystości danych zostały one przedstawione w zaokrągleniu do
pełnych procentów, a także w sytuacji, gdy dane kategorie obok siebie miały minimalny odsetek wskazań (poniżej
2%) nie przedstawiano tego na wykresie w formie tekstu.
Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

29
Wyniki badania
P11. Przeczytam teraz Panu(i) stwierdzenia dotyczące południowej
części województwa podlaskiego. Proszę powiedzieć, na ile zgadza się
Pan(i) bądź nie z danym stwierdzeniem?

N=500

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

30
Wyniki badania
P11. Przeczytam teraz Panu(i) stwierdzenia dotyczące południowej
części województwa podlaskiego. Proszę powiedzieć, na ile zgadza się
Pan(i) bądź nie z danym stwierdzeniem? (mieszkańcy woj. podlaskiego)

N=125

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

31
Wyniki badania
P11. Przeczytam teraz Panu(i) stwierdzenia dotyczące południowej części
województwa podlaskiego. Proszę powiedzieć, na ile zgadza się Pan(i)
bądź nie z danym stwierdzeniem? (mieszkańcy pozostałych województw)

N=500

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

32
Wyniki badania

Opinie dotyczące Białowieży

Analogicznie jak w poprzednim pytaniu poprosiliśmy badanych o ustosunkowanie się do kilku stwierdzeń
dotyczących Białowieży. I tak:
- 89% badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że Białowieża to fundament turystyki południowej części
województwa podlaskiego;
- 87% respondentów twierdzi, ze Białowieża kojarzy im się wyłącznie z turystyką;
- dla 81% ankietowanych Białowieża jest miejscem o ciekawych walorach turystycznych i kulturowych;
- według 87% badanych Białowieża jest miejscem, które powinien odwiedzić każdy Polak, a według 74% -
Europejczyk;
-87% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że jest to dobre miejsce dla odwiedzenia dla rodzin z dziećmi;
- tyko 20% ankietowanych uznaje Białowieżę za miejscowość turystyczną przeznaczoną dla bogatych turystów;
- co trzeci badanych (35%) twierdzi, że Białowieża jest miejscem, które nie wymaga dodatkowej promocji.
Przeciwnego zdania było 56% respondentów;
- 81% zgadza się ze stwierdzeniem, że Białowieża to dobre miejsce, żeby spędzić tam 2-3 dni.

Graficzne przedstawienie omówionych powyżej danych znajduje się na trzech kolejnych stronach. Uwaga – ze
względu na chęć zapewnienia maksymalnej przejrzystości danych zostały one przedstawione w zaokrągleniu do
pełnych procentów, a także w sytuacji, gdy dane kategorie obok siebie miały minimalny odsetek wskazań (poniżej
2%) nie przedstawiano tego na wykresie w formie tekstu.

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

33
Wyniki badania
P12. Przeczytam teraz Panu(i) stwierdzenia dotyczące Białowieży.
Proszę powiedzieć, na ile zgadza się Pan(i) bądź nie zgadza z danym
stwierdzeniem?

N=500

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

34
Wyniki badania
P12. Przeczytam teraz Panu(i) stwierdzenia dotyczące Białowieży.
Proszę powiedzieć, na ile zgadza się Pan(i) bądź nie zgadza z danym
stwierdzeniem? (mieszkańcy woj. podlaskiego)

N=125

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

35
Wyniki badania
P12. Przeczytam teraz Panu(i) stwierdzenia dotyczące Białowieży.
Proszę powiedzieć, na ile zgadza się Pan(i) bądź nie zgadza z danym
stwierdzeniem? (mieszkańcy pozostałych województw)

N=375

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

36
Wyniki badania

Wizyta w Białowieży

Co ósmy badany przez nas respondent (12,6%) odwiedził w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie Białowieżę
w celach turystycznych. Warto jednak zwrócić uwagę, iż wśród osób z województwa podlaskiego odsetek ten
wynosił 37,6%, natomiast wśród mieszkańców pozostałych województw (4,4%).

Co warte podkreślenia, ponad 93% spośród osób, które odwiedziły Białowieżę poleciłoby znajomym tę lokalizację
jako miejsce do spędzenia urlopu.

Podstawowym źródłem informacji o tym miejscu przed wyjazdem do Białowieży były informacje uzyskane od rodziny
i znajomych (47,6%). Strony internetowe, Internet wskazało 25,4% badanych a przewodniki turystyczne, mapy,
atlasy, foldery i ulotki – 17,5%.

Spośród potencjalnych regionów konkurujących z Białowieżą badani najchętniej spędziliby wakacje w Bieszczadach
(35,5%) oraz na Mazurach (29,7%). Pozostałe lokalizacje były wskazywane od około 2% do 7% respondentów.

Ja główne powody decyzji o wyjeździe do Białowieży wskazywano najczęściej na nieskażoną naturę (55,6%). 29,8%
zadeklarowało, że nigdy nie było w tym miejscu, 19,2% wskazało na otwartość ludzi, a 18,2% na chęć poznawania
wielokulturowości, wieloreligijności.

Graficzne przedstawienie omówionych powyżej danych znajduje się na pięciu kolejnych stronach.
Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

37
Wyniki badania
P13. Czy w ciągu ostatniego roku (12 miesięcy) odwiedził(a) Pan(i)
Białowieżę w celach turystycznych (urlop, wyjazd weekendowy)?

N=500

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

38
Wyniki badania
P14. Czy polecił(a)by Pan(i) znajomym Białowieżę jako miejsce do
spędzenia urlopu?

N=63

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

39
Wyniki badania
P15. Z jakich źródeł czerpał(a) Pan(i) informacje przed wyjazdem do
Białowieży?

N=63

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

40
Wyniki badania
P16. Przeczytam teraz Państwu listę regionów, które mogą
konkurować z południową częścią woj. podlaskiego i Białowieżą. W
którym z nich najchętniej spędziliby Państwo wakacje?

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

41
Wyniki badania
P17. Jakie byłyby główne powody Państwa decyzji? Proszę wybrać
nie więcej niż 3 odpowiedzi?

N=500

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

42
Podsumowanie

Podsumowanie

Białowieża i – szerzej – południowa część województwa podlaskiego jest uważana za dość atrakcyjne miejsce do
wypoczynku. Znacznie częściej uważają ją jednak za atrakcyjną mieszkańcy województwa podlaskiego niż
mieszkańcy pozostałych województw. Pod względem atrakcyjności przegrywa z Mazurami, Morzem Bałtyckim,
Tatrami czy Bieszczadami.

Niemniej jednak co trzecia badana przez nas osoba odwiedziła już ten region, i – co warte podkreślenia –
zdecydowana większość z nich poleciłaby go swojej rodzinie czy znajomym jako dobre miejsce do wypoczynku.
Spośród osób, które jeszcze nie odwiedziły południowej części województwa podlaskiego aż dwie trzecie planuje to
zrobić.

Jako główną zaletę tego regionu badani wskazywali najczęściej bogactwo przyrodnicze. Stosunkowo często
wymieniano w tym kontekście także różnorodność religijną i kulturową, serdeczność mieszkańców, walory
architektoniczne oraz folklor.

Podstawowymi źródłami informacji dla osób odwiedzających południową część województwa podlaskiego i
Białowieżę były informacje pozyskane od znajomych bądź rodziny oraz ze stron internetowych.

Badanie wizerunku południowej części województwa podlaskiego – raport z badania ilościowego

43