Informationssökning & sökstrategier

Aktualitet
Behöver mitt insamlade material vara nypublicerat eller fungerar även äldre material?
Artiklar och studier inom vissa områden kan vara aktuella även efter 20 år, andra är inaktuella efter bara ett par år.

Materialet
Vilken typ av material behöver jag?
böcker tidskriftsartiklar – vetenskapliga artiklar – andra artiklar (ur tidskrifter och dagstidningar) bloggar, webbsidor el annat

forts. Materialet
Behöver jag vetenskapligt material?

 Vetenskapliga tidskrifter innehåller
artiklar som följer de vedertagna krav som ställs på en vetenskaplig publikation: abstract, nyckelord, syfte, metod, resultat, diskussion, referenser

 Vetenskapliga artiklar har blivit
granskade av experter inom resp. (eng. referee) område

Sökstrategi
• Formulera en sökfråga:
Vilken betydelse har chefen för personalgruppens effektivitet?

• Välj ut huvudbegreppen, nyckelorden:
Chefens betydelse för personalgruppens effektivitet

• Tänk ut synonymer och relaterade ord:
Chef, ledare, ledarskap, arbetsmiljö, arbetsklimat, arbetstempo, psyko-sociala faktorer, effektivitet osv

Söktermer
Hitta definitioner på sökorden i: - uppslagsverk, encyklopedier Terminologi i databaser, hittar du i: - databasernas egna ordlistor, de kan
kallas för thesaurus, subject headings, keywords mm

Källor
Böcker hittar du i
– Bokkataloger på nätet:
DISA (Uppsala universitet)
http://www.ub.uu.se

Uppsala stadsbiblioteks katalog
http://bookit.uppsala.se

LIBRIS (Sverige)
http://www.libris.kb.se

forts. Källor
Tidskriftsartiklar och referenser hittar du i databaser
Referenser till svenska artiklar ur dagspress och tidskrifter
Artikelsök

Internationella artiklar inom pedagogik, didaktik och undervisning
ERIC

Education Research Complete m fl

forts. Källor
Internationella artiklar inom psykologi, sociologi, omvårdnad, medicin
 PsycInfo
PubMed

forts. Källor
Webbsidor inom ämnet på Internet:
Länksamlingar på UBs webbsidor Andra portaler

forts. Källor
Sökmotorer på Internet:
Google Scholar http://scholar.google.com Scirus
http://www.scirus.com

Google
http://www.google.se

Källkritik
Vem har skrivit artikeln, boken, webbsidan:
- expert, intresserad amatör, journalist? - hur är ev. studier gjorda, vetenskapliga metoder? - vilka källor har använts? Finns det referenser och litteraturlista?

forts. Källkritik
- objektivitet? - målgrupp? - relevans för mitt arbete?

Sökteknik
Frassökning med ” ”
För att hålla ihop ett begrepp och söka på orden i den ordningen man skriver in dem t ex:
”högre utbildning” ”tala är silver, tiga är guld”

forts. Sökteknik
AND (OCH)

CHEF

EFFEKTIVITET

forts. Sökteknik
OR (ELLER)

forts. Sökteknik
NOT (INTE)

forts. Sökteknik
Trunkering, sökning på ordstam (olika tecken
för det i olika databaser: * ? $ osv, se databasens hjälpsidor):

Sökning på chef* ger träffar på chef, chefer, chefs…

Maskering (också olika tecken i olika databaser)
Sökning på Lind?vist ger träffar på både Lindkvist och Lindqvist

http://www.ub.uu.se/toolbar/

Hjälp
• Boka en bibliotekarie ilu-bibl@ub.uu.se Anu Salminoja Christina Svala • Fråga biblioteket (jourhavande bibliotekarie)
http://www.ub.uu.se/fragabiblioteket.cfm