Disediakan oleh: Kumpulan 3 Puan Maizatul Akmal Binti Muda Puan Nor Faizah Binti Abu Zaini Encik

Sulaiman Bin Talib

Apakah PBS?
• Satu bentuk pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah. Ia dirancang, di tadbir, di skor dan dilaporkan secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh LPM. • Salah satu komponen pentaksiran yang dikendalikan oleh pihak sekolah dan pentaksirannya dilaksanakan oleh guru-guru matapelajaran secara berterusan di dalam P&P.

RASIONAL PBS
Mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Kenal pasti kekuatan dan kelemahan pembelajaran murid lebih awal dan berterusan. Mengetahui keberkesanan pengajaran guru. Dapat merancang dan mengubahsuai pengajaran guru. Tindakan susulan dapat dijalankan dengan serta-merta.

Akan meningkatkan Kebolehpercayaan & Kesahan skor

JAMINAN KUALITI
1. Penyelarasan 2. Pemantauan

CIRI-CIRI PBS

KERJA KURSUS PEKA/
Calon melaksanakan tugasan di sekolah yang dikendalikan oleh guru .sewaktu P&P

PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH

LPM membekalkan .dokumen pentaksiran

Calon ditaksirkan kemahiran berlisan menerusi pelbagai .konteks dalam situasi P&P

.LPM membekalkan panduan
LPM / JPN / PPD melantik .pemantau / penyelaras

Penskoran dan pelaporan .oleh sekolah

LPM / JPN / PPD melantik .pemantau / penyelaras

Sekolah mengeluarkan .sijil

Penskoran dan pelaporan .oleh sekolah Markah dihantar .kepada LPM .Sekolah mengeluarkan sijil

Prinsip PBS
/Pengredan Pelaporan Murid yang akan ditaksir Penskoran

BERPANDUKAN PANDUAN PBS 1. DIRANCANG MATAPELAJARAN
Siapa yang terlibat di dalam pentaksiran

Bila pentaksiran dibuat

Kekerapan pentaksiran

Pemilihan / pembinaan Instrumen pentaksiran

Prinsip PBS
Ditadbir. 2 Usaha mengumpul maklumat pentaksiran

Guru Pentaksir

Pengurusan Evidens

Prinsip PBS
3. Diskor Proses pemberian skor kepada perkara ditaksir Skema Penskoran

Prinsip PBS
4. Dilaporkan Perumusan Skor

oleh Guru Pentaksir untuk mendapatkan .tahap penguasaan murid

PELAPORAN PELAPORAN POSITIF POSITIF

Skor yang dilaporkan Skor yang dilaporkan menunjukkan tahap menunjukkan tahap penguasaan murid dan ini penguasaan murid dan ini boleh diperbaiki dan boleh diperbaiki dan dipertingkatkan dari masa dipertingkatkan dari masa ke semasa ke semasa

ASPEK PENILAIAN PBS

Daya Kreatif

Kemahiran Proses Sains

Perlakuan Amalan Nilai&

Sikap

&Kesihatan Kecergasan

Kemahiran Kinestetik

&Bakat Minat

Melukis

Membuat Inferens

Berdikari

Gigih bekerja

Sihat

Bersukan

Kesungguhan Membuat sesuatu

- SEKIAN -