RANCANGAN PELAJARAN HARIAN GEOGRAFI TING.

3

Sumbangan Kegiatan Ekonomi Terhadap Pembangunan Negara

Tingkatan : Kelas : Masa : Mata Pelajaran Tajuk :

3C 4/6 ( sederhana ) 8.10 hingga 8.50 : Geografi Sumbangan Kegiatan Ekonomi Terhadap Pembangunan Aras 1 dan 2

Negara. Hasil Pembelajaran:

1. Menyenaraikan kepentingan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia. 2. Menghuraikan dengan contoh kepentingan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia.

Aktiviti Induksi Set Perkembangan  Meminta wakil pelajar setiap kumpulan menyenaraikan sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara dalam peta minda yang telah ditampalkan di papan putih.  Untuk hari ini 2 daripada 7 kumpulan akan membentangkan sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara.  Kumpulan pertama membentangkan isi Peluang Pekerjaan dan kumpulan 2 isi Peningkatan Taraf Hidup : Pelajar menonton Slide Show

PENILAIAN

Sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara

Peluang pekerjaan

Peningkatan Taraf hidup

Meningkatkan Pendapatan negara

Sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Pembandaran

Pengurangan import Pemindahan teknologi Meningkatkan infrastruktur

Refleksi
• 100 % pelajar dapat menyenaraikan kepentingan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia. 60% pelajar dapat menghuraikan dengan contoh kepentingan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia. 40% pelajar akan melalui PATS.

PELUANG PEKERJAAN

Pekerja Mahir

Pekerja tidak Mahir

PELUANG PEKERJAAN

Pekerja Mahir

Pekerja tidak Mahir

pengurus

buruh

jurutera

nelayan

akauntan

petani

Taraf hidup meningkat

Taraf hidup meningkat

Mutu hidup meningkat

Taraf kesihatan meningkat

Daya beli meningkat Pendapatan perkapita meningkat

Soalan 2 Lebih 50% daripada guna tenaga pekerja di Malaysia terlibat dalam seKtor……. A B C D Pertanian Perlombongan Perkhidmatan Perindustrian

Soalan 1 Berikut adalah kepentingan kegiatan ekonomi kepada pembangunan Negara. I II III IV A B C D Meningkatkan peluang pekerjaan Meningkatkan taraf hidup Meningkatkan import Negara Menggalakkan kedatangan buruh I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 3 Apakah yang berkaitan dengan pendapatan perkapita penduduk yang tinggi. I II III IV A B C D Taraf hidup penduduk tinggi Wujud kuasa beli yang tinggi Taraf kesihatan tinggi Kadar kelahiran tinggi I, II dan III I,II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Soalan 4

Apakah kegiatan ekonomi yang dikaitakan dengan penerokaan sumber di Tanah Tinggi Cameron A B C D Penanaman sayur-sayuran Penorekan getah Perlombongan Bersawah padi

TERIMA KASIH