Hak asasi manusia dalam Islam

N o o rd ie sy a zw a n i A tira h b t R o sd i N o o rsy a zw a n i b t S a a d il

 

PENGENALAN

Keistimewaan islam.  selaras dengan segala aspek kehidupan manusia tidak kira masa, tempat dan zaman. Islam menjaga segala aspek kehidupan dengan begitu teratur sama ada dalam dimensi ekonomi, politik, seni, sosial, dan pelbagai lagi.
 

Matlamat  mendidik manusia supaya mempunyai disiplin yang tertentu dalam menguruskan dirinya ketika berhadapan dengan tuntutan nafsu badani mereka, dan sentiasa bertanggungjawab terhadap kewajipannya sebagai hamba Allah.

Keistimewaan manusia  dikurniakan Allah akal dan pancaindera menjadikan manusia ini makhluk yang berbeza dan istimewa daripada makhlukmakhluk lain. Keistimewaan inilah yang membolehkan manusia menanggung amanah Allah sebagai khalifah yang tidak tertanggung oleh makhluk-makhluk lain.
 

Maksud hak asasi manusia  Manusia sebagai makhluk yang istimewa seharusnya dijaga kehormatan dan martabat serta menghapuskan pemerasan, penindasan dan ketidakadilan.  warna kulit, bangsa, bahasa, dan etnik sama sekali tidak boleh menpengaruhi dalam amalan hak-hak asasi kerana ianya bersifat asasi dan universal

Konsep  konsep yang berakar pada Al-quran, yang berpijak pada ajaran tauhid yang mengandung idea persamaan dan persaudaraan yang setaraf sesama manusia.  Ajaran Islam menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia, sehingga perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan sebuah tuntutan.

 

Pandangan HAM menurut para ilmuan.

Syekh Syaukat Hussain (1996),  dasar yang telah diletakkan oleh Islam bagi seseorang sebagai hak seseorang manusia  kelompok rakyat yang berbeza dalam situasi tertentu, status, posisi dan lain-lainnya yang mereka miliki
 

Ali Yafie (1994),  mewujudkan kepentingan umum melalui perlindungan dan jaminan terhadap dasar kemanusiaan (al-darûriyyah), meliputi jiwa (alnafs), akal (al-`aql), keturunan (al-nasab), harta benda (al-mal) dan agama (al-din).
 

Syed Azhar (2004;92)  Hak-hak asasi manusia khusus bagi muslim, kaum wanita, buruh/pekerja, anak-anak, dan lainnya merupakan beberapa contoh dari kategori hak asasi manusia yang perlu diperjuangkan agar tidak berlaku penindasan. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen, kekal dan abadi, tidak boleh diubah atau dimodifikasi.
 

Saari Sungib (1997)  Sebaliknya prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan serta penentangan terhadap kezaliman telah wujud dalam al-Quran. Prinsip dan instrumen hak asasi manusia dalam Islam adalah berpandukan konsep ummah, musyawarah dan basyariyah.

muncul di dunia Barat sekitar pertengahan

SEJARAH HAK ASASI MANUSIA

abad ke 20 lalu yang lalu, namun Islam sebenarnya telah lama membicarakan dan mengajar tentang prinsip hak asasi manusia kepada seluruh umatnya. Kandungan al-Qur`an memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak-hak asasi manusia ini. Nabi Muhammad S.A.W. telah mengadakan berbagai tindakan sebagaimana telah ditetapkan dalam al Quran yang menghendaki wujudnya pelaksanaan hakhak asasi manusia. Dalam Dokumen Madinah atau Piagam Madinah terdapat perlaksanaan hak asasi manusia yang melarang menindas kaum lain.

Konsep HAM
Islam mempunyai sifat2 keistimewaan dr agama lain

dimana Islam lebih menekankan keseimbangan dan perpaduan antara dunia dan akhirat. Konsep kesedarhanaan yg diamalkan oleh Islam adalah bg mencpai kesejahteraan. Islam agama yg cintakan keamanan. Perkataan Islam bermaksud selamat. Islam tidak bersikap menentang atau memusuhi kaum dan bangsa lain.


SUMBER-SUMBER

AL-Qur’an  kitab yang berfungsi "memberikan petujuk dan penjelas atas petunjuk itu (al-bayan) serta pembeda antara kebenaran dengan kesalahan (al-furqan).  sumber panduan hidup, penjelas tujuan hidup, mengisi jiwa yang kosong dan termasuklah menerangkan apa yang memberi maslahat serta mengelak mudarat bagi manusia.  Cth2 perkara yang disentuh di dalam al-Quran
 

Al-Sunnah  al-Quran menggariskan prinsip-prinsip asas, kemudian dihurai dan diperincikan oleh al-Sunnah.  Ia merupakan sumber inspirasi umat Islam untuk membentuk, membangun dan mengembangkan tamadun mereka.  Ringkasnya, semua sudut tamadun Islam dicorakkan di atas acuan al-Quran dan al-Sunnah sebgai panduan akidah, syariah dan akhlak untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia

 

JENIS2 HAK ASASI MANUSIA

Hak hidup hak yang diberikan oleh Allah kepada setiap makluk untuk menjamin perkembangan hidupnya secara alamiah. tidak boleh dibunuh sama ada membunuh orang lain atau membunuh diri sendiri kecuali menurut undang-undang Langkah-langkah hukuman bunuh hanya boleh dilakukan oleh makhamah malah ketika perang juga hak menghukum bunuh diletakkan di atas tanggungjawab pemerintah. Hak untuk hidup bukan sahaja di jamin oleh Islam terhadap nyawa individu manusia lain tetapi merangkumi nyawa dirinya sendiri.

  

Hak kebebasan

Hak Allah

ükebebasan manusia daripada sebarang pengabdian diri selain daripada Allah atau pentauhidan Allah itu sendiri. üManusia harus membebaskan dirinya dari sebarang penyembahan dan pendewaan terhadap sesuatu selain dari Allah SWT.

Hak manusia

ühak kebebasab bergerak, ükebebasan bersuara dan berfikir, ükebebasan berpersatuan, ükebebasan beragama

 

Hak kebebasan beragama

kebebasan manusia untuk memilih suatu

agama yang dia yakini berdasar pada pertimbangan akal nurani. Namun, ini tidak bermakna seorang Muslim bebas bertukar agama tanpa sebarang had. Kalimah syahadah adalah sebagai satu ikrar atau perjanjian yang termeteri antara seseorang hamba dengan Tuhannya.

 

Hak kebebasan berfikir dan berpendapat,

Kebebasan berpendapat menurut Islam

setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapat apa sahaja dalam segala perkara tanpa terikat dengan batasan apa pun. Dalam mengeluarkan pendapat ianya bukan bertujuan jahat yang boleh mendatangkan fitnah dan boleh menghancurkan agama. Kebebasan bersuara mestilah hendaklah mengambil kira keselamatan agama dan negara.

Hak politik,

 dalam islam juga menjamin hak politik seperti

hak memilih pemimpin negara, hak musyawarah, hak menjadi pegawai negeri dan yang lainnya. Islam memberi jaminan kepada setiap manusia untuk bebas berkumpul, berorganisasi dan berpersatuan selagi tidak bertentangan dengan akidah, syarak, dan akhlak.

 

Hak bergerak

dihuraikan dari segi kebebasan manusia

untuk berusaha dan bertindak. membenarkan manusia bertindak jika berlaku kemungkaran dan tindakan itu dalam tiga bentuk. Pertama dalam membuat perubahan keatas kemungkaran dan tindakan itu perlu dibuat oleh golongan berkuasa. Kedua, niat yang baik perlu dalam membuat teguran dan bukan bertujuan dendam. Ketiga, kesedaran hati dan jiwa penting dalam melahirkan sikap tidak suka kepada kemungkaran.

Hakmaruah/kehormatan
Manusia dikurniakan dengan akal & fikiran agar dapat

menjaga maruah dan kehormatan supaya martabat manusia yg mulia ini tidak akan jatuh mjadi makhluk yg rendah. Setiap manusia x boleh menghina,merosakkan maruah dan jatuhkan kehormatan org lain spaya perpaduan dapat dieratkan. Islam juga menghendaki manusia memelihara keturunan dngan mengikut peraturan dan undang2 Islam dlm membina rumahtangga,agar dapat menyambung zuriat dalam ikatan yg sah.

Hak persamaan
Islam telah menetapkan bahawa semua

umat adalah sama tanpa mengira warna kulit, jantina, ras atau kebangsaan. Islam telah berikan umatnya hak kedudukan yang sama dimana semua umat mempunyai hak-hak kewajipan yg sama mengikut hukum yg telah ditetapkan oleh Islam. Setiap hukuman terhadap umat yg salah adalah sama tanpa mengira jantina iaitu lelaki atau perempuan.

Bahagian hak persamaan

Hak milik
Islam menjamin hak pemilikan yg

sah dan mengharamkan penggunaan cara apa pun utk mendapatkan harta org lain yg bukan haknya. Islam melarang riba,penipuan dlm perniagaan. Terdapat 3 bahagian dalam hak milik iaitu hak milik Allah, hak milik khusus, dan hak milik umum.

Bahagian hak milik

RUMUSAN
Kesimpulannya Islam adalah agama yang

asy-syumul (lengkap). Ajaran islam meliputi selluruh aspek dan sisi kehidupan manusia. Islam memberikan pengaturan dan tuntutan pada manusia, mulai dari urusan yang paling kecil hingga urusan manusia yang berskala besar. Ringkasnya, semua sudut tamadun Islam dicorakkan di atas acuan al-Quran dan alSunnah. Daripada al-Quran dan al-Sunnah dicerakinkan akidah, syariah dan akhlak untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia sejagat secara adil dan saksama.

rujukan
Buku -tamadun Islam dan tamadun asia,Sazelin

Arif…(et al.) Internet http ://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-yefrizawa http:// www.angelfire.com/id/sidikfound/ham.html http:// eei.fe.umy.ac.id/index.php?option=page&id=110

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful