|p

 
   
 
| 
| p p 

| p 

!"!p 
!#! $p% p$

p 

|

2   

 
  


 
 
   
 

 
    
   

p  
|

r   

 
  
    

   
 
 

p   
|

°     
  
 
 
  
  
 

&  '
r   
   

    

  
 
 
  
   
 
      

      

9 (()   *#
9 
|

p 
ð  
   
 
 

     
  

|

= 

ð  

 
 
 
  

    


   
  

|

Ekoom
r
 
   
   
  
  
 
 
    


|

p 
r
 
  
   
     
 
 
      
 
 
  
 

| 

ok 
r
 
   
   
 
 
   

   

|

! k 

ð  
 
  
   
  
 
  

  

      
  

|

! o
þ 

 
      
  

|

p k 
Ä 

  
 

 
 
    
 
 
   

+%% p$( 
p$(p$
p, 

= 
  

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

r 
  

þ þ 
þ  

 
  

  
!  r
  

þ r 
|   
| þ 
"#$ %
| ! 


|  &' 
|

ï    
   

   
| r    
| 

 
 &   

  
| 
 &   
  
 
| 

  
 
 
|

2    

2  
|

r 
  

 ( 
  
 
  
  

   

 

|

r 
$  
 


  
   
  

   
  ( 

9   
9 
  
|    

| )
 

| *    
 

| 
  
| þ 


  
| r   
| r     
| 

|

þ    +
,
,
,
,

' 
*    


r 
   

-     
 
| - 
(  
|

r  
  

   

| !   
| !    
&  
| r      

|

|

þ! MM r 
 

  + 
   

  
     
 
   
 

ARAHAN PERKHIDMATAN
Kawalan Rahsia Kerajaan dan
Keselamatan Pejabat

KAWALAN RAHSIA KERAJAAN
Memberi
perlindungan
secukupnya
terhadap suratan dan maklumat rasmi
kerajaan dari:
‡ Dapat diketahui atau dilihat oleh
orang-orang
yang
tidak
berhak
mengetahui atau melihat
‡ Kebocoran
‡ Kecurian
• Kebakaran

MAKLUMAT RASMI
Pengetahuan mengenai perkara rasmi, walau
bagaimana sekali pun diperolehi termasuk:
‡
‡
‡

‡
‡

Jenis atau kandungan apa-apa dokumen
rasmi atau sebagainya.
Jenis kegunaan dan komposisi bahan-bahan.
Kaedah-kaedah, cara menghasilkan serta
teknik-teknik
dan
proses
yang
akan
digunakan untuk pengeluaran.
Proses saintifik terutama berkenaan dengan
pembuatan senjata dan kelengkapan.
Butir-butir kegiatan rasmi yang diperolehi
secara lisan.

RAHSIA RASMI
Apa-apa suratan yang dinyatakan di dalam
jadual dan apa-apa maklumat dan bahanbahan berhubung dengannya dan termasuk
apa-apa suratan rasmi, maklumat dan
bahan-bahan lain sebagaimana yang boleh
dikelaskan -! # -! %!
mengikut
mana
yang 

-
berkenaan oleh seorang Menteri, Menteri
Besar, Ketua Menteri atau mana-mana
Pegawai Awam yang dilantik mengikut
seksyen 2B. 

* . , 
 )

.' 

 
) 
/' 

  
 
 ' 
0 
1r 
  
   
 

   
  

)

2    +
.!*3rð*þ#r*!
/!*3rð*
1rÄð4-#!3*
5 
r  
þ 
'
  
     
    

SEKSYEN 2B
´Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri
boleh melantik mana-mana Pegawai Awam
melalui
satu
perakuan
di
bawah
tandatangannya untuk mengelas apa-apa
suratan rasmi, maklumat rasmi atau bahanbahan sebagai RAHSIA BESAR, RAHSIA,
SULIT atau TERHAD mengikut mana yang
berkenaan§

DOKUMEN RASMI
Apa-apa jenis maklumat yang tercatat berkenaan
dengan perkara-perkara rasmi termasuk:1. Perkara yang bertulis, bertaip, bertulis
trengkas, disalin, berstensil dan bercetak
juga draf dan buangan perkara itu.
2. Fotograf, foto salinan, pelan cetak, negatif
foto, filem, jalur suara dan rakaman.
3. Pelan, pelan lakar, lukisan, gambarajah, peta
dan anika jenis carta.
4. Huruf cetak, huruf cetak atur, blok litografer,
acuan, stensel, proses plat dan lain-lain yang
digunakan
untuk
membuat
dokumendokumen rasmi.

JENIS DOKUMEN RASMI
Terbahagi Kepada Dua:
1. Dokumen Terperingkat
Dokumen
Rasmi
yang
mengandungi
maklumat rasmi terperingkat dan ditanda
dengan peringkat keselamatannya.
2. Dokumen Tidak Terperingkat
Dokumen
Rasmi
yang
mengandungi
maklumat rasmi tetapi tidak bertanda
dengan peringkat keselamatan. Walaupun
tidak terperingkat tetapi sebagai ¶Hak
Kerajaan· perlu diberi perlindungan.

PERINGKAT KESELAMATAN
Perkara - perkara terperingkat,
hendaklah di peringkat seperti
berikut:
1.
2.
3.
4.

Rahsia Besar
Rahsia
Sulit
Terhad

RAHSIA BESAR

Dokumen rasmi, maklumat rasmi
dan bahan-bahan rasmi yang jika
didedah tanpa kebenaran akan
menyebabkan kerosakan yang amat
besar kepada Malaysia.

9ontoh:-- RAHSIA BESAR
9ontoh:
(i)

Kertas-kertas Jemaah Menteri yang sangat
penting mengenai dasar utama Kerajaan
berkaitan perkara-perkara politik dan
ekonomi;

(ii)

Maklumat-maklumat yang sangat penting
mengenai perancangan gerakan dan
penempatan barisan peperangan angkatan
tentera jika berlaku perang;

(iii)

Surat-menyurat dengan Kerajaan negara
asing mengenai aspek perdagangan dan
pertahanan yang amat penting;

(iv)

Maklumat lengkap berkenaan dengan
pertubuhan-pertubuhan perisikan Malaysia
an kaedah-kaedahnya.

RAHSIA
Dokumen rasmi, maklumat rasmi
dan bahan-bahan rasmi yang jika
didedahkan tanpa kebenaran akan
membahayakan keselamatan negara
menyebabkan
kerosakan
besar
kepada kepentingan atau martabat
Malaysia atau memberi keuntungan
besar kepada sesebuah kuasa asing.

9ontoh:-- RAHSIA BESAR
9ontoh:
(i) Arahan-arahan penting untuk perwakilanperwakilan Malaysia yang membuat
perundingan dalam negara asing;
(ii) Maklumat-maklumat penting mengenai
pemasangan- pemasangan tentera;
(iii) Maklumat-maklumat penting mengenai
pertubuhan-pertubuhan subversif dan
kegiatan-kegiatannya;
(iv) Surat-menyurat antara Jabatan mengenai
perkara-perkara dasar yang penting.

SULIT
Dokumen rasmi, maklumat rasmi dan
bahan-bahan rasmi yang jika didedah
tanpa
kebenaran
walaupun
tidak
membahayakan keselamatan negara
tetapi memudaratkan kepentingan atau
martabat
Malaysia
atau
kegiatan
Kerajaan atau orang perseorangan atau
akan menyebabkan keadaan memalukan
atau kesusahan kepada pentadbiran
atau akan menguntungkan kuasa asing.

9ontoh:-- SULIT
9ontoh:

(i) Laporan-laporan perisikan biasa;
(ii) Dokumen-dokumen dan panduanpanduan teknik untuk kegunaan latihan
tentera atau polis;
(iii) Maklumat-maklumat yang mungkin
membolehkan pendapatan faedah
kewangan daripadanya jika didedahkan
sebelum masa.

TERHAD

Dokumen rasmi, maklumat rasmi
selain
daripada
yang
diperingkatkan RAHSIA BESAR,
RAHSIA atau SULIT tetapi perlu
diberi tahap perlindungan.

9ontoh:--TERHAD
9ontoh:
(i)

Buku-buku Jabatan bagi maksud
arahan;

(ii) Perintah-perintah dan arahan-arahan
biasa Jabatan;
(iii) Dokumen-dokumen mengenai
bekalan barang-barang dan alat-alat
kelengkapan biasa tentera dan polis.

AN9AMAN KEPADA KESELAMATAN
RAHSIA KERAJAAN
Punca Ancaman
1. Subversif

:

tidak
2. Espionaj

:

3. Sabotaj

:

kegiatan yang dijalankan oleh
pertubuhan/perseorangan
sampai kepada peperangan.

kegiatan memperolehi perkara
terperingkat secara
tersembunyi
bertujuan
memudaratkan
keselamatan dan
kepentingan
negara.
perbuatan bertujuan
menyebabkan kerosakan fizikal.

4. Kelemahan Manusia : suka menunjuk-nunjuk,
cuai mematuhi
arahan,
tidak cermat
bila
bercakap dan
ketagih
dadah/arak.
5. Pemasaran

: kerana hutang
kerana seks
rasuah
kelakuan
latarbelakang

Surat-Surat Atau Dokumen
SuratDokumen--Dokumen
Terperingkat Diancam Oleh
1.

Penyuluh-penyuluh
rahsia
memperolehi
kebenaran
atau
mempunyai kebenaran.

yang
tidak

2.

Individu-individu
subversif
memperolehi
kebenaran
atau
mempunyai
kebenaran
dan
membuat kerajaan dalam keadaan
salah.

yang
tidak
cuba
serba

3.

Kebocoran.

4.

Kealpaan.

|

Ä-Är*0**2rð*.6)Ä*ð/778

| 

   r°r 

 |
|

5#-!*r2*3!ð53*#
'*0*!.9) 
 '         
 
    :rr   

    

)  
-  
 *; !    
  

       
 
  
    

     

) 
        
rr   
 
   
<<  
  
   
    
 
 
    
  ==  
þ 
   
  

      
     
*;              
 
 
       
)
 

  
        


      

    
   
þ 
 

   
   
    
 
   *;   
   
   
   
    
  
 


þ  

         
 
     
<< ;  
   

     
 

|

|
|
|
|
|
|
|
|
|

SEKSYEN 17A ² Pembelaan Sedia Ada
Kepada Pegawai Awam
Mana-mana orang yang dituduh dengan
apa-apa kesalahan di bawah Akta ini
tidaklah boleh
disabitkan jika
dia
membuktikan yang dia melakukan manamana perkara itu dalam menjalankan
tugas rasminya atau dengan kuasa
sepatutnya.

SEKSYEN 8 (2) (Baru) - Penalti

Jika seseorang menerima atau memberi
sesuatu Rahsia Rasmi dan bersalah
dengan akta ini, maka kesalahannya
boleh dihukum dengan penjara selama
tempoh tidak kurang daripada satu tahun
tetapi tidak lebih dari tujuh tahun.

KEGIATAN PENGINTIPAN
Dengan 9ara:
1.
2.
3.

4.

5.

Menyamar diri sebagai penjawat awam.
Memasuki pejabat (menceroboh) bagi tujuan
mencuri, menyalin atau mengambil gambar.
Memintas, mencuri atau menyalin dokumen
terperingkat semasa dalam perjalanan pos atau
pembawa.
Memeras, mendesak atau memujuk orang-orang
yang dibenarkan ekses kepada maklumatmaklumat terperingkat untuk mendapatkannya.
Mencuri dengan percakapan telefon atau
menggunakan alat-alat pandang dengar dan
rakaman untuk mendapat maklumat-maklumat
terperingkat.

KE9UAIAN DAN KELALAIAN YANG KERAP
BERLAKU
1.
2.
3.
4.

5.

Bercakap mengenai perkara terperingkat
melalui telefon.
Bercakap mengenai perkara terperingkat di
tempat-tempat awam.
Menyampaikan maklumat terperingkat kepada
sahabat handai atau saudara mara.
Mengurus perkara terperingkat dengan cara
yang tidak dibenarkan seperti gagal mematuhi
peraturan menerima, memproses, menyimpan
dan menghantar dokumen terperingkat.
Menyimpan perkara-perkara terperingkat di
tempat yang tidak sesuai.

Gagal mengunci peti-peti keselamatan yang
mengandungi perkara-perkara terperingkat
apabila meninggalkan pejabat.
7. Memusnahkan
buangan-buangan
terperingkat dengan cara yang tidak
dibenarkan atau cuai mengendalikannya
8. Membenarkan orang yang tidak dibenarkan
ekses
mengurus
perkara-perkara
terperingkat
9. Mendedahkan perkara-perkara terperingkat
kepada orang-orang yang tidak dibenarkan
(contoh: tidak menutup fail terperingkat
bila ada tamu)
10. Kecuaian pengawal-pengawal keselamatan
menjalankan kewajipan mereka
î.

KAWALAN
KESELAMATAN PERIBADI
1.

Undang-Undang
* Akta Rahsia Rasmi 1972
* Akuan Penjawat Awam/Aku Janji
* Langkah berjaga-jaga

2.

Tapisan Keselamatan
* Tapisan Keselamatan Kasar
* Tapisan Keselamatan Halus

3.

Pendidikan
* Kursus

4.

Prinsip ¶Perlu Mengetahui·
* Langkah berjaga-jaga
* Pengasingan tempat

KAWALAN
KESELAMATAN DOKUMEN
1. Pengurusan Dokumen Terperingkat
* Pendaftaran Rahsia
- Penubuhan bahagian bagi
menguruskan dokumen-dokumen
terperingkat
*

Pendaftaran Kecil Rahsia
- Pecahan dari bahagian bagi
menguruskan dokumen-dokumen
terperingkat

¬ 2 
  
  

 
r 
 

3.

Tanda-Tanda Keselamatan
* Berjilid Kekal
* Berjilid Tidak Kekal
* Lukisan, tekapan, foto, negatif dll
* Warna Kulit Fail

4.

Penyimpanan
* Tempat menyimpan
* Tidak boleh dibawa pulang

5.

Penghantaran
* Borang jadual
* Sistem satu lapis dan dua lapis
sampul surat
* Beg berkunci
* Utusan Selamat

î.

Pelepasan Perkara Terperingkat
* Kenegaraan lain
² tidak dibenarkan tanpa izin
* Kepada orang awam
* Siaran akhbar ² tidak dibenarkan

7.

Pemusnahan
* Minta kebenaran pemula
* 9atatan dalam Buku Daftar
* Rujuk pihak tertentu
* Mengikut prosedur tertentu

. &  p  
 &  
2
 
2 

2°2  °

°°  
°2M  
° 

!*3rð*
þ#r*! 

þ 
   
 
 
'  
 
  :r 
þ 
 
 
    
  

 
' þ 


'

r
 
' 

r
 
' 0 

&þ  

 
' &þ  
r 
 
r  

Ä
r  
   
 
r  

° 

 
'

:  
! 

. &  p  
 &  
2
 
2 

2°2  °

°°  
°2M  
° 

!*3rð* 

þ 
   
 
 
'  
 
  
þ 
  

  
   

&þ  

 
 
' þ 
 ' &þ  
r  

 r 

'
 
Ä
r 
r
 
' 
   
  

r 
r
 
' 0  þ 
*! 

° 

 
' 


:  
! 

2
 r 
2 
&þ 

rÄð-

r 
 
r 
r 

rÄð- þ  

2  
r r 
 
rÄð-

Ä!Är*0r#!ð*Ä'*þ*ð0*

. &  p  
 &  
2
 
2 

2°2  °

°°  
°2M  
° 

rÄð- 

' &*   

r   
   

 
  
'    

 
' þ 


'
)  

   
 
r  
 þ 

   

° 

 
'

:  
! 

. &  p  
 &  
2
 
2 

2°2  °

°°  
°2M  
° 

-#!3* 

' &*  

 '  

þ 
 
r   
  
'
)   

  
 '   
  

 þ 

   

° 

 
' 


:  
! 

TANDA KESELAMATAN
à 

 p #  
  -/ 9  9& -/
#   & 0
1   & 
1  
1  & & 
1 &   & 

¬ 

 p #  
)&  &    / 
 &    
&   

2 

 & 
/ 
+     

ñ 

3 
(  p    
&3 
( /    
/ .  
& 
( - * / 4-5 ) 
 &

 

p 
( -!#
( -!
( %!
( -

6 

3 
(  &     
& .
(  ) & 
   
 

KAWALAN
KESELAMATAN FIZIKAL
1.

Kawasan Terperingkat
‡
‡
‡
‡
‡

Mewartakan
Pagar, Lampu Keselamatan
Pintu Keluar Masuk
Papan Kenyataan
Sistem Pas Keselamatan

KAWALAN
KESELAMATAN FIZIKAL
2.

Keselamatan Bangunan
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡

cadangan pembinaan/ubahsuai
menghadkan jalan keluar masuk
mengadakan kaunter
tingkap/pintu kukuh dan kunci
alat kalis bunyi
tempat khas untuk pelawat
pengawal keselamatan

KAWALAN
KESELAMATAN FIZIKAL
3.

Pas Masuk
‡
‡
‡

pas keselamatan
kad pengenalan jabatan
kad pelantikan

KEHILANGAN
Hendaklah:
1.
2.
3.

9ari dengan segera
Laporkan kepada Ketua Jabatan
Laporkan kepada Pegawai Keselamatan
Kerajaan dalam masa 24 jam. Sertakan:
‡ taksiran bahaya dari segi keselamatan
‡ pandangan Ketua Jabatan
‡ Syor Ketua Jabatan

KEHILANGAN
Pegawai Keselamatan:
‡ Taksiran risiko dari segi
keselamatan
‡ Tindakan menyelamat dan
pembetulan
4.

Laporkan kepada Polis jika terdapat
salah laku atau jenayah

PETI KESELAMATAN
Jenis-Jenis Peti Keselamatan
1.
2.
3.
4.
5.
î.

Bilik Kebal atau bilik kebal yang
diubahsuai
Peti Besi
Kabinet Keluli
Almari Keluli
Peti yang dibuat bagi tujuan khas
Peti atau beg berkunci

PENGHANTARAN DOKUMEN TERPERINGKAT
1.

2.
3.
4.
5.
î.
7.

Jabatan yang menghantar dokumen
terperingkat hendaklah mendapatkan
satu resit akuan terima. Borang Jadual
LG.
Semak Borang Jadual
² pastikan resit diterima semula.
Hantar melalui peti atau beg berkunci.
Hantar melalui sistem dua lapis sampul
surat.
Hantar melalui Utusan Selamat.
Hantar melalui A.R. Berdaftar.
Keluar negeri ² melalui Pendaftaran
Rahsia, Kementerian Luar Negeri.

WARNA KULIT FAIL TERPERINGKAT
1. RAHSIA BESAR

Warna Kuning berpalang Merah di sebelah
luar kulit hadapan dan belakang

2. RAHSIA

Warna Merah Jambu berpalang merah di
sebelah luar kulit hadapan dan belakang

3. SULIT

4. TERHAD

Warna Hijau

Warna Putih

SEKSYEN 29
Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri
atau
Pegawai
Awam
yang
dipertanggungkan boleh pada bila-bila
masa
mengelas
semula
apa-apa
suratan yang dinyatakan dalam jadual
dan di luar jadual.
Suratan, bahan
atau maklumat tersebut terhenti
menjadi Rahsia Rasmi.

SEKIAN,
TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful