You are on page 1of 14

| 


E E
@ Educatedattt cadutcaae
cegeatagae.
@ etede c gyagae uety
 !"
@ ettaaet ttuteadacededucatautaa
ttudyewg
@ tatedeea caeeataeeewecat
adutedeeage !#
@ $edataeeaagewtc ceca td,
ead !%.
ÖE & E
@ eaccactt,eecaywteecttuca
adtat agae
@ . eaauted'eadty,'aeetae( aut
ewgee utatedyatge da'
ewedatt
@ . %,eaed$ aw,aexatateaagead
de ctad ataduaat
@ eaageatetuatcte((e.
@ acteyedauctyeeta(ete
agaegeda)a(ce*)+.
@ eceadedwtatact adatgy uu
Ö& E& 

@ O ac,", -"
@ )
Eaa.aaggectc td, da'gget
teccay
@ ectatedwtÖada * % +adÖada ua ,,//-
@ ,//#,ecae da'cetwa.
@ !%,udedc dacaatwtc ceca
ted,wtacata./,///.
@ de|a auda aw'tewadc taeda
dutaeyecaytategatedaaceutcacay
wttategceeactate.
@ teeceteeaetguawad.)eecudeE)
uewate ea,et aEteeeu,deEye,
Et. ug'Eteeeute eawad e cece.

eatcae.
| E)EÖEE
@ )ewaedc 0 |a auda awwdeattatg
ewuewt1ut./,///adadadegeeewey0 
wtecetwa da.

@ ecaeaeteeeuyaccdet. eaedtea(t da'
ewgduty,te aequtedegee,aeeed awtated
c !%agaage,aygteudat da'tec
duty.

@ &ecgude0.a(weeetattgeeaa
tecgywaattayewedattattteadewaa
waeteeeu,aaeee.
|a aaeteeeu
@ )eeade0 eteewweteeteeeu
 !/.

@ aeceteteg daweeteeeu,
adauceattayte.

@ Eeateaueaueeetucce.

@ tataagweeteeeu.
 
@ { c w0Exceecewad&uttadgceeet
te
eatcae ectatagae.
@ c' & E2w3Öductte ea3,
@ c wetgu gae aÖacctecgywad
et teday.
@ c ag 3etÖatetteyea3awad
@ c a(edagtet,/gatecgycae
* uce:eddew,$ue,//%+adte!tagetteceye
tewd
@ ,//4,et )ewadteÖaaceutca ect, &et
eet 
uctwad, da u,uaetEye
& dawad,
ewtt.

EVEE)

@ { 
uedwt'((eaÖe'egawt
@ 
uedwt'ExeÖaaceutca eade ut
wad'yacEteeeu,// .
@ { 
uedwtte,'Veue cqut tate
Ecceeeta'awad.
@ Öadaua wadteÖedet da,.Ö$
du|aa.
@ 
ayegeect cece* 
aua+
da ttute)ecgy,(ee
@ ue eadete eawad0 tecgy,
etec0Öaa wad
.
@ )&) &
$&Ö&) & &&
@ c cacedug0 & 0 E

@ c watewateteatetyte.

@ c aaeeeaay.

@ ateueyte

@ c aec deeue 
& ) 
& &&
& )

@ c td͛eaceteeceequateee
daatcatt,atcdatedettey%!5t
%".,ce.

@ c͛ uegwtwadeyadeduat,
gwguae daadtecay͛cu
eegga(etuca ateca, etaada.
)EÖ& ÖE)
@ )ecuetueadgegaewcctuted
tc͛ gwtaeexectedtudetat
etyca,/awe.

@ ttauca deeeda(et.
@ ewdugdceygaeadgaead
textgtategcaacewtgaaaceutca
cae. 
& &