SILA KLIK PILIHAN ANDA PENGENALAN KELEBIHAN KONTEKSTUAL MATLAMAT KONTEKSTUAL OBJEKTIF KONTEKSTUAL CIRI-CIRI KONTEKSTUAL LANGKAH

-LANGKAH STRATEGI KONTEKSTUAL CARA PERISIAN DAPAT MEMBANTU GURU PERISIAN INTERAKTIF

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

Menurut Dr. Zolazlan Hamidin (2001) kontekstual jika diambil daripada ayat asalnya dalam Bahasa Inggeris (asal bahasa Latin con = with + textum=woven) bermaksud mengikut konteks atau dalam konteks. Konteks pula membawa maksud keadaan, situasi dan kejadian.

Modul P

j r

Mel

u Best ri

1.

Yang berkenaan, releven, ada hubungan atau kaitan langsung, mengikut konteks.

2.

Yang membawa maksud, makna dan kepentingan (meaningful). Oleh itu, kaedah kontekstual iaitu kaedah yang dibentuk berasaskan maksud kontekstual itu sendiri, Seharusnya mampu membawa pelajar ke matlamat pembelajaran isi dan konsep yang berkenaan atau releven bagi mereka, dan juga memberi makna dalam kehidupan seharian mereka.

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari

Pengajaran secara kontekstual ialah proses pengajaran guru yang mengaitkan ilmu yang dipelajari dengan pengalaman seharian perseorangan, masyarakat dan dunia pekerjaan. Pengajaran ini melibatkan perkongsian pemikiran dan pengalaman guru untuk member kefahaman kepada pelajar kerana proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri melibatkan pelajar, pengajar dan bahan pengajaran. Selain daripada itu, pengajaran ini juga menghubungkan isi pelajaran dengan dunia sebenar, proses interaksi antara pelajar dengan pelajar yang lain serta menjadikan situasi pengajaran di kelas sebagai simulasi kepada tempat kerja. Pelajar juga disediakan dengan aplikasi amali untuk dipelajari (Hull D., 1995).
Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari

Mengapakah pendekatan kontekstual perlu dalam pengajaran dan pembelajaran? Individu mengekalkan maklumat dengan lebih berkesan melalui pengalaman sendiri.

embelajaran kontekstual mengambil kira pelbagai gaya pembelajaran.

Individu memiliki pelbagai jenis kecerdasan.

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari

16

PERATUSAN PEMBELAJARAN SECARA KONTEKSTUAL

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari

Matlamat pengajaran dan pembelajaran ialah supaya guru memahami, menguasai dan menggunakan pendekatan kontekstual dalam pengajaran dan pembelajaran. Kefahaman para guru adalah penting kerana guru mampu menyampaikan pembelajaran dengan berkesan dan menepati konsep kontekstual.

Kontekstual ialah suatu kaedah yang dibentuk berasaskan maksud kontekstual itu sendiri iaitu membawa pelajar ke matlamat pembelajaran isi dan konsep yang berkenaan atau relevan bagi mereka, dan juga memberi makna dalam kehidupan seharian mereka.

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari

Di sekolah pelajar tidak mampu membuat kaitan antara apa yang mereka pelajari dengan bagaimana pengetahuan itu dapat dimanfaatkan. Pelajar tidak didedahkan kepentingan mempelajari sesuatu matapelajaran, mereka hanya diarahkan untuk belajar kerana merupakan salah satu daripada matapelajaran peperiksaan.

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari

Keadaan ini berlaku disebabkan oleh cara mereka memproses maklumat dan perasaan motivasi untuk pelajar tidak tersentuh melalui kaedah pengajaran yang lazim digunakan (iaitu kaedah syarahan yang abstrak).

Kaedah pengajaran lazim juga perlu difahami kerana konsep itu akan memudahkan mereka mengaitkannya dengan suasana dan juga dalam menempuh kehidupan masyarakat di mana tempat mereka menjalani kehidupan dan bekerja.

Secara lazimnya, pelajar dijangkakan mampu membuat kaitan ini dengan sendiri apabila berada di luar bilik darjah.
Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari

1.

Menerangkan maksud pembelajaran kontekstual.

2.

Menerangkan kepentingan dan menyerapkan pendekatan kontekstual ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

3.

Menguasai strategi pengajaran dan pembelajaran secara kontekstual.

4.

Mengaplikasi dan mengamalkan pendekatan kontekstual dalam bilik darjah dengan yakin dan berkesan.

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari

5.

Melatih guru lain menjalankan pengajaran menggunakan pendekatan kontekstual. Pengajaran dan pembelajaran kontekstual adalah

merupakan satu konsep pengajaran dan pembelajaran yang membantu guru mengaitkan bahan subjek yang dipelajari dengan situasi sebenar. Keadaan tersebut secara tidak langsung berupaya memotivasikan pelajar untuk membuat perkaitan antara pengetahuan dan mengaplikasinya di dalam kehidupan seharian mereka sebagai ahli keluarga, warga masyarakat dan pekerja.

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari

Pengetahuan Sedia Ada

Pengetahuan Baru

Pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda mereka. mereka.
Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari

Pengetahuan Sedia Ada

Pengetahuan Baru
Pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda mereka. mereka.
Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari

Budaya Fizikal

Y G PELBAGAI
Psikologi

Sosial

Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan jika maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid.

9

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E

E

A

A

E

AL

Bilik Darjah

KEPELBAGAIAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN

Makmal

Kehidupan Seharian

Tempat Kerja

10

Penekanan perlu diberi kepada kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan.

Tugas guru bukan sekadar membantu pelajar mengetahui objektif spesifik sesuatu unit matapelajaran. Mereka haruslah memahami proses pengajaran dan pembelajaran supaya mereka dapat menghubungkaitkan pembelajaran dengan kehidupan seharian pelajar atau konteks pengalaman hidup.

Dahulu peranan seorang guru hanyalah sebagai penyampai ilmu pengetahuan kepada pelajar melalui pengajarannya. Tetapi sekarang peranan guru lebih kepada pemudah cara atau fasilitator dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah untuk membantu perkembangan potensi pelajar yang maksimum (Mohd Hanafi Kamal, 2001).

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K

NTEKST

AL

Guru hanya perlu membantu pelajar memahami tujuan mempelajari sesuatu tajuk dan menghubungkaitkan pengetahuan baru dan pra-pengetahuan pelajar. Menurut Wan Absah bte Wan Kadir (1997) perkara ini akan membolehkan pelajar mendapat gambaran yang jelas tentang perkaitan apa yang dipelajari dengan penggunaan harian dan pelajar mengetahui penggunaan ilmu dalam bidang pekerjaan serta memberi pendedahan kepada pelajar tentang profil pekerjaan. Hal ini akan menjadikan pelajaran lebih menarik dan mudah difahami oleh mereka.

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K

NTEKST

AL

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K

NTEKST

AL

MERENTAS PELBAGAI DISIPLIN ILMU
Teknologi Maklumat

Sains Matematik

Kemanusiaan Teknikal dan Vokasional Bahasa

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K

NTEKSTUAL

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K

NTEKSTUAL

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K

NTEKSTUAL

Komponen utama yang boleh dilihat dalam pembelajaran kontekstual ialah aktiviti hands on dalam konteks yang relevan pada pelajar.

Pembelajaran bahasa yang menggunakan kaedah konteks adalah suatu set bahan-bahan pengajaran yang berkaitan terus kepada dunia pekerjaan dan kehidupan seharian.

Modul-modul pengajaran ini membantu para pelajar mendapat pendidikan secara mantap dan kontekstual dan ini seterusnya membantu serta memotivasikan pelajar mencapai kejayaan.

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K

NTEKSTUAL

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K

NTEKSTUAL

Menurut bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad (Utusan Malaysia, 27 April 1999), penilaian berasaskan sekolah mendapati prestasi pelajar dalam mata pelajaran Sains meningkat 20 peratus dan bagi mata pelajaran Matematik pula, peningkatan yang dicatatkan ialah 22 peratus.

Oleh itu pendekatan pembelajaran secara kontekstual ini adalah sesuai untuk memenuhi kehendak perlaksanaan kurikulum (KBSR) dan (KBSM).

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K

NTEKSTUAL

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K

NTEKSTUAL

Berkongsi dan berkomunikasi antara satu sama lain untuk menyelesaikan sesuatu masalah.

Guru memainkan tugas penting dalam mewujudkan sikap bekerjasama menjadikan yang proses baik dalam pengajaran aktif dan

pengajaran

lebih

dengan

mempelbagaikan aktiviti yang melibatkan pelajar (Pedrotti L. S.,1997).

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K

NTEKSTUAL

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K

NTEKSTUAL

Pembelajaran secara Kontekstual dapat membina keyakinan diri kerana murid dapat memahami perhubungan antara teori dan amalan.

Pelajar akan memelihara keperibadinya dalam mengetahui, memberi perhatian, memiliki harapan-harapan yang tinggi, memotivasi dan memperkuat diri sendiri.

Pelajar tidak dapat berhasil tanpa bantuan orang dewasa. Pelajar menghormati rakannya dan juga orang dewasa.

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K

NTEKSTUAL

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K

NTEKSTUAL

Dalam hal ini, guru menyalurkan sesuatu pengajaran kepada pelajar dan pelajar boleh menggunakan maklumat yang ada untuk menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi dalam alam pekerjaan pada masa akan datang.

Semasa pengajaran dijalankan, para pelajar didedahkan dengan aktivit-aktivit yang membolehkan mereka mengaplikasikan aktiviti dalam kelas dengan aktiviti di luar.

Menurut Hungate (1982), ciri-ciri aplikasi dalam pengajaran telah dapat meningkatkan kemahiran pelajar dalam satu-satu mata pelajaran yang diajar.

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K

NTEKSTUAL

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K

NTEKSTUAL

Guru akan menyalurkan pengetahuan mereka melalui kaedah-kaedah yang disarankan dalam kaedah pengajaran secara kontekstual dengan cara timbal balik. Guru akan membimbing pelajar menemui pengetahuan baru melalui penerokaan, pengujian dan mencari jawapan.

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K

NTEKSTUAL

KESIMPULAN

Kesemua ciri ini dapat dilaksanakan dengan bantuan penggunaan media pengajaran yang berkesan (Hull D., 1997).

Pemindahan ini juga akan menyebabkan pelajar lebih mudah membuka peluang sedia ada mereka melalui pelbagai situasi pembelajaran

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K

NTEKSTUAL

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K

NTEKSTUAL

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K

NTEKSTUAL

Dalam

pendekatan

kontekstual,

pengajaran

dan

pembelajaran mesti memenuhi keperluan strategi berikut :

PEMAHAMAN MOTIVASI  Pengenalan  Isu perbincangan  Alat bantu mengajar  Penerangan konsep dan perbincangan kelas  Bacaan dan melakukan  Contoh kajian

KEMAHIRAN APLIKASI  Aktiviti HandsOn  Penyelesaian masalah

IMBASAN KEMBALI DAN PENILAIAN  Ingat kembali fakta utama  Penilaian kemajuan

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

Dalam r s s

mbelajaran secara k ntekst al, muri akan melalui satu atau lebi

ari ada kaedah-

kaedah pembelajaran berikut :

R E A C

Relating (Menghubungkait)

Belajar dalam konteks menghubungkaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman hidup Belajar dalam konteks penerokaan, penemuan dan reka cipta Belajar dalam konteks bagaimana pengetahuan atau informasi boleh digunakan dalam situasi lain. Belajar dalam konteks bekerjasama, memberi maklum balas dan berkomunikasi Belajar dalam konteks pengetahuan sedia ada dengan menggunakan atau membina daripada apa yang telah diketahui

Experiencing (Mengalami)

Applying (Mengaplikasi)

Cooperating (Bekerjasama)

T

Transfering (Memindahkan)

Relating (Menghubungkait)

Murid melakukan aktiviti mengutip sampah di sekitar sekolah untuk menanam sikap cintakan kebersihan. Menerusi pengalaman ini murid dapat mengaitkan aktiviti yang dilakukan oleh ibu bapa mereka semasa membersihkan kawasan tempat tinggal mereka setiap hari.

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

Experiencing (Mengalami)
Murid dibawa ke makmal untuk

menyaksikan demontrasi serta membuat latihan amali menyambungkan wayar

kepada plug 3 pin. Pengalaman ini boleh digunakan di rumah apabila berlakunya situasi di mana wayar plug 3 pin sterika tertanggal.

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

Applying (Mengaplikasi) Murid mempelajari teori dan konsep tuas. Mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan ini apabila bertemu situasi di mana sebuah kereta yang tayarnya pancit tidak mempunyai jek. Dengan

mengamalkan pengetahuan yang ada, murid boleh menggunakan konsep tuas untuk menggantikan jek kereta bagi membolehkan penukaran tayar.

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

Cooperating (Bekerjasama) Murid ditugaskan secara berkumpulan

untuk menyelesaikan masalah pencemaran alam menerusi satu aktiviti berbincang yang dan

memerlukan

mereka

bekerjasama dengan ahli kumpulan masingmasing . Hasil yang diperolehi adalah lebih baik disebabkan mereka menyelesaikan masalah secara bekerjasama.

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

Transfering (Memindahkan) Murid mempelajari cara untuk mendapatkan sudut tegak dengan menggunakan Teorem Pythagoras. Murid boleh memindahkan pengetahuan bahawa segitiga bersisi 3m, 4m dan 5m akan menghasilkan sudut tegak dalam aktiviti mengecat garisan

gelanggang permainan.

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

IDEA PEMBELAJARAN CTL
y Real World Learning y Pengalaman nyata y Berfikir Aras Tinggi y Berpusat pada murid y Murid aktif, kritis, dan kreatif y Pengetahuan bermakna dalam kehidupan y Dekat dengan kehidupan nyata y Perubahan prilaku
Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

7 KOMPONEN CTL
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Konstruktivisme Menemukan Bertanya Masyarakat belajar Pemodelan Refleksi Authentic Assessment

URUTAN BELAJAR
y Activating knowledge y Acquiring knowledge y Understanding knowledge y Applying knowledge y Reflecting knowledge

CIRI-CIRI PEMBELAJARAN CTL
y KERJA SAMA y SALING MEMBANTU y MENYENANGKAN, TIDAK MEMBOSANKAN y BELAJAR DENGAN MINAT y MURID AKTIF y BERKONGSI DENGAN RAKAN.

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

CIRI-CIRI PEMBELAJARAN CTL
y PEMBELAJARAN TERINTEGRASI y MENGGUNAKAN PELBAGAI SUMBER y MURID KRITIS GURU KREATIF y DINDING KELAS DAN LORONG PENUH HASIL KARYA MURID
Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

Pembelajaran Murid

Pengajaran Guru

Sokongan Pentadbir Sekolah

Sokongan Masyarakat

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

Matlamat

utama pembelajaran

secara kontekstual

adalah

untuk

menghasilkan murid yang berkualiti.

Untuk menjayakannya, semua

pihak perlu bersetuju mengenai apa yang perlu dipelajari dan bersetuju mengenai strategi pembelajarannya. Di samping itu, sokongan daripada organisasi masyarakat diperlukan untuk menjayakan strategi pengajaran dan pembelajaran kontekstual. Sokongan luaran ini akan galakan dan sumber-sumber untuk memberi

membantu murid dan guru

mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

(1) BAHAN INTERAKTIF SEBAGAI PENGUPAYA

Bahan bersifat interaktif sebagai pengupaya, pelbagai perisian aplikasiboleh digunakan untuk membantu murid belajar secara berdikari, dan memudahkan pelaksanaan pembelajaran bestari di sekolah.

Sumber ini akan membantu murid mengembangkan potensinya mengikut kecenderungan dan keupayaan

masing-masing, tidak lagi dihadkan oleh prasarana sekolah dan keadaan di bilik darjah. .

2. PELBAGAI PENDEKATAN PEMBELAJARAN

Pelbagai Pendekatan Pembelajaran bagi penggunaan bahan interaktif dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu :

(a) secara tutorial (b) secara penerokaan (c) sebagai alat aplikasi, dan (d) sebagai alat komunikasi
Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

(3) MEMENUHI KEPERLUAN KURIKULUM DAN PEN AJARAN

Memenuhi keperluan kurikulum dan pengajaran, k s efektif, dan juga sesuai dari segi persembahan dan teknikal.

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

(4) MENARIK DAN MENCABAR

Menarik dan mencabar dari segi kogntif dan motivasi murid belajar dan menggalakkan penyertaan yang aktif.

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

(5) KEPELBAGAIAN

Menggabungkan

bahan

berasaskan

rangkaian,

berasakan guru dan perisian kursus.

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

(6) BAHAN INI MENGAMBIL KIRA PERBEZAAN DALAM KEPERLUAN DAN KEBOLEHAN MURID

Bahan ini mengambil kira perbezaan dalam keperluan dan kebolehan murid bagi menggalakan pencapaian maksimum mengikut keupayaan dan kemampuannya.

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

(7) MURID BERTANGGUNGJAWAB MENGURUS DAN MENGARAH PEMBELAJARANNYA

Murid

bertanggungjawab iaitu

mengurus

dan

mengarah hala tuju

pembelajarannya, pembelajarannya.

menentukan

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

(8) PELAJAR DIANGGAP SEBAGAI PEMBELAJAR YANG AKTIF

Pelajar dianggap sebagai pembelajar yang aktif di mana pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan

budaya berfikir dengan memanfaatkan sumber ilmu oleh teknologi. Pelajar dapat belajar sejajar dengan tahap pencapaian mereka sendiri.

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

(9) PENDEKATAN PEMBELAJARAN BERPUSATKAN PELAJAR

Pendekatan

pembelajaran

berpusatkan

pelajar

dapat

dilaksanakan. Guru dapat memainkan peranan sebagai fasilitator dan kecenderungan guru untuk mengajar secara chalk and talk dapat diatasi. Pelajar tidak cepat rasa jemu dan dapat mengikut pelajaran dengan penuh semangat

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

(10) PELAJAR TIDAK CEPAT RASA JEMU

Pelajar tidak cepat rasa jemu dan dapat mengikut pelajaran dengan penuh semangat.

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

(11) GURU BERPERANAN SEBAGAI PEMBIMBING, FASILITATOR ATAU NAVIGATOR

Guru berperanan sebagai pembimbing, fasilitator atau navigator kepada para pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) melalui teknologi multimedia. Komputer akan mengambil alih kerja rutin dan

penyampaian maklumat dan membebaskan guru daripada tugasan pentadbiran yang remeh supaya mereka dapat menumpukan perhatian terhadap aspek pendidikan yang bersifat kemanusiaan.

(12)

MENINGKAT

MINAT

MURID

MENGIKUT

PELAJARAN SECARA BERTERUSAN

Dapat meningkat minat murid mengikut pelajaran secara berterusan dengan adanya pelbagai elemen yang baik dalam pembelajaran interaktif. Contohnya, muzik, video, latihan dan penerangan

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

(1 ) MEMBOLEHKAN PEMBELAJARAN KENDIRI

Penggunaan meningkatkan

ICT

penting dan

kerana

berupaya murid

kefahaman

penguasaan

terhadap pelajaran, memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua murid dengan pelbagai keupayaan, membolehkan learning)
Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

meningkatkan pembelajaran

motivasi kendiri

murid

dan

(individualized

MATA PELAJARAN TAHUN TAJUK

: BAHASA MELAYU :2 : PENJODOH BILANGAN

OBJEKTIF : 1. Murid dapat menggunakan persembahan slaid dalam kaedah 2. Dapat memahirkan pelajar melayari internet.

belajar sendiri.

Aktiviti : PENGETAHUAN SEDIA ADA 1. Murid diperdengarkan bunyi .(Latihan Interaktif 1) MOTIVASI 1. Penerangan Guru dan Perbincangan.(Latihan Interaktif 2) PEMAHAMAN 1. Membaca kuat petikan dan perbincangan petikan.(Latihan Interaktif 3) APLIKASI 1. Melayari Internet dan Aktviti Kumpulan.(Latihan Interaktif 4) IMBAS KEMBALI 1. Aktiviti Kumpulan dan Pembentangan.(Latihan Interaktif 5 - Pengukuhan) 2. Melayari Internet.(Latihan Interaktif 6 - Pengayaan)

SILA KLIK PILIHAN ANDA
LATIHAN INTEAKTIF 1 LATIHAN INTEAKTIF 4 LATIHAN INTEAKTIF 5

LATIHAN INTEAKTIF 2 LATIHAN INTEAKTIF 3

LATIHAN INTEAKTIF 6

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

LATIHAN INTERAKTIF 1 (SET INDUKSI)

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

LATIHAN INTERAKTIF 2 (PENERANGAN GURU)

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

MAKSUD Untuk benda-benda yang bertangkai

CONTOH payung, cendawan, bunga

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

MAKSUD Untuk benda-benda yang bergulung CONTOH filem, permaidani, tikar, dawai, kertas

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

MAKSUD Untuk benda yang diambil sedikit yang diambil dengan jari

T garam, gula, kunyit

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

MAKSUD Untuk benda-benda yang tajam

CONTOH parang, pisau, golok, gunting, sabit, keris

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

MAKSUD Untuk untuk menunjukkan benda-benda yang panjang CONTOH sungai, lilin, galah, tiang, pen, pokok, gigi, tongkat, kapur, jambatan, jarum

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

MAKSUD Untuk buah-buahan yang bertandan CONTOH pisang, kelapa, pinang, kelapa sawit

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

LATIHAN INTERAKTIF 3 (BACAAN KUAT DAN BERSOAL JAWAB)

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

LATIHAN INTERAKTIF 4 (AKTIVITI PERBINCANGAN KUMPULAN)

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

LATIHAN INTERAKTIF 5 (PENGUKUHAN)

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

LATIHAN INTERAKTIF 6 (PENGAYAAN)

Modul P engajaran Bahasa Melayu Bestari P E N D E K A T A N K O N T E K S T U A L

SE I

TE I
le Fa zi i Sae 731024-0-15303

SI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful