Disediakan oleh: Muhammad waqiyuddin -rbt 2

-

Apakah perbezaan di antara undang2 dan peraturan?.....

ƒ

Undang-undang permainan adala piawai dan diguna pakai dalam setiap kejo anan naungan badan atau persatuan sukan antarabangsa. Peraturan am dicipta ole penganjur kejo anan bagi melicinkan kejo anan atau pesta permainan dari segi pentadbiran.

ƒ

ƒ

Penganjuran sesuatu kejo anan mempunyai set peraturan untuk menjadikan kejo anan lebi tersusun dari segi penganjuran. Set peraturan ini akan menjadi rujukan utama sekiranya terdapat masala dalam sesuatu kejo anan. Undang-undang dan peraturan am pertandingan berfungsi mengawal perjalanan perlawanan atau pertandingan

ƒ

ƒ

Undang-undang dan peraturan am pertandingan akan dijadikan panduan untuk keseluruhan pengelolaan dan pertandingan dalam sesuatu kejohanan.

ƒ

Bertujuan untuk mengawal peraturan teknikal pertandingan ketika permainan dijalankan dalam permainan. Diguna pakai oleh semua badan sukan yag mengganggotai badan induk persatuan sukan antarabangsa(setiap disiplin sukan mempunyai badan induk antarabangsanya sendiri) Undang-undang permainan merupakan undang-undang piawai atau standard yang diguna pakai dalam setiap permainan yang dianjurkan oleh badan sukan yang mengganggotai badan induk persatuan sukan antarabangsa. Contohnya: Federation International de Football (FIF ) telah menetapkan undang-undang bola sepak. Oleh itu setiap kejohanan yang dianjurkan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia(F M) yang merupakan persatuan sukan yang mengganggotai FIF perlu berlandaskan undang-undang yang telah digariskan oleh badan teknikal FIF .

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

Undang-undang dan peraturan permainan telah dibina oleh lembaga teknikal bagi setiap persatuanpersatuan sukan antarabangsa. Undang-undang permainan dibina berlandaskan beberapa faktor utama iaitu Keselamatan Keadilan Keseronokan Etika pertandingan

ƒ

-

‡

Biasanya undang-undang ini diterbitkan dalam bentuk buku. Pengutakuasa undang-undang permainan ialah pegawai pertandingan yang akan diiktiraf sebagai pegawai yang bertauliah setelah mereka lulus peperiksaan kepengadilan atau kepegawaian yang dianjurkan oleh persatuan sukan antarabngsa atau badan gabungannya.

‡

Tujuan undang-undang permainan
ƒ

Memastikan pertandingan dijalankan mengikut standard yang telah ditetapkan di mana-mana sahaja Menjadi bahan rujukan semua pihak sekiranya berlaku masalah teknikal dalam sesuatu pertandingan Menjadikan rujukan utama kepada pegawai yang menguatkuasakan undang-undang permainan Memastikan pertandingan dapat dijalankan dengan lancar dan selamat serta mencapai objektif

ƒ

ƒ

ƒ

PERATURAN AM

ƒ

Undang-undang yang telah dibina oleh pihak penganjur bagi mengawal sistem pertandingan sesuatu kejohanan. Menekankan pengelolaan sesuatu kejohanan Sekiranya terdapat percanggahan antara peraturan am dan undangundang permainan tentang perkara-perkara teknikal, biasanya undangundang permainan akan diambil pakai. Pengecualian boleh diterima sekiranya terdapat perubahan dari segi jumlah pemain dan gantian atau lain-lain perkara yang telah mendapat persetujuan pengurus-pengurus pasukan. Bergantung kepada pihak penganjur dan tiada pegawai yang tetap.

ƒ ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

Faktor sekitaran diambil kira sebagai faktor utama dalam merangka peraturan am. Berbeza mengikut tempat. Walaupun peraturan am merupakan hak mutlak penganjur, namun penganjur yang beretika perlu memastikan peraturan yang dirangka jelas dan tidak menguntungkan mana-mana pihak. Sebaliknya bertujuan untuk mengawal perjalanan kejohanan dari segi pentadbiran.

ƒ ƒ

ƒ

ƒ

Pegawai yang terlibat dalam menguatkuasakan peraturan am pertandingan ialah jawatankuasa teknikal disiplin yang dilantik dalam sesuatu kejohanan Peraturan am kejohanan juga seharusnya tidak membelakangi undang-undang permainan yang telah termaktub dalam undang-undang persatuan sukan dan badan teknikal sukan dunia.

ƒ

Peraturan m Pertandingan Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia (MSSM)

Undang-undang Bantahan

Lembaga tatatertib

Peraturan-peraturan am pertandingan

Pendaftaran

Kalayakan Had umur peserta Pakaian

ƒ

Undang2 permainan ntarabangsa yang berkuatkuasa semasa akan menjadi undang2 rasmi pertandingan peringkat umur 18 tahun dan ke bawah kecuali ada undang2 khas yang menguasai pertandingan permainan MSSM. Manakala bagi peringkat umur 12 tahun dan ke bawah undang-undang permainan yang diluluskan oleh jawatankuasa kerja MSSM dan jawatankuasa Teknik Permainan MSSM semasa akan menjadi undang-undang rasmi pertandingan.

ƒ

a)

Peserta Pelajar2 yang menghadiri kursus penuh di sekolah2 rendah dan menengah yang berdaftar dan menjadi ahli majlis sukan sekolahsekolah negeri layak menyertai pertandingan permainan MSSM. Pelajar2 yang menunggu keputusan peperiksaan SPM/SPMV/STPM tidak layak menyertai semua pertandingan MSSM. Mereka yang berdaftar dengan sekolah2 swasta selepas mendapat keputusan SPM/SPMV/STPM layak menyertai pertandingan permainan MSSM dengan syarat sekolah swasta berkenaan bergabung dengan Majlis sukan sekolah2 Negeri. Pelajar2 yang ditempatkan di akademi permainan kebangsaan dan sekolah sukan kementerian pendidikan malaysia hendaklah mewakili negeri asal tempat ia bersekolah di dalam pertandingan MSSM.

ƒ

Jika berkhidmat pelajar berkenaan tidak diperlukan oleh negeri asalnya maka ia dibenarkan bermain dengan negeri lain dengan syarat MSS Negeri lain berkenaan mendapatkan kebenaran daripada MSS Negeri asal pemain. Pemain yang mewakili MSS negeri lain tanpa mendapat kebenaran daripada MSS negeri asalnya tidak dibenarkan bertanding ke kejohanan MSSM dan tindakan disiplin hendaklah diambil terhadapnya oleh urusetia MSSM. Pemain yang bukan warganegara Malaysia dibenarkan mengambil bahagian di peringkat sekolah, daerah, dan negeri sahaja. Kejohanan peringkat MSSM hanya untuk warganegara malaysia.

ƒ

ƒ

b) Sekolah ƒ Sekolah2 yang berdaftar dan menjadi ahli gabungan Majlis Sukan Sekolah2 Negeri layak menyertai prtandingan permainan MSSM.

C) Negeri  Majlis Sukan Sekolah2 Negeri adalah layak mengambil bahagian dalam pertandingan ini. Setiap negeri hanya berhak menghantar satu pasukan sahaja mengikut kumpulan umur dalam sesuatu pertandingan melainkan ada sesuatu ketetapan khas.

ƒ

Had umur peserta2 bagi pertandingan permainan MSSM adalah seperti berikut:  18 tahun dan ke bawah  15 tahun dan ke bawah  12 tahun dan ke bawah

Kiraan umur 18 tahun dan ke bawah, 15 tahun dan ke bawah, 12 tahun dan ke bawah adalah pada 1 jan tahun pertandingan. ƒ Bagi peserta yang terbukti lewat pendaftaran kelahiran pada peringkat umur yang disertainya tidak layak menyertai pertandingan permainan MSSM. ƒ Seseorang peserta dibenarkan menyertai pertandingan dalam satu kumpulan umur sahaja bagi satu jenis pertandingan dalam masa yang sama.
ƒ

ƒ

Selain daripada yang disebutkan seseorang peserta tidak dibenarkan menyertai pertandingan dalam kumpulan umur yang lebih tinggi daripada kumpulan umurnya melainkan ada sesuatu ketetapan khas. Peserta peringkat umur 18 tahun dan ke bawah hendaklah bersedia menunjukkan k/p jika diminta oleh pihak pengelola pertandingan. Seseorang yang hilang k/p mesti mempunyai surat pengesanan dengan gambar dari pejabat pendaftaran dan salinan sijil beranak yang disahkan oleh pengetua sekolah peserta berkenaan. Peserta peringkat umur 12 tahun dan ke bawah hendaklah melengkapkan borang pendaftaran pertandingan individu beserta gambar dengan menyertakan salinan sijil beranak yang disahkan oleh guru besar sekolah peserta berkenaan serta setiausaha agung MSS N egeri tersebut.

ƒ

ƒ

a)

Setiap MSS Negeri hanya dibenarkan menghantar bilangan pegawai pasukan dan peserta seperti yang ditetapkan. Pasukan yang ada peserta perempuan mesti ditemani oleh seorang penolong pengurus atau jurulatih wanita. Pendaftaran pegawai dan peserta dalam borang pendaftaran yang tertentu hendaklah disampaikan kepada pihak jawatankuasa pengelola sekurang-kurangnya 10 hari sebelum tarikh pertandingan dimulakan. Sebarang pindaan diborang pendaftaran tersebut hendaklah ditandatangani oleh Yang di pertua/setiausaha agung majlis sukan sekolah2 negari dengan cop rasmi. Setiap MSS Negeri dikehendaki menghantar pengerusi teknik permainan masing-masing ke mesyuarat pengerusi teknik permainan berkenaan yang diadakan serentak dengan kejohanan MSSM.

b)

c)

d)

e) Setiap MSS Negeri dikehendaki menghantar
pengadil/hakim bertauliah yang terdiri daripada pegawai perkhidmatan pendidikan sepertimana bilangan yang ditetapkan. f) Sekiranya MSS Negeri yang mengelolakan pertandingan MSSM memerlukan khidmat pengadil/hakim selain daripada pegawai perkhidmatan pendidikan, kebenaran daripada urusetia MSSM hendaklah diperolehi. g) Semua pengurus/pegawai pasukan MSS Negeri hendakalah hadir di majlis taklimat yang diadakan oleh jawatankuasa pengelola.

ƒ

Jika kedua-dua pasukan memakai baju yang sama warnanya, pasukan yang mula-mula tercatat dalam jadual pertandingan hendaklah menukar warna bajunya. Bagi permainan yang telah ditetapkan warna khusus jersi MSS negeri oleh jawatankuasa Teknik MSSM maka peraturan tersebut hendaklah dipatuhi.

ƒ

ƒ

Bantahan bertulis yang ditandatangani oleh seorang pegawai pasukan berdaftar hendaklah diserahkan kepada setiausaha jawatankuasa pengelola pertandingan atau wakilnya dengan disertakan wang pertaruhan sebanyak RM 200.00. wang tersebut akan dikembalikan jika bantahan yang dibuat ditolak. Tempoh penyerahan bantahan rasmi tertakluk kepada peraturan dan undang2 permainan/sukan berkenaan. Jika sesuatu pasukan membuat bantahan, perlawanan mereka selepas itu hendaklah dijalankan dengan keadaan bermain dalam bantahan.

ƒ

ƒ

ƒ

Lembaga ini terdiri daripada: Timbalan ketua pengarah jabatan sekolah atau wakilnya sebagai pengerusi. Pengerusi jawatankuasa teknik MSSM atau wakilnya. Pengarah bahagian sekolah atau wakilnya. Setiausaha agung MSSM atau wakilnya. Pengerusi teknik permainan berkenaan.

ƒ

Mengambil tindakan mengenai disiplin murid, guru dan pegawai2 kejohanan yang berkenaan bagi perkara2 seperti berikut:  Memberi amaran  Menggantung penyertaan bagi jangkamasa tertentu  Menyingkirkan daripada keseluruhan kejohanan Menghantar laporan kepada urusetia MSSM mengenai peristiwa yang telah berlaku selewat-lewatnya 14 hari selepas tamat kejohanan dan membuat cadangan mengenai jenis tindakan yang sewajarnya. Kes2 yang lebih berat melibatkan disiplin pegawai hendaklah dilaporkan kepada jawatankuasa kerja MSSM untuk tindakan selanjutnya. Pasukan, pegawai atau peserta yang digantung oleh MSSD,MSSN,MSSM hendaklah dilaporkan kepada persatuan permainan negeri atau kebangsaan yang berkenaan.  

Tujuan Peraturan Am
‡

Memberi panduan keada semua yang terlibat mengenai perjalanan sesuatu kejohanan Menjadi salah satu sumber rujukan utama sekiranya timbul sesuatu masalah dalam mengendalikan sesuatu kejohanan Menjadi salah satu rujukan utama sekiranya terdapat bantahan terhadap mana pihak tertentu dalam mengendalikan kejohanan Membolehkan kejohanan diuruskan dengan licin dan lancar

ƒ

ƒ

ƒ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful