KAEDAH 2

KUMPULAN

DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

Mazlan Awi

(M20082000136)

KAEDAH
KAEDAH PENYELIDIKAN
PENYELIDIKAN
DALAM PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
DALAM
UKP 6013
(UKP 6013)

Idris Hussin

(M20082000137)

Jusaimi Mohamad

KUALITATIF

(M20082000140)

Suriawati Ibrahim
(M20082000206)

Siti Suraiyah M
Horsi (M20082000451)

KUALITATIF

PENSYARAH:
Dr. ABDUL PENSYARAH
KADIR BIN MOHAMED

Dr. ABD KADIR MOHAMED

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

PENYELIDIKA
KUALITATIF
N

KUALITATIF

Bersifat deskriptif, pemerhatian
keadaan sebenar dan merupakan
proses
memahami
sesuatu
berdasarkan tanggapan umum.
Mementingkan
penjelasan
tentang
sosial.

pembinaan
fenomena

Matlamatnya untuk
aspek sosial dunia ini.

memahami

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

PENYELIDIKA
KUALITATIF
N
(DEFINASI)

Penyelidikan kualitatif dijalankan
dalam
latar
semulajadi
dan
penyelidik merupakan instrumen
utama dalam pengumpulan data
dalam bentuk perkataan atau
gambar,
menulisnya
secara
induktif, memberi fokus kepada
makna yang dibuat oleh partisipan
kajian serta dijelaskan dalam
bahasa
yangOthman
ekspresif
dan
Lebar (2007)
menarik.

KUALITATIF

Sebarang
penyelidikan
yang
menghasil- kan dapatan yang
bukan melalui prosedur statistik
atau lain-lain bentuk pengiraan.
Strauss and Corbin (1990)

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

PENYELIDIKA
KUALITATIF
N
(DEFINASI)
(Sambungan)

KUALITATIF

“Qualitative research is multimethod
in focus, involving an interpretive,
naturalistic approach to its subject
matter. This means that qualitative
researchers study things in their
natural settings, attempting to make
sense of or interpret phenomena in
terms of the meanings people bring
to
them.
Qualitative
research
involves the studied use and
collection of a variety of empirical
materials – case study, personal
experience, introspective, life story,
interview, observational, historical,
interactional, and visual texts – that
describe routine and problematic
Denzin & Lincoln (1994)
moments
and
meaning
in
individuals”

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

PENYELIDIKA
KUALITATIF
N
(DEFINASI)
(Sambungan)

KUALITATIF

“Qualitative research is an inquiry
prosess of understanding based on
distinct methodological traditions of
inquiry that explore a social or
human problem. The researcher
builds a complex, holistic picture,
analyzes words, reports detailed
views of informants, and conducts
the study in a natural setting.”
Creswell (1998)

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

Indikator Kuantitatif
Ditunjukkan dalam angka seperti
peratus, min, kadar, nisbah, ...

INDIKATOR

Indikator Kualitatif
Komen lisan, pernyataan, perasaan,
pendapat, tanggapan, persepsi, …

KUALITATIF

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

KONSEP
KAJIAN
KUALITATIF

KUALITATIF

Pelbagai pendekatan dan andaian
mengikut tradisi dan disiplin
penyelidikan kualitatif itu bermula
dan berkembang.
• Berbeza makna mengikut
pentafsiran individu.
• Menekankan kepentingan
penyelidikan dalam latar yang
sebenar dan semulajadi.
• Memahami perspektif subjek
kajian melalui pemahaman
• Pendekatan induktif dalam
pengumpulan dan analisis
data

Menekankan pengumpulan data
melalui
pertemuan secara
langsung.

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

KONSEP
KAJIAN
KUALITATIF
(Sambungan)

KUALITATIF

• Berasaskan paradigma
fenomenologi
• Menekankan kepada pemahaman
fenomena sosial dari perspektif
subjek kajian.
• Memberi tumpuan kepada ciriciri
khusus dan keseluruhan kes
dalam usaha mencari keunikan
setiap kes
yang dikaji.
• Reka bentuk serta fokus kepada
proses
berkembang di
samping hasil kajian.
• Laporan berbentuk deskriptif,
menggunakan bahasa
ekspresif dan suara subjek dalam
bentuk teks.

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

REKABENTUK
PENYELIDIKA
N KUALITATIF

KUALITATIF

• Ethnografi
(Ethnography)
• ‘Grounded Theory’
• Fenomenologi
(Phenomenology)
• Biografi (Biography)
• Kajian Kes (Case Study)

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

Istilah ethnografi bermaksud “portrait of a people”
kajian deskriptif tentang budaya dan manusia.
Menumpukan kepada budaya sesuatu kelompok
manusia, bagaimana mereka bertingkahlaku,
berinteraksi antara satu sama lain.

REKABENTUK
PENYELIDIKA
N KUALITATIF
Ethnografi
KUALITATIF

Bertujuan untuk mengetahui kepercayaan, nilai,
perspektif, motivasi dan bagaimana perkaraperkara ini berkembang dan berubah mengikut
masa dan situasi.
‘participant observation’, yang biasanya
menggunakan teknik pemerhatian, temubual
(sama ada temubual secara formal atau tidak
formal), analisis dokumen, penelitian sejarah
hidup dan penulisan diari.
Interpretasi data sosio-budaya daripada perspektif
subjek kajian. menggunakan bahasa dan istilah
setempat untuk menjelaskan sesuatu fenomena.

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

REKABENTUK
PENYELIDIKA
N KUALITATIF
‘Grounded Theory’
KUALITATIF

Diperkenalkan oleh ahli Sosiologi Glaser dan
Strauss pada tahun 1967.
Penekanannya kepada pembinaan teori. teori
substantif (substantive theory) yang mempunyai
ciri-ciri spesifik serta praktikal dalam situasi
dunia sebenar. Teori substantif mengandungi
kategori-kategori, ciri-ciri dan hipotesis yang
dibina melalui data yang dikumpulkan, bukan
yang ditentukan di awal kajian untuk diuji
kebenarannya.
Ciri-ciri utama pendekatan ini ialah perbandingan data dengan kategori-kategori yang timbul
melalui pengumpulan dan analisis data secara
serentak dan persampelan teoretikal pelbagai
kumpulan untuk memaksimakan persamaan
dan perbezaan maklumat.
Kaedah perbandingan konstan (constant
comparative method) dalam menganalisis data
sering digunakan dengan membandingkan
sesuatu kategori, segmen, dan dimensi
fenomena yang dikaji.

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

REKABENTUK
PENYELIDIKA
N KUALITATIF
Fenomenologi
KUALITATIF

Bermaksud kajian tentang sesuatu fenomena.
Merupakan satu kerangka teori yang
menekankan bagaimana pengalaman harian
mempengaruhi dan membentuk perlakuan
manusia.
mengkaji dan menjelaskan makna
pengalaman manusia melalui deskripsi yang
mendalam tentang sesuatu konsep atau
fenomena yang dikaji.
Pendekatan ini melibatkan kajian ke atas
sebilangan kecil subjek dalam satu tempoh
masa yang lama dan menyeluruh untuk
membina pola dan perhubungan makna.
Matlamat pendekatan fenomenologi ini adalah
untuk memahami subjek kajian melalui
pandangan atau perspektif mereka.
Perspektif itu terbentuk melalui struktur
kesedarannya (consciousness) yang aktif
memberi makna kepada sesuatu perkara
yang dialami dalam kehidupan seharian.
Manusia sentiasa membuat refleksi terhadap
apa yang mereka lakukan.

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

REKABENTUK
PENYELIDIKA
N KUALITATIF
Biografi
KUALITATIF

Biografi - cerita Merupakan kajian ke atas
individu dan pengalamannya sebagaimana
yang diceritakan kepada penyelidik atau yang
boleh didapati daripada dokumen tertentu atau
bahan-bahan arkib.
Penulisan biografi termasuklah biografi
individu, autobiografi, sejarah hidup dan
sejarah lisan.
Tentang riwayat hidup individu ditulis oleh
orang lain berdasarkan dokumen dan rekod
arkib (Denzin, 1989).
Autobiografi - kisah hidup yang ditulis sendiri
oleh penulis tentang dirinya.
Sejarah hidup - pendekatan yang terdapat
dalam sains sosial dan antropologi di mana
penyelidik melaporkan sejarah hidup individu
dan bagaimana ia menggambarkan tema-tema
budaya sesuatu masyarakat, tema-tema
personal, tema institusi dan sejarah sosial
Sejarah lisan - pendekatan mengumpulkan
pengalaman peribadi individu atau beberapa
individu tentang sesuatu peristiwa, sebabsebab serta kesannya.

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

REKABENTUK
PENYELIDIKA
N KUALITATIF
Kajian Kes
KUALITATIF

Kajian kes kualitatif biasanya dijalankan
sebab penyelidik berminat untuk meneroka,
membuat interpretasi dan mendapat
pemahaman yang mendalam tentang sesuatu
kes, bukan untuk menguji sesuatu hipotesis.
Stake (1994, 1995), “The case study is an
integrated system. The case could be a child.
It could be a classroom of children. An
innovative program may be a case. All the
schools in Sweden can be a case….the case
is specific, a complex, functioning thing” (ms.
2). Sistem yang bersepadu serta boleh
berfungsi dalam ruang sempadan tertentu.
Ia boleh dicirikan sebagai partikularistik,
deskriptif dan heuristik (Merriam, 2001).
kesukaran untuk membuat generalisasi, Ini
adalah disebabkan sesuatu kes itu adalah
spesifik, unik dan kontekstual.
Kajian kes boleh menggunakan pelbagai
metod yang sesuai sama ada pendekatan
kualitatif mahupun pendekatan kuantitatif.

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

CIRI
PENYELIDIKA
N KUALITATIF

KUALITATIF

1. Penerokaan, deskritif dan
intrepretif
• Direka bentuk untuk
mengetahui sesuatu fenomena.
• Penyelidik berminat kepada
proses,
makna dan
pemahaman melalui data
berbentuk kata-kata atau
gambarajah
2. Bersifat holistik
• Penyelidikan secara
menyeluruh segala aspek yang
berkaitan dengan
sesuatu
kes, masalah atau
fenomena
yang dikaji.

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

CIRI
PENYELIDIKA
N KUALITATIF
(Sambungan)

KUALITATIF

3. Reka bentuk yang berkembang
• Boleh berubah semasa kajian
dijalankan.
4. Persampelan bertujuan
• Subjek kajian atau latar kajian
dipilih berdasarkan
kepelbagaian dalam sampelan
serta dapat memberikan
maklumat yang sesuai.
5. Pengumpulan data dalam kajian
• Penyelidik sendiri pergi ke
sebenar
tempat
kajian, membuat
pemerhatian dan
merekod
perlakuan manusia dalam
situasi sebenar.

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

CIRI
PENYELIDIKA
N KUALITATIF
(Sambungan)

KUALITATIF

6. Penekanan kepada ‘manusia
sebagai
instrumen utama
dalam pengumpulan dan analisis
data’
• Penyelidik sebagai alat kajian
utama dalam pengumpulan dan
analisis
data.
• Dapat maklumat secara
langsung
daripada
responden.
7. Kaedah pengumpulan data yang
eklektik
• Selalunya data dalam bentuk
perkataan dan tindakan
manusia,
maka memerlukan
penyelidik
memahami dan
mentafsir bahasa
dan
perlakuan.

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

CIRI
PENYELIDIKA
N KUALITATIF
(Sambungan)

KUALITATIF

8. Strategi kajian secara induktif
• Membina konsep, hipotesis
atau teori daripada data yang
dikumpul
bukan yang
ditentukan dari awal
penyelidikan
9. Pelaporan hasil kajian dalam
bentuk
naratif yang panjang
• Lebih berkesan.
• Memberi lebih kefahaman dan
cukup maklumat.

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

Pengumpulan data melibatkan
langkah-langkah

PROSES
PENGUMPULA
N DATA

KUALITATIF

Mengenalpasti dan menyediakan
sempadan/parameter kajian.

• Mengumpul maklumat perlu
dinyatakan
jenis data, rasional
untuk pengumpulan data serta
protokol pemerhatian atau temubual
untuk merekod maklumat perlu
disediakan.

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

Proses pengumpulan data berdasarkan
Cresswell (1998)
Mengenalpasti
tapak/individu

PROSES
PENGUMPULA
N DATA

KUALITATIF

Menyimpan
data

Menyelesaikan
isu-isu lapangan

Merekod
maklumat

Mendapatkan
akses dan
membina rapport

Persempelan
bertujuan

Mengumpul
data

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

KAEDAH
PENGUMPULA
N DATA

KUALITATIF

Pengkaji biasanya bergantung kepada
beberapa kaedah pengumpulan data
yang melibatkan pengkaji berada di
tempat kajian, antaranya:

Pemerhatian
Temubual

• Dokumen

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

KAEDAH
PENGUMPULA
N DATA
(Sambungan)

KUALITATIF

Pemerhatian
Digunakan untuk mengkaji interaksi
yang kompleks dalam latar yang
sebenar. Penyelidik merekod
perlakuan yang sedang berlaku
secara langsung dan menggunakan
pengetahuan, pengalaman dan
kepakaran dalam membuat
interpretasi tentang apa yang dilihat.

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

KAEDAH
PENGUMPULA
N DATA
(Sambungan)

KUALITATIF

Temubual
Temubual perlu terutama apabila data
sukar diperolehi seperti melalui
pemerhatian perlakuan atau
perasaan.
Beberapa perkara persediaan temubual
perlu dirancang, antaranya:
Permulaan
Perkara utama yang harus ditanya
Soalan mencungkil
Soalan eksploratif
Soalan transisi

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

Dokumen
Merangkumi bahan-bahan bertulis yang
pelbagai, bahan visual dan bahan fisikal
yang bersesuaian dengan kajian.

KAEDAH
PENGUMPULA
N DATA
(Sambungan)

KUALITATIF

Bogdan dan Biklen (1998) – dokumen
sebagai bahan-bahan seperti fotograf,
video, filem, memo, surat, diari, rekod kes
klinikal. Digunakan sebagai maklumat
sokongan kepada temu bual dan
pemerhatian.

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

PERBEZAAN
ANTARA
KUALITATIF
DENGAN
KUANTITATIF

KUALITATIF

Merangkumi ciri-ciri penyelidikan:
• Kaedah
• Konsep utama
• Bidang kajian
• Tujuan
• Reka bentuk kajian
• Sampel
• Keupayaan keputusan digeneralisasi
• Data
• Analisis Data
• Format instrumen untuk memungut data
• Item dalam instrumen kajian

Ciri-ciri
KAEDAH

Penyelidikan Kuantitatif

DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
Positivis
Kaedah
UKP 6013
Eksperimental
Data numerika
Ujian statistik

PERBEZAAN
ANTARA
KUALITATIF
Konsep Utama
DENGAN Variabel
Operasional
KUANTITATIFHipotesis kepercayaan
Kesahan
Signifikan

KUALITATIF
KUALITATIF

Penyelidikan Kualitatif
Interpretif
Penghuraian
Kajian lapangan
Kajian sejarah
Kajian kes
Data verbal
Triangulasi data
Makna
Esei
Pemahaman
Pembentukan fenomena
Kenteks
Triangulasi

Ciri-ciri
KAEDAH

Penyelidikan Kuantitatif

DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
Sains asas
BidangUKP
Kajian
6013
Kejuruteraan
Perindustrian
Psikologi
PERBEZAAN Sains politik
ANTARA Ekonomi
Pendidikan

KUALITATIF
Tujuan
DENGAN Menguji teori
Membina fakta
KUANTITATIFMenunjukkan perbezaan
Menunjukkan hubungan
Meramal tingkah laku
Menerangkan kejadian
secara
statistik
KUALITATIF

Penyelidikan Kualitatif
Antropologi
Sejarah
Sosiologi
Kemasyarakatan
Linguistik

Melengkapkan teori
Meningkatkan kefahaman
Menghuraikan kenyataan
Menyatakan kejadian
semulajadi
Menerangkan kejadian
secara verbal

Ciri-ciri
KAEDAH

Penyelidikan Kuantitatif

DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
Eksperimental
Reka Bentuk
UKP 6013
Kajian
Kuasi-eksperimental
Temu bual berstruktur
Pemerhatian berstruktur
PERBEZAAN Tinjauan

ANTARA
KUALITATIF
DENGAN Saiz sampel besar
Sampel
Kaedah persampelan
KUANTITATIF
kebarangkalian
KUALITATIF

Pemilihan rawak
Kumpulan kawalan
Berlapis

Penyelidikan Kualitatif
Pemerhatian
Pemerhatian peserta
Temu bual tidak
berstruktur
Rujukan maklumat
dokumentasi
Kajian kes

Saiz sampel kecil
Persampelan bukan
kebarangkalian
Pemilihan bertujuan

Ciri-ciri
KAEDAH

Penyelidikan Kuantitatif

DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
Tinggi
Keupayaan
UKP 6013
keputusan
digeneralisasikan
Kuantiti
PERBEZAAN Bilangan
ANTARA Pengukuran
Statistik

Data

KUALITATIF
DENGAN
KUANTITATIF
Analisis Data

KUALITATIF

Deduktif
Statistik

Penyelidikan Kualitatif
Rendah

Penghuraian deskriptif
Nota pandangan
Catatan verbal
Rakaman pemerhatian
atau temu bual
Maklumat dari bahan
dokumentasi
Tertutup
Jangka masa panjang
Mendalam

KAEDAH
Ciri-ciri

Penyelidikan Kuantitatif

Penyelidikan Kualitatif

DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
Formal
FormatUKP 6013
Instrumen Untuk
Spesifik
Memungut Data
Struktur
Telah ditetapkan
PERBEZAANMenggunakan skala

Tidak formal dan lebih
bebas
Tidak berstruktur
Tidak diitetapkan

ANTARA
Bilangan item banyak
Item Dalam
KUALITATIF
Instrumen Kajian
Mempunyai cadangan
DENGAN jawapan untuk dipilih
KUANTITATIF

Bilangan item sedikit
Tidak mempunyai
cadangan jawapan

KUALITATIF

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

CONTOH
PENYELIDIKA
N KUALITATIF

KUALITATIF

KAJIAN
PROGRAM BINA SAHSIAH
STAF DI IPTA:
KAJIAN KES DI UTM & USM

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

KAEDAH
Kajian tersebut merupakan KAJIAN KES,

CONTOH
PENYELIDIKA
N KUALITATIF
(Sambungan)

Berkaitan dengan kajian program bina
sahsiah staf ini bertujuan,
Mengenalpasti bentuk dan tahap
pelaksanaan program bina sahsiah,
Menganalisis skop kandungan program
bina sahsiah yang dilaksanakan dan
Mengenalpasti masalah pelaksanaan
program bina sahsiah di Institusi
Pengajian
Tinggi (IPT).

KUALITATIF

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

KONSEP UTAMA

CONTOH
PENYELIDIKA
N KUALITATIF
(Sambungan)

KUALITATIF

Kajian ini dijalankan adalah untuk melihat
pembentukan fenomena bagi program
yang dijalankan.
• Selain itu, ia memberikan pemahaman
tentang program yang telah dijalankan.

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

CONTOH
PENYELIDIKA
N KUALITATIF
(Sambungan)

KUALITATIF

TUJUAN KAJIAN
• Kajian Kajian ini dijalankan adalah untuk
menerangkan dan menghuraikan secara
terperinci program yang telah dijalankan.
• Selain itu, kajian ini melengkapkan
kefahaman tentang program yang
dijalankan.

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

CONTOH
PENYELIDIKA
N KUALITATIF
(Sambungan)

KUALITATIF

REKA BENTUK KAJIAN
• Temubual dengan penganjur atau
pelaksana program sebagai kes atau
sampel kajian.
• Kajian terhadap sumber primer di UTM
dan USM dengan menggunakan kaedah
temu bual dengan responden
berpandukan soal selidik yang berkaitan
dengan objektif atau persoalan kajian.
• Tinjauan umum terhadap perjalanan
program juga dilakukan Kemudian di
analisis menggunakan kaedah kualitatif.

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

SAMPEL KAJIAN
Mereka yang bertanggungjawab
mengendalikan program keislaman
seperti Unit atau Ahli Jawatankuasa
Penerapan Nilai‐Nilai Islam setiap
fakulti, bagi UTM atau pegawai di
Pusat Islam, USM.
• Mereka ini selaku penganjur program
bina sahsiah atau program keislaman
seperti sambutan Hari Kebesaran
Islam, Program Budaya al‐Quran
dan seumpamanya.
• Sampel kecil dan pemilihan bertujuan.

CONTOH
PENYELIDIKA
N KUALITATIF
(Sambungan)

KUALITATIF

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

KEUPAYAAN KEPUTUSAN
DIGENERALISASIKAN

CONTOH
PENYELIDIKA
N KUALITATIF
(Sambungan)

KUALITATIF

Rendah kerana hanya melibatkan
sebahagian sampel sahaja.

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

DATA

CONTOH
PENYELIDIKA
N KUALITATIF
(Sambungan)

KUALITATIF

Kajian literature dengan mendapatkan
sumber bertulis dari perpustakaan
dan sumber bertulis yang lain.

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

ANALISIS DATA

CONTOH
PENYELIDIKA
N KUALITATIF
(Sambungan)

KUALITATIF

• Data dikutip secara kualitatif dan dilapor
secara bertulis menyebabkan masa yang
diperlukan panjang.

KAEDAH
DALAM
PENDIDIKAN
PENYELIDIKAN
UKP 6013

KUALITATIF

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful