You are on page 1of 77

การขขับเคลลลื่อนเรลลื่อง

เทท่าทขันสลลื่อใน
ประเทศไทย
โดย
เขข็มพร ววิรรุณราพขันธธ

ผผผู้จขัดการสถาบขันสลลื่อเดข็กและเยาวชน

เดด ก-เยาวชน

1 ใน 3
ของ
ประชากร

สรุขภาพ
กาย

ปขั ญหาววิกฤตวิเดข็ก- เยาวชน

สรุขภาพ
จวิต
คท่า
นวิยม

ความ
รรุนแรง
เพศ
ยาเสพตวิด

สถานการณธ

• สขังคมและโลก
เปลลลื่ยนแปลงไป
อยท่างรวดเรข็ว
• สลลื่อหลอมรวม

เดข็กเยาวชนอยท่ผู้ในโลกทลลื่เปลลลื่ยนไป
โดยขาดความเขผาใจและความเทท่า
ทขัน
เหงา
ไมท่รผผู้จขักตขัว
เอง

เสพสลลื่อวขันละ
7 ชม.

• ธรุรกวิจ
อรุตสาหกรรมการ
สลลื่อสารเตวิบโต
อยท่างรวดเรข็ว

บรวิโภค

ปฏธิรในระบอบประชาธธิ
รป
ปไตย
สรร้


สรร้

งสสั

คมแหห่

การเรรี

นรร้

สรร้างกระบวนการเรรียนรร้รต
ระบบ
การเรรียนรร้ร

ทขักษะแหท่งศตวรรษทลลื่ 21
1.มลจต
วิ สสานนึกตท่อโลก
ดผานสรุขภาพ ดผานสวิงลื่ แวดลผอม

ดผานพลเมลอง

2.ทขักษะการเรลยนรผผู้และนวตกรรม

ความควิดสรผางสรรคธ การควิดเชวิงววิพากษธ การแกผ
ปขั ญหา การสลลื่อสารและการรท่วมมลอทสางาน

3.ทขักษะดผานสารสนเทศ สลลื่อ และ
เทคโนโลยล

4.ทขักษะชลววิตและการทสางาน การ

การตระหนนักในความ
สสาคนัญ
ของการเทท่าทนันสสสื่อใน
สนังคมไทย

การดสาเนวินงานเรลลื่องเทท่าทขันสลลื่อของหนท่วย
งานตท่างๆ
ปล 2523- 33
2535
ปล 2538
ปล 2544-8

• การจขัดกวิจกรรมกขับเดข็กเยาวชนของ
มผู้ลนวิธวิเพลลื่อการพขัฒนาเดข็ก เชท่น คท่าย
เทท่าทนันสสสื่อ /การคขัดคผานสลลื่อทลลื่ไมท่เหมาะ
• สม
รขัฐบาล ตขัตั้งคณะอนรุกรรมการศนึกษา

บทบาทสลลื่อมวลชน มลขผอเสนอเรลลื่องการ
จขัดกระบวนการเทท่าทขันสลลื่อใหผเดข็กเยาวชน
• สขัมมนาทวิศทางการจขัดสลลื่อมวลชนศนึกษาใน
ประเทศไทย โดยมผู้ลนวิธวิเพลลื่อการพขัฒนาเดข็ก
รท่วมกขับคณะครรุศาสตรธ จรุฬา เชวิญววิทยากร
จากประเทศสกข็
อตแลนดธ
• โครงการเดข็
กไทยรผ
ผู้ทขันในโรงเรลยน ของกลท่รุม

ศวิลปวขัฒนธรรมมายา
• การทดลองพขัฒนาหลขักสผู้ตรเรลลื่องเทท่าทขันสลลื่อใน

การดสาเนวินงานเรลลื่องเทท่าทขันสลลื่อของหนท่วย
งานตท่างๆ
ปล 2547
ปล 2547-8
ปล 2548-9
ปล 2551-2553

• ยผู้เนสโกรท่วมกขับมหาววิทยาลขัยเกษตรศาสตรธ
จขัดทสารท่างหลขักสผู้ตรระดขับมขัธยมตผน ทดลอง
สอน 8 โรงเรลยน
• จขัดอบรมครผู้ในโรงเรลยน และทสากวิจกรรมใน
• โรงเรล
สสานขักยงานกองทรุ
นสนขับสนรุนการสรผาง

เสรวิมสรุขภาพ(สสส.) เรวิลื่มโครงการเทท่าทขันสลลื่อ
เพลลื่อสรุขภาพ
• สนขับสนรุนโครงการวขัยมขันสธเทท่าทขันสลลื่อ ของ
• กลท่
เกวิด
ลื่ อสรผางสรุขภาวะเยาวชน (สสย) .
รุมแผนงานสล
มะขามปผ อม
ภายใตผสส.เรวิลื่มสนขับสนรุนโครงการเทท่าทขันสลลื่อของ
เยาวชนในพลตั้ นทลลื่ตท่างๆ
• การรณรงคธเรลลื่องสลลื่อ /การเฝผ าระวขังสลลื่อของภาคล
เครลอขท่ายครอบครขัว
• การยกรท่าง พรบ.กองทรุนสลลื่อ
เกวิดทลวส
ล าธารณะ กระแสการใชผสลื่ อ
ล เพลลื่อ

ประโยชนธสาธารณะ

กลไกทางนโยบายขขับเคลลลื่อนการ
เทท่าทขันสลลื่อ
255
ในสขังคมไทย

2551
พรบ.กสทช

2544
พรบ
.สสานขักงาน
กองทรุน
สนขับสนรุน
การสรผาง

8

พรบ.กองทรุ
นสลลื่อ
ปลอดภขัย
และ
สรผางสรรคธ

การขขับเคลลลื่อนเรลลื่องเทท่าทขันสลลื่อของ
เดข็ก เยาวชน ครอบครขัว
โดย เครลอขท่ายดผานสลลื่อเพลลื่อเดข็ก
เยาวชน และครอบครขัว
สนขับสนรุนโดยสสานขักงานกองทรุนสนขับสนรุน
การสรผางเสรวิมสรุขภาพ สสส.

ระหวท่างปล 2546 - /

สสุขภาวะททสื่สมบบูรณณ

สลลื่อ

oสลลื่อศวิลปวขัฒนธรรม และการแสดง : ดนตรลพลตั้นบผาน นวิทาน

พลตั้ นบผาน การละเลท่นพลตั้ นบผาน หท่รุนเงา ละคร แจโกท่ กขังฟผู้มผง หนขังบขัก
ตลตั้ อ กลองยาว

o

สลลื่อภผู้มวิปขัญญาทผองถวิลื่น

: ภาษาถวิลื่น ขนม อาหารพลตั้ นบผาน
การทอผผา จขักสาน ผผาบาตวิก ผผามขัดยผอม กรงนกหขัวจรุก สมรุนไพร
ของเลท่นพลตั้ นบผาน ตสานาน ประวขัตวิศาสตรธชรุมชน

o สลลื่อกวิจกรรมสรผางการเรลยนรผผู้
ดผู้หนขัง เดวินปท่ า

oสลลื่อบรุคคล

: คท่าย นวิทรรศการ ปลผู้กปท่ า

: ปราชญธชาวบผาน ผผผู้นสาชรุมชน พท่อครผู้ แมท่ครผู้

oสลลื่อใหมท่ / สสสื่อOn line
oฯลฯ

ใชผสลื่ อ
ล ใหมท่สรผางการ
ปป.

พลตั้ นทลลื่ความ
สขัมพขันธธ

พลตั้ นทลลื่
ครุณคท่า

พลตั้ นทลลื่
ปขั ญญา

พลตั้ นทลลื่
สสานนึก/รว
มกลท่ม
รุ
พลเมลอง/
ปชต

พลตั้ นทลลื่
ความสรุข
แนวควิด
สรผางระบบสลลื่อชรุมชน

เทท่าทขันสลลื่อ

สท่ก
ผู้ ารเปข็ น
พลเมลอง
ในระบอบ
ประชาธวิปไ
ตย
ทลแ
ลื่ ขข็งขขัน

การสรร้างตร้นแบบเมสอง
3 ดท

ระดนั
• บ
จนั
งหวนั
เพชร
บรุดรล
• พขัทลรุง

อรุตรดวิ
ตถธ
• ศรลสะเ
กษ
ระดนับ
ชสุมช

โครงการพลตั้ นทลลื่นด
ลตั้ ลจขัง ณ ยท่านเมลองเกท่า
จนัดกกิจกรรม “Hi กนันและกนัน” พสพื้ นททสื่นพื้ ด
ท จ
ท นัง ณ แพรท่งภบูธร

ชสุมชน3 ดท ของกลท่สุมในภาวะยากลสาบาก

เดด็กในสภาวะยากลลาบาก
ททุกภรมธิภาค)

แรงงานขผาม
ชาตวิ

กลท่รุม
ชาตวิพน
ขั ธธรุ

3 จสังหวสัดชายแดนใตร้

สส ปดาหป
ห ปดททวท

โครงการเยาวชนผลปตสสอและ
พสฒนาทสกษะเทาส ทสนสสอ
ในโรงเรท ยนและชชมชน

อบรมแกนนสาชรุมชน

อบรม
ครผู้

ผลกิตสสสื่อหลายรบูปแบบ

Idea Grow - Animation ·ÓäÁµéͧà·èҷѹÊ×èÍ.mp4

เทท่าทขันสลลื่อ

สท่ก
ผู้ ารเปข็ น
พลเมลอง
ในระบอบ
ประชาธวิปไ
ตย
ทลแ
ลื่ ขข็งขขัน

กรณลตขัวอยท่างชรุมชน

วขัตถรุประสงคธ

พลตั้
นทล
ลื่
3
ดล
1.กระบวนการพลตั้ นทลส
ลื่ รุข
ในชรุมชนเมลอง
ภาวะเพลลื่อเดข็กใน
สภาวะยากลสาบาก
ในเมลอง

2.สท่งเสรวิมกลไกการ
ปกปผ องคผรุมครองเดข็กใน
สภาวะยากลสาบาก ผท่าน
การกระบวนการพขัฒนา
พลตั้ นทลส
ลื่ ข
รุ ภาวะ 3ดล

กลท่รุมเปผ าหมาย
เดข็กทลลื่ถผู้กทอดทวิตั้งใหผอยท่ผู้กขับสภาวะแวดลผอมทลลื่
ไมท่เหมาะสมทลลื่อาศขัยในชรุมชนวขัดดวงแข
และชรุมชนใกลผเคลยงคลอ ชรุมชนแฟลตรถไฟ
ชรุมชนตรอกสลขักหวิน อายรุ 3-15 ปล

กระบวนการ
3 ดล โดย
เดข็ก-เยาวชน

สสารวจขผอมผู้ลและสถานการณธ

1
2

ออกแบบ
พลตั้ นทลลื่สรผางสรุข
ภาวะ

กวิจกรรม
และการ
ใชผสลื่ อ

3

กกิจกรรมเมนบูเรสอง
ยกิพื้ม

ปขั ญ
หา

• สสารวจปขั ญหา
• ครุยกขันหาทางออก
• ทสาสลลื่อ
• กวิจกรรมทางเลลอก
อาหารสรุขภาพ

• เดข็ก ไมท่กวินอาหาร
เชผา
• กวินอาหารขยะ

รร้านเรสองยกิพื้ม

สสารวจชสุมชนคร้นหารากเหงร้า และประวนัตกิศาสตรณ

เปข็ นเรลอนรขับรอง
ด ระ
ของเจผาศขักดวิป
เสวิรฐ ณ จสาปา
ศขักดวิด เมลลื่อสมขัย
รขัชกาลทลลื่ 5 ไดผเขผา
มาตวิดตท่อราชการ
และหนลภขัยสงคราม

บร้านเรสองยกิพื้ม สท่บูชสุมชนเรสองยกิพื้ม

Before

after

ในชรุมชน

มหกรรมรองเมสอง เรสองยกิพื้ม... ครนัพื้งแรก
ของชสุมชน

การเปลทสื่ยนแปลง
• เหข็นรากเหงผา

เดข็ก

• แกนนส
ผผผู้ใหญท่
าเขผม
แขข็งขนึตั้น
• ชาวบผานมล
• พฤตวิกรรมการกวิน สท่วนรท่วมกขับ
เปลลลื่ยน
ชรุมชนมาก
• เหข็นศขักยภาพของ ขนึตั้น
ตนเอง
• ครุยกขันมาก
• มลแกนนสา
ขนึ
ตั้

ใน
• มลการรวมกลท่รุม
• เดข็กกลท่รุมยาเสพ เรลลื่องการ

และของดล


ชรุมชน
ชรุมชน
• เหข็นแนวทาง
การทสางานเชวิง
บวก
• ภาครขัฐเหข็น
ศขักยภาพเดวิม
มองวท่าเปข็ น
ชรุมชนทลลื่เปข็ น
ปขั ญหา
• เปข็ นชรุมชนทลลื่

อาสา
สมนัคร
• ภาคธรุรกวิจ
• การรถไฟ
• ไปรษณลยธ
• เขตปทรุมวขัน

ความรท่วมมลอ
ครรุศวิลปธ
จรุฬาฯ

ภาคนโยบายใหผความสนใจ

แนวทางการขขับเคลลลื่อนเรลลื่องเทท่าทขันสลลื่อ ของเครลอ
ขท่ายสลลื่อเพลลื่อเดข็ก เยาวชน และครอบครขัว

ภาคนโยบาย

ภาคสขังคม
เครส อขาส ย
ระดสบพสรนททส
ในภรมปภาคตาส งๆ

รณรงคห
เชส อมประสาน
พสฒนาเครส อขาส ย

ภาคความรผผู้

สรผางความรผผู้
สรผางเครลลื่องมลอ

จสดการความรรร ในระดสบพสรนททการเรล
ยนรผผู้และmode

การทสางาน

พรบ . กองทสุนพนัฒนาสสสื่อปลอดภนัยและสรร้างสรรคณ พ.ศ.2558
26 มทนาคม 2558

วขัตถรุประสงคธ

สท่งเสรวิม
สท่งเสรวิม
การมลสวท่ นรท่วม สท่งเสรวิม
พขัฒนาสท่งเสรวิมเดข็กเยาวชน
ประชาชน เทท่าทขันของประชาชน
สลลื่อ
การพขัฒนา
การววิจขัย
ศขั

ยภาพ
เฝผ าระวขังสลลื่ออยท่างกวผางขวาง
องคธความรผผู้
อสรผางสรรคธ
ใชผสลื่ อ

เขผาถนึง นวตกรรม
ผผ

ผู้
ลวิ

สล
ลื่

ทลลื่เขผาถนึง
ในการพขัฒนาตนเองเพลลื่อใหผเกวิด
ชรุมชนและสขังคม
การพขัฒนาสลลื่อ

ชผประโยชนธไดผ

การ
ทสางานรท่วม
กขับเครลอขท่ายและหนท่วยงาน
ตท่างๆ

เทท่าทนันสสสื่อ
เพสสื่อสรร้างพลเมสองในระบอบ
ประชาธกิปไตย
เครลอขท่าย Thai civic
Education

การรรรู้เทท่าททันสสสื่อเพสสื่อพทัฒนา
ความเปป็ นพลเมสองในระบอบ
ประชาธธิปไตย

เปราหมายสรู้งสสุด

พทัฒนาคสุณภาพประชาชน ททสื่เกสกื้อ
หนสุนสทังคมประชาธธิปไตย สรราง
พลเมสองททสื่ตระหนทักในสธิทธธิ

เสรทภาพ บทบาทและหนราททสื่ของ
ตนเอง

แสดงความคธิดเหป็น มท

สท่วนรท่วมในทสุกภาคสท่วนของ

กระทรวงพนัฒนาสนังคมฯ จนัดสมนัชชาเดด็ก
เยาวชน
เรสสื่องเทท่าทนันสสสื่อออนไลนณ ปท 2558

รท่วมกขับ กสทช. ดผาน
กระจายเสลยง
เรลลื่องการสรผางการเทท่าทขันสลลื่อ
ของประชาชน

รท่วมมลอกขับหนท่วยงานทลลื่เกลลื่ยวขผอง
ผลขัรท่ก
ดขับนสสาใหผ
มห
ล ลขักสผู้ตรเทท่
าทขันสลยลื่ อง ใน
วมกขั
นขักงานคณะกรรมการกวิ
จการกระจายเสล
กวิจการ
โทรทขัศนธและกวิจการโทรคมนาคมแหท่งชาตวิ (กสทช.) และ
โรงเรล

นและชรุ

ชน
Thai Civic Education จขัดเวทลรท่วมควิด รท่วมขขับเคลลลื่อนแผน

ยรุทธศาสตรธรผผู้เทท่าทขันสลลื่อเพลลื่อความเปข็ นพลเมลองในระบอบประชวิป
ไตย เมลลื่อวขันทลลื่ 17 ธขันวาคม 2557 ณ โรงแรมรวิชมอนดธ สไต
ลวิซคอนเวนชขัน
ลื่ นนทบรุร ล

แผนยรุทธศาสตรธรผผู้เทท่าทขันสลลื่อเพลลื่อความ
เปข็แผนยรุ
นพลเมล
งในระบอบประชาธวิ
ปไตย
ทธศาสตรธอ
รผผู้เทท่
าทขันสลลื่อเพลลื่อความเปข็ นพลเมลองในระบอบ

(Strategic
ประชาธวิปPlan
ไตย on Strengthening Media Literacy for
(Strategic Plan
on Strengthening Media Literacy for Democratic Citizen: Thai
Democratic
Citizen
Model
------------------------------------------------------------------------------------------------

กสทช.
รท่วมกขับ FES /สถาบขันสลลื่อเดข็กและเยาวชน/ มลเดลยมอนวิเตอรธ/
สถาบขันแหท่งชาตวิเพลลื่อการพขัฒนาเดข็กและเยาวชน
กลท่รุมThai Civic Education
ธขันวาคม 2557

แผนยรุทธศาสตรธรผผู้เทท่าทขันสลลื่อเพลลื่อความเปข็ นพลเมลองในระบอบประชาธวิปไตย
(Strategic Plan on Strengthening Media Literacy
for Democratic Citizen

ววิสขัยทขัศนธ ประชาชนไดผรขับการพขัฒนา
ใหผมลความรผผู้เทท่าทขันสลลื่อเพลลื่อสรผางความ
เปข็ นพลเมลองในระบอบ
ประชาธวิปไตย 
เปผ าหมาย ภายในปล พ.ศ.2560 สขังคม
ไทยมลระบบและกลไกในการพขัฒนา
ความรผผู้เทท่าทขันสลลื่อเพลลื่อความเปข็ น

กรอบยรุทธศาสตรธ
1.การขขับเคลลลื่อนเชวิงนโยบายการ
สลลื่อสารเชวิงรรุก
2.การเสรวิมสรผางศขักยภาพ
3.การววิจขัย พขัฒนา และจขัดการ
ความรผผู้

เทท่าทนันสสสื่อในระบบการ
ศศึกษาไทย

การศนึกษาขขัตั้นพลตั้ นฐาน กขับการเทท่า
ทขันสลลื่อ
• การรผผู้เทท่าทขันสลลื่อกขับหลขักสผู้ตรแกน
กลางการศนึกษาขขัตั้นพลตั้ นฐาน
พรุทธศขักราช ๒๕๕๑
• การรผผู้เทท่าทขันสลลื่อ อยท่ผู้ในสมรรถนะทลลื่
ตผองเรท่งพขัฒนาเพลลื่อผผผู้เรลยนใน
ศตวรรษทลลื่ 21

สมรรถนะของผผผู้เรลยน

• ความสามารถในการ
สลลื่อสาร
• ความสามารถในการควิด
• ความสามารถในการแกผ
ปขั ญหา

รายววิชาเพวิลื่มเตวิมววิชาหนผาทลลื่พลเมลอง

จรุดเนผนทลลื่ 3 ความเปข็ นพลเมลองดลในระบอบประชาธวิป
ไตยฯ

ม.1 ตนัวชทพื้วนัดททสื่ 7 มทสท่วนรท่วมและรนับผกิดชอบในการ

ตนัดสกินใจ ตรวจสอบขผอมผู้ลเพลลื่อใชผประกอบการตขัดสวิน
ใจ ในกกิจกรรมตท่าง ๆ

ม.2 ตนัวชทพื้วนัดททสื่ 7 มทสท่วนรท่วมและรนับผกิดชอบในการ

ตนัดสกินใจ ตรวจสอบขผอมผู้ลเพลลื่อใชผประกอบการตขัดสวิน
ใจในกกิจกรรมตท่าง ๆ และรผผู้ทขันขท่าวสาร
ม.3 ตนัวชทพื้วนัดททสื่ 7 มทสท่วนรท่วมและรนับผกิดชอบในการตนัดสกิน

ปขั ญหา อรุปสรรค ขผอทผาทาย

• โดยภาพรวมสขังคมไทยยขังไมท่ตระหนขักใน
ความสสาคขัญ
• ยขังไมท่เปข็ นวาระแหท่งชาตวิของรขัฐบาล / ไมท่มล
แผนยรุทธศาสตรธทลลื่ทก
รุ ฝท่ ายขขับเคลลลื่อนรท่วม
กขัน

• กลไกทลลื่จะขขับเคลลลื่อน เชลลื่อมประสาน
ระดขับชาตวิ ยขังไมท่ไดผทสาบทบาททลลื่ชขัดเจน
และจรวิงจขัง

ขอขอบครุณคท่ะ

thank you