You are on page 1of 15

OLSKI CENTER KRANJ

VIJA STROKOVNA OLA


INFORMATIKA

DIPLOMSKA NALOGA

Kranj, oktober 2015

Tadej Peri

OLSKI CENTER KRANJ


VIJA STROKOVNA OLA
INFORMATIKA
Diplomska naloga vijega strokovnega izobraevanja

CELOVITO ZAGOTAVLJANJE
INFORMACIJSKE VARNOSTI DOMAEGA
OKOLJA ALI MIKRO PODJETJA
Avtor: Tadej Peri
Ime podjetja: Tehna d.o.o.
Mentor v podjetju: iga Petri, univ. dipl. in.
Mentorica v oli: dr. Marjeta Puko
Lektorica: Bojana Samarin, prof.

Kranj, oktober 2015

CILJI DIPLOMSKE NALOGE


Opredeliti pomembnost varnega informacijskega sistema na
splono
Navesti glavne vrste groenj za varnost informacijskih
sistemov, glavne vzroke za izgubo in/ali zlorabo podatkov itd.
Predstaviti varnostne mehanizme, ki so na voljo uporabnikom
operacijskih sistemov Microsoft Windows
Predstaviti nabor praktinih reitev in dobrih praks za varno
delo v domaem delovnem okolju ali mikro podjetju

UVOD V PREDSTAVITEV
Osebni raunalniki oz. ire informacijska tehnologija so
postali nepogreljiv del naih ivljenj
V povezavi z uporabo raunalnikov je podobno nepogreljiv
postal tudi internet, ki je omogoil npr. delo od doma ipd.
Pri uporabi raunalnika in interneta obstajajo doloena
varnostna tveganja, zato je zelo pomembno, da je vsak
informacijski sistem pravilno zaiten
Pred varnostnimi tveganji se lahko preventivno zaitimo z
doloenimi orodji in storitvami ter dobrimi praksami, prav
tako pa lahko z njimi odpravimo posledice obstojeih okub

DELOVNO OKOLJE
Domae delovno okolje sestavljajo naprave na dveh razlinih
lokacijah
V praksi gre torej za dva fizino loena informacijska sistema,
a smo ju v diplomski nalogi obravnavali kot en informacijski
sistem
Glavni del informacijskega sistema sestavljata namizni
raunalnik in notesnik (laptop)
V internet se obe napravi povezujeta prek Wi-Fi adapterjev,
Wi-Fi usmerjevalnika in kabelskega modema (operater
Telemach)

SHEMA IT SISTEMA

POMBEMBNOST PODATKOV
Glavna naloga raunalnikih sistemov je obdelava in hranjenje
podatkov v digitalni obliki
Pri osebnih raunalnikih je hranjenju podatkov obiajno
namenjen lokalni trdi disk
Vzrokov kako pride do izgube ali zlorabe podatkov je veliko;
vsak varnostni incident zase je specifien
Ravno zaradi pomembnosti podatkov pri informacijski
tehnologiji je varovanje integritete informacijskega sistema
bistvenega pomena

VARNOSTNE GRONJE

STATISTIKA NAPADOV

PRODUKT

Oracle
Java

ODSTOTKI

45%

Spletni
Adobe
brskalniki Reader
42%

5%

Android
OS
4%

Adobe
Flash
Player

Microsoft
Office

3%

Vir: https://securelist.com/analysis/kaspersky-security-bulletin/68010/kaspersky-securitybulletin-2014-overall-statistics-for-2014/

1%

POARNI ZID IN ANTIVURUS


Poarni zid je varnostna komponenta, ki nadzoruje (filtrira)
promet v omreju in pretok podatkov dovoli, ali pa ga blokira
Deluje torej kot pregrada med raunalnikom oz. lokalnim
omrejem in prostranim omrejem (internetom)
Antivirusni program je programska oprema, katere naloga je
prepreevanje okub z zlonamerno programsko opremo
Program to dosee s zaito v realnem asu: pregledovanje
datotek pri odpiranju (pri branju iz diska) in zapisovanju
podatkov na disk

FIREWALL OPOZORILNO OKNO

AVAST OPOZORILNO OKNO

AVAST STATISTIKA

OPENDNS IN DROPBOX
OpenDNS je varnostna storitev, ki razirja DNS sistem z
razlinimi varnostnimi funkcijami
Funkcije, ki jih OpenDNS ponuja, so: zaita pred
ribarjenjem in t. i. robotskimi omreji, filtriranje domen
glede na kategorije spletnih strani itd.
Storitev Dropbox nudi uporabnikom varnostno kopiranje
podatkov v oblak, kar je ena od najbolj uinkovitih metod za
prepreitev izgube podatkov
Varnostno kopiranje podatkov (torej izdelovanje varnostnih
kopij podatkov) deluje enako uspeno ne glede na vzrok in
krivca za izgubo podatkov

SKLEPNE UGOTOVITVE
Kljuen pogoj za varno domae delovno okolje ali mikro
podjetje so dobro zaiteni operacijski sistemi in lokalno
omreje
Operacijski sistemi morajo biti redno vzdrevani in
nadzorovani (administriranje), posodabljanje operacijskega
sistema, programov itd. mora biti avtomatizirano
Varnostno kopiranje podatkov je najbolj uinkovita
preventivna metoda za varovanje pomembnih podatkov
V zakljuku diplomske naloge smo ugotovili, da analiza stanja
pritrjuje hipotezi, zastavljeni v zaetku diplomske naloge

You might also like