UJIAN SARINGAN DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN

OLEH EDWARD EDGAR BIN MULUT

Kandungan
‡ Definisi dan tujuan Ujian Saringan ‡ Beberapa perkara yang perlu diingati bila membina Ujian Saringan ‡ Pembinaan Ujian Saringan ‡ Mentadbir, memeriksa dan menilai ujian ‡ Contoh Ujian Saringan Bahasa Melayu

Definisi dan Tujuan
‡ Saringan ialah satu tatacara yang memberi satu pengukuran menyeluruh tentang kekuatan dan kemunduran seseorang calon. ‡ Ia menolong mengagihkan murid-murid ke dalam kumpulan-kumpulan tertentu. ‡ Mengenal serta menentukan bidang-bidang untuk kerja-kerja diagnostik. ‡ Ujian dijalankan selepas guru pemulihan/guru kelas menjalankan penyelidikan.

Perkara penting perlu diingat bila membina Ujian Saringan
‡ Ujian Saringan biasanya umum dan pendek. ‡ Boleh dijalankan kepada satu kumpulan kecil dalam satu-satu masa. ‡ Tidak melebihi 15 orang dalam satu kumpulan. ‡ Maklumat diperolehi akan menunjukkan satu gambaran umum tahap pencapaian murid.

Samb«
1. Siasatan dijalankan bagi menentukan dasar (masalah pembelajaran umum dialami oleh pelajar). 1. Cari maklumat yang perlu dari guru kelas biasa/guru mata pelajaran.

Beberapa kemahiran dalam Bahasa Melayu
1. Namakan huruf-huruf abjad (huruf kecil dan huruf besar) 2. Bunyi huruf-huruf abjad. 3. Menyebut bunyi dua huruf konsonan dan vokal. 4. Membina perkataan-perkataan yang senang dengan sukukata diberi seperti ba + pa = bapa. 5. Baca perkataan-perkataan diberi. 6. Baca satu para/cerita yang senang. 7. Faham satu para yang senang.

Pembinaan Ujian Saringan
‡ Merangka Jadual Penentuan Ujian (table of specification) ‡ JPU-bertujuan mentakrifkan dengan jelas bidang dan penekanan ujian, contohnya:  Konsep  Fakta  Penggunaan  Analisa ‡ Ujian mestilah seimbang dan berkaitan dengan kemahiran. ‡ Ujian mesti ada keesahan dan dapat mengukur pengetahuan pelajar.

Samb«
‡ Semua soalan yang dikemukakan adalah menuju ke arah kemahiran-kemahiran tercatit. ‡ Setiap kemahiran akan diberi penekanan yang seimbang. ‡ Tiada kemahiran yang penting atau bidang akan tertinggal.

Bidang Kognitif
Kandungan atau bahan yang hendak dikaji Pengetahuan Kefahaman Penggunaan Analisa Jumlah

Mengenal dan makna huruf-huruf abjad Mengenal bunyi huruf-huruf Sukukata dan dua huruf Membina perkataan Membaca perkataan Membaca dan memahami satusatu para Jumlah

2 1 1 1 1 6

2 1 1 1 1 6

1 1 2 2 1 1 8

1 2 1 1 5

4 3 6 5 4 3 25

Mentadbir, Memeriksa dan Menilai Ujian Saringan
‡ Mengadakan arahan-arahan yang terang dan ringkas. ‡ Ujian dijalankan dalam kumpulan kecil/perseorangan. ‡ Keadaan fizikal perlu diambil kira. ‡ Markah berbentuk objektif.

Samb«
‡ a. b. c. Murid-murid yang dipilih terdiri daripada mereka: Mendapat markah yang rendah Berada di tengah Menunjukkan kelemahan yang boleh dipulih dalam jangka masa yang singkat. Menghadapi masalah dalam semua bidang.

d.

SEKIAN TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful