Taklimat

Ahli kumpulan: ‡Jenny Kong Yug Ying ‡Liew Miaw Huei ‡Liaw Yien Sze ‡Chew Yi Ung

Definisi:
‡ Dalam Ensiklopedia Malaysia (1995;419):  taklimat ialah perkataan Arab yang membawa

maksud segala pe

era ga ri gkas te ta g ses at yang dihasilkan atau sesuatu yang berlaku.. .

Lebih jelas lagi......
‡ taklimat dikatakan sebagai ucapan untuk memaklumkan dan disampaikan sama ada

secara komunikasi dua ala dalam situasi formal atau kombinasi formal dan tidak formal.

Contoh yang mudah 1:
‡ Di sekolah pada awal tahun, guru besar atau pengetua sering memberi taklimat tentang jadual waktu dan pembahagian tugas guru-guru.

Contoh yang mudah 2:
‡ Guru-guru juga dari semasa ke semasa akan diberi taklimat kepada guru besar atau pengetua sebaik sahaja..... 

mereka mendapat maklumat dan arahan baru daripada pihak Kementerian Pendidikan, misalnya perubahan terkini Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mulai tahun 1994.

Dalam taklimat, sebenarnya ada

sesi soal jawabkah?

‡ sebenarnya -antara komunikator (perucap) dengan khalayak (hadirin).

ada

Namun.....
‡ apa yang menjadi kenyataan dan sering berlaku di sekolah-sekolah, semasa sesi taklimat, guru besar atau pengetualah yang bercakap dari awal hingga akhir sesi tersebut.

Ke apa ra g diam saja?
‡ Guru-guru diam membisu seribu bahasa. Jika ada guru yang cuba bersuara, beliau mungkin dicap sebagai kura g s pa , tidak faham tatacara taklimat atau dipandang serong oleh sesetengah guru besar atau pengetua.

objektif taklimat ‡ Memberita u
komunikator perlulah melakukan penyelidikan yang teliti disamping memilih maklumat yang paling baik dan tepat serta sesuai dengan tajuk yang dipilih.

FORMAT TAKLIMAT

Penyediaan taklimat formatnya mengikut taraf khalayak yang akan hadir;

berbeza

Taklimat satu taraf khalayak
Tajuk Salam, sapaan biasa atau salutasi berprotokol Kata-kata aluan Pengenalan diri/ organisasi/ jawatan dan sedikit ringkasan taklimat ‡ Kandungan taklimat ‡ Penutup ‡ Sesi soal jawab
‡ ‡ ‡ ‡

Taklimat dua taraf khalayak
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Tajuk Salam, salutasi berprotokol dan sapaan biasa Puji-pujan Ringkasan sembah taklimat Kandungan Sesi soal jawab

STRATEGI PEN AMPAIAN TAKLIMAT
Taklimat yang berkesan hanya dapat disampaikan jika komunikator (perucap) memiliki atau sudah membina beberapa

kema ira pada diri ya, seperti:

1.Kemahiran mentakrifkan
‡ Dalam sesi taklimat yang memaklumkan ideaidea, kemahiran mentakrifkan sangat dikehendaki. Misalnya, menjelaskan maknamakna yang tepat tentang istilah-istilah dan idea-idea yang sedang dibincangkan.

2.Kemahiran menjelaskan
‡ Dalam sesi taklimat, lazimnya beberapa perkara baru akan diperkenalkan. Jadi, penjelasan-penjelasan diperlukan untuk menyediakan hujah-hujah yang lengkap terutamanya kepada maklumat-maklumat asas.

3.Kemahiran menunjukkan
‡ Terdapat sebahagian taklimat yang memerlukan komunikator membuat demonstrasi atau tunjuk arah. Lantas, komunikator hendaklah bersedia dalam keadaan begitu.

4.Kemahiran membezakan
‡ Membeza-bezakan boleh digunakan untuk membandingkan dua perkara atau keadaaan untuk menyedarkan khalayak antara yang sama dan yang berbeza.

5.Kemahiran menceritakan
‡ Kemahiran ini ada ketikanya boleh digunakan untuk memberikan penjelasan yang terperinci akan sesuatu situasi.

6.Kemahiran melaporkan
‡ Ada ketikanya maklumat dalam taklimat perlu disampaikan dalam bentuk laporan. Jadi, kemahiran komunikator menyampaikan laporan yang baik, jelas, objektif, lengkap dan tepat sangat diperlukan.

BIBLIOGRAFI
‡ Abdul Halim A.Karim. 1992 Pengucapan Awam. Sungai Petani: Institut Tadbiran Awam Negara. ‡ Abdullah Hassan. 1992. Bahasa Melayu STPM Kertas 1. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. ‡ Maimunah Haji Omar. 1993. Bahasa, Format Penulisan dan Tatacara Penyampaian Ceramah, Ucapan dan Taklimat. Shah Alam: Institut Teknologi MARA. ‡ Rafa`i Hj. Harun. 1991. ``Protokol Ucapan, Ceramah dan Taklimat``. Kertas Kerja dalam bengkel Penulisan.

Tamat

.

Kemahiran yang diperlukan:
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kemahiran mentakrifkan Kemahiran menjelaskan Kemahiran menunjukkan Kemahiran membezakan Kemahiran menceritakan Kemahiran melaporkan

taraf khalayak

‡ Taklimat satu taraf khalayak ‡ Taklimat dua taraf khalayak