EVIDENCA KONTABILE

Evidenca e arkës Evidenca e xhirollogarisë

EVIDENCA E ARKËS Arka ± vendi në ndërmarrje ku bëhet arkëtimi, ruajtja dhe pagesa e parasë Arkatari ± personi që punon në arkë. 

Çdo veprim në arkë mbështetet në dokumentacionin përkatës të verifikuar (llogaria, fatura, fletëpagesa, dëftesa, etj,)

Arkëtimet janë të gjitha marrjet e parasë. Pagesat janë të gjitha dhëniet e parasë. Ditari i arkës është llogari dyanësore ku mbahen evidencat mbi gjendjen, hyrjet dhe daljet e parasë.
Mexhide Çollaku
2

LIBRI (DITARI) I ARKËS

Forma
Ditar arke me 09.12.2006
Nr. 1. 2. Dokumenti. Hyrja Dalja

Përshkrimi
Pazari ditor, shit. Nr. 2 Material për zyrë

Hyrja 1.500,00

Dalja

Nr. i deft 123111 150,00 123112

Copë Apoena 1,00 0,50 0,20 0,10 0,05 0,02 Gjithsej Të tjera Gjithsej

Gjithsej

Xhiro arka Saldo me 09.12.06 Gjithsej marrje Gjithsej dhënie Saldo arka Me fjalë: ___________________________________________________ Kontrolloi: ___________________ Arkatari: _______________________

60,00

Mexhide Çollaku

3

Dokumentet përcjellëse të evidencës së arkës
Me rastin e arkëtimit: ± Çeku i arkës ± Kuponat dhe faturat e shitjes ± Dëftesa e arkëtimit Me rastin e pagesës: ± Kuponat dhe faturat e blerjes ± Fletëpagesat e rrogave ± Dëftesa e pagesës ± Dokumente tjera që dëshmojnë pagesë të ndryshme
Mexhide Çollaku
4

EVIDENCA E XHIROLLOGARISË

Xhirollogaria apo llogaria rrjedhëse është kontoja e çelur në ndonjën nga bankat e licencuara në Kosovë. Hapja e llogarisë bankare ± në pajtim me rregullat dhe kërkesat e bankës përkatëse. Depozitimi ± vendosja e parave në llogari bankare (mandat arkëtimi) Tërheqja ± tërheqja në kesh apo trensferi në ndonjë llogari tjetër bankare (mandat pagese, çeku)
Mexhide Çollaku
5

EVIDENCA E XHIROLLOGARISË Raporti bankar ± përfshinë ndryshimet e ndodhura në llogarinë bankare të evidentuara nga banka. Konto xhirollogaria ± përcjell gjendjen e llogarisë të evidentuar nga ne.
Debi Konto: Xhirollogaria Kredi Debi Raporti bankar Kredi

Gjendja fillestare Tërheqjet (zvoglimi i llogarisë) Depozitimet (rritja e llogarisë)

Tërheqjet Gjendja fillestare (zvoglimi i llogarisë) Depozitimet (rritja e llogarisë)

Mexhide Çollaku

6

EVIDENCA E XHIROLLOGARISË

Paratë e gatshme = Gjendja në arkë + Gjendja në xhirollogari

Mexhide Çollaku

7