1-1

PowerPoint Presentation by Douglas Cloud
Professor of Accounting Pepperdine University
© Copyright 2004 South-Western. All rights reserved.

Task Force Image Gallery clip art included in this electronic presentation is used with the permission of NVTech Inc.

1-2

Kapitulli F1

Kontabiliteti dhe Organizatat

1-3

Objektivat
Kur të kompletoni këtë kapitull, ju do të jeni në gjendje të: 1. Identifikoni se si informatat e kontabilitetit ndihmojnë në marrjen e vendimeve. 2. Krahasimin e tipeve kryesore të organizatave dhe sqarimin e qëllimeve të tyre. 3. Përshkrimin se si bizneset krijojnë vlera. 4. Sqaroni se si kontabiliteti u ndihmon investitorëve dhe vendimmarrësve tjerë të kuptojnë biznesin.

1-4

Objektivat Objektivat
5. Identifikoni strukturën e pronësisë së biznesit dhe përparësitë dhe të metat e tij. 6. Identifikoni shfrytëzuesit e informatave të kontabilitetit për marrjen e vendimeve mbi korporatat. 7. Shpjegoni qëllimet dhe rëndësinë e rregulloreve të kontabilitetit. 8. Shpjegoni se pse etika është aq e rëndësishme për biznesin dhe kontabilitetin.

1-5

Objektivi Objektivi

Identifikoni se si informatat e kontabilitetit ndihmojnë vendimmarrësit.

1-6

Informatat e kontabilitetit ndihmojnë vendimmarrësit të përcaktojnë ku janë, ku është dashur të jenë dhe ku janë duke shkuar.

1-7

Maria dhe Stan kanë vendosur të fillojnë biznesin duke shitur prodhime të miellit shitoreve lokale. Ata determinuan se mund të shesin $12,000 të prodhimeve të tyre (pjekjeve) për secilin muaj.

1-8

Ata kalkuluan koston e tyre mujore.
Prodhimi Pagat Qiraja Shërbimet Komunaliet Total $ 8,000 1,000 600 300 200 $10,100

1-9

Figura 1

Të hyrat e pritura për ³Mom¶s Cookie Company´
Kostoja Kostoja e prodhimit $ 8,000 Pagat 1,000 Qiraja 600 Shërbimet 300 Komunaliet 200 Total $10,100

Shitja Shitja e prodhimeve $12,000

Profiti $1,900

1-10

Rreziku është pasiguria për një rezultat, si psh. shuma që do të fitoj një biznes.

1-11

Kontabiliteti mund të ndihmojë në marrjen e këtyre vendimeve duke ofruar informata mbi rezultatin që pronarët dhe vendimmarrësit tjerë mund të presin .

1-12

Qëllimi i kontabilitetit është të ndihmojë njerëzit të marrin vendime mbi aktivitetet ekonomike.

1-13

Aksionarët përfshijnë ata të cilët kanë interes ekonomik në një organizatë dhe ata të cilët janë të prekur nga aktivitetet e saj.

1-14

Një organizatë nënkupton një grup njerëzish të cilët punojnë së bashku për të zhvilluar, prodhuar dhe për të shpërndarë produktet e prodhuara dhe shërbimet.

1-15

Objektivi Objektivi

Krahasoni tipet kryesore të organizatave dhe shpjegimi i qëllimeve të tyre.

1-16

Figura 3

Tipet e Organizatave

1-17

Figura 4

Transformimi i burimeve në produkte dhe shërbime

1-18

Transformimi, nëse i përgjigjet nevojave të shoqërisë, krijon vlera sepse njerëzit janë më mirë pas transformimit se sa para tij.

1-19

Objektivi Objektivi

Skjaroni se si biznesi krijon vlera.

1-20

Krijimi i vlerave
Tregu është vendi ose procesi që i lejon burimet të blehen dhe të shiten.

1-21

Krijimi i vlerës
Kontabiliteti mat shtimin në vlerë, i krijuar nga një transformim si diferencë midis çmimit total të mallrave dhe shërbimeve të shitura dhe kostos totale të burimeve të konsumuara në zhvillimin, prodhimin dhe shitjen e mallrave dhe shërbimeve.

1-22

Figura 5

Vlera e shtuar me transformimin e burimeve
Kostoja totale e burimeve të konsumuara për të prodhuar dhe bërë një kutri biskotash ± $3.00 = Vlera e shtuar

Çmimi shitës i kutisë së biskotave

$3.50

$0.50

1-23

Profiti është diferenca në mes të çmimit që merr një shitës për mallrat ose shërbimet dhe kostos totale të shitësit për të gjitha burimet e konsumuara në përpunimin, prodhimin dhe shitjen e mallrave dhe të shërbimedve gjatë një periudhe të caktuar.

1-24

Kompania e Biskotave të Nënës Profiti i nxjerrë për Janar Burime të krijuara nga shitja e biskotave $11,400 Burime të përdorura: Kostoja e mallrave të shitura $7,600 Pagat 1,600 Shërbimet 300 Komunaliet 200 Kostoja totale e burimeve të konsumuara 9,700 Profiti i nxjerrë $ 1,700

1-25

Objektivi Objektivi

Shpjegoni se si kontabiliteti i ndihmon investitorët dhe marrësit e tjerë të vendimeve të kuptojnë biznesin.

1-26

Roli i kontabilitetit në organizatat tregtare
Një biznes efektiv është ai i Owners invest in a business cili është i suksesshëm në to receive a return on their ofrimin e mallrave dhe investments from profits shërbimeve të kërkuara nga earned by that business. konsumatorët.
Kthimi i investimit = Profiti Shuma e investuar

1-27

Roli i kontabilitetit në organizatat tregtare Nëse Maria dhe Stan invesojnë $10,000 për të startuar ³Mom¶s Cookie Company´ dhe fitojnë $1,700 profit, çfarë do të jetë kthimi i investimit?
ROI == 17%

$1,700 Profit
Amount Invested $10,000

1-28

Roli i kontabilitetit në organizatat tregtare

Një biznes efektiv është ai i cili me sukses ofron mallra dhe shërbime të kërkuara nga konsumatorët.

1-29

Roli i kontabilitetit në organizatat tregtare

Një biznes efikas është ai i cili mban kostot e burimeve të konsumuara për prodhimin e mallrave dhe shërbimeve më të ulta se çmimet e shitjes së këtyre mallrave dhe shërbimeve.

1-30

Objektivi Objektivi

Identikoni strukturat e pronësisë së bizneseve dhe avantazhet dhe disavantazhet e tyre.

1-31

Pronësia e biznesit
Një korporatë është një entitet ligjor me të drejtën për të hyrë në kontrata, të drejtën për të patur në pronësi, blerë dhe shitur prona dhe të drejtën për të shitur aksione.

1-32

Pronësia e biznesit
Pronësia më një pronar është organizatë biznesi që nuk ka identitet ligjor të ndarë nga pronari i saj.

1-33

Pronësia e biznesit
Ortakëria është organizatë biznesi që nuk ka identitet ligjor të ndarë nga pronarët e tyre.

1-34

Pronësia e biznesit
Total Companies
73%
Proprietorship Partnership Corporation

21%

6%
Data source: U.S. Census Bureau Web site (http://www.census.gov)

1-35

Pronësia e biznesit
Shitja totale

4% 5% 91% Proprietorship Partnership Corporation

Data source: U.S. Census Bureau Web site (http://www.census.gov)

1-36

Figura 7

Funksionimi i managjmentit të korporatave
Bordi i Drejtorëve, Shefi Ekzekutiv, Presidenti, Drejtues tjerë të nivelit të lartë

Kompania ompania Vazhdon

1-37

Figura 7

Funksionimi i managjmentit të korporatave
Vazhdimi Shërbimet legale Sistemi Informativ Informativ Kontabiliteti Burimet njerëzore Kompania ompania

Funksionet mbështetëse
Financimi Financimi

Dizajni

Hulumtimet

Blerjet

1-38

Figura 7

Funksionimi i managjmentit të korporatave

Funksioni primar
Kompania ompania Prodhimi Prodhimi Shërbimet

Shpërndarja

Marketingu Marketingu

1-39

Avantazhet e Korporatës
 Korporatat kanë jetë të vazhdueshme, të ndarë nga

ato të pronarëve të tyre.  Aksionarët nuk janë personalisht përgjegjës për borxhet e një korporate (përgjegjësi e kufizuar).  Në shumicën e korporatave, aksionarët nuk menagjojnë kompanitë. Ata zgjedhin menagjerë profesional të cilët udhëheqin kompaninë.  Aksionarët nuk mund të hyjnë në kontakte ose marrëveshje që janë lidhëse për një korporatë përderisa ata nuk janë menagjerë e as drejtorë.

1-40

Shënim mësimi
Një ortakëri mund të organizohet si ortakëri me përgjegjësi të kufizuar (OPK). OPK kufizon përgjegjësinë personale të çdo ortaku për detyrimet e krijuar nga kompania.

1-41

Disavantazhet Disavantazhet e Korporatës orporatës
 Pjesa më e madhe e korporatave duhet të paguajnë     

taksa mbi të ardhurat e tyre. Korporatat janë të rregulluara nga agjenci të ndryshme të shtetit ose të qeverisë. Zbatimi i këtyre rregulloreve është me kosto. Disa shpalosje të kërkuara mund të jenë të dobishme për konkurentët. Korporatat më të mëdha është vështirë menagjohen. Pronarët e korporatave zakonisht nuk kanë mundësi të njihen me informacionin e aktivitetit ditor të kompanisë së tyre.

1-42

Disavantazhet Disavantazhet e Korporatës orporatës
Rreziku moral është gjendja që ekziston kur agjentët (menagjerët) kanë informacion më të madh se themelorët (investitorët) dhe janë në gjendje të marrin vendime që favorizojnë interesat e tyre personale kundrejt interesave të themelorëve.

1-43

Kreditori është dikush që huazon organizatave burime financiare.

1-44

Figura 8

Burimet e financimit për korporatat e përzgjedhura
100 80 60 40 20 0
Ford Microsoft Pepsi Wal-Mart

Creditors Owners

1-45

Figura 9

Përfitimi i burimeve financiare
Kreditorët
Institucionet financiare

Pronarët
Pronësi ose Ortakëri ose Korporatë

+
Burimet Financiare
Individët

1-46

Objektivi Objektivi

Identifikoni shfrytëzuesit e informatave të kontabilitetit për marrjen e vendimeve mbi korporatat.

1-47

Kontratat janë marrëveshje legale për këmbimin e burimeve dhe shërbimeve.

1-48

Kontratat formohen për të identifikuar të drejtat dhe përgjegjësitë e palëve kontaktuese.

1-49

Figura 10

Shembull i shkëmbimeve të cilat kërkojnë informacion
Para Para Para Prodhime Prodhime Para Investitorët Managjerët & Të punësuarit Furnizuesit Konsumatorët Agjencitë shtetërore

Organizata Merr para Merr burime Prodhon dhe shet mallra dhe shërbime
Vazhdon

1-50

Figura 10

Shembull i shkëmbimeve të cilat kërkojnë informacion
Para Shërbime Materiale Materiale Para Shërbime Investitorët Managjerët & Të punësuarit Furnizuesit Konsumatorët Agjencitë qeveritare

Organizata

Merr para Merr burime Prodhon dhe shet mallra dhe shërbime

1-51

Investitorët Investitorët dhe Kreditorët Kreditorët
Informacioni kontabël ndihmon investitorët të vlerësojnë rrezikun dhe kthimin që ata mund të presin nga investimet e tyre. Ai poashtu ndihmon që të përcaktojnë nëse drejtuesit e kompanive ku ata investojnë të i përmbushin kushtet e kontratave të tyre.

1-52

Managjerët Managjerët
Informacioni kontabël poashtu ofron një mënyrë për pronarët dhe menagjerët për të përcaktuar shumën e kompenzimit që do të marrin.

1-53

Të punësuarit
Informacioni kontabël ndihmon managjerët të masin ecurinë e punonjësve Informacioni kontabël ndihmon të punësuarit të masin rrezikun dhe kthimin e kontratave të tyre të punës.

1-54

Furnizuesit
Informacioni kontabël ndihmon kompanitë të vlerësojnë aftësitë e furnizuesve të tyre për të përmbushur burimet që i nevojiten. Furnizuesit shpesh përdorin informacionin kontabël për klientët e tyre për të vlerësuar rrezikun për një blerës që nuk është në gjendje të paguajë për mallrat dhe shërbimet e marra.

1-55

Konsumatorët
Informacioni kontabël përdoret për të vlerësuar rrezikun kur blen nga kompani specifike dhe kur u shet konsumatorëve specifik.

1-56

Agjencitë Agjencitë qeveritare
Qeveritë u kërkojnë bizneseve të blejnë licenca për shitjen e mallrave dhe shërbimeve dhe të paguajnë detyrimet dhe taksat për shërbimet e ndryshme për qeverinë. Agjencitë qeveritare shfrytëzojnë informacionin kontabël të bëjnë rregullore mbi taksat dhe vendime të ngjashme.

1-57

Objektivi Objektivi

Sqaroni qëllimin dhe rëndësinë e rregulloreve të kontabilitetit.

1-58

Kontabiliteti financiar është procesi i përgaditjes, raportimit dhe interpretimit të informacionit kontabël që u ofrohet marrësve të jashtëm të vendimeve.

1-59

GKPP (parimet e kontabilitetit të pranuara në përgjithësi) janë standarde të zhvilluara nga organizata profesioniste llogaritarësh për të identifikuar procedura të qarta.

1-60

Kontabiliteti managjerial (Managerial accounting) është proces i përgaditjes, raportimit dhe interpretimit të informacionit llogaritar që u jepet marrësve të brendshëm të informatave.

1-61

Auditimi është egzaminimi i hollësishëm i raporteve financiare të një organizate.

1-62

Auditorët e pavarur të cilët egzaminojnë informacionet për të konfirmuar se janë të përgaditura në pajtim me GKKP janë kontabilista publik të çerfifikuar.

1-63

Objektivi Objektivi

Të sqaroj se pse etika është aq e rëndësishme për biznesin dhe kontabilitetin.

1-64

Etika është posaçërisht e rëndësishme për kontabilitetin sepse saktësia e informatës së kontabilitetit varet nga sinqeriteti i atyre që i përgatisin, raportojnë dhe auditojnë ato informata.

1-65

Kapitulli F1 Fund