HUKUM SYARAK DAN PEMBAHAGIANNYA

DEFINISI (PADA BAHASA)

Halangan aku hukumkan ke atasnya begini = aku halang daripada menyalahinya

DEFINISI (PADA ISTILAH)

Titah (al-khitab) Allah s.w.t yang berhubung dengan perbuatan mukallaf sama ada berbentuk tuntutan mahupun pilihan atau yang lebih umum daripada perbuatan mukallaf secara pembentukan jadi (al-wad )

PEMBAHAGIAN HUKUM

Perbuatan mukallaf = hukm taklifiyy

Perletakan jadi = hukm wad iyy

Hukum Taklifiyy
Tita (khit ) er aita e ga ya g e ga ili a lla s. .t er ata gi t t ta ya g allaf ata secara ole utus

Tuntut uat atau tinggal utus ( ituntut @ ti a eninggal annya) atau ti a

Klasifikasi Hukum Taklifiyy
Al-Wujub AlIbahah AlKarahah Al-Nadb

AlTahrim

Al-Wujub
Titah@khitab Allah s.w.t yang menuntut supaya (sesuatu perbuatan) dilaksana dengan tuntutan yang putus

Al-Nadb
Titah@khitab Allah s.w.t yang menuntut supaya (sesuatu perbuatan) dilaksana dengan tuntutan yang tidak putus

Sebab tidak qat iyy

Al-Tahrim
Titah@khitab Allah s.w.t yang menuntut supaya (sesuatu perbuatan) dijauhi dengan tuntutan yang putus

Al-Karahah
Titah@khitab Allah s.w.t yang menuntut (sesuatu perbuatan) supaya dijauhi dengan tuntutan yang tidak putus

Al-Ibahah
Titah@khitab Allah (s.w.t) yang memberi pilihan sama ada (sesuatu perbuatan) untuk dilaksana atau ditinggal

Ta alluq Hukum Taklifiyy
Wajib ( ) Harus ( ) Makruh ( ) Sunat ( Haram ( ) )

Wajib (

)

Perbuatan yang dituntut oleh Allah s.w.t untuk dilaksanakan dengan tuntutan yang putus

Sunat (

)

Perbuatan yang dituntut oleh Allah s.w.t untuk dilaksanakan dengan tuntutan yang tidak putus

Haram (

)

Perbuatan yang dituntut oleh Allah s.w.t untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang putus

Makruh (

)

Perbuatan yang dituntut oleh Allah s.w.t untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tidak putus

Harus (

)

Perbuatan yang diberi pilihan oleh Allah (s.w.t) sama ada untuk dilaksanakan atau ditinggalkan

Hukum Wad iyy

Hukum Wad iyy
Khitab Allah (s.w.t) yang berhubung dengan menetapkan sesuatu itu menjadi sebab, syarat, mani , sahih atau fasid Sesuatu yang dijadikan oleh Allah (s.w.t) sebagai sebab, syarat, mani , sahih atau fasid bagi penetapan hukum

Klasifikasi Hukum Wad iyy
AlSababiyyah Menjadikan suatu itu fasid

AlShartiyyah

Menjadikan suatu itu sahih

AlMa i iyyah

Al-Sababiyyah
Titah@khitab Allah (s.w.t) yang menetapkan sesuatu itu sebagai sebab kepada pensyariatan hukum
Masuk waktu sebab diwajibkan sembahyang Bunuh dengan sengaja sebab dikenakan qisas

Al-Shartiyyah
Titah@khitab Allah (s.w.t) yang menetapkan syarat kepada sesuatu itu sebagai pensyariatan hukum

Al-Taharah Serah barang syarat sah syarat sah jual sembahyang beli

Al-Mani iyyah
Titah@khitab Allah (s.w.t) yang menetapkan sesuatu itu sebagai penghalang kepada pensyariatan hukum

Haid penghalang kepada wajib berpuasa Bunuh pewaris penghalang kepada penerimaan pusaka

Menjadikan suatu itu sahih
Titah@khitab Allah (s.w.t) yang menetapkan sesuatu itu sah jika dilakukan menurut kehendak syarak Sembahyang dikira sah jika dipenuhi segala rukun dan syarat

Menjadikan suatu itu fasid
Titah@khitab Allah (s.w.t) yang menetapkan sesuatu itu terbatal jika tidak dilakukan seperti yang dituntut oleh syarak

Puasa tidak sah jika tidak memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan

Ta alluq Hukum Wad iyy
Al-Sabab Al-Fasid AlShart Alani

AlSahih

Al-Sabab
Sifat yang za ir dan mundabit yang meneta kan baha a zahir an an ba a engan dengan ke ujudannya, maka ujud hukum dan jika ia tiada, maka tiada hukum

Bunuh dengan dikenakan qisas

niat

sebab

Ke ujudan sifat bunuh dengan niat ada hukum(qisas) Tiada sifat bunuh dengan niat tiada hukum (qisas)

Al-Shart
Sifat yang zahir dan mundabit yang menetapkan bahawa dengan ketiadaannya, maka tiada hukum dan tidak mesti dengan kewujudannya, wujud hukum dan tidak wujudnya hukum Al-Taharah syarat sah sembahyang Tiada sifat taharah tiada hukum (sah) Wujud sifat taharah tidak semesti sembahyang (membaca al-Quran) atau sah sembahyang(tidak mengadap kiblat)

Al-Mani
Sifat yang zahir dan mundabit yang menetapkan bahawa dengan kewujudannya, maka tidak wujud hukum atau sebab dan tidak mesti dengan ketiadaannya, wujud hukum atau tiada hukum

Haid tidak wajib dan tidak sah sembahyang
Ketiadaan haid tidak mesti wajib, sah ataupun wujud langsung sembahyang

Al-Sahih
Perbuatan yang dilakukan secara sempurna dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun seperti yang dituntut serta mempunyai kesan dari sudut syarak

Sembahyang yang sempurna lepas daripada tanggungja ab

Cukup syarat dan rukun jual beli pertukaran ang dan barang

Al-Fasid
Perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi syarat dan rukun seperti yang dituntut serta tidak mempunyai kesan dari sudut syarak Kecacatan pada mana-mana rukun atau syarat sembahyang tidak sah@batal, mukallaf tetap bertanggungjawab dan dituntut supaya sembahyang itu dilaksanakan secara qada

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful