MAFHUM AL-MUKHALAFAH

TAKRIF MAFHUM AL-MUKHALAFAH

Pada bahasa makna yang difahami daripada lafaz secara bersalahan @ berlawanan

TAKRIF MAFHUM AL-MUKHALAFAH
Pada istilah Makna yang ditunjuk oleh lafaz di tempat yang tidak disebut bertentangan dengan makna yang ditunjuk oleh lafaz pada tempat cakapan

Makna yang tersirat bertentangan dengan makna daripada lafaz yang tersurat

PEMBAHAGIAN MAFHUM AL-

MUKHALAFAH
Mafhum al-Sifah Mafhum al-Hasr Mafhum al-Laqab Mafhum al- Adad Mafhum al-Shart Mafhum al-Ghayah

Mafhum al-Sifah
Dalalah lafaz yang diikat dengan sesuatu sifat yang menafikan hukum ketika sifat itu tiada

Perkataan dikaitkan dengan mafhum mukhalafah = tidak boleh kahwin hamba yang tidak beriman

Mafhum al-Shart
Dalalah lafaz yang hukumnya bergantung kepada syarat yang menafikan hukum dengan ternafi syarat

Mafhum air yang terkena najis akan bertukar menjadi mutanajjis sekiranya tidak mencukupi dua kolah

Mafhum al-Ghayah
Dalalah lafaz yang hukumnya diikat dengan ghayah yang mensabitkan hukum yang berlawanan selepas ghayah

Mafhum pengharaman makan dan minum selepas terbit fajar

Mafhum al- Adad
Dalalah lafaz yang hukumnya diikat dengan bilangan yang menafikan hukum selain daripada bilangan tersebut

Mafhum tidak harus menyebat lebih atau kurang daripada bilangan 100

Mafhum al-Laqab
Mengaitkan hukum dengan isim sama ada isim alam atau isim jenis Mafhum tidak wajib haji ke atas selain daripada Zaid Mafhum tidak wajib zakat selain daripada binatang ternakan

Mafhum al-Hasr
Mensabitkan hukum kepada yang disebut dan menafikannya daripada selainnya (yang tidak disebut)

Mantuq penerimaan amalan terbatas kepada niat mafhum amalan yang tidak diniatkan kerana Allah tidak diambil kira

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful