Berdasarkan artikel Asraf (1995), huraikan permasalahan perkamusan yang wujud dalam kamus dewan.

Muhammad Jailani bin Abu Talib ² JEA080708 Ariyanti Osman Ali ² JEA070002 Siti Mardia binte Abu Samah ² JEA070258

Objektif Kajian Objektif Kajian
³Kesedaran akan permasalahan yang terdapat dalam Kamus Dewan sekali gus mendasari penghasilan kertas kerja ini yang telah diusahakan untuk membantu dalam proses pematangan atau penghasilan sebuah kamus yang lebih sempurna sifatnya.´ - Pengkaji

Kaedah Kajian Kaedah Kajian
Kaedah Kepustakaan
Perpustakaan Utama Universiti Malaya Perpustakaan Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya Perpustakaan Peribadi Pengkaji

Kaedah Analisis Tertumpu
Kamus Dewan ± Dewan Bahasa dan Pustaka Kamus Besar Bahasa Indonesia ± Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional

Premis Kajian Premis Kajian
Beberapa Masalah Perkamusan Melayu
Asraf Diterbitkan dalam Jurnal Dewan Bahasa, Mac 1995. Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (Kuala Lumpur).

Batasan Kajian Batasan Kajian
Ejaan Pemilihan Data Kelas Kata Morfologi Pemerian Makna Tanda Lafal Sintaksis

Konsep Kajian Konsep Kajian

1 Kamus Perkamusan 2

Kamus Kamus
Sejarah
Kamus terawal merupakan sebuah prasasti dengan senarai kata dwibahasa. (23 SM)

Kamus Moden
A Dictionary of The English Language (Samuel Johnson, 1755)
³Pada tahap tersebut, kamus Inggeris telah memuatkan takrifantakrifan yang lebih jelas bagi daftar kata yang terdapat dalam kamus serta telah disusun mengikut urutan eja perkataan. Kamus-kamus terdahulu telah disusun mengikut bidang dan kumpulan kata.´ Pengkaji

Kamus Dewan Kamus Dewan
³..nama Dewan selama ini sudah menjadi lambang kewibawaan sehingga apa saja yang ada dalam Kamus Dewan itu dijadikan pegangan oleh sebahagian besar masyarakat berbahasa Melayu di Malaysia..´ ± Asraf (1995:196)

Kamus Dewan merupakan kamus perdana dalam konteks pengajian bahasa Melayu dan dianggap sebagai pedoman bagi penggunaan bahasa Melayu.

Perkamusan Melayu Perkamusan Melayu
Sejarah
Bermula dengan kehadiran kamus Melayu pertama, yakni Kitab Pengetahuan Bahasa (Raja Ali Haji, 1858)

Kamus-Kamus Penting
Kamus Poerwadarminta (1953) Kamus Wilkinson (1959) Kamus Dewan (1970) Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988)

Leksikografi Leksikografi
Leksikografi Amali
³Leksikografi amali merujuk kepada penyelenggaraan, penulisan dan penyuntingan ³ - Pengkaji

Leksikografi Teori
³leksikografi teori merupakan sebuah bidang akademik yang menganalisa serta menghuraikan hubungan semantik, sintagmatik dan paradigmatik dalam kosa kata sesebuah bahasa. ³ - Pengkaji

Leksikografi Teori Teori Leksikografi
Leksikografi Teori menghasilkan teori-teori tertentu yang dapat digunakan dalam penelitian komponen-komponen perkamusan serta struktur-struktur dalam sesebuah kamus. Antara lainnya, leksikografi teori mengetengahkan keperluan maklumat yang diperlukan oleh pengguna dalam situasi-situasi tertentu serta menghuraikan langkahlangkah yang dapat diambil agar pengguna dapat mendapatkan maklumat secara mudah sama ada melalui medium bercetak mahupun elektronik. Perihal tersebut kadangkala dirujuk sebagai metaleksikografi. - Pengkaji

Ejaan Ejaan
Sistem Ejaan Baru Ejaan Melindo Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia (DERBM)

Sejarah

Ejaan Ejaan

Pada 16 Ogos 1972, sebuah sistem ejaan baru telah dirasmikan. Namun dalam pelaksanaannya, ada kata-kata yang masih dapat dipertikaikan lagi ejaannya dan perlu dikaji lagi terlebih dahulu dengan tidak melupakan sistem fonemik yang menjadi dasar ejaan baru itu.

Rasional
Sebelum bahasa Melayu dapat menjadi sebuah bahasa yang bertaraf antarabangsa, bahasa Melayu memerlukan sebuah sistem ejaan yang kemas dan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Permasalahan
wajib + Ke- + -an = kewajipan jawab + -an = jawaban

Ejaan Ejaan
kewajiban jawapan

Punca Permasalahan
Punca permasalahan tercetus apabila Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia (1984) yang dijadikan sebagai pegangan oleh penyusun Kamus Dewan Edisi Kedua.

Ejaan Ejaan
³Dalam DERBM, perkataan beda diberikan penegasan ³bukan´ beda tetapi beza, sedangkan menurut etimologi, ejaan bagi perkataan beda itulah yang betul dan tepat. Ramai orang berpendapat bahawa ejaan beda, paham dan pikir merupakan ³ejaan Indonesia´, manakala ejaan beza, faham dan fikir merupakan ³ejaan Malaysia´.´ - Pengkaji

Pemilihan Data Pemilihan Data
³Peranan utama bagi seseorang penyusun kamus ialah mengumpulkan data. Penyusun kamus tersebut harus mengumpul kesemua perkataan yang mempunyai ciri-ciri Melayu asli atau kata pinjaman yang telah diasimilasikan ke dalam bahasa Melayu supaya perkataan-perkataan yang telah dikumpulkan dapat dipilih dengan teliti dan kemudiannya disusun mengikut abjad sebagai lema dalam sesebuah kamus. Seseorang penyusun kamus juga bertanggungjawab untuk menambah mana-mana kata baharu yang tidak ada atau belum ada dalam kamus yang telah diterbitkan..´ Pengkaji

Pemilihan Data Pemilihan Data
Latar Permasalahan
Perkamusan haruslah disempurnakan dengan kefahaman tiga bidang utama yang sekali gus menjadi teras terhadap pembentukan bahasa Melayu. Bidang-bidang tersebut adalah :

Filologi Etimologi Fonemik

Pemilihan Data Pemilihan Data
Contoh Permasalahan
Beda Mergastua Teperdaya Beza Margasatwa Terperdaya

Pemilihan Data Pemilihan Data
Saranan Pengkaji
³..seseorang penyusun kamus harus menjadikan kamus-kamus yang telah diterbitkan terdahulu sebagai sumber data. Contohnya kamus-kamus Indonesia dapat dijadikan sebagai sumber rujukan memandangkan kamus-kamus Indonesia lebih mantap dari segi penyusunannya«selaras dengan itu, seseorang penyusun kamus harus menguasai ilmu etimologi, ilmu filologi dan ilmu fonemik.´ - Pengkaji

Kelas KataKata Kelas
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988), terdapat tujuh kelas kata, iaitu :

Adjektiva Adverbia Nomina Numeralia Partikel Pronomina Verba

Kelas KataKata Kelas
Kamus Dewan?

Morfologi Morfologi
Permasalahan
Percanggahan pendapat akan sistem nahu bahasa Melayu antara Kamus Dewan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Wilkinson.

Pengimbuhan Penggandaan Pemajmukan

Morfologi Morfologi
Pengimbuhan
Pengimbuhan merupakan salah satu masalah yang sering didapati dalam perkamusan Melayu. Di antara masalah yang sering timbul ialah mengenai morfem terikat beRdan teR-. Ada ahli tatabahasa yang berpandangan bahawa apabila morfem terikat beR- digabungkan dengan kata dasar yang suku pertamanya diakhiri dengan ±er, maka awalan ber- itu akan berubah menjadi be-. Perkara yang sama juga berlaku pada morfem terikat terR- yang akan berubah menjadi te- apabila kata dasar suku kata pertamanya diakhiri dengan ±er. Oleh kerana ada beberapa ahli tatabahasa yang mempunyai perbezaan dari segi pendapat, maka akhirnya ada beberapa kata dasar yang suku kata pertamanya yang diakhiri dengan ±er mempunyai dua bentuk ejaan yang sama bagi perkataan yang sama apabila kata dasar tersebut dibubuh morfem terikat beR- dan teR-

Morfologi Morfologi
Contoh
KD Edisi Ketiga dan Keempat berperkara berpercikan berterbangan terpercik terperlus KBBI Edisi Ketiga beperkara bepercikan beterbangan tepercik teperlus

Morfologi Morfologi
Penggandaan dan Pemajmukan
Penggandan dan pemajmukan masih menimbulkan masalah dalam perkamusan Melayu. Hal ini berikutan masalah membezakan antaran kata majmuk dengan kata ganda bersajak. Memandangkan sehingga kini belum ada kata muafakat daripada ahli-ahli tatabahasa untuk membezakan kata majmuk daripada kata ganda, maka kata ganda bersajak dan kata majmuk sering dicampuradukkan dalam kesemua kamus bahasa Melayu yang ada di Malaysia dan Indonesia dan perkara ini merungsingkan para pengguna kamus, khususnya para pengguna kamus yang baharu sahaja mempelajari bahasa Melayu.

Contoh
KD gelap-gelita hiruk-pikuk kusut-masai lauk-pauk mandi-manda pindah-randah rempah-piah riuh-rendah suku-sakat tunggang-langgang

Morfologi Morfologi
KBBI gelap gulita hiruk pikuk kusut masai lauk pauk mandi manda pindah randah rempah piah riuh rendah suku sakat tunggang langgang

Pemerian Makna Pemerian Makna
Menurut Asraf (1995:206), cara yang paling mudah untuk memerikan makna sesuatu perkataan bagi penyusun kamus ialah dengan memberikan kata-kata lain yang bersinonim dengan kata yang hendak diperikan maknanya itu seandainya perkataan tersebut mempunyai sinonimnya. Sekiranya dengan kaedah penggunaan sinonim masih kabur maknanya, para penyusun kamus harus membuat huraian yang ringkas mengenai makna sesuatu perkataan itu dengan penggunaan beberapa patah kata. Lebih elok lagi jikalau penjelasan makna bagi sesuatu perkataan itu ditunjukkan dalam contoh yang berbentuk frasa atau ayat supaya pengguna kamus dapat melihat dengan lebih jelas akan penggunaan sesuatu perkataan dengan makna yang bertepatan dan betul.

Pemerian Makna Pemerian Makna
Contoh
Jemput
makna 1 - ³menyambut, menyongsong, dan mempersilakan masuk´ makna 2 ± ³pergi mendapatkan seseorang di tempat tertentu lalu membawanya pulang atau pergi ke tempat lain´ makna 3 ± ³mengajak´ dan ³mempersilakan datang´ Makna ketiga lebih dikenali dan sering digunakan oleh orang ramai di negara Malaysia. Sementara, makna kedua menjemput sudah jarang dan tidak digunakan lagi kerana makna yang kedua ini menimbulkan kekeliruan bagi pengguna bahasa yang mempunyai kenalan daripada Indonesia. Hal ini sedemikian kerana bagi penutur bahasa Indonesia, perkataan menjemput ini membawa makna ³pergi mendapatkan orang yang akan diajak pergi´ bukannya bererti ³diundang´.

Tanda LafalLafal Tanda
Dalam sebutan baku bahasa Melayu, sesuatu perkataan itu disebut selaras dengan ejaan perkataan tersebut. Oleh itu Asraf berpendapat bahawa lambang-lambang fonetik tidak perlu dimasukkan dalam kamus untuk menunjukkan cara sebutan yang betul. Namun begitu, huruf e dalam sistem ejaan baru bahasa Melayu menunjukkan dua bunyi vokal yang berbeza. Oleh itu, perbezaan bunyi itu harus juga dinyatakan dalam kamus walaupun jumlah kata yang perlu ditandai huruf e tidak banyak.

Contoh
perang sepak pérang sépak

Sintaksis Sintaksis
³Contoh merupakan sesuatu perkara yang wajib dalam bidang perkamusan. Hal ini kerana pengguna kamus dapat mengetahui penggunaan sesuatu perkataan melalui contoh-contoh yang ada. Lazimnya, contoh-contoh yang terdapat dalam kamus-kamus berbentuk ayat. Oleh itu, ayat-ayat yang digunakan sebagai contoh haruslah tepat dan betul supaya pengguna kamus dapat menggunakan sesuatu perkataan itu dengan makna yang tepat.´ - Pengkaji

Sintaksis Sintaksis
Contoh
Dia juga ingin menonton filem itu. (salah) Dia ingin juga menonton filem itu. (betul) Dia juga yang ingin menonton filem itu. (betul) Hujan hanya turun pada musim dingin saja. (salah) Hujan turun hanya pada musim dingin saja. (betul)

Rumusan Rumusan
³Kamus Dewan masih dapat dianggap sebagai kamus perdana bahasa Melayu serta kamus pedoman bagi penutur bahasa tersebut. Namun begitu, beberapa pengemaskinian harus dijalankan dalam proses penyempurnaan dan penyelarasan antara ejaan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Dalam hal ini, KD dan KBBI tidak boleh bertindak sebagai dua kamus perdana yang terlampau besar jurang perbezaaannya. Sebagaimana yang telah disentuh pada bahagian awal kertas kerja kami, penyelenggaraan kamus haruslah berteraskan ilmu filologi, etimologi dan fonemik bahasa Melayu.´ Pengkaji

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful