BAB 1 : PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

DEFINISI DAN PERISTILAHAN; ‡Tamadun@al-Hadarah menjadi bahan perbincangan para sarjana Islam dan Barat. ‡Peristilahan tamadun mempunyai kepelbagaian makna; persepsi dan pemikiran. ‡Istilah lain yang digunakan; al-hadarah, umran,al-Madaniyyah,al-thaqafah,albunyan, civilization dan peradaban

‡al-Hadharah diertikan mana-mana penghidupan yang bermula, berkembang & tersebar yg akhirnya berdiri teguh dibawah nizham al-Islam. ‡Kamus Dewan; kebudayaan,peradaban dan kemajuan. ‡Peradaban sinonim dengan tamadun kerana bermaksud sopan, terhormat dan berakhlak. ‡B.Inggeris;civilization atau culture.

-

Ibn Khaldun menggunakan istilah umran yg bercirikan; Wujud pembangunan masyarakat Pegangan agama yang kuat sistem negara yang teratur Sistem perundangan yang teratur Pencapaian ilmu yang tinggi

Apa yang dimaksudkan dengan UMRAN ini ? ‡ tanah,tempat atau kawasan yang didiami oleh manusia dan diusahakan dan berkembang subur, aman, makmur dan ditadbir baik. ibukota, kehidupan bandar yang ditadbir oleh kerajaan Islam. kehidupan menetap. Pembinaan bangunan dan kota-kota (bunyan).

‡ ‡ ‡

Istilah Madaniyyah; ‡ Kemajuan bandar atau kehidupan bandar. ‡ Muhammad Abduh sebagai pelopor. ‡ Muncul istilah tamadun menggantikan madaniyyah. Istilah Al-Hadarah; ‡ Sebagai pencirian kepada tamadun. ‡ Pembangunan kota,wilayah,kampung. ‡ Perubahan pemikiran,akhlak dan cara kehidupan yang lebih moden.

‡ Al-Hadharah: pencapaian dalam hal kerohanian seperti pemikiran, yang berasaskan akidah, syariat dan akhlak. ‡ Al-Madaniyyah; pencapaian dari segi kebendaan ttp. masih berlandaskan wahyu ‡ Tamadun seharusnya merangkumi kedua-dua aspek.

‡

FAKTOR KEMUNCULAN & P'KEMBANGAN TAMADUN ² Peredaran dan Perubahan Alam dan Manusia ² Desakan Persekitaran dan Keperluan Hidup ² Fitrah Perkembangan Manusia ² Perkembangan Pertanian ² Kemudahan Saliran Air ² Penerokaan ² Agama

‡

Kejayaan dan Kekalnya Sesuatu tamadun bergantung kpd;

i) Agama sebagai asas utama ii) Ilmu pengetahuan yang tinggi iii) Tidak dikaburi kebendaan sematamata (seimbang)

INTERAKSI ANTARA TAMADUN Keterbukaan Sesuatu Tamadun ‡ Menerima perubahan dan ini melahirkan tamadun yg tidak bergerak sendirian. ‡ Menjadikan tamadun saling berinteraksi. Kepentingan Sejagat Dan Kesesuaian Dengan Tabiat Semulajadi Manusia ‡ Tegak atas dasar seimbang dan fitrah semulajadi manusia. ‡ Kemampuan dan keistimewaan manusia diberi pengiktirafan ‡ Nilai kemanusiaan diberi keutamaan.

Menepati Falsafah Kebahagian Dan Kemakmuran Untuk Manusia Dan Alam ‡ Ciptaan alam untuk kepentingan manusia. ‡ Segala pembaharuan,kemajuan tidak mengakibatkan kerosakan dan kemusnahan alam ‡ Keseimbangan sains teknologi dan insan alam. Keseimbangan Kemajuan Kebendaan Dan Kebudayaan

INTERAKSI ANTARA TAMADUN : CABARAN DAN HARAPAN Antara faktor yg menghalang; ‡ Kepelbagaian ideologi politik dan budaya ‡ Kewujudan sejarah dan bangsa sendiri - nasionalisme ‡ Persaingan antara tamadun ‡ Penguasaan sains dan teknologi yang berbeza

ASPEK-ASPEK PERSAMAAN/PERBEZAAN Aspek Teologi Antara tamadun mempunyai sistem kepercayaan dan keagamaan; Islam, Hindu, Kristian. Aspek persamaan; ‡ Konsep ketuhanan kecuali Buddha ‡ Mempunyai doktrin dan amalan tertentu ‡ Kehidupan selepas mati dan konsep pembalasan akhirat ‡ Konsep kelahiran semula/ konsep karma Aspek perbezaan; ‡ Manifestasi ketuhanan ² monoteisme ‡ Penjelmaan semula

Konsep Kesepaduan dan Pengawalan ‡ Islam melihat wujud hubungan antara manusia dengan Allah serta manusia dengan manusia. ‡ Undang-undang ciptaan manusia hasil pemikiran manusia bergantung kepada budi bicara manusia.

Konsep Kemajuan dan Pembangunan ‡ Sekular melihat kemajuan berasaskan keuntungan,peralatan baru dsb yang mementingkan kebendaan sematamata. ‡ Islam mengambil kira kebendaan dan kerohanian secara seimbang.

BAB 2 KONSEP TAMADUN ISLAM

KONSEP TAMADUN ISLAM ‡ Bermula sejak kemunculan agama Islam yang disampaikan Nabi Muhammad s.a.w dan berkembang di kota Mekah & seterusnya meluas di Kota Yathrib @Madinah ‡ Ia merupakan sebuah tamadun yang sepadu dan memberi penekanan kepada perkembangan dan kemajuan spiritual dan material secara utuh dan seimbang. ‡ Sumbanganya cukup bernilai terhadap kemajuan bangsa-bangsa seperti Arab, Parsi,Turki,India,Eropah dan lain-lain

PENGERTIAN TAMADUN ISLAM ‡ Tamadun Islam dapat disimpulkan sebagai manifestasi kecemerlangan sesebuah masyarakat dalam pelbagai aspek yang merangkumi unsur spiritual, pemikiran dan material yang seimbang dan sepadu, yang terkesan secara langsung daripada penghayatan Islam itu sendiri.

Tamadun-tamadun Terdahulu ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Tamadun Tamadun Tamadun Tamadun Tamadun Purba Arab Badwi Arab Jahiliyyah Parsi Romawi lain-India,Cina,Mesir

TAMADUN-TAMADUN TERDAHULU ‡ Sebelum kedatangan Islam,orang Arab mempunyai tamadun sendiri yang dikenali Arab Badwi. ‡ Tamadun Parsi juga muncul sebelum Islam yang memberi sumbangan dalam bidang falsafah dan perubatan. ‡ Peringkat awal,tamadun Islam adaptasikan (serap) tamadun lain mengikut acuan Islam.

CIRI-CIRI TAMADUN ISLAM ‡ Pengkaji Barat menekankan aspek material sebagai indikator samada sesebuah masyarakat itu bertamadun atau tidak. Mereka membataskan ciri-ciri atau sifatsifat tamadun itu dalam aspek kemajuan atau kejayaan yang dicapai oleh masyarakat atau suatu bangsa dalam aspek-aspek pembangunan material yang dicerminkan oleh kelahiran kota-kota, pembangunan perindustrian dan sebagainya.

‡ Sarjana Islam membincangkan konsep tamadun terutamanya yang berkaitan dengan tamadun Islam, tidak membataskan ciri-ciri atau sifat-sifat tamadun itu dalam aspek pembangunan atau kemajuan material semata-mata, sebaliknya mereka menyepadukan aspek spiritual & moral sebagai salah satu ciri penting bagi sesuatu tamadun. Sayyid Qutub menegaskan bahawa Islam itu sendiri merupakan tamadun.

‡ Pandangan sarjana Barat seperti Darcy Riberio, R.A Buchanan mahupun Edward D. Farmer, walaupun sebahagiannya menjurus kepada pembangunan material, namun sebahagian ciri tersebut adalah tidak bersalahan dengan Islam. ‡ Sarjana-sarjana tempatan seperti Prof Dr Wan Hashim Wan Teh, Prof Dr Hashim Hj Musa juga menerima pakai enam ciri asas tamadun seperti yang digagaskan oleh Barat.

KEISTIMEWAAN TAMADUN ISLAM ‡ Tamadun yang bersumberkan wahyu ‡ Tamadun berorientasikan manusia ‡ Tamadun Islam seimbang dan bersepadu ‡ Mempunyai bentuk tetap dan tidak dipengaruhi hawa nafsu ‡ Tamadun yang bersifat universal/syumul ‡ Tamadun yang bersifat terbuka

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful